A jogszabály mai napon ( 2024.03.02. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

1/2020. (I. 13.) Korm. rendelet

a gáz csatlakozóvezetékek, a felhasználói berendezések és a telephelyi vezetékek műszaki-biztonsági hatósági felügyeletéről

A Kormány a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 132. § 56. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § (1) E rendelet hatálya kiterjed a földgáz, a földgáz minőségű biogáz és biomasszából származó gázok, valamint egyéb gázfajták, PB-gáz (a továbbiakban együtt: éghető gázok) tartályban történő forgalmazásánál és a vezetéken történő szolgáltatásában alkalmazott csatlakozóvezetékek, telephelyi vezetékek és felhasználói berendezések tervezőire, kivitelezőire, tulajdonosaira, üzemeltetőire, felhasználóira, műszaki biztonságára és hatósági felügyeletére.

(2) E rendeletet nem kell alkalmazni

a) a haditechnikai célokat szolgáló berendezésekre;

b) a belső égésű motorokra (az energetikai célra szolgáló gázturbinák és gázmotorok kivételével);

c) a közúti közlekedésről szóló törvényben meghatározott közúti járművekbe szerelt motorokra;

d) a vegyipari technológiában az éghető gázt kizárólag alapanyagként felhasználó berendezésekre;

e) a gázfogyasztó készülékeknek a gáz halmazállapotú tüzelőanyag égetésével üzemelő berendezésekről és a 2009/142/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. március 9-i 2016/426 (EU) európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott tervezésére, gyártására és megfelelőségértékelésére, továbbá piacfelügyeletére;

f) a nyomástartó berendezések és rendszerek biztonsági követelményeiről és megfelelőség tanúsításáról szóló rendelet hatálya alá tartozó nyomástartó berendezésekre és rendszerekre;

g) a bányafelügyelet hatósági hatáskörébe tartozó gázfogyasztó készülékekre, technológiai rendszerekre, valamint a földi alatti gáztárolókra;

h) a palackból vagy palackkötegből üzemelő csatlakozóvezetékekre, felhasználói berendezésekre, gázfelhasználó technológiai rendszerekre.

2. Értelmező rendelkezések

2. § E rendelet alkalmazásában:

1. átalakítás: minden olyan beavatkozás, amely a felhasználási hely csatlakozóvezetékének, a gázmérőhely vagy a gázfelhasználó technológiai rendszer műszaki kialakításának, üzemi paramétereinek megváltoztatását eredményezi, ideértve a felhasználási hely fogyasztásmérője leszerelésének esetét is;

2. egyenértékű műszaki biztonsági szint: a kor műszaki színvonalának megfelelő, a harmonizált szabványok, honosított harmonizált szabványok, nemzeti szabványok szerinti vagy a tervező által igazolt, eltérő műszaki biztonsági paraméterek, eljárások vagy műszaki megoldások alkalmazásával elért műszaki biztonsági szint;

3. gázfelhasználó technológiai rendszer: ipari, mezőgazdasági vagy szolgáltatási eljárásokra tervezett berendezés a tüzelőanyag- és égéslevegő-ellátó rendszerrel, a tűztér-munkatérrel, az égéstermék-elvezetéssel és az irányítástechnikai tartozékokkal együtt, amelyben ipari vagy mezőgazdasági nyersanyag vagy félkész termék, gáz eltüzeléséből keletkezett hőenergia, védőgáz hatásának van kitéve, továbbá a gázfáklya, valamint az energetikai célra szolgáló gázturbina és gázmotor;

4. készülékcsere: a felhasználói berendezés olyan megváltoztatása - ide nem értve a meglévő gázfogyasztó készülék vagy gázfogyasztó készülékek egyszerűsített eljárással történő cseréjének esetét, valamint a felhasználási hely fogyasztásmérőjének leszerelését esetét -, amely a meglévő gázfogyasztó készülék vagy gázfogyasztó készülékek helyett új gázfogyasztó készülék vagy gázfogyasztó készülékek telepítésére vonatkozik, és amely nem jár a csatlakozóvezeték, a gázfelhasználó technológiai rendszer kialakításának, üzemi paramétereinek megváltoztatásával vagy a gázmérőhelyen lévő névleges méréshatárú fogyasztásmérő cseréjével;

5. műszaki biztonsági felülvizsgálat: az üzembe helyezett gázfelhasználó technológiai rendszer műszaki biztonsági szempontból végzett időszakos vagy rendkívüli ellenőrzése;

6. műszaki biztonsági szabályzat: a csatlakozóvezetékekre, a felhasználói berendezésekre, a telephelyi vezetékekre, az olajfogyasztó technológiai rendszerekre és a gáztárolókra vonatkozó műszaki biztonsági előírásokról szóló miniszteri rendeletnek a csatlakozóvezetékek, a felhasználói berendezések és a telephelyi vezetékek műszaki biztonsági szabályzatát tartalmazó melléklete szerinti műszaki biztonsági szabályzat;

7. telephelyi engedélyes: az a gazdasági társaság, amely a telephelyi vezetéken a gázüzemi tevékenység végzésére és a vezetékhez kapcsolódó telephelyi felhasználók földgázellátására - földgáz-kereskedelmi tevékenység végzése keretében -, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal által kiadott engedéllyel rendelkezik;

8. telephelyi szolgáltató: a telephelyi vezeték tulajdonosa, az a természetes vagy jogi személy, amely a telephelyi vezetéken a gázüzemi tevékenységet és a vezetékhez kapcsolódó telephelyi felhasználók földgázellátását nem a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal által kiadott működési engedély birtokában végzi.

3. Az éghető gázok csatlakozóvezetékeinek, telephelyi vezetékeinek és felhasználói berendezéseinek hatósági eljárásaival, létesítésével és üzemeltetésével kapcsolatos szabályok

3. § (1) Az éghető gázok csatlakozóvezetékeinek, telephelyi vezetékeinek és felhasználói berendezéseinek műszaki biztonsági felügyelete keretében a Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 13. § (1) bekezdésében kijelölt műszaki biztonsági hatóság (a továbbiakban: Hatóság)

a) jóváhagyja a 70 kW együttes hőterhelést meghaladó gázfelhasználó technológiai rendszerek használatbavételét és átalakítás utáni ismételt használatbavételét, vagy dönt az üzemeltetés megtiltásáról,

b) kérelemre alkalmassági nyilatkozatot ad ki a csatlakozóvezeték, telephelyi vezeték és felhasználói berendezés kiviteli tervének műszaki biztonsági szempontból történő alkalmasságáról,

c) ellenőrzi a földgázelosztó, a vezetékes PB-gáz-szolgáltató, a telephelyi engedélyes és a telephelyi szolgáltató - e rendelet szabályozási körébe tartozó - műszaki biztonsági tevékenységét,

d) ellenőrzi a gázfelhasználó technológiai rendszerek létesítésére és üzemeltetésére vonatkozó műszaki biztonsági előírások betartását,

e) kivizsgálja az e rendelet hatálya alá tartozó csatlakozóvezetékekkel, telephelyi vezetékekkel és felhasználói berendezésekkel kapcsolatos rendkívüli események bekövetkezésének körülményeit, és a hasonló esetek megelőzése érdekében intézkedik.

(2) A Hatóság a telephelyi vezetéket, a felhasználási hely csatlakozóvezetékét és a felhasználói berendezés létesítését és használatát a földgázelosztó, a vezetékes PB-gáz-szolgáltató, a telephelyi engedélyes és a telephelyi szolgáltató bevonásával ellenőrizheti. A földgázelosztó, a vezetékes PB-gáz-szolgáltató, a telephelyi engedélyes és a telephelyi szolgáltató térítésmentesen működik közre a hatósági ellenőrzésen.

(3) A Hatóság az (1) bekezdés d) pontja szerinti ellenőrzés gyakoriságát a gázfelhasználó technológiai rendszer vagy a tevékenység veszélyessége alapján határozza meg, és ellenőrzi, hogy a gázfelhasználó technológiai rendszerek és azok üzemeltetése megfelel-e a hatósági döntésben foglaltaknak és a műszaki biztonsági követelménynek.

(4) Ha a Hatóság az ellenőrzés során a gázfelhasználó technológiai rendszer további üzemelésre való alkalmatlanságát állapítja meg, a használatbavételi jóváhagyást visszavonja, és a gázfelhasználó technológiai berendezés használatát megtiltja.

4. § (1) A csatlakozóvezeték, a telephelyi vezeték, a felhasználói berendezés kiviteli tervét az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló kormányrendeletben megállapított, a műszaki biztonsági szabályzatban meghatározott szakterületre tervezési jogosultsággal rendelkező olyan tervező készítheti, aki a Magyar Mérnöki Kamara közhiteles hatósági nyilvántartásában szerepel.

(2) A csatlakozóvezeték, a telephelyi vezeték, a felhasználói berendezés kiviteli terve kivitelezésre való alkalmasságának megítélésére indított eljárásban a Hatóság a döntéshozatal során vizsgálja a kiviteli tervet és a földgázelosztó jogszabályi hivatkozásokkal megindokolt elutasító nyilatkozatát.

5. § (1) A felhasználónak a csatlakozóvezeték és a fogyasztói vezeték üzembe helyezését követően 8 napon belül benyújtott kérelmére a Hatóság dönt a 70 kW együttes hőterhelést meghaladó gázfelhasználó technológiai rendszer használatbavételének és átalakítás utáni ismételt használatbavételének jóváhagyásáról, ha meggyőződött a műszaki biztonsági szabályzatban meghatározott követelmények teljesüléséről és a biztonságos üzemelésre való alkalmasságáról.

(2) A kérelem elbírálása során a Hatóság a biztonságos üzemelés feltételeinek meglétét a következő dokumentumokban foglaltak alapján vizsgálja:

a) a gázfelhasználó technológiai rendszer kiviteli terve és

b) a 8. §-ban foglalt adattartalmú tervezői nyilatkozat.

(3) A 70 kW együttes hőterhelést meghaladó gázfelhasználó technológiai rendszerek első és átalakítás utáni ismételt használatbavételének jóváhagyása iránti eljárást megelőzően indult eljárásban a Hatóság a felhasználó kérelmére megvizsgálja, hogy a biztonságos üzemelésre való alkalmasság feltételeinek megállapítása érdekében indokolt-e próbaüzem lefolytatása. Ha indokolt, a Hatóság a próbaüzem elrendeléséről dönt. A próbaüzem alatt a felhasználónak el kell végeznie a melegüzemi biztonsági ellenőrzést. A próbaüzem eredményes lefolytatása esetén, vagy ha a megelőző eljárásban a Hatóság azt állapítja meg, hogy próbaüzem elrendelése nem indokolt, a felhasználó kérelmére a Hatóság lefolytatja az (1) bekezdés szerinti eljárást.

(4) Ha a 70 kW együttes hőterhelést meghaladó gázfelhasználó technológiai rendszert, illetve annak részét képező gázfogyasztó készüléket annak gyártója, a gyártó által írásos szerződésben kijelölt forgalmazója vagy ezek írásban kijelölt megbízottja szereli össze vagy alakítja át és helyezi üzembe, akkor a Hatóság a biztonságos üzemelés feltételei meglétének vizsgálata során az üzembe helyezést követően a gyártó vagy forgalmazó által készített, megfelelőséget igazoló nyilatkozatban foglaltakat is figyelembe veszi.

(5) A felhasználó a 70 kW együttes hőterhelést meghaladó gázfelhasználó technológiai rendszer megszüntetését a Hatóság részére a megszüntetést követő 30 napon belül bejelenti.

(6) A legfeljebb 70 kW együttes hőterhelésű gázfelhasználó technológiai rendszerek műszaki biztonsági ellenőrzését az illetékes földgázelosztó, a vezetékes PB-gáz-szolgáltató, a PB-gáz-forgalmazó, a telephelyi szolgáltató, a telephelyi engedélyes vagy megbízottja végzi el a műszaki biztonsági szabályzat előírásai alapján.

(7) A 70 kW feletti együttes hőterhelésű gázfelhasználó technológiai rendszer átalakítását megelőzően a Hatóságnak küldött kérelem, valamint a legfeljebb 70 kW együttes hőterhelésű gázfelhasználó technológiai rendszer átalakítását megelőzően az illetékes földgázelosztónak, a vezetékes PB-gáz-szolgáltatónak, a PB-gáz-forgalmazónak, a telephelyi szolgáltatónak vagy a telephelyi engedélyesnek a felhasználó által küldött bejelentés tartalmazza

a) a gázfelhasználó technológiai rendszer főbb műszaki adatait, azonosító számát, jelét,

b) a felállítási hely címét,

c) a gázfelhasználó technológiai rendszer üzemeltetőjének nevét, címét és elérhetőségét,

d) a gázfelhasználó technológiai rendszer tulajdonosának nevét, címét és elérhetőségét, ha a felhasználó nem azonos a tulajdonossal,

e) a tervezett átalakítás kiviteli tervének azonosító számát és

f) az átalakítással érintett műszaki, technológiai változások összefoglalását.

(8) A felhasználó a gázfelhasználó technológia műszaki biztonsági felülvizsgálatát az üzembe helyezés évét követő első évben és ezt követően évente elvégezteti a műszaki biztonsági felülvizsgálat elvégzésére jogosult személlyel.

(9) A műszaki biztonsági felülvizsgálat során az üzembe helyezéskor hatályos műszaki biztonsági szabályoknak való megfelelést, továbbá a biztonságos üzemeltetést befolyásoló feltételeket kell ellenőrizni.

6. § Az éghető gázok csatlakozóvezetékei, telephelyi vezetékei és felhasználói berendezései tekintetében meghatározott műszaki biztonsági követelményektől a tervező eltérhet, ha az általa alkalmazott műszaki megoldás biztosítja az egyenértékű műszaki biztonsági szintet.

4. A gázfogyasztó készülékek egyszerűsített eljárásban történő cseréje

7. § (1) Meglévő gázfogyasztó készülékek cseréje egyszerűsített eljárással az alábbi feltételek, valamint a (2) és (3) bekezdésben az adott esetkörre vonatkozó feltételek egyidejű fennállása esetén végezhető:

a) az új gázfogyasztó készülék vagy gázfogyasztó készülékek felszerelése nem jár a gázmérőhelyen felszerelt névleges méréshatárú fogyasztásmérő cseréjével,

b) a készülékcsere nem jár a fogyasztói vezeték cseréjével vagy átalakításával, kivéve annak a cserélendő gázfogyasztó készülék kizárására szolgáló elzáró szerelvény és az új gázfogyasztó készülék csatlakozási pontja közötti legfeljebb 1,5 m hosszú szakaszát,

c) az új gázfogyasztó készülék nem gyűjtőrendszerű, és nem több helyiségből igénybe vett égéstermék-elvezetőhöz csatlakozik, és

d) az égéstermék-elvezetőhöz csatlakozó új gázfogyasztó készülék hőterhelése nem nagyobb a meglévő gázfogyasztó készülék hőterhelésénél.

(2) Ha az új gázfogyasztó készülék besorolása megegyezik a meglévő gázfogyasztó készülék tanúsított típusa szerinti besorolásával, akkor a gázfogyasztó készülék elhelyezésének változatlanul meg kell felelnie a létesítéskori vagy a hatályos műszaki biztonsági feltételeknek.

(3) Ha az új gázfogyasztó készülék besorolása eltér a meglévő gázfogyasztó készülék tanúsított típusa szerinti besorolásától, akkor a gázfogyasztó készülék elhelyezésének meg kell felelnie a hatályos műszaki biztonsági feltételeknek.

(4) A felhasználó a meglévő gázfogyasztó készülék egyszerűsített eljárással történő cseréjét az illetékes földgázelosztó, telephelyi szolgáltató, telephelyi engedélyes, PB-gáz-fogyasztó készülékek esetében a vezetékes PB-gáz-szolgáltató, PB-gáz-forgalmazó minőségirányítási rendszerében előírtak alapján feljogosított és műszaki-biztonsági felülvizsgáló szakképesítéssel rendelkező gázszerelővel végezteti el.

(5) Az elvégzett egyszerűsített készülékcserét a feljogosított gázszerelő a csere elvégzését követő 2 munkanapon belül a szerelési nyilatkozat és a bejelentőlap átadásával bejelenti az illetékes földgázelosztónak, a telephelyi engedélyesnek, a telephelyi szolgáltatónak, vezetékes PB-gáz-szolgáltatónak, PB-gáz-forgalmazónak.

5. A tervezői nyilatkozat adattartalma

8. § Az 5. § (2) bekezdés b) pontja szerinti tervezői nyilatkozat a következőket tartalmazza:

a) a tervező neve;

b) a tervező elérhetősége;

c) a tervezett vagy megszüntetendő létesítmény megnevezése és címe;

d) a nyilatkozat tárgya szerinti munkához tartozó dokumentáció rajzszáma;

e) a tervezésre vonatkozó jogosultsághoz tartozó névjegyzéki (nyilvántartási) szám;

f) nyilatkozat arról, hogy a tervezett műszaki megoldás megfelel a vonatkozó jogszabályoknak, továbbá a műszaki biztonsági szabályzatban foglaltaknak, és a tervezett műszaki megoldás biztosítja az élet, az egészség, a környezet és a kulturális örökség védelmét;

g) a műszaki biztonsági szabályzatban foglaltaktól való eltérés esetén nyilatkozat arról, hogy az alkalmazott megoldás biztonsági szintje egyenértékű biztonsági szintnek minősül;

h) szabványban meghatározott műszaki megoldástól való eltérés esetén nyilatkozat arról, hogy az alkalmazott megoldás egyenértékű biztonsági szintnek minősül;

i) aláírás, keltezés.

6. Záró rendelkezések

9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 60. napon lép hatályba.