A jogszabály mai napon ( 2024.06.15. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

243/2019. (X. 22.) Korm. rendelet

az elektromobilitás szolgáltatás egyes kérdéseiről

A Kormány

a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 42–43. és 45–48. alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 14. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Értelmező rendelkezések

1. § E rendelet alkalmazásában:

1. elektromos töltőállomás: legalább 2 darab nyilvános töltőberendezést magában foglaló terület, amely az elektromos meghajtású jármű villamosenergia-tárolójának töltését biztosítja az elektromobilitás felhasználó részére eseti töltés vagy tartós jogviszony keretében;

2. elektromos töltőhely: az elektromobilitás szolgáltatás igénybevételére a nyilvános töltőberendezés előtt kijelölt hely;

3. *  tényleges tulajdonos: a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. alpontjában meghatározott személy.

2. Az elektromos töltőberendezés üzemeltetésének engedélyezése

2. § (1) A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) az elektromos töltőberendezés üzemeltetés jogszabályban meghatározott feltételeinek fennállását engedélyben állapítja meg. Az elektromos töltőberendezés üzemeltető a Hivatal részére legalább a tervezett üzembe helyezést megelőző 75. napon üzemeltetési engedély iránti kérelmet nyújt be a 3. §-ban meghatározott tartalommal.

(2) Az elektromos töltőberendezés üzemeltető a Hivatal által kiadott, véglegessé vált üzemeltetési engedély birtokában folytathat elektromos töltőberendezés üzemeltetési tevékenységet.

3. § Az elektromos töltőberendezés üzemeltetésére vonatkozó engedély iránti kérelemben az elektromos töltőberendezés üzemeltető

a) – természetes személy kérelmező esetén – feltünteti a személyazonosító adatait,

b) *  – gazdálkodó szervezet kérelmező esetén – nyilatkozik arról, hogy a kérelmezőt érintően társasági formaváltás, átalakulás, változás nincs folyamatban, nyilatkozik továbbá az 1. § 3. pontja szerinti tényleges tulajdonosáról;

c) igazolja az igazgatási szolgáltatási díjnak a Hivatal előirányzat-felhasználási keretszámlájára történt befizetését,

d) nyilatkozik arról, hogy az elektromos töltőberendezés létesítéséhez szükséges, más jogszabályokban előírt egyéb engedéllyel rendelkezik,

e) közli a nyilvános töltőberendezés üzembe helyezésének várható időpontját,

f) igazolja az üzemeltetni tervezett nyilvános töltőberendezés alkalmasságát az 1. mellékletben meghatározottak szerint.

4. § (1) Ha az üzemeltetési engedély véglegessé válását követően

a) az üzemeltetni tervezett elektromos töltőberendezések számában bekövetkező változás eléri a 20 darabot,

b) az üzemeltetett elektromos töltőberendezések közül legalább 20 darab berendezés típusában történik változás,

c) változik az elektromobilitás szolgáltató személye, vagy

d) az elektromos töltőberendezés üzemeltető adataiban változás következik be,

az elektromos töltőberendezés üzemeltető az üzemeltetési engedély módosítását kérelmezi.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt bármely változás esetén az üzemeltetési engedély módosítása iránti kérelmet az elektromos töltőberendezés üzemeltető a tervezett változást megelőzően legalább 75 nappal nyújtja be a Hivatal részére.

(3) Az üzemeltetési engedély tartalmának az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérő bármely változása esetén az elektromos töltőberendezés üzemeltető a változás tekintetében adatszolgáltatást teljesít a Hivatal részére a változás beálltát követő 30 napon belül.

(4) Ha az elektromos töltőberendezés üzemeltető az üzemeltetési engedély véglegessé válásától számított 18 hónapon belül nem helyezi üzembe az elektromos töltőberendezést, az üzemeltetési engedély az üzembe nem helyezett elektromos töltőberendezés helyszínére vonatkozóan hatályát veszti.

5. § Az elektromos töltőberendezés üzemeltető az üzemeltetés beszüntetésének tervezett időpontját megelőzően legalább 75 nappal az üzemeltetési engedély visszavonására irányuló kérelmet nyújt be a Hivatalhoz.

3. Az elektromos töltőberendezés üzemeltető feladatai

6. § (1) Az elektromos töltőberendezés üzemeltető folyamatos üzemeltetést biztosít a nyilvános töltőberendezés rendelkezésre állási ideje alatt.

(2) A nyilvános töltőberendezés üzemeltetésével kapcsolatban elvárt műszaki rendelkezésre állás éves szinten az elektromos töltőberendezés fizikai elérhetőségét biztosító nyitvatartási idő legalább 90%-a, kivéve az elháríthatatlan külső ok esetét (vis maior).

7. § (1) Az elektromos töltőberendezés üzemeltető üzemeltetési feladatai keretében

a) az elektromobilitás szolgáltató számára biztosítja az elektromobilitás szolgáltatás és az eseti töltés megkülönböztetésmentes nyújtásának műszaki feltételeit a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény (a továbbiakban: Kkt.) 45/C. § (6) bekezdésében foglalt esetben,

b) biztosítja és fenntartja az üzemeltetésében álló elektromos töltőberendezések rendeltetésszerű, biztonságos üzemének és működőképességének műszaki feltételeit, valamint a folyamatos üzemeltetést a 6. § (2) bekezdésében meghatározott rendelkezésre állási idő alatt,

c) elvégzi az elektromos töltőberendezést érintő időszakos vizsgálati, karbantartási, javítási, felújítási, üzemzavar-elhárítási munkákat,

d) intézkedést kezdeményez az elektromos töltőberendezés rendeltetésszerű működését befolyásoló üzemzavarok, meghibásodások elhárítása érdekében,

e) biztosítja az elektromobilitás felhasználó azonosításához szükséges műszaki feltételeket,

f) biztosítja a mérési, mennyiségi és elszámolási adatgyűjtést és -kezelést,

g) biztosítja a villamos energia töltésenkénti hiteles mérésének műszaki feltételeit,

h) zárt elszámolási rendszerből továbbítja az elszámoláshoz szükséges adatokat az elektromobilitás szolgáltató részére a Kkt. 45/C. § (6) bekezdése szerinti esetben,

i) biztosítja az elektromos töltőberendezés közcélú elosztó hálózathoz történő csatlakozását, a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (a továbbiakban: Vet.) 3. § 18. pontja szerinti felhasználói berendezésen keresztül történő csatlakozását vagy a Vet. 39. § (1) bekezdés d) pontja alapján létesített magánvezetéken keresztül történő csatlakozását,

j) beszerzi az elektromos meghajtású jármű töltéséhez szükséges villamos energiát,

k) felel az üzemeltetési feladatai nyújtása körében az elektromobilitás szolgáltatónak esetlegesen okozott károkért,

l) ellátja a 6. alcímben meghatározott üzemeltetési elszámolási feladatokat.

(2) Az üzemeltetési engedélyben meghatározott nyilvános töltőberendezés üzemeltetésére irányuló tevékenységek közül kizárólag az (1) bekezdés c), j) és l) pontjában foglalt tevékenységek ellátása érdekében köthet az elektromos töltőberendezés üzemeltető szerződést harmadik féllel. A szerződéskötésre a Hivatal előzetes tájékoztatását követően kerülhet sor.

(3) Az elektromos töltőberendezés üzemeltető az elektromobilitás szolgáltatási feladatai keretében

a) tartós vagy eseti jogviszony keretében elektromobilitás szolgáltatást nyújt az elektromobilitás felhasználók számára;

b) biztosítja, hogy az elektromobilitás felhasználók az elektromobilitás szolgáltatást eseti töltés keretében is igénybe vehessék az ellenérték egyidejű megfizetése ellenében;

c) felel az elektromobilitás szolgáltatás nyújtása körében az elektromobilitás felhasználónak esetlegesen okozott károkért, azzal, hogy amennyiben a károkozás nem az elektromos töltőberendezés üzemeltető elektromobilitás szolgáltatási tevékenységére vezethető vissza, az elektromobilitás felhasználóval szembeni helytállási kötelezettség az elektromos töltőberendezés üzemeltetőnek a polgári jog általános szabályai szerinti további igényérvényesítését nem korlátozza;

d) az elektromobilitás felhasználó számára az elektromobilitás szolgáltatás részét képező további kiegészítő szolgáltatásokat – időpontfoglalási, parkolási és egyéb szolgáltatások – nyújthat;

e) az eseti töltés keretében igénybe vehető elektromobilitás szolgáltatásért fizetendő ellenértéket közzéteszi az elektronikus felületén, applikációján és az elektromos töltőberendezéseken is jól látható módon elhelyezi;

f) nyitvatartási időben a 6. § (2) bekezdésében meghatározott rendelkezésre állási idő alatt elérhető telefonos vagy személyes ügyfélszolgálatot biztosít az elektromobilitás felhasználók részére;

g) ellátja a 6. alcímben meghatározott elektromobilitás szolgáltatási elszámolási feladatokat.

(4) Az üzemeltetési engedélyben foglalt elektromobilitás szolgáltatás nyújtására irányuló tevékenységek közül kizárólag a (3) bekezdés d), f) és g) pontjában foglalt tevékenységek ellátása érdekében köthet az elektromos töltőberendezés üzemeltető szerződést harmadik féllel. A szerződéskötésre a Hivatal előzetes tájékoztatását követően kerülhet sor.

(5) A (2) és (4) bekezdésben meghatározott esetekben az elektromos töltőberendezés üzemeltető úgy felel a jogszabályokban és az üzemeltetési engedélyben meghatározott kötelezettségei teljesítéséért, mintha az adott tevékenységet maga végezte volna.

(6) Ha az elektromos töltőberendezés nem rendelkezik külön közcélú hálózati csatlakozási ponttal, a villamos energiát a hálózati csatlakozási pontra vonatkozó hálózati csatlakozási szerződéssel rendelkező rendszerhasználó biztosítja. Ebben az esetben az elektromos töltőberendezések külön áramköri védelemmel biztosított betáplálási pontján a felhasznált villamos energiát külön – hiteles mérőeszközzel – szükséges mérni.

4. Az elektromobilitás szolgáltatás nyújtására irányuló tevékenység bejelentése

8. § (1) Az elektromobilitás szolgáltató az elektromobilitás szolgáltatási tevékenység folytatására irányuló szándékát a tevékenység megkezdését megelőzően legalább 75 nappal bejelenti a Hivatalnak.

(2) Ha a bejelentés megfelel a Kkt. 45/A–45/E. §-ában, valamint az e rendeletben meghatározott követelményeknek, a Hivatal

a) az elektromobilitás szolgáltatót,

b) a nyilvános töltőberendezésekhez kapcsolt elektromobilitás szolgáltatás nyújtására irányuló tevékenységet és

c) a 9. § (1) bekezdés f) pontjában meghatározott adatokat

nyilvántartásba veszi.

9. § (1) A 8. § (1) bekezdése szerinti bejelentésben az elektromobilitás szolgáltató

a) – természetes személy bejelentő esetén – feltünteti a személyazonosító adatait;

b) *  – gazdálkodó szervezet bejelentő esetén – nyilatkozik arról, hogy a kérelmezőt érintően társasági formaváltás, átalakulás, változás nincs folyamatban, nyilatkozik továbbá az 1. § 3. pontja szerinti tényleges tulajdonosáról;

c) nyilatkozik arról, hogy rendelkezik általános szerződési feltételekkel (a továbbiakban: ÁSZF);

d) igazolja az igazgatási szolgáltatási díjnak a Hivatal előirányzat-felhasználási keretszámlájára történt befizetését;

e) igazolja – a Kkt. 45/C. § (6) bekezdése szerinti esetben – az elektromos töltőberendezés üzemeltetővel az elektromobilitási szolgáltatás nyújtására vonatkozó jogviszony fennállását, továbbá, hogy az eseti töltés biztosítására vonatkozó feladatot átvállalta-e;

f) közli az elektromobilitás szolgáltatás nyújtására irányuló tevékenység folytatása keretében az e) pont szerinti szerződéssel érintett nyilvános töltőberendezések műszaki azonosító adatait:

fa) elektromos töltőpontok száma, típusa, teljesítménye,

fb) az elektromos töltőberendezések csatlakozóinak típusa, darabszáma,

fc) elektromobilitás szolgáltatás nyújtására irányuló tevékenység folytatásának helye (GPS koordináták, cím, ingatlan helyrajzi száma).

(2) Az elektromobilitás szolgáltató az elektromobilitás szolgáltatás tevékenységgel való felhagyás tervezett időpontját legalább 75 nappal megelőzően bejelenti a Hivatalnak. A Hivatal a bejelentés alapján törli az elektromobilitás szolgáltatót a nyilvántartásából.

(3) A Hivatal a bejelentési kötelezettség teljesítéséhez kötött tevékenységek végzésének alapjául szolgáló feltételek fennállását rendszeresen hivatalból felülvizsgálja.

10. § Ha az elektromobilitás szolgáltató által bejelentett adatokban változás történik, a változásról az elektromobilitás szolgáltató a Hivatalt 30 napon belül értesíti.

5. Az elektromobilitás szolgáltató feladatai

11. § (1) Az elektromobilitás szolgáltató az elektromobilitás szolgáltatás nyújtása keretében szerződést köt a) az elektromos töltőberendezés üzemeltetővel a Kkt. 45/C. § (6) bekezdése szerinti esetben; b) az elektromobilitás felhasználóval.

(2) Az elektromobilitás szolgáltató által nyújtott elektromobilitás szolgáltatásra a 7. § (3) bekezdésében foglaltak irányadóak azzal, hogy az elektromobilitás szolgáltató a Kkt. 45/C. § (6) bekezdése szerinti esetben az elektromobilitás felhasználó nyilvános töltőberendezéshez való folyamatos hozzáférését az elektromos töltőberendezés üzemeltető útján – az elektromos töltőberendezés üzemeltetővel együttműködve – biztosítja.

6. Az elszámolás szabályai

12. § (1) Az elektromos meghajtású jármű töltésenkénti elszámolásának számlázási feladatait az elektromobilitás szolgáltatást nyújtó elektromos töltőberendezés üzemeltető, valamint – a Kkt. 45/C. § (6) bekezdése szerinti esetben – az elektromobilitás szolgáltató végzi. A számla tartalmazza az elszámolás egységárát, az elektromos meghajtású jármű akkumulátorának feltöltéséhez felhasznált villamos energia mennyiségét (kWh) és az elektromobilitás felhasználó által igénybe vett elektromobilitás szolgáltatás fizetendő ellenértékét.

(2) Az elektromobilitás szolgáltatást nyújtó elektromos töltőberendezés üzemeltető, valamint – a Kkt. 45/C. § (6) bekezdése szerinti esetben – az elektromobilitás szolgáltató biztosítja az elektromobilitás felhasználóval történő elszámoláshoz szükséges informatikai és számlázási feltételeket.

13. § (1) Az elektromobilitás szolgáltató és az elektromos töltőberendezés üzemeltető az egymás közötti elszámolás feltételeit megállapodás keretében rendezik.

(2) A Kkt. 45/C. § (6) bekezdése szerinti esetben

a) az eseti töltés során az elektromos töltőberendezés üzemeltető a számlázás alapjául szolgáló adatokat azok rendelkezésre állását követően azonnal továbbítja a vele szerződéses jogviszonyban álló elektromobilitás szolgáltató részére;

b) a tartós jogviszony esetén az elektromos töltőberendezés üzemeltető a számlázás alapjául szolgáló adatokat azok rendelkezésre állásától számított legkésőbb 24 órán belül továbbítja az érintett elektromobilitás felhasználóval jogviszonyban álló elektromobilitás szolgáltató részére.

14. § (1) Az elektromos töltőberendezés üzemeltető az elektromobilitás szolgáltató részére számlát állít ki, amely tartalmazza az elektromobilitás szolgáltatás keretében felhasznált villamos energia árát és mennyiségét, továbbá a villamos energia beszerzéséhez és az elektromos töltőberendezés üzemeltetéshez kapcsolódó díjakat és költségeket.

(2) Az elektromos töltőberendezés üzemeltető és az elektromobilitás szolgáltató csak valós adatok felhasználásával állíthat ki számlát.

15. § Az elektromos töltőberendezés üzemeltető biztosítja az elektromobilitás szolgáltatáshoz igénybe vett villamos energia mennyiségi mérését és az elszámoláshoz szükséges adatokat.

7. A Hivatal által kiszabható bírság mértéke és megfizetésének módja

16. § (1) A Kkt. 45/E. § (2) bekezdés b) pontja alapján kiszabható bírság felső határa a következő összegek közül a magasabb:

a) a bejelentéshez kötött elektromobilitás szolgáltatási és az üzemeltetési engedélyhez kötött elektromos töltőberendezés üzemeltetési tevékenységből származó, tárgyévet megelőző évi nettó árbevételének 1%-a, vagy

b) 100 millió forint.

(2) A bírságot a Hivatal – a bírságot kiszabó határozatban megjelölt – pénzforgalmi számlájára történő átutalással kell megfizetni.

8. Adatszolgáltatási kötelezettség

17. § (1) Az engedélyköteles és bejelentés-köteles tevékenységet folytató személyek a Hivatal által az elektromos töltőberendezés üzemeltetési és elektromobilitás szolgáltatási tevékenységgel kapcsolatos rendszeres és rendkívüli adatszolgáltatás keretében bekért, személyes adatnak nem minősülő adatokat a Hivatal honlapján meghatározottak szerint teljesítik.

(2) A Hivatal az (1) bekezdésben foglalt rendszeres és rendkívüli adatszolgáltatás keretében bekért adatokról összefoglaló jelentést készít, amelyet minden év március 1. napjáig megküld az energiapolitikáért felelős miniszter és a Központi Statisztikai Hivatal részére. Az összefoglaló jelentés üzleti titkot nem tartalmazhat.

(3) A Hivatal a honlapján közzéteszi az elektromos töltőberendezés üzemeltetésére és az elektromobilitás szolgáltatásra vonatkozó szakmai szabályokat, valamint az (1) bekezdés szerinti – személyes adatnak nem minősülő – adatokat.

9. Az ár meghatározása és az egyes díjtételek fajtái

18. § (1) Az elektromos töltőberendezés üzemeltető, valamint a Kkt. 45/C. § (6) bekezdése szerinti esetben az elektromobilitás szolgáltató az elektromobilitás szolgáltatás ellenértékét észszerű, könnyen és egyértelműen összehasonlítható, átlátható és megkülönböztetéstől mentes módon, a következők alapján határozza meg:

a) az elektromos töltőberendezés fajtájának („AC-váltóáramú” vagy „DC-egyenáramú” megjelölés) és az elektromos töltőberendezés kW-ban meghatározott teljesítményének feltüntetése mellett, az elektromobilitás szolgáltatás ideje alatt percenként (Ft/perc) vagy kilowattóránként (Ft/kWh), valamint ezek együttes alkalmazásával, vagy ezektől eltérő további – az átláthatóság és összehasonlíthatóság feltételeinek megfelelő – árképzési forma alkalmazásával;

b) az elektromobilitás szolgáltatás igénybevétele nélkül az elektromos töltőhely foglalására vonatkozó türelmi idő hossza percben, valamint az ezen időszak alatt fizetendő díj percenként (Ft/perc).

(2) Az elektromobilitás szolgáltatás igénybevételét és a türelmi idő elteltét követően, valamint az elektromobilitás szolgáltatás igénybevétele nélkül történő jogosulatlan elektromos töltőhelyfoglalás esetén az elektromobilitás szolgáltató az ÁSZF-ben meghatározottak szerint járhat el.

10. Az elektromobilitás felhasználók tájékoztatása

19. § (1) Az elektromobilitás szolgáltatást nyújtó elektromos töltőberendezés üzemeltető, valamint a Kkt. 45/C. § (6) bekezdése szerinti esetben az elektromobilitás szolgáltató köteles közzétenni saját honlapján, valamint saját applikációján keresztül

a) az ÁSZF-jét;

b) az ÁSZF szerint meghirdetett díjcsomagok és az eseti töltés keretében történő igénybevétel esetén fizetendő elektromobilitás szolgáltatás ellenértékét;

c) az elektromobilitás felhasználó számára hozzáférhető nyilvános töltőberendezések földrajzi elhelyezkedésére vonatkozó adatokat;

d) az elektromobilitás felhasználó számára hozzáférhető nyilvános töltőberendezések valós idejű hozzáférhetőségére vonatkozó adatokat;

e) a nyilvános töltőberendezés teljesítményére és típusára, valamint a töltőcsatlakozók típusaira vonatkozó adatokat; valamint

f) a hiteles mérést biztosító mérőeszköz hitelesítési időpontjának lejártát.

(2) Az elektromobilitás töltőberendezés üzemeltető, valamint a Kkt. 45/C. § (6) bekezdése szerinti esetben az elektromobilitás szolgáltató jól látható módon feltünteti az elektromos töltőberendezésen az eseti töltés esetén fizetendő elektromobilitás szolgáltatás ellenértékét és az (1) bekezdés e) pontjában meghatározott adatokat.

20. § Az elektromos autók töltési infrastruktúrájánál alkalmazandó jelölésekről rendelkező szabványnak való megfelelőségére vonatkozó címkézési rendelkezésen alapuló tájékoztatást jól látható módon köteles elhelyezni:

a) az elektromos meghajtású jármű gyártója az elektromos járművek használati útmutatójában, az elektromos meghajtású járművek csatlakozó aljzatán, csatlakozóján;

b) az elektromos meghajtású jármű kereskedője az elektromosgépjármű-kereskedésekben; valamint

c) az elektromos töltőberendezés üzemeltetője az elektromos töltőponton, az elektromos töltőberendezéseken és ezek töltőpisztolyain vagy foglalatain.

11. Hatályba léptető rendelkezések

21. § (1) Ez a rendelet – a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.

(2) A 16. § 2020. január 1-jén lép hatályba.

(3) A 20. § 2021. március 20-án lép hatályba.

12. Átmeneti rendelkezések

22. § (1) Az e rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő engedélyezési és bejelentési kötelezettséggel kapcsolatos hatósági ügyekben a Hivatal az engedélyezési kérelem benyújtásakor és a bejelentési kötelezettség teljesítésekor hatályban volt jogszabályok alapján jár el.

(2) 2019. december 31-éig szankció nem alkalmazható a 7. § (3) bekezdés b) pontjában foglaltak nem teljesítése esetén.

(3) A 7. § (3) bekezdés e) és f) pontjában szereplő előírásokat 2019. december 31-éig nem kötelező alkalmazni.

(4) A 7. § (1) bekezdés e), f) és l) pontjában, a 12. §-ban és a 19. §-ban szereplő előírásokat 2020. június 30-áig nem kötelező alkalmazni.

(5) E rendelet hatálybalépését megelőzően kiadott üzemeltetési engedély esetében az elektromos töltőberendezés üzemeltető 2020. január 1-jéig nyilatkozattal igazolja az elektromobilitás szolgáltató személyét a Hivatal részére nyújtott adatszolgáltatás keretében.

13. Az Európai Unió jogának való megfelelés

23. § (1) Ez a rendelet az alternatív üzemanyagok infrastruktúrájának kiépítéséről szóló, 2014. október 22-i 2014/94/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

(2) Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

(3) *  Ez a rendelet a 2014/94/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az elektromos buszok töltőállomásaira vonatkozó szabványok tekintetében történő kiegészítéséről szóló, 2021. június 17-i (EU) 2021/1444 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

24. § E rendelet tervezetének a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 39. cikk (5) bekezdése szerinti előzetes bejelentése megtörtént.

14. * 

25–27. § * 

15. * 

28–29. § * 

1. melléklet a 243/2019. (X. 22.) Korm. rendelethez

A nyilvános töltőberendezések alkalmasságának igazolásához szükséges paraméterek

1. Elektromos töltőpontok száma;

2. elektromos töltőpontok típusa;

3. elektromos töltőpontok teljesítménye, az elektromos töltőberendezések csatlakozóinak típusa, darabszáma;

4. elektromobilitás szolgáltató személye;

5. üzemeltetés helye (GPS koordináták, cím, ingatlan helyrajzi száma);

6. a nyilvános töltőberendezések működtetéséhez szükséges csatlakozási teljesítmény;

7. a kérelemben megjelölt nyilvános töltőberendezés, a vonatkozó műszaki és biztonsági előírásoknak megfelelő, az elektromos jármű töltésére használt villamos energia töltésenként történő hiteles mérésére alkalmas, valamint – ha a kérelemben a kérelmező ezt megjelölte – a műszaki, biztonsági előírásoknak megfelelő akkumulátorok száma, típusa;

8. az elektromos töltőpont vonatkozásában, hogy

8.1. a váltakozó áramú töltésre képes, normál teljesítményű (legfeljebb 22 kW teljesítményű) töltőpont legalább egy, az EN 62196–2 szabvány szerinti 2. típusú (Type 2) csatlakozóaljzattal rendelkezik;

8.2. a váltakozó áramú töltésre képes, nagy teljesítményű töltőpont legalább egy, az EN 62196–2 szabvány szerinti 2. típusú (Type 2) csatlakozóval rendelkezik;

8.3. az egyenáramú töltésre képes töltőberendezés legalább egy, az EN 62196–3 szabvány szerinti kombinált Combo 2 (CCS–Type 2) típusú csatlakozóval ellátott normál vagy nagy teljesítményű töltőponttal rendelkezik;

8.4. a kizárólag „Type 4 (CHAdeMO)” típusú csatlakozóval ellátott töltőponttal rendelkező töltőberendezés, továbbá kizárólag Tesla Supercharger csatlakozóval ellátott töltőponttal rendelkező töltőberendezés esetén elektromos töltőállomásonként legalább egy olyan elektromos töltőberendezés üzemel, amelyik az EN 62196–3 szabvány szerinti kombinált Combo 2 (CCS–Type 2) típusú csatlakozóval rendelkezik;

8.5. *  az elektromos autóbuszok normál és nagy teljesítményű váltakozó áramú (AC) töltőállomása legalább egy, az EN 62196–2 szabvány szerinti 2. típusú (Type 2) csatlakozóval rendelkezik;

8.6. *  az elektromos autóbuszok normál és nagy teljesítményű egyenáramú (DC) töltőállomása legalább egy, az EN 62196–3 szabvány szerinti kombinált „Combo 2” töltőrendszer (CCS–Type 2) csatlakozójával rendelkezik;

8.7. *  az infrastruktúrára szerelt automatizált kapcsolóeszközről (ACD) (áramszedő), a jármű tetejére szerelt ACD-ről, a jármű alá szerelt ACD-ről, valamint az infrastruktúrára szerelt és a jármű oldalára vagy tetejére csatlakozó ACD-ről szóló EN 61851–23–1 szabványnak megfelelő, a 4. üzemmódban az elektromos buszok vezetékes feltöltésére szolgáló automatizált kapcsolóeszköz az EN 50696 szabvány szerint mechanikai és elektromos kapcsolódási pontokkal rendelkezik;

9. a nyilvános töltőberendezés a felhasználók azonosítására szolgáló rendszerrel és távoli elérést biztosító adatkommunikációs modullal van ellátva;

10. a nyilvános töltőberendezés az adatkommunikációs modul meghibásodása vagy az adatkapcsolat megszűnése esetén képes a töltési tranzakciók adatainak megőrzésére (offline működés);

11. az üzemeltetési tevékenység végzéséhez szükséges eszközökkel és műszaki, tárgyi, személyi, valamint pénzügyi erőforrásokkal való rendelkezés, így különösen, hogy a kérelmező rendelkezik:

11.1. a Kkt. 45/C. § (6) bekezdése szerinti esetben az elszámolási adatok gyűjtéséhez szükséges informatikai rendszerrel, és az összegyűjtött elszámolási adatokat az elektromobilitás szolgáltató részére továbbítani képes;

11.2. a 11.1. alpont szerinti elszámolási rendszer folyamatos üzemeltetését biztosító eszközökkel és személyzettel;

11.3. a Kkt. 45/C. § (6) bekezdése szerinti esetben az elektromobilitás szolgáltatóval létrejött szerződéssel;

12. ha az elektromos töltőberendezés üzemeltető az általa üzemeltetett elektromos töltőberendezésen elektromobilitás szolgáltatási tevékenységet is nyújt, a 9. § (1) bekezdésében foglaltak.