A jogszabály mai napon ( 2024.05.30. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

235/2019. (X. 15.) Korm. rendelet

a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló törvény végrehajtásáról * 

A Kormány a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi CLVI. törvény 10. § d)–i) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 18. § és a 3. melléklet tekintetében a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (1) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 19. § és a 4. melléklet tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § *  (1) Ez a rendelet határozza meg a Magyarország területén a szálláshely-szolgáltató, a vendéglátó üzlet üzemeltető valamint a turisztikai attrakció üzemeltető által a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központhoz való csatlakozás, valamint a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ működtetésének, a bekerülő adatok kezelésének, feldolgozásának és továbbításának, valamint a szálláshely-szolgáltatók és a tárhelyszolgáltató közötti adatfeldolgozási jogviszony, továbbá a tárhely működtetésének szabályait.

(2) A Kormány a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ üzemeltetőjeként (a továbbiakban: üzemeltető) a Magyar Turisztikai Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaságot jelöli ki.

(3) A Kormány a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi CLVI. törvény (a továbbiakban: Turizmus tv.) 2. § 5. pontja szerinti ingatlanokat, vagyonelemeket, valamint ezek vagyonkezelőjét és a vagyonkezelés jellegét az 1. melléklet szerint határozza meg.

(4) A Kormány a Turizmus tv. 9/H. § (3) bekezdése szerinti tárhelyszolgáltatóként (a továbbiakban: turisztikai tárhelyszolgáltató) a Magyar Turisztikai Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaságot jelöli ki.

(5) A turisztikai tárhelyszolgáltatói feladatkörében – a tárhelyen tárolt adatok megismerése nélkül, az adatok titkosítása érdekében jogszabályban kijelölt adattitkosítási eljárást biztosító (kulcsszolgáltató) igénybevételével – a Magyar Turisztikai Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság ellátja a Turizmus tv. 9/H. § (4) bekezdésében meghatározott feladatokat, továbbá biztosítja az arra jogosultak számára az adatokhoz való hozzáférés lehetőségét azzal, hogy a Kormányzati Adatközpont működéséről szóló 467/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 1. mellékletében meghatározott szolgáltatási szint biztosítása – szerződésben meghatározott pontos tartalommal – az érintett szakrendszerrel összefüggésben az arra jogszabályban kijelölt központi szolgáltató feladata.

(6) A tárhely kizárólag olyan adatcsomagokat fogad be, ahol a védendő adattartalmat az adatküldő fél a jogszabályban meghatározott titkosító kulcs használatával titkosította.

(7) A Kormány a (6) bekezdésben rögzített adattitkosítási eljárás biztosításának ellátására kulcsszolgáltatóként a DATRAK Digitális Adattranzakciós Központ Korlátolt Felelősségű Társaságot jelöli ki.

2. Értelmező rendelkezések

2. § E rendelet alkalmazásában:

1. *  regisztrációs szám: a szálláshely-szolgáltató, az adatszolgáltatásra kötelezett vendéglátó üzlet üzemeltető, a turisztikai attrakció üzemeltető regisztrációja során a szálláshely, az adatszolgáltatásra kötelezett vendéglátó üzlet, vagy az adatszolgáltatásra kötelezett turisztikai attrakció nyilvántartása érdekében létrehozott egyedi nyilvántartási szám;

1a. *  rendelkezési nyilvántartás: az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló jogszabály szerinti szolgáltatás;

2. *  szálláshely: a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény (a továbbiakban: Kertv.) 2. § 22., 39. és 40. pontjában meghatározott szálláshely, valamint a tartós szálláshasználati szolgáltatási tevékenység folytatása esetében a biztosított szállás;

3. szálláshely-szolgáltatás: a Kertv. 2. § 23. és 24. pontjában meghatározott szolgáltatás;

4. szálláshely-szolgáltató: a Kertv. 2. § 23. és 24. pontjában meghatározott szolgáltatást nyújtó gazdálkodó szervezet (ideértve a gazdasági társaságokat, a tevékenységük okán adószámmal rendelkező magánszemélyeket, valamint az egyéni vállalkozókat is);

5. *  szálláshelykezelő szoftver: a szálláshely-szolgáltató által kötelezően használt olyan informatikai program, amely tartalmazza az adatküldő modult, okmányolvasóval kialakított kapcsolattal rendelkezik, alkalmas a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ, valamint a tárhely számára adatok továbbítására, idegenforgalmi adó-kötelezettség nyilvántartás vezetésére, továbbá a Turizmus tv. 9/I. § (2) bekezdése szerinti szoftver;

6. vendég: az a természetes személy, aki a szálláshely-szolgáltatást ténylegesen igénybe veszi, és ideiglenesen a szálláshelyen elszállásolják, függetlenül a szálláshely-szolgáltatásért ellenértéket fizető személyétől;

7. vendégadat: a turisztikai tárhelyszolgáltató mint a szálláshely-szolgáltató adatfeldolgozója által tárolt, a Turizmus tv. 9/H. § (1) bekezdése szerinti vendégre vonatkozó személyes adatok;

8. vendégéjszaka: vendégként eltöltött – éjszakát is magában foglaló vagy így elszámolt – legfeljebb 24 óra;

9. *  okmányolvasó: a személyazonosság igazolására alkalmas okmányon feltüntetett, a Turizmus tv. 9/H. § (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott adatok gépi beolvasására alkalmas eszköz;

10. *  titkosító kulcs: a kulcsszolgáltató által előállított olyan karaktersorozat, amely lehetővé teszi a Turizmus tv. 9/H. § (4) és (5) bekezdésében meghatározott elvárások támogatását aszimmetrikus titkosítási és álnévképzési művelet útján;

11. *  tárhely: a turisztikai tárhelyszolgáltató által a Turizmus tv. 9/H. §-ában és 9/I. §-ában meghatározott feladatok ellátása céljából üzemeltetett informatikai rendszer;

12. *  adatküldő modul: a turisztikai tárhelyszolgáltató által biztosított, a szálláshelykezelő szoftver részeként működő olyan informatikai programrész, amely titkosítja és továbbítja a Turizmus tv. 9/H. § (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott adatokat a tárhely részére;

13. *  jegykezelő szoftver: a turisztikai attrakció üzemeltető által kötelezően használt olyan informatikai program, amely helyi vagy online jegyértékesítésre, jegyérvényesítésre, valamint a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ számára adatok továbbítására alkalmas;

14. *  adatszolgáltatásra kötelezett turisztikai attrakció: a 3. mellékletben feltüntetett turisztikai attrakció, amely esetében a turisztikai attrakció üzemeltetője az attrakció szolgáltatásainak igénybevételét folyamatos, időszakos, vagy alkalomszerű jelleggel belépőköteles módon, jegyértékesítéssel vagy jegy kiállításával biztosítja;

15. *  adatszolgáltatásra kötelezett vendéglátó üzlet: az a vendéglátó üzlet, amely nyugtaadási kötelezettségének pénztárgéppel köteles eleget tenni a pénztárgépek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek forgalmazásáról, használatáról és szervizeléséről, valamint a pénztárgéppel rögzített adatok adóhatóság felé történő szolgáltatásáról szóló rendelet alapján;

16. *  látogató: az a természetes személy, aki az adatszolgáltatásra kötelezett turisztika attrakció által nyújtott szolgáltatást jeggyel, belépővel vagy bérlettel igénybe veszi, függetlenül szolgáltatásért ellenértéket fizető személyétől;

17. *  vendéglátó szoftver: az adatszolgáltatásra kötelezett vendéglátó üzlet üzemeltetője által kötelezően használt olyan informatikai program, amely a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ számára adatok továbbítására alkalmas, ideértve a rendelésben közreműködő platform által biztosított szoftvert is;

18. *  rendelésben közreműködő platform: a fogyasztók részére biztosított olyan online rendelésközvetítő szolgáltatás, amelynek célja a vendéglátó üzlet által nyújtott kínálat összekapcsolása a fogyasztó által támasztott kereslettel távoli vagy helyben leadott rendelések rögzítése és kezelése által.

3. A Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ üzemeltetése

3. § (1) Az üzemeltetés során biztosítani kell a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központba bekerült adatok megőrzését és biztonságos kezelését, a nem nyilvános adatok védelmét, a titokvédelemmel összefüggő kötelezettségek teljesítését.

(2) A biztonságcentrikus rendszerüzemeltetési feltételek folyamatos biztosításának körében az üzemeltető

a) haladéktalanul gondoskodik a biztonsági kockázatot jelentő üzemeltetési hibák kijavításáról,

b) felméri az üzemeltetési hibából adódó károkat, és

c) gondoskodik a jogszerű állapot helyreállításáról.

(3) Az üzemeltető a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ elektronikus felületén a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ üzemszerű karbantartási idejéről előzetesen, valamint az esetleges üzemzavarról – a karbantartás ideje alatt – tájékoztatást ad. Ezekről az eseményekről az üzemeltető elektronikus eseménynaplót vezet, amely tartalmazza az esemény leírását, időpontját, időtartamát és a megtett intézkedéseket.

4. § (1) A Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ üzemeltetője Felhasználói Szabályzatot alkot, amelyet a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ elektronikus felületén közzé kell tenni, a működésének megkezdését megelőzően. A Felhasználói Szabályzat elérhetőségét üzemeltető köteles a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ működtetésének ideje alatt folyamatosan biztosítani.

(2) A Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központban felhasználó a Felhasználói Szabályzatban meghatározott jogosultsággal rendelkező lehet.

4. A szálláshely-szolgáltató regisztrációja a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központba

5. § (1) *  A szálláshely-szolgáltató köteles a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ üzemeltetője által e célra működtetett elektronikus felületen (a továbbiakban: elektronikus felület) a regisztrációt elvégezni.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott regisztrációt – továbbá a korábban regisztrált adatok módosítását és törlését is –

a) a szálláshely-szolgáltató – természetes személy szálláshely-szolgáltató esetében – személyesen,

b) a szálláshely-szolgáltató törvényes képviselője vagy

c) a szálláshely-szolgáltató által a rendelkezési nyilvántartásban meghatalmazott személy

köteles elvégezni.

(3) A (2) bekezdés c) pontjában meghatározott esetben a szálláshely-szolgáltató a rendelkezési nyilvántartásban a meghatalmazottját bejelenti.

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott regisztrációt végző természetes személy azonosítása az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvény szerinti, a Kormány által biztosított elektronikus azonosítási szolgáltatás útján történik.

(5) A regisztrációs eljárás során a regisztrációt végző természetes személy megadja a szálláshely-szolgáltatóra vonatkozó, a 2. mellékletben meghatározott adatokat, amelyeket a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ a regisztráció véglegesítéséhez az elektronikusan rendelkezésre álló, a Turizmus tv.-ben meghatározott nyilvántartásokban ellenőriz.

(6) *  A sikeres azonosítást követően a regisztrációt végző természetes személy elvégzi a szálláshely-szolgáltató üzemeltetése alá tartozó valamennyi szálláshely regisztrációját a szálláshelyre, a szálláshelyen nyújtott szolgáltatásokra, valamint az általa kezelt szálláshelykezelő szoftverre vonatkozó adatok megadásával. A Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ üzemeltetője sikeres regisztráció esetén a szálláshelyhez kapcsolódó regisztrációs számot ad.

(7) A regisztrációt végző természetes személy jogosult a regisztráció során, illetve azt követően a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ elektronikus felületén az adott szálláshelyhez további felhasználókat rögzíteni a Felhasználói Szabályzatnak megfelelően.

(8) A (2) bekezdés szerinti személy jogosult a regisztráció során a szálláshely-szolgáltató, valamint a szálláshely-szolgáltatással kapcsolatban megadott adatok módosítására. Ha a hiba az adat módosításával nem javítható, a (2) bekezdés szerinti személy és az üzemeltető közötti egyeztetés alapján a regisztráció törlésre kerül. Ebben az esetben a regisztráció eljárását a (2) bekezdés szerinti személynek meg kell ismételnie.

(9) A Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ üzemeltetője a regisztrációt elutasítja, ha

a) azt nem az arra jogosult kezdeményezte,

b) a regisztrálni kívánó szálláshely-szolgáltató adószáma megegyezik egy, már regisztrált szálláshely-szolgáltató adószámával.

6. § (1) Az 5. § (2) bekezdésében meghatározott természetes személy által végzett regisztráció során megadott adatok változását a szálláshely-szolgáltató a változás bekövetkezését követően, legfeljebb 8 napon belül köteles a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ elektronikus felületén átvezetni.

(2) *  Ha az üzemeltető hatósági adatszolgáltatás vagy a szálláshely-szolgáltató értesítése alapján tudomást szerez a szálláshely, illetve a szálláshely-szolgáltató Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központban megadott adatainak változásáról, jogosult a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ elektronikus felületén az adatok módosítását elvégezni, amennyiben a szálláshely-szolgáltató azokat nem vezeti át az (1) bekezdésben foglalt határidőn belül.

(3) A Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központba történő belépés során a jegyző, valamint a nevében eljáró önkormányzati tisztviselő (a továbbiakban együtt: önkormányzati felhasználó) azonosítása, valamint jogosultságának ellenőrzése az önkormányzati ASP rendszeren keresztül is történhet.

4/A. *  A vendéglátó üzlet üzemeltető Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központba történő regisztrációja

6/A. § *  (1) Az adatszolgáltatásra kötelezett vendéglátó üzlet üzemeltető (a továbbiakban: vendéglátó üzlet üzemeltető) köteles a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ üzemeltetője által e célra működtetett elektronikus felületen (a továbbiakban: elektronikus felület) a regisztrációt elvégezni.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott regisztrációt – továbbá a korábban regisztrált adatok módosítását és törlését is –

a) a vendéglátó üzlet üzemeltető – természetes személy vendéglátó üzlet üzemeltető esetében – személyesen,

b) a vendéglátó üzlet üzemeltető törvényes képviselője vagy

c) a vendéglátó üzlet üzemeltető által a rendelkezési nyilvántartásban meghatalmazott személy köteles elvégezni.

(3) A (2) bekezdés c) pontjában meghatározott esetben a vendéglátó üzlet üzemeltető a rendelkezési nyilvántartásban a meghatalmazottját bejelenti.

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott regisztrációt végző természetes személy azonosítása az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvény szerinti, a Kormány által biztosított elektronikus azonosítási szolgáltatás útján történik.

(5) A regisztrációs eljárás során a regisztrációt végző természetes személy megadja a vendéglátó üzlet üzemeltetőre vonatkozóan a 2. mellékletben meghatározott adatokat, amelyeket a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ a regisztráció véglegesítéséhez az elektronikusan rendelkezésre álló, a Turizmus tv.-ben meghatározott nyilvántartásokban ellenőriz.

(6) A sikeres azonosítást követően a regisztrációt végző természetes személy elvégzi a vendéglátó üzlet üzemeltető üzemeltetése alá tartozó valamennyi adatszolgáltatásra kötelezett vendéglátó üzlet regisztrációját a nyújtott szolgáltatásokra, valamint az általa kezelt vendéglátó szoftverre vonatkozó adatok megadásával. A Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ üzemeltetője sikeres regisztráció esetén az adatszolgáltatásra kötelezett vendéglátó üzlethez kapcsolódó regisztrációs számot ad.

(7) A regisztrációt végző természetes személy jogosult a regisztráció során, illetve azt követően a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ elektronikus felületén az adott adatszolgáltatásra kötelezett vendéglátó üzlethez további felhasználókat rögzíteni a Felhasználói Szabályzatnak megfelelően.

(8) A (2) bekezdés szerinti személy jogosult a regisztráció során a vendéglátó üzlet üzemeltetővel, valamint az adatszolgáltatásra kötelezett vendéglátó üzlettel kapcsolatban megadott adatok módosítására. Ha a hiba az adat módosításával nem javítható, a (2) bekezdés szerinti személy és az üzemeltető közötti egyeztetés alapján a regisztráció törlésre kerül. Ebben az esetben a regisztráció eljárását a (2) bekezdés szerinti személynek meg kell ismételnie.

(9) A Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ üzemeltetője a regisztrációt elutasítja, ha

a) azt nem az arra jogosult kezdeményezte,

b) a regisztrálni kívánó vendéglátó üzlet üzemeltető adószáma megegyezik egy, már regisztrált vendéglátó üzlet üzemeltető adószámával.

6/B. § *  (1) A 6/A. § (2) bekezdésében meghatározott természetes személy által végzett regisztráció során megadott adatok változását a vendéglátó üzlet üzemeltető a változás bekövetkezését követően, legfeljebb 8 napon belül köteles a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ elektronikus felületén átvezetni.

(2) Ha az üzemeltető hatósági adatszolgáltatás vagy a vendéglátó üzlet üzemeltető értesítése alapján tudomást szerez az adatszolgáltatásra kötelezett vendéglátó üzlet, illetve a vendéglátó üzlet üzemeltető Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központban megadott adatainak változásáról, jogosult a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ elektronikus felületén az adatok módosítását elvégezni, amennyiben a vendéglátó üzlet üzemeltető azokat nem vezeti át az (1) bekezdésben foglalt határidőn belül.

4/B. *  A turisztikai attrakció üzemeltető Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központba történő regisztrációja

6/C. § *  (1) Az adatszolgáltatásra kötelezett turisztikai attrakció üzemeltető (a továbbiakban: turisztikai attrakció üzemeltető) köteles a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ üzemeltetője által e célra működtetett elektronikus felületen (a továbbiakban: elektronikus felület) a regisztrációt elvégezni.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott regisztrációt – továbbá a korábban regisztrált adatok módosítását és törlését is –

a) a turisztikai attrakció üzemeltető – természetes személy turisztikai attrakció üzemeltető esetében – személyesen,

b) a turisztikai attrakció üzemeltető törvényes képviselője vagy

c) a turisztikai attrakció üzemeltető által a rendelkezési nyilvántartásban meghatalmazott személy köteles elvégezni.

(3) A (2) bekezdés c) pontjában meghatározott esetben a turisztikai attrakció üzemeltető a rendelkezési nyilvántartásban a meghatalmazottját bejelenti.

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott regisztrációt végző természetes személy azonosítása az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvény szerinti, a Kormány által biztosított elektronikus azonosítási szolgáltatás útján történik.

(5) A regisztrációs eljárás során a regisztrációt végző természetes személy megadja a turisztikai attrakció üzemeltetőre vonatkozó, a 2. mellékletben meghatározott adatokat, amelyeket a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ a regisztráció véglegesítéséhez az elektronikusan rendelkezésre álló, a Turizmus tv.-ben meghatározott nyilvántartásokban ellenőriz.

(6) A sikeres azonosítást követően a regisztrációt végző természetes személy elvégzi a turisztikai attrakció üzemeltető üzemeltetése alá tartozó valamennyi adatszolgáltatásra kötelezett turisztikai attrakció regisztrációját a nyújtott szolgáltatásokra, valamint az általa kezelt jegykezelő szoftverre vonatkozó adatok megadásával. A Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ üzemeltetője sikeres regisztráció esetén az adatszolgáltatásra kötelezett turisztikai attrakcióhoz kapcsolódó regisztrációs számot ad.

(7) A regisztrációt végző természetes személy jogosult a regisztráció során, illetve azt követően a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ elektronikus felületén az adott adatszolgáltatásra kötelezett turisztikai attrakcióhoz további felhasználókat rögzíteni a Felhasználói Szabályzatnak megfelelően.

(8) A (2) bekezdés szerinti személy jogosult a regisztráció során a turisztikai attrakció üzemeltetővel, valamint az adatszolgáltatásra kötelezett turisztikai attrakcióval kapcsolatban megadott adatok módosítására. Ha a hiba az adat módosításával nem javítható, a (2) bekezdés szerinti személy és az üzemeltető közötti egyeztetés alapján a regisztráció törlésre kerül. Ebben az esetben a regisztráció eljárását a (2) bekezdés szerinti személynek meg kell ismételnie.

(9) A Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ üzemeltetője a regisztrációt elutasítja, ha

a) azt nem az arra jogosult kezdeményezte,

b) a regisztrálni kívánó turisztikai attrakció üzemeltető adószáma megegyezik egy, már regisztrált turisztikai attrakció üzemeltető adószámával.

6/D. § *  (1) A 6/C. § (2) bekezdésében meghatározott természetes személy által végzett regisztráció során megadott adatok változását a turisztikai attrakció üzemeltető a változás bekövetkezését követően, legfeljebb 8 napon belül köteles a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ elektronikus felületén átvezetni.

(2) Ha az üzemeltető hatósági adatszolgáltatás vagy a vendéglátó üzlet üzemeltető értesítése alapján tudomást szerez az adatszolgáltatásra kötelezett turisztikai attrakció, illetve a turisztikai attrakció üzemeltető Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központban megadott adatainak változásáról, jogosult a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ elektronikus felületén az adatok módosítását elvégezni, amennyiben a turisztikai attrakció üzemeltető azokat nem vezeti át az (1) bekezdésben foglalt határidőn belül.

5. A Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ részére történő adatszolgáltatás rendje a szálláshely-szolgáltatók esetén * 

7. § (1) A szálláshely-szolgáltató az elektronikus felületen történő regisztrációját követően, a szálláshelykezelő szoftver alkalmazásával, elektronikus formában biztosítja szálláshelyenként az adatszolgáltatás körébe tartozó adatok továbbítását.

(2) A szálláshely-szolgáltató regisztrációját követően, az első adatszolgáltatást megelőzően, a szálláshely-szolgáltatónak el kell végeznie a szálláshelykezelő szoftver és a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ közötti biztonságos hálózati kommunikációs kapcsolat létrehozatala érdekében a szálláshelykezelő szoftver konfigurációját az elektronikus felületen közzétett tájékoztatónak megfelelően.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott konfiguráció biztosítása érdekében a szálláshelykezelő szoftver gyártója az üzemeltetővel a szálláshelykezelő szoftver modul (5) bekezdésben foglalt paraméterei megfelelő működésének vizsgálata érdekében együttműködési megállapodást köthet.

(4) Az üzemeltető a szálláshelykezelő szoftver gyártója által kifejlesztett modul vonatkozásában a meghatározott műszaki feltételeknek való megfelelésről igazolást állít ki. Az igazolással rendelkező szálláshelykezelő szoftver gyártója jogosult honlapján a szálláshelykezelő szoftvert, a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központtal való kapcsolódásra alkalmas szoftverként feltüntetni. Az igazolás a modul vonatkozásában az igazolás kiállításának napján érvényes követelményeknek való megfelelést igazolja.

(5) *  A szálláshelykezelő szoftver és a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ közötti hálózati kommunikációs kapcsolatra képes modulokra vonatkozó műszaki és hitelesítési paramétereket, valamint a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központtal kapcsolódásra alkalmas szoftverek listáját az üzemeltető az elektronikus felületen közzéteszi.

(6) A (2) bekezdésben meghatározott biztonságos kommunikációs csatornán keresztül a szálláshelykezelő szoftver a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központtal automatikus hálózati kommunikációt tart fent.

(7) Az (5) bekezdésben meghatározott hálózati kommunikáción keresztül a szálláshelykezelő szoftver automatikusan küldi

a) a tárgynapra vonatkozóan a napi adatszolgáltatás körébe tartozó, a vendégre vonatkozóan személyes adatot nem tartalmazó, statisztikai jellegű adatokat a tárgynapot követő 24 órán belül;

b) a tárgyhónapot követő hónap 5. napján a havi adatszolgáltatás körébe tartozó, a vendégre vonatkozóan személyes adatot nem tartalmazó, statisztikai jellegű adatokat;

c) a szálláshelykezelő szoftverben a vendég adatainak rögzítését követően a vendég személyes adatait nem tartalmazó, statisztikai jellegű eseményvezérelt adatokat.

(8) A (7) bekezdésben meghatározott adatszolgáltatás körébe tartozó adatokat az üzemeltető az elektronikus felületen műszaki és hitelesítési feltételeket tartalmazó tájékoztatóban teszi közzé.

(9) A napi és a havi adatszolgáltatás a nyilvántartásba vétel napja és a regisztráció megtörténtét követő időszakra vonatkozóan, a regisztrációt követő első adatszolgáltatással egyidejűleg teljesül.

(10) Ha az adatszolgáltatás üzemzavar vagy üzemszünet miatt meghiúsul, az adatszolgáltatást az üzemzavar vagy üzemszünet elhárultát követő napon teljesíteni kell.

(11) Ha a szálláshely-szolgáltató a napi adatszolgáltatást az üzemetető felhívása ellenére, ismételten nem teljesíti, az üzemeltető a szálláshely-szolgáltató hatósági ellenőrzését kezdeményezi a szálláshely-szolgáltató felügyeletét ellátó jegyzőnél.

(12) *  Az üzemeltető a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ üzemeltetésével és ehhez kapcsolódóan a turizmus szakmai feladatokkal összefüggésben értesítést küldhet a szálláshely-szolgáltató részére.

8. § *  A szálláshely-szolgáltató és az 5. § (7) bekezdése szerinti felhasználó az adott szálláshely tevékenységére vonatkozó forgalmi adatokat, illetve egyéb, területi adatelemzésen alapuló forgalmi adatokra vonatkozó riportokat, valamint az idegenforgalmi adó bevallásához szükséges – személyes adatot nem tartalmazó és az idegenforgalmi adóbevallás tervezetének kialakításához felhasználható – adatokat az elektronikus felületen keresztül megtekintheti és lekérdezheti.

5/A. *  A Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ részére történő adatszolgáltatás rendje vendéglátó üzlet üzemeltetők esetén

8/A. § *  (1) A vendéglátó üzlet üzemeltető az elektronikus felületen történő regisztrációját követően, a vendéglátó szoftver alkalmazásával, elektronikus formában biztosítja adatszolgáltatásra kötelezett vendéglátó üzletenként az adatszolgáltatás körébe tartozó adatok továbbítását.

(2) A vendéglátó üzlet üzemeltető regisztrációját követően, az első adatszolgáltatást megelőzően, a vendéglátó üzlet üzemeltetőnek el kell végeznie a vendéglátó szoftver és a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ közötti biztonságos hálózati kommunikációs kapcsolat létrehozatala érdekében a vendéglátó szoftver konfigurációját az elektronikus felületen közzétett tájékoztatónak megfelelően.

(3) Az üzemeltető a vendéglátó szoftver gyártója által kifejlesztett modul vonatkozásában a meghatározott műszaki feltételeknek való megfelelésről igazolást állít ki. Az igazolással rendelkező vendéglátó szoftver gyártója jogosult honlapján a vendéglátó szoftvert a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központtal való kapcsolódásra alkalmas szoftverként feltüntetni. Az igazolás a modul vonatkozásában az igazolás kiállításának napján érvényes követelményeknek való megfelelést igazolja.

(4) A vendéglátó szoftver és a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ közötti hálózati kommunikációs kapcsolatra képes modulokra vonatkozó műszaki és hitelesítési paramétereket, valamint a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központtal való kapcsolódásra alkalmas szoftverek listáját az üzemeltető az elektronikus felületen közzéteszi.

(5) A (2) bekezdésben meghatározott biztonságos kommunikációs csatornán keresztül a vendéglátó szoftver a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központtal automatikus hálózati kommunikációt tart fent.

(6) *  A (4) bekezdésben meghatározott hálózati kommunikáción keresztül a vendéglátó szoftver automatikusan küldi

a) a tárgynapot követő 24 órán belül a tárgynapra vonatkozóan a napi adatszolgáltatás körébe tartozó, személyes adatot nem tartalmazó, statisztikai jellegű adatokat;

b) a vendéglátó szoftverben valamennyi fogyasztás és megrendelés teljesítésének lezárását követően, a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ elektronikus felületén közzétett rendszerességgel a fogyasztásra és megrendelésre vonatkozó, az eseményvezérelt adatszolgáltatás körébe tartozó forgalmi adatokat, ideértve a nem helyben fogyasztott megrendelések adatait is.

(7) A (6) bekezdésben meghatározott adatszolgáltatás körébe tartozó adatokat az üzemeltető az elektronikus felületen műszaki és hitelesítési feltételeket tartalmazó tájékoztatóban teszi közzé.

(8) A napi adatszolgáltatás a nyilvántartásba vétel napja és a regisztráció megtörténtét követő időszakra vonatkozóan, a regisztrációt követő első adatszolgáltatással egyidejűleg teljesül.

(9) Ha az adatszolgáltatás üzemzavar vagy üzemszünet miatt meghiúsul, az adatszolgáltatást az üzemzavar vagy üzemszünet elhárultát követő napon teljesíteni kell.

(10) Az üzemeltető a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ üzemeltetésével és ehhez kapcsolódóan a turizmus és vendéglátás szakmai feladatokkal összefüggésben értesítést küldhet a vendéglátó üzlet üzemeltetője részére.

(11) Ha a vendéglátó üzlet üzemeltetője a napi adatszolgáltatást az üzemetető felhívása ellenére, ismételten nem teljesíti, az üzemeltető a vendéglátó üzlet üzemeltető hatósági ellenőrzését kezdeményezi a vendéglátó üzlet üzemeltető felügyeletét ellátó jegyzőnél.

8/B. § *  A vendéglátó üzlet üzemeltető és a 6/A. § (7) bekezdése szerinti felhasználó az adott vendéglátó üzlethez kapcsolódó tevékenységére vonatkozó forgalmi adatokat, illetve egyéb, területi adatelemzésen alapuló forgalmi adatokra vonatkozó riportokat az elektronikus felületen keresztül megtekintheti és lekérdezheti.

5/B. *  A Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ részére történő adatszolgáltatás rendje turisztikai attrakció üzemeltetők esetén

8/C. § *  (1) A turisztikai attrakció üzemeltető az elektronikus felületen történő regisztrációját követően, a jegykezelő szoftver alkalmazásával, elektronikus formában biztosítja adatszolgáltatásra kötelezett turisztikai attrakciónként az adatszolgáltatás körébe tartozó adatok továbbítását.

(2) A turisztikai attrakció üzemeltető regisztrációját követően, az első adatszolgáltatást megelőzően, a turisztikai attrakció üzemeltetőnek el kell végeznie a jegykezelő szoftver és a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ közötti biztonságos hálózati kommunikációs kapcsolat létrehozatala érdekében a jegykezelő szoftver konfigurációját az elektronikus felületen közzétett tájékoztatónak megfelelően.

(3) Az üzemeltető a jegykezelő szoftver gyártója által kifejlesztett modul vonatkozásában a meghatározott műszaki feltételeknek való megfelelésről igazolást állít ki. Az igazolással rendelkező jegykezelő szoftver gyártója jogosult honlapján a jegykezelő szoftvert a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központtal való kapcsolódásra alkalmas szoftverként feltüntetni. Az igazolás a modul vonatkozásában az igazolás kiállításának napján érvényes követelményeknek való megfelelést igazolja.

(4) A jegykezelő szoftver és a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ közötti hálózati kommunikációs kapcsolatra képes modulokra vonatkozó műszaki és hitelesítési paramétereket, valamint a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központtal való kapcsolódásra alkalmas szoftverek listáját az üzemeltető az elektronikus felületen közzéteszi.

(5) A (2) bekezdésben meghatározott biztonságos kommunikációs csatornán keresztül a jegykezelő szoftver a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központtal automatikus hálózati kommunikációt tart fent.

(6) *  A (4) bekezdésben meghatározott hálózati kommunikáción keresztül a jegykezelő szoftver automatikusan küldi

a) a jegykezelő szoftverben minden jegyértékesítés lezárását követően, a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ elektronikus felületén közzétett rendszerességgel, a jegyértékesítésre vonatkozó, az eseményvezérelt adatszolgáltatás körébe tartozó, személyes adatot nem tartalmazó, statisztikai jellegű adatokat;

b) a jegykezelő szoftverben a jegy felhasználására vonatkozó, a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ elektronikus felületén közzétett rendszerességgel, az eseményvezérelt adatszolgáltatás körébe tartozó adatokat, amennyiben a jegy felhasználására vonatkozó információk elektronikusan kerülnek rögzítésre.

(7) A (6) bekezdésben meghatározott adatszolgáltatás körébe tartozó adatokat az üzemeltető az elektronikus felületen műszaki és hitelesítési feltételeket tartalmazó tájékoztatóban teszi közzé.

(8) A napi adatszolgáltatás a nyilvántartásba vétel napja és a regisztráció megtörténtét követő időszakra vonatkozóan, a regisztrációt követő első adatszolgáltatással egyidejűleg teljesül.

(9) Ha az adatszolgáltatás üzemzavar vagy üzemszünet miatt meghiúsul, az adatszolgáltatást az üzemzavar vagy üzemszünet elhárultát követő napon teljesíteni kell.

(10) Az üzemeltető a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ üzemeltetésével és ehhez kapcsolódóan a turizmus szakmai feladatokkal összefüggésben értesítést küldhet a turisztikai attrakció üzemeltető részére.

8/D. § *  A turisztikai attrakció üzemeltető és a 6/C. § (7) bekezdése szerinti felhasználó az adott adatszolgáltatásra kötelezett turisztikai attrakcióhoz kapcsolódó tevékenységére vonatkozó forgalmi adatokat, illetve egyéb, területi adatelemzésen alapuló forgalmi adatokra vonatkozó riportokat az elektronikus felületen keresztül megtekintheti és lekérdezheti.

6. A Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központból történő regisztráció megszüntetése

9. § *  (1) A Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ üzemeltetője a szálláshely-regisztrációt, a vendéglátó üzlet regisztrációt, illetve az adatszolgáltatásra kötelezett turisztikai attrakció regisztrációt megszünteti, ha a szálláshely-szolgáltató, a vendéglátó üzlet üzemeltető, illetve a turisztikai attrakció üzemeltető a tevékenység gyakorlására nem jogosult, vagy a szálláshely-szolgáltató, a vendéglátó üzlet üzemeltető illetve a turisztikai attrakció üzemeltető megszűnt, vagy ha a szálláshely-szolgáltatáshoz, a vendéglátáshoz kapcsolódó kereskedelmi tevékenységet, illetve az adatszolgáltatásra kötelezett turisztikai attrakciókhoz kapcsolódó tevékenységet megszüntették.

(2) Az (1) bekezdés szerinti esetben a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ üzemeltetője a szálláshely-szolgáltató által az 5. § (5) bekezdésében, a vendéglátó üzlet üzemeltető által a 6/A. § (5) bekezdésében, a turisztikai attrakció üzemeltető által a 6/B. § (5) bekezdésében foglalt adatok kezelésére az (1) bekezdés szerinti időponttól számított 10 évig jogosult.

7. A Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ kapcsolata állami feladatot ellátó szervezetekkel

10. § *  (1) Szálláshely-szolgáltatásra és vendéglátásra vonatkozó adatszolgáltatással összefüggésben az önkormányzati felhasználó azonosítását követően a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ elektronikus felületére belépési jogosultsággal rendelkezik.

(2) Az önkormányzati felhasználó jogosult az illetékességi területükön működő szálláshely-szolgáltatók és vendéglátó üzlet üzemeltetők regisztrált adatainak megtekintésére, illetve ellenőrzésére, valamint a tőlük érkezett vendégéjszaka- és idegenforgalmi adó ellenőrzéséhez szükséges adatok, továbbá az ezen adatokból készített kimutatások lekérdezésére és megtekintésére.

11. § A Központi Statisztikai Hivatal és a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ üzemeltetője a Turizmus tv. alapján az adatszolgáltatásra vonatkozóan együttműködési megállapodást köt, mely együttműködési megállapodásban a felek meghatározzák az adatszolgáltatás tartalmi, műszaki követelményeit.

12. § *  Az üzemeltető – a Nemzeti Adó- és Vámhivatallal kötött együttműködési megállapodás alapján – az e rendelet hatálya alá tartozó szálláshely-szolgáltatók, vendéglátó üzlet üzemeltetők és a turisztikai attrakció üzemeltetők által átadott adatokat a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ útján továbbítja a Nemzeti Adó- és Vámhivatal részére.

13. § *  Az MTÜ jogosult a szálláshely-szolgáltatók, a vendéglátó üzlet üzemeltetők és a turisztikai attrakció üzemeltetők által átadott adatokat a turizmusfejlesztést segítő kutatási, fejlesztési feladataihoz felhasználni, valamint a rendelkezésére álló adatokból szakmai összefoglalókat, helyzetjelentéseket, értékeléseket, valamint előrejelzéseket készíteni, és ezeket – azonosításra alkalmatlan formában – nyilvánosságra hozni.

8. A turisztikai tárhelyszolgáltatással kapcsolatos adatfeldolgozási feladatok

14. § (1) A turisztikai tárhelyszolgáltató – a szálláshely-szolgáltató adatfeldolgozójaként –

a) a vendégadatokat kizárólag a szálláshely-szolgáltató utasításai alapján kezeli, azokkal kapcsolatban kizárólag a Turizmus tv. és az e § szerinti műveleteket végezheti,

b) biztosítja azt, hogy a turisztikai tárhelyszolgáltatói feladatkörével kapcsolatos feladatot ellátó foglalkoztatottjai a vendégadatok vonatkozásában titoktartási kötelezettséget vállaljanak,

c) a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot titkosítással garantálja, és ezáltal biztosítja, hogy a turisztikai tárhelyszolgáltató vagy annak alkalmazottja a vendégadatokhoz nem fér hozzá,

d) a szálláshely-szolgáltató előzetesen írásban tett eseti vagy általános felhatalmazása nélkül további adatfeldolgozót nem vehet igénybe,

e) az adatkezelés jellegének figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel a lehetséges mértékben segíti a szálláshely-szolgáltatót abban, hogy az teljesíteni tudja az érintettet megillető jogok gyakorlásával összefüggésben fennálló kötelezettségeit,

f) segíti a szálláshely-szolgáltatót – az adatkezelés jellegét és az adatfeldolgozó rendelkezésére álló információkat is figyelembe véve – az adatkezelés biztonságára, valamint az esetleges incidensek kezelésére vonatkozó kötelezettségek teljesítésében,

g) az adatfeldolgozói jogviszony megszűnését követően a vendégadatokkal és azok másolataival kapcsolatban a szálláshely-szolgáltató rendelkezése szerint jár el, kivéve, ha törvény vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusa számára a vendégadatok további tárolását írja elő,

h) a szálláshely-szolgáltató rendelkezésére bocsát minden olyan információt, amely az adatfeldolgozói jogviszonyban meghatározott kötelezettségek teljesítésének igazolásához szükséges, továbbá amely lehetővé teszi és elősegíti a szálláshely-szolgáltató által vagy az általa megbízott személy által végzett ellenőrzéseket, beleértve a helyszíni vizsgálatokat is,

i) haladéktalanul tájékoztatja a szálláshely-szolgáltatót arról, ha úgy véli, hogy annak valamely utasítása sérti a személyes adatok védelmére vonatkozó rendelkezéseket.

(2) A turisztikai tárhelyszolgáltató által üzemeltetett informatikai rendszer a vendégadatokat titkosítottan tárolja.

8/A. *  A tárhely üzemeltetése

14/A. § *  (1) A turisztikai tárhelyszolgáltatónak az üzemeltetés során biztosítani kell a tárhelybe bekerült adatok megőrzését és biztonságos kezelését, a nem nyilvános adatok védelmét, a titokvédelemmel összefüggő kötelezettségek teljesítését.

(2) A biztonságcentrikus rendszerüzemeltetési feltételek folyamatos biztosításának körében a turisztikai tárhelyszolgáltató

a) haladéktalanul gondoskodik a biztonsági kockázatot jelentő üzemeltetési hibák kijavításáról,

b) felméri az üzemeltetési hibából adódó károkat, és

c) gondoskodik a jogszerű állapot helyreállításáról.

(3) A turisztikai tárhelyszolgáltató a tárhely üzemszerű karbantartási idejéről előzetesen, valamint az esetleges üzemzavarról – a karbantartás ideje alatt – tájékoztatást ad a rendőrség részére. Ezekről az eseményekről az üzemeltető elektronikus eseménynaplót vezet, amely tartalmazza az esemény leírását, időpontját, időtartamát és a megtett intézkedéseket.

8/B. *  A szálláshely-szolgáltató azonosítása

14/B. § *  (1) *  A turisztikai tárhelyszolgáltató a szálláshely-szolgáltató és a szálláshely azonosításához szükséges adatokat, valamint a szálláshely férőhely adatokat a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központtól átveszi.

(2) Az azonosításhoz szükséges további technikai tájékoztatót a turisztikai tárhelyszolgáltató az elektronikus felületén közzéteszi.

8/C. *  A tárhely részére történő adatszolgáltatás rendje

14/C. § *  (1) A szálláshely-szolgáltató a Turizmus tv. 9/H. § (1) bekezdése szerinti adatokat a szálláshelykezelő szoftver alkalmazásával – az adatküldő modul közreműködésével – elektronikus formában és titkosítottan, szálláshelyenként továbbítja a tárhely részére.

(2) A szálláshely-szolgáltató a Turizmus tv. 9/H. § (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti adatokat a szálláshelykezelő szoftverben az okmányolvasón keresztül rögzíti. Azokat az adatokat, amelyek rögzítése az okmányolvasón keresztül nem lehetséges, a szálláshely-szolgáltató manuális adatbevitel útján rögzíti a szálláshelykezelő szoftverben.

(2a) *  Amennyiben a turisztikai tárhelyszolgáltató által biztosított tárhelyen már rögzítésre kerültek a Turizmus tv. 9/H. § (1) bekezdés b) pontja szerinti okmány adatai, úgy a szálláshely-szolgáltatónak a Turizmus tv. 9/H. § (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti adatokat nem szükséges az okmányolvasón keresztül ismételten rögzíteni.

(3) Az első adatszolgáltatást megelőzően a szálláshely-szolgáltatónak el kell végeznie a szálláshelykezelő szoftver és a tárhely közötti biztonságos hálózati kommunikációs kapcsolat létrehozatala érdekében a szálláshelykezelő szoftver konfigurációját a turisztikai tárhelyszolgáltató elektronikus felületén közzétett tájékoztatónak megfelelően.

(4) A turisztikai tárhelyszolgáltató a szálláshelykezelő szoftver megfelelő működéséről igazolást állít ki. Az igazolással rendelkező szálláshelykezelő szoftver gyártója jogosult honlapján a szálláshelykezelő szoftvert a tárhellyel való kapcsolódásra alkalmas szoftverként feltüntetni. Az igazolás a kiállításának napján érvényes követelményeknek való megfelelést igazolja. A turisztikai tárhelyszolgáltató az igazolással rendelkező szálláshelykezelő szoftverek listáját az elektronikus felületén közzéteszi.

(5) A (3) bekezdésben meghatározott biztonságos kommunikációs csatornán keresztül a szálláshelykezelő szoftver a tárhellyel automatikus hálózati kommunikációt tart fent.

(6) A turisztikai tárhelyszolgáltató az adatküldő modul implementációs paramétereit az elektronikus felületen közzéteszi.

(7) Ha az adatszolgáltatás üzemzavar vagy üzemszünet miatt meghiúsul, az adatszolgáltatást az üzemzavar vagy üzemszünet elhárultát követően haladéktalanul teljesíteni kell.

(8) Az adatküldő modult a turisztikai tárhelyszolgáltató díjmentesen biztosítja a szálláshelykezelő szoftver fejlesztők részére.

(9) Ha az okmányolvasó a személyazonosság igazolására alkalmas okmány adatai mellett az okmányról képi adatot is rögzít, a szálláshelykezelő szoftver az okmány képi adatát – a (2) bekezdés szerinti adatoknak a szálláshelykezelő szoftverbe történő rögzítését követően – haladéktalanul törli.

(10) *  Ha a szálláshely-szolgáltató a tárhelyhez való csatlakozási kötelezettségét nem teljesíti, a turisztikai tárhelyszolgáltató értesíti a jegyzőt a szálláshelyre vonatkozó jogszabályi előírások megsértéséről.

8/D. *  A Tárhely kapcsolata állami feladatot ellátó szervezetekkel

14/D. § *  A tárhelyszolgáltató által kezelt adatok tekintetében szükséges biztosítani az egyes adatbázisok és rendszerek közötti átjárhatóságot és kapcsolódást a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályi rendelkezések maradéktalan betartása mellett.

8/E. *  Turisztikailag kiemelt jelentőségű település

14/E. § *  (1) A Kormány a turisztikailag kiemelt jelentőségű települések listáját a 4. melléklet szerint határozza meg.

(2) A turisztikailag kiemelt jelentőségű település ezen minőségének igazolásához jogosult a Magyar Turisztikai Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság által biztosított tájékoztató tábla elhelyezésére oly módon, hogy a tájékoztató tábla a település közigazgatási határát jelző, a település nevét tartalmazó tábla alatt kerüljön elhelyezésre, a település fő forgalmi útvonalai mentén, a település központja felé vezető oldalon.

(3) A tájékoztató tábla kihelyezéséhez kapcsolódó engedélyeket a turisztikailag kiemelt jelentőségű település köteles beszerezni.

9. Záró rendelkezések

15. § (1) *  Ez a rendelet – a (2)–(5) bekezdésben foglaltak kivételével – a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

(2) A 6. § (3) bekezdése, a 18. § és a 3. melléklet 2019. december 1-jén lép hatályba.

(3) *  A 6. § (2) bekezdése, a 8. §, valamint a 10. § 2020. január 1-jén lép hatályba.

(4) *  A 19. § és a 4. melléklet 2020. szeptember 1-jén lép hatályba.

(5) *  Az 1. § (4) és (5) bekezdése, a 2. § 7. pontja, valamint a 8. alcím 2021. január 1-jén lép hatályba.

16. § Azok a szálláshely-szolgáltatók, amelyek a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 4. § (3)–(6a) bekezdése szerinti szálláshely-szolgáltatási tevékenységüket 2019. december 1-jét megelőzően jelentik be, továbbá működési engedéllyel rendelkeznek, kötelesek 2019. december 1. és 2019. december 31. között az e rendelet 5. §-a szerinti regisztrációt teljesíteni. A napi és a havi adatszolgáltatást 2020. január 1-jétől kell teljesíteni, azzal, hogy az adatszolgáltatás első napja 2020. január 1-je, illetve első alkalommal 2020. január 1. napját követően kötelező a havi adatszolgáltatás teljesítése.

17. § (1) Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

(2) E rendeletnek a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 15. cikk (7) bekezdése szerinti előzetes bejelentése megtörtént.

18. § * 

19. § * 

20. § * 

1. melléklet a 235/2019. (X. 15.) Korm. rendelethez * 

Egyéb kiemelt turisztikai jelentőségű állami ingatlanok, vagyonelemek

A B C D E F G
1. Ingatlan elnevezése Ingatlan helyrajzi száma Ingatlan alapterülete Ingatlan természetbeni elhelyezkedése Kapcsolódó vagyonelemekkel Vagyonkezelő Vagyonkezelés jellege
2. * 
3. Vitnyéd-Csermajor környezete Hövej külterület 0124/5
Vitnyéd külterület 0322/2,
0325/1 c, f, h, k alrészletei,
0325/9,
0327/2,
0330,
0332,
0336,
0337,
0338,
0340,
0341,
0342,
0343,
0344,
0345,
0346,
0347,
0350,
0353,
0354/2
17,4187 ha,
6,4307 ha,
0,8074 ha,
0,2032 ha,
55,6249 ha,
0,5632 ha,
0,0960 ha,
8,5996 ha,
0,4377 ha,
8,1105 ha,
0,5359 ha,
2,4997 ha,
7,5458 ha,
0,6666 ha,
21,4155 ha,
1,0923 ha,
0,3122 ha,
24,3077 ha,
1,1686 ha,
0,1563 ha,
0,0604 ha
igen Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság fenntartó
4. *  Budaörsi Repülőtér Budapest, XI. kerület
1236/20
83 ha
1887 m2
Budapest, XI. kerület
Kőérberki út
igen HÉVÍZ–BALATON AIRPORT Korlátolt Felelősségű Társaság beruházó és fenntartó

2. melléklet a 235/2019. (X. 15.) Korm. rendelethez * 

A Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központban történő regisztráció során a szálláshely-szolgáltató, a vendéglátó üzlet üzemeltető, valamint turisztikai attrakció üzemeltető a következő adatokat adja meg:

a) neve,

b) adószáma,

c) statisztikai számjele,

d) statisztikai főtevékenysége,

e) székhelye,

f) levelezési címe,

g) telefonszáma,

h) elektronikus levelezési címe,

i) szálláshely-szolgáltatási, vendéglátó üzlet üzemeltetői vagy turisztikai attrakció üzemeltetői tevékenységének kezdőnapja,

j) vendéglátó üzletek esetén a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló kormányrendelet szerinti vendéglátó üzlettípusa.

3. melléklet a 235/2019. (X. 15.) Korm. rendelethez * 

Adatszolgáltatásra kötelezett turisztikai attrakciók

I. közfürdő, amely legalább egy alábbi feltételnek megfelel:

a) a közfürdők létesítéséről és működéséről szóló 121/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése szerint közfürdőnek minősül,

b) legalább egy, az alábbi felsorolásban szereplő szolgáltatást nyújtja a látogatók számára:

1. TEÁOR ’08 93.29 – M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység (ebből ÖVTJ 932903 Strandfürdő szolgáltatás),

2. TEÁOR ’08 96.04 Fizikai közérzetet javító szolgáltatás (ebből: ÖVTJ 960403 Fürdő szolgáltatás a törökfürdők, szaunák és gőzfürdők, gyógyfürdők tevékenysége),

II. természetes fürdőhely, amely legalább egy alábbi feltételnek megfelel:

a) a természetes fürdővizek minőségi követelményeiről, valamint a természetes fürdőhelyek kijelöléséről és üzemeltetéséről szóló 78/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet 2. § b) pontja szerint természetes fürdőhelynek minősül,

b) TEÁOR ’08 93.29 – M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység (ebből: ÖVTJ 932903 Strandfürdő szolgáltatás) szolgáltatást nyújtja a látogatók számára,

III. muzeális intézmény, vár, kastély, amely legalább egy alábbi feltételnek megfelel:

a) a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 39. §-a szerinti működési engedéllyel rendelkezik,

b) TEÁOR ’08 91.02 Múzeumi tevékenység belföldi szolgáltatást nyújtja a látogatók számára,

IV. turisztikai közlekedési infrastruktúrához tartozó alábbi közlekedési eszköz:

a) belvízi személyszállítási tevékenység, amely legalább egy alábbi feltételnek megfelel:

1. a Balatoni Hajózási Zrt. járata végzi a személyszállítási tevékenységet,

2. a MAHART – PassNave Személyhajózási Korlátolt Felelősségű Társaság járata végzi a személyszállítási tevékenységet,

b) TEÁOR ’08 49.39 M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás tevékenység közül a „hop on hop off” jellegű menetrend szerinti buszos városnéző turisztikai szolgáltatás,

V. kalandpark, amely

a) TEÁOR ’08 93.29 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység,

b) TEÁOR ’08 93.11 Sportlétesítmény működtetése,

c) TEÁOR ’08 93.21 – Vidámparki, szórakoztatóparki tevékenység

szolgáltatást nyújtja a látogatók számára,

VI. állatkert, amely legalább egy alábbi feltételnek megfelel:

a) az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 3. § 3. pontja szerint állatkertnek minősül,

b) TEÁOR ’08 91.04 Növény-, állatkert, természetvédelmi terület működtetése belföldi szolgáltatást nyújtja a látogatók számára,

VII. vidámpark, amely TEÁOR ’08 93.21 – Vidámparki, szórakoztatóparki tevékenység belföldi szolgáltatást nyújtja a látogatók számára,

VIII. védett természeti terület bemutatóhelye, amely legalább egy alábbi feltételnek megfelel:

a) a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 28. §-a szerinti védett természeti terület bemutatóhelye,

b) TEÁOR ’08 91.04 Növény-, állatkert, természetvédelmi terület működtetése belföldi szolgáltatást nyújtja a látogatók számára,

IX. a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet szerinti zenés, táncos rendezvény.

4. melléklet a 235/2019. (X. 15.) Korm. rendelethez * 

Turisztikailag kiemelt jelentőségű település

Aggtelek

Dég

Hajós

Hollókő

Kalocsa

Kaposvár

Kecskemét

Kiskőrös

Lakitelek

Nádasdladány

Orosháza

Őriszentpéter

Pápa

Szarvas

Szekszárd

Szentgotthárd

Szolnok

Tata

Tiszakécske

Zalaegerszeg