Hatály: közlönyállapot (2020.V.13.) Váltás a jogszabály mai napon hatályos állapotára

 

5/2020. (V. 13.) IM rendelet

a cégbejegyzési eljárás és a cégnyilvántartás egyes kérdéseiről szóló 21/2006. (V. 18.) IM rendelet módosításáról

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 128. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, a Kormány feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 109. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § A cégbejegyzési eljárás és a cégnyilvántartás egyes kérdéseiről szóló 21/2006. (V. 18.) IM rendelet (a továbbiakban: Cvhr.) a következő 20/D. §-sal egészül ki:

„20/D. § E rendeletnek a cégbejegyzési eljárás és a cégnyilvántartás egyes kérdéseiről szóló 21/2006. (V. 18.) IM rendelet módosításáról szóló 5/2020. (V. 13.) IM rendelettel (a továbbiakban: Módr2.) megállapított rendelkezéseit a Módr2. hatálybalépését követően benyújtott cégbejegyzési (változásbejegyzési) kérelmek esetében kell alkalmazni.”

2. § A Cvhr. 1. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

1. melléklet az 5/2020. (V. 13.) IM rendelethez

1. A Cvhr. 1. számú melléklet B) II. 2.) pontja a következő b) alponttal egészül ki:

[2. rovat: A cég elnevezése (megadása kötelező)]

„b) Ha a cégnévben az „állami” vagy „nemzeti” kifejezés szerepeltetése a Kormány határozatán alapul, a kormányhatározat száma”

2. A Cvhr. 1. számú melléklet D) IV. 1.) pont b) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A kézbesítési megbízott adatai (Valamennyi adat megadása kötelező, ha a nyomtatványban külföldi szervezet vagy magyarországi lakóhellyel nem rendelkező külföldi személy szerepel):]

„b) A nem természetes személy(ek) adatai:

ba) Cég esetén cégjegyzékszám

bb) Cég (szervezet) esetén EUID

bc) Annak jelölése, ha a szervezet EUID-val nem rendelkezik

bd) Cégnek nem minősülő egyéb szervezet esetén nyilvántartási szám

be) Elnevezés

bf) Székhely”

3. A Cvhr. 1. számú melléklet D) IV. 1.) pontja a következő c) alponttal egészül ki:

[A kézbesítési megbízott adatai (Valamennyi adat megadása kötelező, ha a nyomtatványban külföldi szervezet vagy magyarországi lakóhellyel nem rendelkező külföldi személy szerepel):]

„c) Szakmai tevékenysége keretein belül eljáró természetes személy adatai:

ca) Nyilvántartási szám/kamarai azonosító szám

cb) Név

cc) Székhely”


  Vissza az oldal tetejére