Hatály: közlönyállapot (2019.XI.7.) Váltás a jogszabály mai napon hatályos állapotára

 

260/2019. (XI. 7.) Korm. rendelet

az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény 136. § a), c) és f) pontjában és az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 268. § (1) bekezdés 1., 5. és 15a. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Adóig. vhr.) a következő 5/A. §-sal egészül ki:

„5/A. § A helyi iparűzési adó alanya az állami adó- és vámhatóság által rendszeresített elektronikus űrlapon a hiteles elektronikus irattá alakított meghatalmazás vagy a meghatalmazást tartalmazó, legalább az adózó minősített vagy minősített tanúsítványon alapuló fokozott biztonságú elektronikus aláírásával vagy azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítési szolgáltatással hitelesített elektronikus irat egyidejű csatolásával tehet az önkormányzati adóhatóság előtt helyi iparűzési adóügyben eljárni jogosult állandó meghatalmazottra vonatkozó bejelentést.”

2. § Az Adóig. vhr. 15/C. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„15/C. § (1) Az állami adó- és vámhatóság a csoportos társasági adóalany létrehozását és a csoportos társasági adóalanyhoz történő csatlakozást engedélyező határozatában rendelkezik az alapító tagok és a csatlakozó tag által bevallott, még esedékessé nem vált adóelőlegek törléséről és a csoportos társasági adóalany részére történő előírásáról.

(2) A csoportos társasági adóalanyt alapító vagy az ahhoz csatlakozó tagok által a csoport létrejöttének napját, illetve a csoporttagság kezdő napját megelőző adóévről benyújtandó bevallásban feltüntetett, még esedékessé nem vált adóelőlegek törléséről és a csoportos társasági adóalany részére történő előírásáról az állami adó- és vámhatóság - a bevallási határidőtől, a bevallás határidőt követő benyújtása esetén annak benyújtásától vagy a bevallás javítása esetén annak javításától számított harminc napon belül - határozatban rendelkezik.

(3) Az állami adó- és vámhatóság által törölt előlegeket azok eredeti esedékességi időszakára, azok eredeti esedékességi időpontjához igazodva kell a csoportos társasági adóalanynak megfizetnie.”

3. § Az Adóig. vhr. 16. § (1) bekezdése a következő f) ponttal egészül ki:

(Az adókötelezettséget érintő változás különösen)

f) a csoportos társasági adóalanyban részt vevő csoporttag tekintetében a Tao tv. 2/A. § (2)-(4) bekezdésében meghatározott feltételek nem vagy nem teljes körű teljesülése.”

4. § Az Adóig. vhr. 20. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az adózó - pénzforgalmi számlanyitási kötelezettségétől függetlenül - a fennálló fizetési kötelezettségét

a) az állami adó- és vámhatóság felé az 58. § szerint,

b) az önkormányzati adóhatóság felé az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 1. § 14. pontjában meghatározott - az adott önkormányzati adóhatóság által biztosított módon - elektronikus fizetéssel is

teljesítheti.”

5. § Az Adóig. vhr. 22. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„22. § (1) Ha az adószámla tartozást vagy túlfizetést mutat,

a) az állami adó- és vámhatóság ötezer forintot meghaladó összegű tartozás vagy túlfizetés esetén október 31-ig,

b) az önkormányzati adóhatóság ezer forintot meghaladó összegű tartozás vagy túlfizetés esetén szeptember 10-ig az adózó adószámlájának adónemenkénti egyenlegéről, valamint annak részletezéséről és a tartozásai után felszámított késedelmi pótlékról az adózó részére értesítést ad ki.

(2) Az állami adó- és vámhatóság az adózó adószámlájának egyenlegéről, a tartozásai után felszámított késedelmi pótlékról, valamint a közösségi vámjog szerinti késedelmi kamatról nem értesíti azt az adózót, aki (amely) bevallás benyújtására, adatszolgáltatás teljesítésére elektronikus úton kötelezett, vagy választása szerint elektronikusan nyújtotta be a bevallását. Ezen adózóknak az állami adó- és vámhatóság az értesítési feltételek fennállása esetén elektronikus tájékoztatást küld az adószámla és a felszámított késedelmi pótlék elektronikus elérhetőségéről.

(3) Az önkormányzati adóhatóság az adózó adószámlájának egyenlegéről, a tartozásai után felszámított késedelmi pótlékról elektronikusan a hivatalos elérhetőségén értesíti azt az adózót, aki (amely) bevallás benyújtására, adatszolgáltatás teljesítésére elektronikus úton kötelezett, vagy választása szerint elektronikusan nyújtotta be a bevallását.”

6. § Az Adóig. vhr. a következő 10/A. alcímmel egészül ki:

10/A. A munkáltatói/kifizetői havi járulék adatszolgáltatáson alapuló elektronikus keresetkimutatás

24/A. § Az állami adó- és vámhatóság a központi hitelinformációs rendszerről szóló 2011. évi CXXII. törvény szerinti központi hitelinformációs rendszert kezelő pénzügyi vállalkozáson keresztül a következő adatokat tartalmazó keresetkimutatást, valamint a keresetkimutatás előállításának időpontját megküldi az Art. 131. § (24) bekezdése szerinti címzetteknek:

a) a természetes személy neve és adóazonosító jele;

b) a munkáltató, a kifizető (ideértve az egyéni vállalkozónak nem minősülő természetes személy munkáltatót is), a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény 56/A. § (4) bekezdése szerinti kötelezett neve és adóazonosító száma;

c) a biztosítási jogviszony kezdete és megszűnésének időpontja;

d) az adóelőleg alapjának számításánál figyelembe vett, összevont adóalapba tartozó jövedelmek a havi adó- és járulékbevallás szerinti részletezettséggel (ide nem értve az összevont adóalapot csökkentő első házasok kedvezményének összegét és az összevont adóalapot csökkentő családi kedvezmény összegét);

e) az összevont adóalapba tartozó jövedelmeket terhelő adóelőleg;

f) az összevont adóalapot terhelő adóelőleg levont összege;

g) a külön adózó jövedelmek összesített adatai (a kifizetés alapjául szolgáló bruttó összeg, az adó alapja, az adóalapot terhelő adó és a tárgyévben levont adó összege);

h) az EGT tagállamban biztosított személytől levont ekho alapja és összege;

i) a nyugdíjast terhelő ekho alapja és összege;

j) a természetes személyt terhelő tizenöt százalékos ekho alapja és összege;

k) a gyermekgondozási díj (GYED) összege;

l) a gyermekgondozást segítő ellátás (GYES) összege;

m) a gyermeknevelési támogatás (GYET), a gyermekek otthongondozási díja (GYOD), az ápolási díj, munkarehabilitációs díj, fejlesztési foglalkoztatási díj, rendvédelmi egészségkárosodási járadék, honvédelmi egészségkárosodási járadék, rendvédelmi egészségkárosodási keresetkiegészítés, honvédelmi egészségkárosodási keresetkiegészítés folyósításának, valamit az álláskeresési támogatás összege összesítve.”

7. § Az Adóig. vhr. 27/B. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„27/B. § (1) Az adóigazgatási eljárásban eljárási költség:

1. az eljárási illeték,

2. az igazgatási szolgáltatási díj,

3. az adózó megjelenésével kapcsolatos költség,

4. az adózó képviseletében eljáró személy megjelenésével kapcsolatos költség,

5. a tanú, a hatósági tanú, valamint a más ügyében nyilatkozatot tevő természetes személy költségtérítése,

6. a szakértői díj,

7. az iratbetekintési jog gyakorlásával kapcsolatos költség,

8. a fordítási költség,

9. a tolmács és a jelnyelvi tolmács díja,

10. az adózó, valamint az eljárás egyéb résztvevője részéről felmerült levelezési, dokumentumtovábbítási költség,

11. a végrehajtási költség,

12. az eljárásban közreműködő rendőrségnél felmerült költség,

13. a szemle, a zár alá vétel, valamint a szakértői eljárás jogszerű lefolytatásával összefüggésben felmerülő kártalanítás összege,

14. a tényállás tisztázásához szükséges, az eljáró hatóság által végzett műszeres (laboratóriumi vagy más speciális eszköz használatát igénylő) vizsgálat azon költsége, amelyet az illeték vagy az igazgatási szolgáltatási díj nem tartalmaz,

15. az egyes hatósági intézkedésekkel kapcsolatban felmerült költség,

16. egyéb, az eljárással összefüggésben felmerült pénzkiadás,

17. az ügygondnok munkadíja.

(2) A tolmács és a jelnyelvi tolmács díjának megállapítására a közigazgatási hatósági eljárásban közreműködő tolmácsok és jelnyelvi tolmácsok díjazásának szabályairól szóló miniszteri rendelet szabályai az irányadóak.”

8. § Az Adóig. vhr. 27/F. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) Az (1) és (2) bekezdéstől eltérően nem engedélyezhető személyes költségmentesség a meghatározott cselekmény végrehajtása során a közreműködő szervezetet megillető közreműködői díjra.”

9. § Az Adóig. vhr. a következő 58/A. §-sal egészül ki:

„58/A. § (1) Az adózó az önkormányzati adóhatóságnál fennálló fizetési kötelezettségét EFER-en keresztül, internetes felületen (VPOS) történő bankkártyás fizetéssel is teljesítheti, ha ezt az önkormányzat a saját informatikai rendszerén vagy az önkormányzati ASP rendszerről szóló 257/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet szerinti rendszeren keresztül lehetővé teszi.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott elektronikus fizetések tekintetében az 59. § a) pontja, a 60. §, a 61. § (1) bekezdése, a 63. § és a 66. § irányadó.”

10. § Az Adóig. vhr. 64. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) Az önkormányzatnál fennálló fizetési kötelezettség esetén az adózó a (3) bekezdés szerint jár el, azzal, hogy az önkormányzati adóhatóság a fizetés kezdeményezésekor az EFER részére a (2) bekezdés a)-c) pontjában meghatározott adatok mellett az önkormányzati adóhatóság EFER VPOS befizetések elszámolási számla számát adja át.”

11. § Az Adóig. vhr. 72. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„72. § A telefonos ügyféltájékoztató és ügyintéző rendszere útján, az adózó vagy képviselője telefonon előterjesztett kérelme alapján az állami adó- és vámhatóság

1. az adózó - állami adó- és vámhatóságnál közvetlenül bejelentendő törzsadataira vonatkozó - egyedi bejelentéseivel, változás bejelentéseivel kapcsolatban jár el,

2. lefolytatja az adóazonosító jel igazolás kiadásával kapcsolatos eljárást,

3. nyilvántartásba veszi a természetes személy levelezési címét,

4. lefolytatja a közösségi adószám kiadásával kapcsolatos eljárást,

5. az általános forgalmi adóról szóló törvény szerint értékhatár eléréséhez kapcsolódó bejelentést fogadja és nyilvántartásba veszi,

6. nyilvántartásba veszi az egészségügyi szolgáltatási járulék hatálya alá történő bejelentkezést,

7. valamennyi szükséges adat rendelkezésre állása esetén javítja az Art. 1. melléklet 3. pontja szerinti kötelezettséggel összefüggésben a munkáltató vagy kifizető által hibásan benyújtott bejelentő és változásbejelentő adatlapot,

8. a papír alapon érkezett vagy papír alapon is benyújtható, elektronikus úton érkezett bevallásokat az adózó személyes jelenlétét nem igénylő esetben javítja, valamint a személyi jövedelemadó bevallási tervezet kiegészítésére és papír alapon történő megküldésének igénylésére vonatkozó kérelmet teljesíti,

9. fogadja az átvezetési kérelmet, és intézkedik annak elbírálása iránt,

10. fogadja a hibásan benyújtott átvezetési és kiutalási kérelem javítására vonatkozó kérelmet, és intézkedik annak elbírálása iránt,

11. az adószámla egészét vagy egyes adónemeit érintő észrevételt felveszi, és intézkedik annak elbírálása iránt,

12. az adó-, jövedelem- és illetőségigazolás iránti kérelmet felveszi, és intézkedik a kérelem elbírálása iránt,

13. a gépjármű-forgalmazók illetékmentességének megállapításához kapcsolódó bejelentést nyilvántartásba veszi,

14. tájékoztatást nyújt az ellenőrzést végző személy személyazonosságáról és megbízásának érvényességéről, a megbízólevél számáról, az ellenőrzés alá vont adónemekről és időszakról,

15. tájékoztatást nyújt a közösségi adószám érvényességéről,

16. egyedi tájékoztatást ad az adózó állami adó- és vámhatósághoz bejelentett törzsadatairól, az adózó adószámlájáról, az állami adó- és vámhatóság által nyilvántartott egyéb köztartozásokról, a képviseletre vonatkozóan nyilvántartott adatokról, az adózó bevallásainak adatairól, az adózó által elmulasztott bevallásokról, az adózói minősítésről, valamint az adó-, jövedelem- és illetőségigazolás ügyintézéssel kapcsolatosan, továbbá

17. fogadja az adózói minősítéssel kapcsolatos kifogást, és intézkedik annak elbírálása iránt.”

12. § Az Adóig. vhr. 99. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„99. § (1) E fejezet alkalmazásában adózónak minősül az általános forgalmi adóról szóló törvény szerinti csoportos adóalany (a továbbiakban: áfa csoport), valamint a Tao tv. szerinti csoportos társasági adóalany (a továbbiakban: tao csoport) is.

(2) Az áfa csoport adóteljesítményének számításakor kizárólag az áfa csoport bevallásában szereplő, a 97. § a) pontja szerinti adatokat kell figyelembe venni. Ha az adózó az adóévet megelőző hatodik év január 1-jétől az adóévet megelőző év június 30-áig terjedő időszakban (vizsgált időszak) áfa csoport tagja volt, az adózó adóteljesítményének számításakor az áfa csoport bevallásában szereplő adatokat figyelmen kívül kell hagyni. A vizsgált időszak azon része tekintetében, amelyben az adózó nem volt az áfa csoport tagja, az adóteljesítményének számításakor az általa benyújtott áfa bevallásban szereplő, a 97. § a) pontja szerinti adatokat kell figyelembe venni, és az áfa csoport bevallásában szereplő adatokat figyelmen kívül kell hagyni.

(3) A tao csoport adóteljesítményének számításakor kizárólag a tao csoport bevallásában szereplő, a 97. § b) pontja szerinti adatokat kell figyelembe venni. Ha az adózó az adóévet megelőző hatodik év január 1-jétől az adóévet megelőző második év december 31-éig terjedő időszakban (vizsgált időszak) tao csoport tagja volt, az adózó adóteljesítményének számításakor a tao csoport bevallásában szereplő adatokat figyelmen kívül kell hagyni. A vizsgált időszak azon része tekintetében, amelyben az adózó nem volt a tao csoport tagja, az adóteljesítményének számításakor az általa benyújtott tao bevallásban szereplő, a 97. § b) pontja szerinti adatokat kell figyelembe venni, és a tao csoport bevallásában szereplő adatokat figyelmen kívül kell hagyni.”

13. § Az Adóig. vhr. a következő 128/A. §-sal egészül ki:

„128/A. § Az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról szóló 260/2019. (XI. 7.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Korm. rendelet 1.) megállapított 27/B. §-t a Korm. rendelet 1. hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.”

14. § Az Adóig. vhr.

1. 24. § (4) bekezdésében az „Art. 260. § a)-g) pontjában” szövegrész helyébe az „Art. 260. § (1) bekezdés a)-g) pontjában” szöveg,

2. 45. § 1. pontjában az „állami adó- és vámhatóságnál teljesítendő” szövegrész helyébe az „adóhatóságnál teljesítendő” szöveg,

3. 48. §-ában az „Az adók módjára behajtandó köztartozás behajtása” szövegrész helyébe az „Az állami adó- és vámhatóság által megkeresésre végrehajtandó tartozás és meghatározott cselekmény végrehajtása” szöveg,

4. 63. § (1) és (2) bekezdésében az „állami adó- és vámhatóság” szövegrész helyébe az „adóhatóság” szöveg,

5. 66. § (2) bekezdésében az „az állami adó- és vámhatóság” szövegrész helyébe az „az adóhatóság” szöveg,

6. 1. melléklet 1. pont 1.3. alpontjában az „adószámát vagy adóazonosító jelét” szövegrész helyébe az „adószámát, adóazonosító jelét, csoportos adóalany kérelmező esetében a csoportazonosító számot” szöveg

lép.

15. § Hatályát veszti az Adóig. vhr.

1. 15. §-ában az „a rendelkezési nyilvántartásban, illetve” szövegrész,

2. 17. § (2) és (3) bekezdése,

3. 73. §-ában a „meghatalmazottja,” szövegrész,

4. 79. § (4) bekezdésében a „meghatalmazottját,” szövegrész,

5. VIII. Fejezetének címében az „ , a díj megfizetésének és visszatérítésének” szövegrész.

16. § (1) Ez a rendelet - a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

(2) Az 1. § 2020. január 1-jén lép hatályba.

(3) A 6. § 2020. február 1-jén lép hatályba.