Hatály: közlönyállapot (2020.III.25.) Váltás a jogszabály mai napon hatályos állapotára

 

8/2020. (III. 25.) AM rendelet

a Magyar Élelmiszerkönyv kötelező előírásairól szóló 152/2009. (XI. 12.) FVM rendelet módosításáról

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 5. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 79. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § A Magyar Élelmiszerkönyv kötelező előírásairól szóló 152/2009. (XI. 12.) FVM rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § (3) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:

[A Magyar Élelmiszerkönyv (Codex Alimentarius Hungaricus) I. kötetének nemzeti termékleírásokat tartalmazó kötelező előírásait e rendelet következő mellékleteiben adom ki:]

e) a füstölt fűszerpaprika-őrleményről szóló 41. melléklet.”

2. § Az R. 2. §-a a következő (16) bekezdéssel egészül ki:

„(16) A Magyar Élelmiszerkönyv kötelező előírásairól szóló 152/2009. (XI. 12.) FVM rendelet módosításáról szóló 8/2020. (III. 25.) AM rendelettel (a továbbiakban: MódR6.) megállapított 41. melléklet rendelkezéseinek nem megfelelő termékek a MódR6. hatálybalépésétől számított két évig előállíthatóak, és a minőségmegőrzési idejük lejártáig forgalomba hozhatóak.”

3. § Az R. a következő 6. §-sal egészül ki:

„6. § E rendelet 41. melléklete tervezetének a műszaki szabályokkal és az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályokkal kapcsolatos információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló, 2015. szeptember 9-i 2015/1535/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 5-7. cikke szerinti előzetes bejelentése megtörtént.”

4. § Az R. az 1. melléklet szerinti 41. melléklettel egészül ki.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

6. § E rendelet tervezetének a műszaki szabályokkal és az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályokkal kapcsolatos információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló, 2015. szeptember 9-i 2015/1535/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 5-7. cikke szerinti előzetes bejelentése megtörtént.

1. melléklet a 8/2020. (III. 25.) AM rendelethez

41. melléklet a 152/2009. (XI. 12.) FVM rendelethez

A Magyar Élelmiszerkönyv 1-3/18-1 számú előírása a füstölt fűszerpaprika-őrleményről

A RÉSZ

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I.

1. Ezen előírás az élelmiszerláncról és a hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 66. § (1) bekezdése alapján a burgonyafélék (Solanaceae) családjába tartozó Capsicum annuum L. var. longum DC. fajták érett, szárított terméséből füstöléssel és őrléssel előállított termékekre vonatkozó követelményeket határozza meg.

2. Az előírás nem terjed ki a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek minőségrendszereiről szóló, 2012. november 21-i 1151/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján eredetmegjelölésként oltalom alatt álló fűszerpaprika-őrleményekre.

3. Az előírásban meghatározott „füstölt fűszerpaprika-őrlemény” megnevezés kizárólag akkor használható, ha a termék megfelel az előírásban megállapított követelményeknek.

4. Az előírásban meghatározott minőségi jellemzők az előírás C része szerinti vizsgálati módszerekkel kerültek meghatározásra, így a minőségi jellemzők ellenőrzésekor az ott megjelölt vagy azzal egyenértékű vizsgálati módszereket kell alkalmazni.

5. Az ebben az előírásban meghatározott technikai jellegű előírásoknak nem kell megfelelnie azon termékeknek, amelyeket az Európai Unió valamely tagállamában vagy Törökországban állítottak elő, illetve hoztak forgalomba, vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes valamely EFTA-államban állítottak elő, az ott irányadó előírásoknak megfelelően, feltéve, hogy az irányadó előírások a fogyasztók védelme vonatkozásában az ezen előírásban meghatározottal egyenértékű védelmet nyújtanak.

II.

Ezen előírás alkalmazásában:

1. Bőr: a paprika termésének színezőanyagot tartalmazó termésfala.

2. Csuma: a kocsány és a csészelevelek összenövéséből származó zöldszínű képlet.

3. Füstölés: olyan művelet, amelynek célja az előállított füsttel a termékek füstölt ízének és színének, valamint a termék jellegének kialakítása. A füstölés keményfa közvetlen, tökéletlen elégetésével történik. A füstölés az alábbi módokon végezhető:

3.1. hideg füsttel történő füstölés: 40 ºC alatti hőmérsékleten végzett füstölés, amely időtartamának megfelelően lehet:

3.1.1. hagyományos hosszú hidegfüstölés, amelynek során a terméket hosszabb ideig szakaszosan egész vékony, híg füsttel füstölik,

3.1.2. rövid hideg füstölés, amelynek során a terméket - megfelelő átpirosodás során - sűrű hideg füsttel füstölik néhány napon keresztül;

3.2. meleg füstölés: 40-60 ºC-ig terjedő hőmérsékleten végzett füstölés.

4. Fűszerpaprika: a burgonyafélék (Solanaceae) családjába tartozó, Capsicum annuum L. var. longum DC. növényfajták frissen vagy szárítva.

5. Illat: az előkészített minta szaglással érzékelhető illata, illatharmóniája és fűszeressége.

6. Íz: a szájba vett mintarészlet ízleléssel megállapítható zamata, fűszeressége, ízharmóniája és csípőssége.

7. Külső megjelenés: a vizuális (látható) tulajdonságok összessége, különösen az őrlés finomsága, egyöntetűsége.

8. Mozaikosság: szemmel érzékelhető mértékű, jól elkülönülő termésrészdarabkák (bőr, mag, csuma) jelenléte a kisimított felületen.

9. Összes kapszaicin-tartalom: a kapszaicin- és a dihidrokapszaicin-tartalom összege.

10. Szín: az előkészített minta által a bírálóban kiváltott színérzet, kiegészítve az árnyalat és a tisztaság vizsgálatával, természetes, szórt fényben vagy azzal egyenértékű mesterséges fényben.

11. Termőhely: az az ország, ahol az őrlemény alapanyagául szolgáló fűszerpaprika megtermett.

B RÉSZ

FÜSTÖLT FŰSZERPAPRIKA-ŐRLEMÉNY

1. A termék meghatározása

A füstölt fűszerpaprika-őrlemény a fűszerpaprika érett, szárított terméséből füstöléssel és őrléssel előállított termék.

2. Felhasználható összetevő

2.1. Fűszerpaprika-őrlemény előállításához kizárólag a fűszerpaprika termése használható fel: a bőr, a magház, az erezet, a termésben lévő magok, valamint változó mértékben a termés más részei, mint a csészelevél és a kocsány.

2.2. Élelmiszer-adalékanyag, füstaroma és egyéb összetevő felhasználása nem megengedett.

3. Minőségi jellemzők

3.1. Fizikai, kémiai jellemzők

A B
1. Fizikai, kémiai jellemzők Minőségi követelmények
2. Természetes színezőanyag-tartalom, ASTA színegységben 100
3. Nedvességtartalom legfeljebb 11% (m/m)
4. Összes hamu, szárazanyagra vonatkoztatva legfeljebb 8% (m/m)
5. Savban oldhatatlan hamu, szárazanyagra vonatkoztatva legfeljebb 0,7% (m/m)
6. Az éterrel kivont nem illékony anyagtartalom, szárazanyagra vonatkoztatva legfeljebb 16% (m/m)
7. Őrlési finomság, ø 0,500 (mm) szitaméreten áteső rész 100%

3.2. Fűszerpaprika-őrlemények csoportosítása csípősség szerint

A B
1. Csípősség megnevezése Összes kapszaicin-tartalom (mg/kg)
2. Csípősségmentes (édes) 30 alatt
3. Enyhén csípős 30-200
4. Csípős 201-500
5. Nagyon csípős 500 felett

3.3. Érzékszervi tulajdonságok

A B C D E
1. Külső megjelenés Szín Illat Íz
2. Elfogadható tulajdonságok Homogén, finom őrlésű vagy nem elkülönülő színhatásában enyhén mozaikos. Egyöntetűen piros, sötétpiros, téglapiros vagy vörös. Jellegzetes, tiszta, intenzív, fűszeres, enyhén karamelles.
Enyhén kesernyés, enyhén fanyar, legalább enyhén füstölt illatú. Minden egyéb idegen szagtól mentes.
Jellegzetes, aromás, tiszta, intenzív, harmonikus, kissé édeskés, enyhén karamelles.
Kissé állott vagy enyhén kesernyés, enyhén fanyar. Legalább enyhén füstölt ízű. Minden egyéb idegen íztől mentes.
A csomagoláson feltüntetett csípősségi kategóriának jól érzékelhetően megfelel.
3. Nem elfogadható tulajdonságok Inhomogén őrlés. Elkülönülő színhatású mozaikosság. Durva őrlésű vagy összeállt, nem szétnyomható, csomós szemcsék, nagyszámú rostos rész.
Szabad szemmel is látható idegen anyag.
Sárgás vagy barnás vagy feketés árnyalatú piros. Sárga vagy barna. Egyenetlen színhatás.
Kifakult világos vagy elbarnult, égett.
Jellegtelen, erősen fanyar, enyhén erjedt, túl erősen vagy egyáltalán nem érezhető, füstös illat. Levegőztetés után is állott, keserű, savanyú, dohos, penészes, avas, égett vagy egyéb, a termékre nem jellemző idegen vagy undorkeltő szag. Jellegtelen, állott, fűízű, enyhén savanyú, keserű, avas, dohos, égett, penészes.
A füstös íz túl erősen vagy egyáltalán nem érezhető.
A termékre nem jellemző idegen íz. A csomagoláson feltüntetett csípősségi kategóriának nem felel meg.

4. Csomagolás, tárolás

4.1. A forgalomba kerülő füstölt fűszerpaprika-őrleményt fényvédő, zsírt fel nem szívó, át nem eresztő csomagolóanyagba kell csomagolni, és úgy lezárni, hogy annak eredetisége a zárás látható megsértése nélkül biztosított legyen.

4.2. A füstölt fűszerpaprika-őrleményt száraz, hűvös, jól szellőztethető, közvetlen napfénytől, rovaroktól és rágcsálóktól védett helyen kell tárolni.

5. Jelölés

5.1. Megnevezés

5.1.1. A megnevezésnek tartalmaznia kell:

5.1.1.1. a „füstölt fűszerpaprika-őrlemény” vagy „füstölt őrölt fűszerpaprika” vagy más, a fogyasztó számára azonos jelentéssel bíró „füstölt paprika” kifejezést (például füstölt őrölt paprika);

5.1.1.2. a termék csípősségére való utalást a „csípősségmentes” vagy „édes”, „enyhén csípős”,

„csípős” vagy „nagyon csípős” szavakkal.

5.1.2. Tilos a termék megnevezésében és márkanevében magyar földrajzi egységet jelölni, ha

5.1.2.1. az őrlemény nem kizárólag magyarországi termesztésű fűszerpaprika felhasználásával készült, vagy

5.1.2.2. nem Magyarországról származó fűszerpaprika-őrleményt kevertek bele.

5.2. Csípősség feltüntetése

Az 5.1.1.2. pontban foglaltakon kívül a termék csomagolásán csípősségre utaló piktogram, illetve az összes kapszaicin-tartalom mg/kg-ban is feltüntethető.

5.3. Termőhely jelölése

5.3.1. A füstölt fűszerpaprika-őrlemény csomagolásán fel kell tüntetni a termőhelyet.

5.3.1.1. Ha több termőhelyről származik a felhasznált fűszerpaprika(-őrlemény), az adott termőhelyről származó, fűszerpaprika(-őrlemény) mennyiségének csökkenő sorrendjében kell feltüntetni a termőhelyeket, egyúttal jelölve az adott termőhelyekről származó fűszerpaprika(-őrlemény) tömegszázalékban kifejezett mennyiségét [például: Magyarország (70%), Spanyolország (20%), Kína (10%)].

5.3.1.2. Ha az őrlemény alapjául szolgáló fűszerpaprika egy termőhelyről származik, a termék megnevezésében is lehet utalni arra az országra, ahol a fűszerpaprikát termesztették (például: Füstölt fűszerpaprika-őrlemény, Termőhely: Spanyolország).

5.3.2. A termőhelyet a fő látómezőben, a csomagoláson alkalmazott legnagyobb betűméret legalább 50%-át elérő betűmérettel kell feltüntetni, ami nem lehet kisebb a fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásáról, az 1924/2006/EK és az 1925/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról és a 87/250/EGK bizottsági irányelv, a 90/496/EGK tanácsi irányelv, az 1999/10/EK bizottsági irányelv, a 2000/13/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, a 2002/67/EK és a 2008/5/EK bizottsági irányelv és a 608/2004/EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2011. október 25-i 1169/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 13. cikk (2) és (3) bekezdésében a kötelezően feltüntetendő adatokra meghatározott betűméretnél.

C RÉSZ

MÓDSZERTAN

A B részben meghatározott minőségi jellemzők ellenőrzésekor az alábbi - vagy azzal egyenértékű - módszereket kell alkalmazni.

A B
1. Fizikai, kémiai jellemzők Vizsgálati módszer száma
2. Természetes színezőanyag-tartalom, ASTA színegységben MSZ EN ISO 7541
3. Nedvességtartalom MSZ EN ISO 7540
(A melléklete szerint)
4. Összes hamu, szárazanyagra vonatkoztatva MSZ ISO 928
5. Savban oldhatatlan hamu, szárazanyagra vonatkoztatva MSZ ISO 930
6. Az éterrel kivont nem illékony anyagtartalom, szárazanyagra vonatkoztatva MSZ ISO 1108
7. Őrlési finomság, ø 0,500 (mm) szitaméreten áteső rész MSZ ISO 3588
8. Összes kapszaicin-tartalom
(a kapszaicin- és a dihidrokapszaicin-tartalom összege)
MSZ 9681-4
9. Érzékszervi tulajdonságok MSZ 9681-2

  Vissza az oldal tetejére