A jogszabály mai napon ( 2024.05.22. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

1/2020. (I. 16.) MEKH rendelet

az energetikai szakreferens igénybevételére köteles gazdálkodó szervezetek által telepítendő almérők telepítési pontjainak, valamint az almérők alkalmazásával történő mérés minimális követelményeinek meghatározásáról

Az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény 46. § g) pontjában,

a 8. § tekintetében az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény 46. § e) és f) pontjában

kapott felhatalmazás alapján, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról szóló 2013. évi XXII. törvény 12. § i) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § E rendelet hatálya az energetikai szakreferens alkalmazására kötelezett gazdálkodó szervezetekre terjed ki.

2. § (1) *  E rendelet alkalmazásában almérő a legalább negyedóránkénti mérésre alkalmas, a mérőeszközökre vonatkozó egyedi előírásokról szóló 43/2016. (XI. 23.) NGM rendelet szerint legalább B pontossági osztályba sorolt, a váltóáramú hatásos villamos energia mérésére szolgáló fogyasztásmérő, vagy fogyasztásmérő rendszer, amely alkalmas a mért értékek tárolására, vagy adatgyűjtő rendszerbe tárolás céljából történő továbbítására.

(2) E rendelet (1) bekezdésben nem szereplő fogalmait az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvényben és az energiahatékonyságról szóló törvény végrehajtásáról szóló 122/2015. (V. 26.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint kell értelmezni.

3. § (1) *  Az energetikai szakreferens igénybevételére kötelezett gazdálkodó szervezet villamosenergia-felhasználásának figyelemmel kísérése, az indokolatlan fogyasztások feltárása és az energiamegtakarítási lehetőségek azonosítása érdekében köteles almérőt felszerelni az alábbi villamosenergia-felhasználási pontokon, ha a villamosenergia-felhasználás a beépített teljesítmény és az üzemidő alapján nem határozható meg:

a) *  minden az 50 kW feletti névleges teljesítményű önálló villamos berendezések (különösen a kompresszorok, motorok, szivattyúk, egyéb hajtások és technológiai berendezések),

b) *  minden a 70 kW feletti névleges elektromos teljesítményű hőtermelő és klímaberendezések.

(2) *  Az energetikai szakreferens igénybevételére kötelezett gazdálkodó szervezet villamosenergia-felhasználásának figyelemmel kísérése, az indokolatlan fogyasztások feltárása és az energiamegtakarítási lehetőségek azonosítása érdekében köteles almérőt felszerelni, ahol az e rendeletben meghatározott almérővel már mért fogyasztású berendezések figyelmen kívül hagyása mellett az egy betáplálási ponton keresztül megtáplált és technológiai sorba állított berendezések (különösen: gép, gépsor, gyártósor, üzemcsarnok, illetve épület) esetében a beépített legnagyobb egyidejű teljesítményigény meghaladja a 100 kW-ot.

(3) *  Az (1) bekezdésben előírt almérő-felszerelési kötelezettség alól kivételt képeznek azok a berendezések, amelyek üzemideje a tárgyévet megelőző három év átlagában az 1000 üzemóra/év értéket nem haladja meg.

(4) A villamosenergia-felhasználás a beépített teljesítmény és az üzemidő alapján nem határozható meg, különösen azon berendezések vagy berendezéscsoportok esetében, amelyek szabályozás vagy vezérlés alapján az üzemidejük egy részében

a) a beépített teljesítménynél alacsonyabb teljesítményszinten is üzemszerűen tudnak működni, vagy

b) működésüket képesek leállítani, amit üzemóra-számláló nem rögzít.

(5) *  Az egy betáplálási ponton legalább 10 MW rendelkezésre álló teljesítménnyel rendelkező felhasználási helyen – a technológiai sor (2) bekezdés szerinti mérése mellett – a technológiai sorba állított, (1) bekezdés szerinti berendezésekre nem kell almérőt felszerelni, ha a felhasználó rendelkezik az EN ISO 50001 szabványnak megfelelő, akkreditált tanúsító szervezet által tanúsított energiagazdálkodási rendszerrel.

(6) *  A bányászatról szóló törvény hatálya alá tartozó létesítményben – a technológiai sor (2) bekezdés szerinti mérése mellett – a technológiai sorba állított, (1) bekezdés szerinti berendezésekre nem kell almérőt felszerelni, ha a felhasználó rendelkezik az EN ISO 50001 szabványnak megfelelő, akkreditált tanúsító szervezet által tanúsított energiagazdálkodási rendszerrel, valamint e berendezések fogyasztási adatai származtatott formában, negyedóránkénti bontásban adatgyűjtő rendszerbe tárolva rendelkezésre állnak.

4. § Energiahatékonysági célokat szolgáló beruházás, felújítás adókedvezményének igénybevétele esetén az energetikai szakreferens alkalmazására kötelezett gazdálkodó szervezet köteles almérőt felszerelni a beruházással vagy felújítással érintett villamosenergia-felhasználási ponton, ha a beruházással vagy felújítással elért villamosenergia-megtakarítás mértéke a beépített teljesítmény és az üzemidő alapján számítással nem határozható meg.

4/A. § *  Nem áll fenn almérő felszerelési kötelezettség az e rendeletben meghatározott almérő telepítési ponton, ha e ponton a 2. § (1) bekezdésében meghatározott feltételeket teljesítő elszámolási mérő található, és a kötelezett gazdálkodó szervezet az elszámolási mérőn mért adatokat közvetlenül megkapja és nyilvántartja, vagy legalább havi rendszerességgel a szolgáltatótól átveszi és nyilvántartja.

5. § Az energetikai szakreferens igénybevételére köteles gazdálkodó szervezet tevékenységének és energiafogyasztási profiljának ismeretében

a) az energetikai szakreferens vagy energetikai szakreferens szervezet,

b) az energetikai auditor vagy az energetikai auditáló szervezet,

c) az EN ISO 50001 szabványnak megfelelő, akkreditált tanúsító szervezet által tanúsított energiagazdálkodási rendszer auditora és tanúsítója

javaslatot tehet almérő felszerelésére, amely javaslat végrehajtásáról az energetikai szakreferens igénybevételére köteles gazdálkodó szervezet dönt.

6. § (1) Ez a rendelet – a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2) A 3. § 2021. január 1-jén lép hatályba.

(3) *  A 7. § 2023. január 1-jén lép hatályba.

7. § * 

8. § *