A jogszabály mai napon ( 2024.06.16. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

3/2020. (II. 28.) AM rendelet

a harmadik országokban történő borpromóció támogatásáról

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 79. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Értelmező rendelkezések

1. § E rendelet alkalmazásában:

1. akció: olyan tevékenységek összessége, amelyek

a) *  megvalósítják a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról és a 922/72/EGK, a 234/79/EK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet) 45. cikk (2) bekezdése szerinti intézkedések valamelyikét, és

b) *  megvalósítása a 2. §-ban meghatározott országokban vagy Magyarországon egy vagy több helyszínen, egy összefüggő időtartam alatt történik;

2. *  jogosultsági kritériumok: az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a borágazatban megvalósuló nemzeti támogatási programok tekintetében történő kiegészítéséről és az 555/2008/EK bizottsági rendelet módosításáról szóló, 2016. április 15-i 2016/1149/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet (a továbbiakban: 2016/1149/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet) 10. cikke szerinti feltételek;

3. közösségi arculati alapelemek: a borrégió földrajzi árujelzőihez tartozó logó, palack, kiszerelés, illetve címkemintatervek;

4. társulás: a 2016/1149/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 3. cikke szerinti társulás.

2. A támogatás jellege, tartalma és mértéke

2. § *  Támogatás olyan, a miniszter által elfogadott program (a továbbiakban: program) végrehajtásának elszámolható költségei után igényelhető, amely az oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel vagy földrajzi jelzéssel rendelkező, illetve a borszőlő fajtájának jelzésével ellátott borászati termékek versenyképességének javítását, valamint az alábbi harmadik országokban (a továbbiakban: célország) történő megismertetését és promócióját célozza:

a) Amerikai Egyesült Államok,

b) Egyesült Királyság,

c) Dél-Korea,

d) Fülöp-szigetek,

e) Indonézia,

f) Japán,

g) Kanada,

h) Kína,

i) Malajzia,

j) Norvégia,

k) Oroszország,

l) Svájc,

m) Szerbia,

n) Szingapúr,

o) Vietnám.

3. § (1) A program időtartama nem lehet rövidebb, mint egy év, de a három évet nem haladhatja meg.

(2) A programot legalább a támogatási időszakon belüli naptári éveknek megfelelően kell ütemezni és megvalósítani azzal, hogy a program megvalósítása saját felelősségre legkorábban a programjavaslat benyújtásának napján kezdődhet, és legkésőbb 2023. június 30-ig tarthat.

(3) *  A támogatási keretösszeg 7 000 000 eurónak megfelelő forintösszeg.

(4) *  A támogatás mértéke a program elszámolható költségeinek 50%-a.

(5) *  Az egy program megvalósításához igényelhető támogatás összege legalább 25 000 eurónak megfelelő forintösszeg, legfeljebb 400 000 eurónak megfelelő forintösszeg.

3. A támogatás kedvezményezettje

4. § (1) Programjavaslatot

a) a hegyközségi tanács, valamint a hegyközségekről szóló 2012. évi CCXIX. törvény (a továbbiakban: hegyközségi törvény) 22. § (1) bekezdése szerinti esetben a hegyközség,

b) a hegyközségi törvény 4. § b) pontja szerinti két vagy több borászati termelő által alkotott társulás,

c) olyan szakmai szervezet, amely tagjainak legalább 75%-a a b) pontban meghatározott termelő, vagy ilyen szervezetek társulásai,

d) a hegyközségi törvény 4. § b) pontja szerinti borászati termelő vagy

e) az a)–d) pontokban meghatározott borászati termelők vagy szervezetek társulásai

[az a)–e) pont a továbbiakban együtt: kérelmező] nyújthat be.

(2) *  Az (1) bekezdés a) pontja szerinti kérelmező kivételével egy természetes vagy jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet

a) az adott benyújtási időszakban csak egy programjavaslatot nyújthat be,

b) e rendelet alapján egy programot hajthat végre, és

c) csak az (1) bekezdés b), c) vagy e) pontja szerinti egy társulásnak lehet tagja.

(3) * 

4. Borrégiós külpiaci promóciós terv

5. § A hegyközségi törvény 26. §-ában meghatározott borrégiós tanács, vagy annak hiányában a szőlészeti és a borászati adatszolgáltatás, valamint a származási bizonyítványok kiadásának rendjéről, továbbá a borászati termékek előállításáról, forgalomba hozataláról és jelöléséről szóló 127/2009. (IX. 29.) FVM rendelet 1. mellékletében meghatározott borrégiókba tartozó borvidékek hegyközségi tanácsai együttesen a 2. §-ban meghatározott tevékenység megvalósítási kereteiről borrégiós külpiaci promóciós tervet (a továbbiakban: külpiaci promóciós terv) készítenek, amely a borrégió egyes földrajzi árujelzőire vonatkozik, és tartalmazhatja a kiemelt szőlőfajtákat is. A külpiaci promóciós terv földrajzi árujelzőnként, illetve fajtánként legalább az alábbi szempontokra vonatkozó információkat tartalmazza:

a) elérni kívánt célok,

b) a borrégióhoz kapcsolódó fő üzenetek,

c) kötelező arculati elemek meghatározása,

d) főbb akciók típusai és

e) a közösségi arculati alapelemek vagy azok elkészítésére vonatkozó főbb szempontok.

6. § (1) Az 5. § szerinti külpiaci promóciós tervet legkésőbb 2020. március 6-ig kell benyújtani az agrárpolitikáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) részére egy eredeti és egy másolati példányban, valamint elektronikus adathordozón.

(2) A miniszter a külpiaci promóciós tervek elfogadásáról 2020. március 16-ig dönt.

(3) A miniszter az elfogadott külpiaci promóciós terveket az általa vezetett minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) hivatalos lapjában közzéteszi.

(4) A külpiaci promóciós terv évente egy alkalommal módosítható. A módosítást a miniszter részére kell benyújtani egy eredeti példányban és elektronikus adathordozón.

(5) *  A módosítás iránti kérelemről a miniszter dönt. A módosított külpiaci promóciós terv a módosítás elfogadásának napját követő tizenötödik napot követően benyújtott programjavaslatokra vonatkozik.

(6) A miniszter az elfogadott módosításokat az általa vezetett minisztérium hivatalos lapjában közzéteszi.

5. A programjavaslat

7. § (1) *  A program legalább tíz akcióból áll.

(2) Az akciók leírásában részletesen ki kell fejteni a megvalósítani kívánt cselekményeket és azok célját, fel kell tüntetni a megvalósítás naptári évét és negyedévét, helyszínét vagy helyszíneit közigazgatási egység szerint, valamint az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 45. cikk (2) bekezdése a)–e) pontja szerinti akció típusát. Nyomdai kiadvány, vagy honlap készítését tartalmazó akció esetén azok tervezett tartalmát is be kell mutatni.

(3) A közösségi arculati alapelemek elkészítését tartalmazó akciónak egy adott földrajzi árujelzőre kell vonatkoznia, és kizárólag olyan közösségi arculati alapelemek elkészítésére irányulhat, amelyek használatának jogosultjai megegyeznek az adott földrajzi árujelző használatára jogosultak körével, és célja az adott földrajzi árujelzővel ellátott borászati termékek versenyképességének javítása.

(4) Adott földrajzi árujelzővel kapcsolatos közösségi arculati alapelemek elkészítésére vonatkozó akciót tartalmazó programjavaslat esetén a földrajzi árujelző képviseletében eljáró hegyközségi tanács nyilatkozik az akció eredményeként elkészült közösségi arculati alapelemek termékleírásban való rögzítéséről és a termékleírás módosításának kezdeményezéséről.

(5) A (3) bekezdés szerinti akció eredményeként elkészült közösségi arculati alapelemek vonatkozásában a kérelmező nyilatkozik, hogy azokat az érintett földrajzi árujelző képviseletében eljáró hegyközségi tanács részére átadja.

(6) Egy földrajzi árujelzővel kapcsolatban a hegyközségi tanács a (4) bekezdésre vonatkozóan kizárólag egy jóváhagyó nyilatkozatot tehet, ideértve az Európai Unió területén történő borpromóció támogatásáról szóló 2/2020. (II. 28.) AM rendelet szerinti, azonos árujelzőre vonatkozó nyilatkozatokat is.

6. A programjavaslat benyújtása

8. § (1) *  A programjavaslat jóváhagyása iránti kérelmet a programjavaslattal és mellékleteivel együtt a miniszter részére postai úton, a minisztérium honlapján közzétett nyomtatványon egy eredeti és egy másolati példányban, valamint egy példányban elektronikus adathordozón

a) 2020. április 1. és 2020. május 11. között (a továbbiakban: első benyújtási időszak) vagy

b) *  2020. november 9. és 2020. december 18. között (a továbbiakban: második benyújtási időszak)

kell a minisztériumhoz benyújtani. * 

(2) A programjavaslatnak tartalmaznia kell

a) a kérelmező gazdasági tevékenységének leírását,

b) a kiválasztott célországot vagy célországokat,

c) az elérni kívánt célokat, amelyeket a program keretében elvégzett tevékenységek mérőszámaként meghatározott kimeneti mutatók, az elvégzett tevékenységek közvetlen hatásait kifejező eredménymutatók és az egyes akciók távlati, a kereskedelem alakulásában ténylegesen megmutatkozó hatásait kifejező hatásmutatók alkalmazásával kell meghatározni,

d) a tevékenységet, amelyet a kérelmező meg kíván valósítani a 2. §-ban meghatározottaknak megfelelően,

e) *  az akciók megnevezését és tartalmát, az akciók megvalósításának ütemezését naptári negyedévenként, valamint az akciókhoz tartozó költségtervet tevékenységenként a 13. § (1) bekezdése szerinti költségtípus megjelölésével, euróban megállapítva,

f) annak bemutatását, hogy a program miként illeszkedik a programmal érintett borrégiós külpiaci promóciós tervhez,

g) annak részletes bemutatását, hogy a célok elérését a kiválasztott helyszínek, a program ütemezése és a tervezett akciók hogyan szolgálják,

h) annak részletes bemutatását, hogy a kérelmező elegendő humán, technikai és pénzügyi erőforrással rendelkezik a művelet eredményes végrehajtásának biztosításához,

i) annak bemutatását, hogy a kérelmező megfelelő mennyiségű és minőségű borászati termékkel rendelkezik, vagy azt milyen módon képes biztosítani a program megvalósítása során és az azt követő öt naptári évben,

j) annak részletes bemutatását, hogy a kérelmező korábban milyen támogatott promóciós tevékenységet végzett harmadik országban, és

k) annak részletes bemutatását, hogy a kérelmező mely földrajzi árujelzőt és borászati terméket kívánja népszerűsíteni,

l) *  az Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerben nyilvántartott ügyfél-azonosító számot.

(3) *  A tevékenységek költségei, valamint a költségszámítás alapjául szolgáló egységárak nem haladhatják meg a szokásos piaci árat, amelyet a kérelmezőnek

a) három, egymástól és a kérelmezőtől független szállítótól vagy szolgáltatótól történő ajánlatkérés keretében beérkezett, az akció költségtípusát, illetve költségtípusait is alátámasztó részletes ajánlatok alapján vagy

b) a szolgáltatás, illetve a termék egyedisége esetén legalább egy, az akció költségtípusát, illetve költségtípusait is alátámasztó részletes ajánlattal

kell igazolnia.

(4) *  A (3) bekezdés b) pontja szerinti ajánlatot a borágazatban megvalósuló nemzeti támogatási programok tekintetében az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazása szabályainak megállapításáról szóló, 2016. április 15-i 2016/1150/EU végrehajtási rendeletben meghatározott értékelőbizottság fogadja el.

9. § A programjavaslathoz mellékelni kell

a) *  a 8. § (2) bekezdés e) pontja szerinti tevékenységhez kapcsolódó, a 8. § (3) bekezdésében foglaltak igazolására szolgáló dokumentumokat,

b) a 8. § (2) bekezdés h) pontja szerinti saját forrás rendelkezésre állásáról szóló, harminc napnál nem régebbi igazolást az igényelt támogatás 15%-ának megfelelő összegben,

c) a 8. § (2) bekezdés i) pontjának igazolására szolgáló iratokat,

d) a 2016/1149/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 10. cikk c) pontja szerinti biztosítékokat a kérelmező, illetve a végrehajtó szervezet vonatkozásában,

e) ha a kérelmező a célországban korábban már folytatott borászatitermék-értékesítést, az e tevékenység bemutatására és igazolására szolgáló iratokat,

f) arra vonatkozó nyilatkozatot, hogy a kérelmező a program megvalósításához nem vesz igénybe más európai uniós vagy állami támogatást,

g) arra vonatkozó nyilatkozatot, hogy a program megvalósítása során használt tájékoztató, illetve promóciós üzenetek a borászati termékek lényegi tulajdonságán alapulnak,

h) ha a kérelmező vállalja, hogy a program hatásait és eredményességét értékelő hatástanulmányt a kérelmezőtől, valamint a végrehajtó szervezettől független szervezet által készíti el és nyújtja be, akkor az erről szóló nyilatkozatot és a független szervezet bemutatására szolgáló dokumentumokat,

i) a 7. § (3) bekezdése szerinti akció esetén a 7. § (4) és (5) bekezdése szerinti nyilatkozatokat,

j) ha a programjavaslat tartalmaz honlap készítésére vonatkozó akciót, akkor nyilatkozatot arról, hogy a kérelmező vállalja a honlap üzemeltetését, frissítését és fenntartását a program befejezését követő legalább öt évig,

k) a kérelmező nyilatkozatát arról, hogy közvetlenül vagy közeli hozzátartozója révén mely gazdasági társaságban és milyen mértékben van tulajdonosi érdekeltsége.

7. A programjavaslat elbírálása

10. § (1) A 7–9. §-oknak nem megfelelő programjavaslat vonatkozásában a miniszter egy alkalommal, a kézhezvételtől számított legfeljebb tizenöt napos határidővel hiánypótlásra szólíthatja fel a kérelmezőt. A hiánypótlás benyújtásának napja a postára adás napja.

(2) A miniszter a programjavaslatot elutasítja, ha

a) a kérelem a hiánypótlást követően nem felel meg a 7. és 8. §-nak, valamint a 9. § a)–h) pontjának,

b) a kérelem hiánypótlására nem került sor határidőn belül,

c) a programjavaslat a jogosultsági feltételek valamelyikének nem felel meg,

d) *  a programjavaslat az elsőbbségi kritériumokra adható összes pontszám legalább kétharmadát nem éri el, vagy

e) a támogatási keretösszeg kimerül.

(3) A miniszter az adott akciót elutasítja, ha

a) a 7. § (3) bekezdésében meghatározott akcióhoz a 9. § i) pontjában meghatározott nyilatkozatokat nem nyújtották be, vagy

b) a honlap készítésére vonatkozó akcióhoz a 9. § j) pontjában meghatározott nyilatkozatot nem nyújtották be.

(4) *  A programjavaslat benyújtási határidejét követően nem pótolható a 9. § a) pontjában meghatározott, piaci ár igazolására szolgáló dokumentum.

11. § (1) *  A benyújtott programjavaslatot a miniszter a jogosultsági és az 1. melléklet A oszlopában meghatározott elsőbbségi kritériumok (a továbbiakban: elsőbbségi kritériumok) teljesülése tekintetében a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa, az Agrármarketing Centrum Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, a Magyar Turisztikai Ügynökség és a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) véleményének kikérésével megvizsgálja, és a jogosultsági kritériumoknak megfelelő programjavaslatot az 1. melléklet B oszlopában meghatározottak szerint pontozza.

(2) *  Az elsőbbségi kritériumok vonatkozásában az (1) bekezdés alapján elért pontok összegének el kell érnie az elsőbbségi kritériumokra adható összes pontszám legalább kétharmadát.

(2a) *  A programjavaslatokat a miniszter az (1) és (2) bekezdés alapján elért pontszámok figyelembevételével rangsorolja. A miniszternek az egyes elsőbbségi kritériumok adott programjavaslatra vonatkozó pontszámának meghatározásában mérlegelési jogköre van.

(3) *  A miniszter

a) az első benyújtási időszakban benyújtott kérelmek vonatkozásában 2020. július 31-ig,

b) *  a második benyújtási időszakban benyújtott kérelmek vonatkozásában 2021. március 12-ig

az adott benyújtási időszakon belül benyújtott programjavaslatok (2a) bekezdés alapján kialakított rangsora és a rendelkezésre álló keretösszeg figyelembevételével dönt a programjavaslatok jóváhagyásáról. * 

(4) *  Ha a támogatási keretösszeg nem teszi lehetővé az összes programjavaslat elfogadását, az elfogadható programjavaslatok sorrendjét az elsőbbségi kritériumok alapján elért pontszám csökkenő sorrendjében kell figyelembe venni.

(5) *  A miniszter döntését a kérelmezővel, továbbá jóváhagyása esetén a Kincstárral is közli. A miniszter a döntés közlésével egyidejűleg a programjavaslat másolati példányát elektronikus formában küldi meg a Kincstár részére.

8. A program módosítása

12. § (1) A program megvalósítása során lehetőség van

a) a program tartalmi módosítására,

b) a program időtartamának meghosszabbítására, illetve

c) a program költségvetésének módosítására

[az a)–c) pont a továbbiakban együtt: programmódosítás].

(2) A programmódosításhoz a miniszter jóváhagyása szükséges. A programmódosítás iránti kérelmet a miniszter részére, a minisztériumhoz kell benyújtani postai úton egy eredeti és egy elektronikus példányban. A benyújtás napjának a módosítási kérelem beérkezésének napja minősül.

(3) *  A program tartalma a megvalósítási időszak során – a Kincstár által vis maiorként elismert esetet kivéve – egy alkalommal módosítható. A módosítás iránti kérelmet legkésőbb a program megvalósításának utolsó negyedévét megelőző év azonos negyedévében lehet benyújtani.

(4) A tartalmi módosítási kérelem elbírálásakor a programjavaslat elbírálására vonatkozó előírásokat kell alkalmazni, az (5) bekezdésben meghatározott korlátozásokkal.

(5) A tartalmi módosítás nem eredményezheti

a) *  a módosítandó program támogatási összegének változását, és

b) *  hogy a módosított programjavaslatnak az elsőbbségi kritériumok alapján adható pontszáma olyan érték alá csökkenjen, amely pontszám esetén a programjavaslatot az eredeti elbírálás során el kellett volna utasítani.

(6) A miniszter a program tartalmi módosítására vonatkozó döntését a módosítás iránti kérelem benyújtását követő harminc napon belül közli a kérelmezővel és a Kincstárral.

(7) *  Az akciók megvalósítási negyedévének, vagy helyszínének megváltoztatása, ha az új helyszín azonos célországban található a módosított helyszínnel, nem minősül a program tartalmi módosításának. Az ez irányú módosítást a 14. § (1) bekezdésében meghatározott akcióbejelentő megküldésével jóváhagyottnak kell tekinteni.

(8) *  A program időtartamának meghosszabbítására egy alkalommal legfeljebb kétéves időszakkal, vagy két alkalommal legfeljebb egy-egy éves időszakkal és legfeljebb 2023. június 30-ai befejezési dátumig van lehetőség. A program időtartamának meghosszabbítása iránti kérelmet a program megvalósításának utolsó hónapját megelőzően lehet benyújtani, és az elbírálásakor a programjavaslat elbírálására vonatkozó előírásokat kell alkalmazni. A program időtartamának meghosszabbításával többletforrás nem igényelhető.

(9) *  A miniszter a program időtartamának meghosszabbítására vonatkozó döntését az erre irányuló kérelem benyújtását követő harminc napon belül közli a kérelmezővel és a Kincstárral.

(10) *  A program költségvetésének módosítására vonatkozó kérelmet legalább negyvenöt nappal azelőtt kell benyújtani, hogy kifizetési kérelem kerül benyújtásra a költségvetés-módosítás tárgyát képező akciók elszámolható költségeinek vonatkozásában.

(11) *  A program költségvetésének módosítására vonatkozó kérelemben indokolni kell a módosítás szükségességét a program megvalósítása vonatkozásában, valamint részletezni kell az akciók költségeit a 8. § (2) bekezdés e) pontja szerint benyújtott költségterv módosításával, amelynek tartalmaznia kell az eredetileg jóváhagyott összegeket és a változásokat minden egyes költségtípus szerint.

(12) *  A program költségvetésének módosítása nem eredményezheti a módosított költségvetés összegének 20%-ánál nagyobb mértékű eltérését az eredetileg jóváhagyott program költségvetési összegéhez képest.

(13) *  A program költségvetésének módosítása iránti kérelmek bírálatakor a programjavaslat elbírálására vonatkozó szabályok az irányadóak. A miniszter a program költségvetésének módosítására vonatkozó döntését a program költségvetésének módosítása iránti kérelem benyújtását követő húsz napon belül közli a kérelmezővel és a Kincstárral.

9. Elszámolható költségek

13. § (1) A program megvalósítása során kizárólag a következő költségek (a továbbiakban: költségtípusok) számolhatók el: * 

a) *  a kérelmezőnek a 2016/1149/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 46. cikk (1) bekezdése szerinti személyzeti költségei, valamint a végrehajtó szervezet által a program, illetve az adott akció megvalósítása érdekében végzett tevékenységének díja, amennyiben e költségek összértéke nem haladja meg az adott akcióra elszámolható összes egyéb költség összegének 5%-át;

b) *  az akció megvalósításában részt vevők utazási költsége, amennyiben e költségek mértéke nem haladja meg a program jóváhagyott teljes költségvetésének 20%-át, és amely a következő költségnemeket foglalhatja magában:

ba) a turistaosztályra szóló repülőjegy ára,

bb) a vonatjegy ára,

bc) a gépjárművel történő közlekedés költségei, ideértve a program megvalósítása érdekében fizetett autópályadíjat, a gépjárműbérlés és a parkolás költségeit is,

bd) a taxival és tömegközlekedéssel történő utazás költségei és

be) az utasbiztosítási díjak;

c) *  az akció megvalósításában részt vevők étkezési költsége – ha napidíjban nem részesülnek – továbbá szállásköltsége, amennyiben e költségek együttes mértéke nem haladja meg a program jóváhagyott teljes költségvetésének 20%-át;

d) *  kiállításokon vagy vásárokon való részvételért az esemény szervezői részére fizetendő díjak, amennyiben e költségek mértéke nem haladja meg a program jóváhagyott teljes költségvetésének 40%-át;

e) *  a program jóváhagyott teljes költségvetésének legfeljebb 15%-a erejéig a program megvalósításához nélkülözhetetlen olyan eszközbeszerzés, amelynél

ea) az eszközbeszerzés költsége nem éri el az eszköz bérlésének költségét, vagy

eb) az eszköz bérlése nem lehetséges, vagy az eszköz bérlése a kérelmezőre aránytalan terhet ró;

f) *  a program megvalósításához közvetlenül kapcsolódó berendezések és felszerelések bérlése, amennyiben e költségek mértéke nem haladja meg a program jóváhagyott teljes költségvetésének 20%-át;

g) *  kiadványok, tájékoztatók, illetve közösségi arculati alapelemek tervezési, nyomdai előállítási, valamint grafikai költségei és a terjesztésükkel kapcsolatos költségek, amennyiben e költségek mértéke nem haladja meg a program jóváhagyott teljes költségvetésének 15%-át;

h) *  az akciók által elért eredmények marketing- és statisztikai módszerekkel történő mérésének költségei, amennyiben e költségek mértéke nem haladja meg a program jóváhagyott teljes költségvetésének 10%-át;

i) *  PR-tevékenységek, médiamegjelenés, honlap, film, reklám előállításának költségei, amennyiben e költségek mértéke nem haladja meg a program jóváhagyott teljes költségvetésének 70%-át, és amelyen belül a film és reklám előállításának költségei együttesen nem haladhatják meg a program jóváhagyott teljes költségvetésének 20%-át;

j) *  az akció megvalósításában részt vevők napidíja legfeljebb 50 euró/nap/fő összegben, amennyiben e költségek összesített mértéke nem haladja meg a program jóváhagyott teljes költségvetésének 5%-át;

k) *  a program megvalósítása során felhasznált reprezentációs termékek költségei, amennyiben e költségek mértéke nem haladja meg a program jóváhagyott teljes költségvetésének 20%-át;

l) *  a 2016/1149/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 47. cikke szerinti, a program előkészítéséhez, végrehajtásához vagy nyomon követéséhez kapcsolódó, a kérelmezőnél felmerülő és átalányösszegként figyelembe vett általános költségek, amennyiben e költségek mértéke nem haladja meg az adott akcióra elszámolható összes egyéb költség összegének 2%-át;

m) *  a célországban megjelenő sajtótermékek szerzői, az európai uniós borok megismertetését elősegítő célországbeli szervezetek, társaságok képviselői, célországbeli szakértők, véleményformálók számára váltott business osztályra szóló repülőjegy és beutaztatásához kapcsolódó költségek, utazási költségek a b) pont bb)–be) alpontja szerint, amennyiben e költségek mértéke nem haladja meg a program jóváhagyott teljes költségvetésének 15%-át; és

n) *  a célországban megjelenő sajtótermékek szerzői, az európai uniós borok megismertetését elősegítő célországbeli szervezetek, társaságok képviselői, célországbeli szakértők, véleményformálók szállás- és étkezési költségei, amennyiben e költségek mértéke nem haladja meg a program jóváhagyott teljes költségvetésének 20%-át.

(2) Az (1) bekezdés szerinti költségek körében az általános forgalmi adó akkor számolható el, ha a kérelmező annak visszatérítésére nem jogosult, és összegét az általa fizetendő általános forgalmi adóból sem vonhatja le.

(3) A szállítónak kivitelezés, beszerzés, szolgáltatás címén kifizetett előleg kizárólag a fizikai teljesítést igazoló rész- vagy végszámla együttes benyújtásával számolható el.

(4) Ha az áru vagy a szolgáltatás ellenértékét részletekben fizetik meg, kizárólag a ténylegesen megfizetett részletek összege számolható el.

(5) Az eszközbeszerzés elszámolható költsége nem haladhatja meg az eszköznek a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: számviteli törvény) 52. §-a és 53. §-a alapján meghatározott értékcsökkenésének mértékét. Az értékcsökkenés kizárólag az eszköznek a program megvalósítási időszakára eső tényleges használatának arányában és a programra fordított idő arányában számolható el.

(6) Eszközbeszerzésnek a számviteli törvény 25. § (7) bekezdése, 47. §-a, 48. §-a, valamint 51–53. §-a szerinti, a program megvalósításához közvetlenül kapcsolódó tárgyi eszközök és immateriális javak beszerzése minősül.

10. Az akciók megvalósítása

14. § (1) *  A kérelmező a programban jóváhagyott harmadik országban megvalósítani kívánt akció megkezdésének első napja előtt legkésőbb tizenöt nappal, Magyarországon megvalósítani kívánt akció megkezdésének első napja előtt legkésőbb nyolc nappal elektronikus úton, a Kincstár által erre a célra rendszeresített űrlapkitöltő felületen (a továbbiakban: elektronikus űrlapkitöltő felület) keresztül a Kincstár honlapján közzétett közleményben foglaltaknak megfelelően, bejelentő (a továbbiakban: akcióbejelentő) megküldésével tájékoztatja a Kincstárt az akció megvalósításának pontos időpontjáról és helyszínéről. Nyomdai kiadvány vagy honlap készítésére vonatkozó akció esetén nem kell akcióbejelentőt küldeni.

(2) Nyomdai kiadvány készítésére vonatkozó akció esetén a gyártást megelőzően legalább tizenöt nappal egy példányt vagy tartalmi és látványtervet, honlap készítésére vonatkozó akció esetén a honlap publikációját megelőzően legalább tizenöt nappal tartalmi és látványtervet kell benyújtani a miniszter részére elektronikus formában, a minisztérium honlapján közzétett módon.

(3) A miniszter a (2) bekezdés alapján megküldött dokumentumokat megvizsgálja abból a szempontból, hogy formailag és tartalmilag összhangban vannak-e a programjavaslat célkitűzéseivel, valamint a külpiaci promóciós terv elemeivel, továbbá a magyar bor arculati kézikönyv arculati elemeivel, amennyiben a kedvezményezett ez utóbbi használatáról nyilatkozott.

(4) *  A miniszter a megküldés napjától számított tíz napon belül tájékoztatja a kedvezményezettet és a Kincstárt arról, ha a megküldött dokumentumok a (3) bekezdésben meghatározott követelményeknek nem felelnek meg. A nem megfelelő tartalmú vagy a (2) bekezdés szerint meg nem küldött dokumentumokkal összefüggő költségek nem számolhatók el. A tájékoztatás elmaradása esetén a dokumentumok elfogadhatónak minősülnek.

(5) A kérelmező a program megvalósítását a programjavaslat jóváhagyásáról szóló döntés meghozatalát megelőzően is megkezdheti. Ha ezen előzetes megvalósítás a jóváhagyásról szóló döntéstől eltér, az eltérés következményeit a kérelmező viseli. A kérelmezőnek az akcióbejelentőt ebben az esetben is meg kell küldenie a Kincstár részére.

(6) Az akcióbejelentő késedelmes benyújtása esetén a Kincstár a támogatás összegét a késedelem minden egyes napja után a költségtípusonként megítélhető támogatási összeg egytized részével, míg Magyarországon megvalósított akció esetén egyötöd részével csökkenti. A csökkentés alapját az az összeg képezi, amelyre a kérelmező a bejelentés határidőben történő benyújtása esetén lett volna jogosult.

(7) *  Egy adott akció megvalósításának összköltsége az akció programban jóváhagyott költségvetésénél legfeljebb 20%-kal több vagy 30%-kal kevesebb összeggel térhet el (a továbbiakban: költségeltérés). A költségeltérés nem okozhatja a jóváhagyott költségvetés elszámolható költségeinek növekedését, valamint a 13. § (1) bekezdése szerinti költségtípusok százalékban meghatározott határértékeinek túllépését.

(8) A költségeltérést indokolni kell. Az indokolást a kifizetési kérelem megküldésével egyidejűleg, az elektronikus űrlapkitöltő felületen kell csatolni.

11. Kifizetési kérelem

15. § (1) A kifizetési kérelem elektronikus úton nyújtható be a Kincstárhoz, a Kincstár által erre a célra rendszeresített űrlapkitöltő felületen keresztül, a Kincstár honlapján közzétett közleményben foglaltaknak megfelelően.

(2) Az eljárás során minden dokumentumot, így a hiánypótláshoz kapcsolódó dokumentumokat és – a bírósági felülvizsgálat, valamint a felügyeleti eljárás kivételével – a jogorvoslati eljáráshoz kapcsolódó dokumentumot (a továbbiakban együtt: beadvány) is az elektronikus űrlapkitöltő felületen keresztül kell benyújtani. A nem elektronikus úton benyújtott beadvány a döntés meghozatalánál nem vehető figyelembe.

(3) Az eljárás során kötelező az elektronikus kapcsolattartás. A kötelező elektronikus kapcsolattartásra tekintettel a Kincstár az értesítéseket, dokumentumokat, valamint a döntéseit elektronikus úton közli a kérelmezővel vagy meghatalmazottjával.

(4) A beadvány Kincstár általi elektronikus fogadásának tényét és a beérkezésének időpontját az ezzel összefüggő automatikus visszaigazoló dokumentumnak a benyújtó kérelmező vagy meghatalmazottja értesítési tárhelyére történő feltöltése igazolja. A beadvány beérkezéséről a Kincstár elektronikus úton értesíti a kérelmezőt.

(5) A (4) bekezdés szerinti értesítésnek tartalmaznia kell

a) az ügyfél-azonosító adatokat,

b) az ügyfél ügyfél-nyilvántartási rendszerben rögzített fizetési számlaszámát,

c) a beadvány beérkezésének időpontját (év, hónap, nap, óra, perc) és

d) a beadvány érkeztetési számát.

(6) Ha az eljárásban foglalt kötelezettségek elektronikus úton történő teljesítése során a kérelmező helyett és nevében meghatalmazottja jár el, a meghatalmazottnak a Kormány által biztosított elektronikus azonosítási szolgáltatással elérhető elektronikus felületet kell használnia az eljárási cselekmények elektronikus elvégzéséhez. A meghatalmazott útján történő eljárásra az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, valamint a központi költségvetésből finanszírozott egyes támogatások igénybevételével kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 22/2016. (IV. 5.) FM rendeletnek a meghatalmazásra – kivéve a kamarai meghatalmazást – vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

(7) Kifizetési kérelmet

a) *  a program megvalósításának kezdetétől 2020. június 30-ig felmerült költségek vonatkozásában 2020. augusztus 3. és 2020. augusztus 17. között,

b) *  a 2020. július 1. és 2021. június 30. között felmerült költségek vonatkozásában 2021. július 1. és 2021. július 15. között,

c) *  a 2021. július 1. és 2022. június 30. között felmerült költségek vonatkozásában 2022. július 1. és 2022. július 15. között,

d) *  a 2022. július 1. és 2023. június 30. között felmerült költségek vonatkozásában 2023. július 1. és 2023. július 15. között

[az a)–d) pont a továbbiakban együtt: éves kifizetési kérelem] kell benyújtani.

(8) A (7) bekezdésben foglaltakon túl minden év október 16-át követően a következő év április 30-ig lehetőség van évközi kifizetési kérelem benyújtására is. Az évközi kifizetési kérelmek benyújtása között legalább kilencven napnak el kell telnie.

(9) A kifizetési kérelemben az adott időszakban befejezett akciókhoz kapcsolódó költségek számolhatók el. A kifizetési kérelemben érintett akciók vonatkozásában további költség más kifizetési kérelemben nem számolható el.

(10) Az éves kifizetési kérelem a benyújtásra nyitva álló időszak utolsó napjáig, az évközi kifizetési kérelem a benyújtást követő tíz napig az elektronikus űrlapkitöltő felületen keresztül módosítható. A kifizetési kérelem benyújtásának időpontja az utolsó módosító kérelem benyújtásának időpontja. Módosítás esetén a legkésőbbi dátummal rögzített kérelmet kell elbírálni.

(11) A kifizetési kérelem minimális adattartalma:

a) *  a kérelmező neve (cégneve), kapcsolattartási információi, a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 9. § (2) bekezdés b) pontja szerinti ügyfél-azonosítója,

b) az igényelt támogatás összege,

c) az igényelt támogatási összeg befejezett akciónkénti és költségtípusonkénti bontásban és

d) az elszámolni kívánt költségek részletezése.

(12) A kifizetési kérelemhez az elektronikus űrlapkitöltő felületen csatolni kell

a) az akciók megvalósítását és a felmerült költségeket igazoló valamennyi bizonylat másolatát, ideértve az értékcsökkenés mértékét igazoló bizonylatot is,

b) a számlákhoz kapcsolódó alátámasztó dokumentumok másolatát,

c) a kifizetést igazoló bizonylatok másolatát,

d) az akció megvalósításához kapcsolódóan kötött szerződés másolatát,

e) a program megvalósításához közvetlenül kapcsolódó berendezések és felszerelések bérlése esetén a bérleti szerződés másolatát,

f) az akció eredményeként létrejövő papíralapú promóciós anyag mintapéldányának másolatát, egyéb promóciós anyag esetén az arról készült fényképfelvételt, elektronikusmédia-megjelenés esetén a megjelenést igazoló felvételt, tárolt weboldalt vagy egyéb bizonyítékot, továbbá kiállításon vagy vásáron történő részvétel esetén a megjelenést bizonyító fényképet vagy digitális felvételt,

g) személyzeti költség elszámolása esetén a támogatásban részesülő adott promóciós projekt kapcsán ténylegesen elvégzett munkát részletesen ismertető, igazoló dokumentumot,

h) eszközbeszerzés esetén az igazoló dokumentumot arra vonatkozóan, hogy a beszerzés költsége nem éri el a bérlés költségét, vagy az eszköz bérlése nem lehetséges, vagy aránytalan terhet róna a kérelmezőre,

i) az idegen nyelven kiállított bizonylatok hiteles magyar fordítását, és

j) ha a kifizetési kérelemben szereplő bármely akció költségeltéréssel érintett, a költségeltérés indoklását, valamint a 8. § (2) bekezdés e) pontja szerint benyújtott költségterv módosítását, amelynek tartalmaznia kell az eredetileg jóváhagyott összegeket és a változásokat minden költségtípus szerint.

(13) Az angol, a francia és a német nyelven kiállított bizonylathoz hiteles fordítást nem kell csatolni, azonban ha a tényállás tisztázása szükségessé teszi, a Kincstár a kérelmezőt a bizonylat hiteles magyar fordításának benyújtására hívhatja fel.

(14) Az értékcsökkenés mértékét igazoló bizonylat az akciók megvalósítását igazoló bizonylatnak minősül.

(15) A kérelmezőnél felmerülő, a 13. § (1) bekezdés l) pontjában meghatározott általános költségek esetében a (12) bekezdés a)–f) pontja szerinti dokumentumokat a kifizetési kérelemhez nem kell csatolni.

(16) Ha a kérelmező a program egészének vagy egy részének a megvalósítására szerződést köt, a (12) bekezdés szerinti dokumentumok alatt a kérelmezővel szerződő megvalósító részére kiállított bizonylatokat és a megvalósító által kötött szerződéseket is érteni kell.

(17) A támogatás alapjául szolgáló számlának az egyes gazdasági eseményeket és értéküket tételesen tartalmaznia kell.

16. § (1) *  A Kincstár a program költségvetését euróban tartja nyilván. A támogatási összeg megállapításakor a nem forintban kifejezett összegeket forintra, a megállapított támogatás összegét euróra az Európai Központi Bank által a kifizetési kérelem benyújtásának napját megelőző hónapban utoljára közzétett, a benyújtás hónapjának első napján érvényes árfolyamon kell átváltani.

(2) A Kincstár a kifizetési kérelmeket beérkezési sorrendben bírálja el. Ha a kérelmező a kérelmét módosítja, a kifizetési kérelemnek a sorrendben elfoglalt helyét a módosítás beérkezésének napja határozza meg. Ha a Kincstár a kérelmezőt hiánypótlásra szólítja fel, a kifizetési kérelem beérkezési napjának a határidőben teljesített hiánypótlás beérkezésének napját, ennek elmaradása esetén a hiánypótlási határidő utolsó napját követő ötödik munkanapot kell tekinteni. A Kincstár a beérkezési sorrendben azonos helyen szereplő kérelmeket a támogatási igények összegének növekvő sorrendjében bírálja el.

(3) A Kincstár az egyes pénzügyi évekre vonatkozó támogatást az adott pénzügyi évre a 3. § (3) bekezdésében megállapított keretösszeg erejéig az adott pénzügyi év október 15-ig, az azt meghaladó részt a pénzügyi évet követő pénzügyi év október 15-ig fizeti ki.

(4) *  A kérelmező az utolsó kifizetési kérelem benyújtásának határidejét követő száznyolcvan napon belül, postai úton egy eredeti és egy másolati példányban vagy elektronikus úton nyújtja be a Kincstárhoz a program megvalósításának – a program mérhető célkitűzései szerinti – értékelését. A kérelmező e kötelezettségét a kifizetési kérelem benyújtásának elmaradása nem érinti.

(5) Az értékelés különösen a következőket tartalmazza:

a) az újonnan kiépített üzleti kapcsolatok jellemzése,

b) a kérelmező által képviselt borászati termékek eladásainak részletes elemzése, ezen belül kiemelve és számszerűsítve a program közvetlen hatásait, és

c) a kérelmező által képviselt borászati termékek piaci helyzetének elemzése és összehasonlítása a célországban a program elindulását megelőző állapottal.

(6) *  Az értékelést a Kincstár a benyújtástól számított tizenöt napon belül továbbítja a minisztérium részére, a program utólagos értékelése céljából.

12. Jogkövetkezmények

17. § (1) *  Ha a kérelmező a program befejezéséig az eredetileg jóváhagyott program akcióinak legalább 25%-át, legalább a jóváhagyott összeg 25%-ának mértékéig nem valósítja meg, az addig kifizetett támogatás jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül.

(2) Ha az (1) bekezdésben foglalt jogkövetkezmény alkalmazása a kérelmező önhibáján kívül bekövetkezett körülményen alapul, az (1) bekezdés szerinti jogkövetkezményt nem kell alkalmazni.

(3) A kérelmező önhibáján kívül bekövetkezett körülmény fennállását a kérelmező bejelentése és az önhiba kizárásának igazolása alapján a Kincstár állapítja meg.

(4) *  Ha a kedvezményezett a jóváhagyott program megvalósítása során – az (1) bekezdést figyelembe véve – nem teljesíti az 1. melléklet szerinti, a bírálat során a programjavaslatnak megítélt pontszámokhoz tartozó elsőbbségi kritériumok valamelyikét, az elsőbbségi kritériumok tekintetében megítélt többletpontot elveszíti.

(5) *  Ha a programjavaslatnak az elsőbbségi kritériumok alapján megítélhető pontszáma olyan érték alá csökken, amely pontszám esetén a programjavaslatot az eredeti elbírálás során el kellett volna utasítani, az addig kifizetett támogatás jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül.

(6) A kérelmező a támogatást jogosulatlanul veszi igénybe abban az esetben is, ha az akció megvalósításának ellenőrzését az akció megvalósításában közreműködő személy vagy szervezet akadályozza, továbbá akkor is, ha a kérelmező a 16. § (4) bekezdése szerinti értékelés benyújtását elmulasztja.

(7) Ha a kérelmező a 9. § j) pontja szerinti nyilatkozata ellenére a program végrehajtása során készített honlap üzemeltetését, frissítését és fenntartását elmulasztja, az adott akcióra vagy akciókra kifizetett támogatási jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül.

(8) *  Az intézkedésben való jogosulatlan részvételnek minősül, ha az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 60. cikkének alkalmazásában az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletből fakadó előnyök megszerzéséhez szükséges feltételek (9) bekezdés szerinti mesterséges megteremtését előidéző jogellenes magatartás és a támogatás céljával ellentétes előny elérése közötti ok-okozati összefüggés fennállását az arra hatáskörrel rendelkező szerv megállapítja.

(9) *  Az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletből fakadó előnyök megszerzéséhez szükséges feltételeknek a jogszabályi előírások megsértésével történő, az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 60. cikke szerinti mesterséges megteremtése akkor áll fenn, ha bármely természetes vagy jogi személy az (EU) 2016/1149 bizottsági rendelet 10. cikkében meghatározott feltételek teljesítését az arra hatáskörrel rendelkező szerv által megállapított jogellenes cselekmény megvalósításával érte el a támogatás céljával ellentétes előnyök megszerzése érdekében.

13. Záró rendelkezések

18. § Ez a rendelet a kihirdetését követő ötödik napon lép hatályba.

18/A. § *  E rendeletnek a harmadik országokban történő borpromóció támogatásáról szóló 3/2020. (II. 28.) AM rendelet módosításáról szóló 48/2023. (VIII. 18.) AM rendelettel [a továbbiakban: 48/2023. (VIII. 18.) AM rendelet] megállapított 17. § (1) bekezdését a 48/2023. (VIII. 18.) AM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.

18/B. § *  E rendeletnek az Európai Unió területén történő borpromóció támogatásáról szóló 2/2020. (II. 28.) AM rendelet és a harmadik országokban történő borpromóció támogatásáról szóló 3/2020. (II. 28.) AM rendelet módosításáról szóló 189/2023. (XII. 27.) AM rendelettel módosított 16. § (4) bekezdését a 15. § (7) bekezdés d) pontja szerint benyújtott kifizetési kérelmek tekintetében is alkalmazni kell.

19. § *  Ez a rendelet

a) a közös agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról és monitoringjáról és a 352/78/EGK, a 165/94/EK, a 2799/98/EK, a 814/2000/EK, az 1290/2005/EK és a 485/2008/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet,

b) a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról, és a 922/72/EGK, a 234/79/EK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet,

c) az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a borágazatban megvalósuló nemzeti támogatási programok tekintetében történő kiegészítéséről és az 555/2008/EK bizottsági rendelet módosításáról szóló, 2016. április 15-i (EU) 2016/1149 bizottsági rendelet és

d) a borágazatban megvalósuló nemzeti támogatási programok tekintetében az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazása szabályainak megállapításáról szóló, 2016. április 15-i (EU) 2016/1150 bizottsági rendelet

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

1. melléklet a 3/2020. (II. 28.) AM rendelethez

A B
1. *  Az elsőbbségi kritériumok megnevezése Adható maximális pontszám
2. A kérelmező még nem részesült harmadik országos promóciós támogatásban 5
3. A kérelmező már részesült harmadik országos promóciós támogatásban, de olyan új harmadik országot vagy harmadik országbeli új piacot céloz meg, amelynek tekintetében nem végeztek harmadik országos promóciót 5
4. Több célországot érintő programjavaslat 5
5. A programjavaslatban szereplő kedvezményezett társulásnak hegyközségi szervezet (vagy szakmai szervezet) is tagja 15
6. A programjavaslat az érintett borrégiós külpiaci promóciós tervnek, terveknek megfelel 25
7. A magyar bor arculati kézikönyv arculati elemeinek használatára vonatkozó nyilatkozat 25
8. A programjavaslat tényleges megvalósítását olyan végrehajtó szervezet végezné, amely a programjavaslatban szereplő tevékenységet végzett korábban 5
9. *  A programjavaslat részletesen tartalmazza a promócióba bevont termékek jelenlegi piaci helyzetének leírását, a program végrehajtásával elérni kívánt piaci helyzetet 10
10. A benyújtó vállalja a program hatásait és eredményességét értékelő, a benyújtótól, valamint a végrehajtó szervezettől független szervezet által készített hatástanulmány benyújtását a 16. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően 10