A jogszabály mai napon ( 2024.05.28. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

2020. évi XI. törvény

a Magyarország Kormánya és a Török Köztársaság Kormánya között a nemzetközi közúti személyszállításról és árufuvarozásról szóló Megállapodás kihirdetéséről * 

1. § Az Országgyűlés e törvénnyel felhatalmazást ad a Magyarország Kormánya és a Török Köztársaság Kormánya között a nemzetközi közúti személyszállításról és árufuvarozásról szóló Megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) kötelező hatályának elismerésére.

2. § Az Országgyűlés a Megállapodást e törvénnyel kihirdeti.

3. § (1) A Megállapodás hiteles magyar nyelvű szövegét az 1. melléklet tartalmazza.

(2) A Megállapodás hiteles angol nyelvű szövegét a 2. melléklet tartalmazza.

4. § (1) Ez a törvény - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 2. §, a 3. §, a 6. §, az 1. melléklet és a 2. melléklet a Megállapodás 13. cikk (1) bekezdésében meghatározott időpontban lép hatályba. * 

(3) A Megállapodás, a 2. §, a 3. §, a 6. §, az 1. melléklet és a 2. melléklet hatálybalépésének naptári napját a külpolitikáért felelős miniszter annak ismertté válását követően a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett közleményével állapítja meg. * 

5. § Az e törvény végrehajtásához szükséges intézkedésekről a közlekedésért felelős miniszter gondoskodik.

6. § * 

1. melléklet a 2020. évi XI. törvényhez

MEGÁLLAPODÁS
Magyarország Kormánya és a Török Köztársaság Kormánya között a nemzetközi közúti személyszállításról és árufuvarozásról

Magyarország Kormánya és a Török Köztársaság Kormánya (a továbbiakban: Szerződő Felek);

azzal az óhajjal, hogy a viszonosság, az együttműködés és a kölcsönös érdekek alapján szabályozzák és javítsák a két ország közötti, valamint az áthaladó személyszállítást és árufuvarozást,

a következőkben állapodtak meg:

I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

1. cikk

(1) A jelen Megállapodás a két ország közötti és a Szerződő Felek államainak területén tranzitforgalomban áthaladó, továbbá harmadik országba irányuló, vagy harmadik országból kiinduló, bármely Szerződő Fél államának területén bejegyzett autóbusszal végzett nemzetközi személyszállításokra, valamint bármely Szerződő Fél államának területén bejegyzett gépjárművel végzett nemzetközi árufuvarozásokra alkalmazandó.

(2) A jelen Megállapodás nem érinti a Szerződő Felek egyéb nemzetközi megállapodásokból származó jogait és kötelezettségeit. A jelen Megállapodás semmilyen módon nem befolyásolja azokat a kötelezettségeket, amelyek Magyarország európai uniós tagságából fakadnak, e kötelezettségek hatálya alá tartozik. Következésképpen a jelen megállapodás rendelkezései sem részben, sem egészben nem idézhetők vagy értelmezhetők úgy, mint amelyek érvénytelenítik, módosítják vagy bármilyen más módon befolyásolják Magyarország - különösen az Uniós Csatlakozási Szerződéssel - vállalt és az Európai Uniót megalapító Szerződésből, valamint az Európai Unió elsődleges és másodlagos jogforrásaiból származó kötelezettségeit.

2. cikk

A jelen Megállapodásban az alábbi kifejezések az itt meghatározott jelentéssel bírnak:

(1) „fuvarozó”:

az, aki Magyarország, illetve a Török Köztársaság nemzeti jogszabályai alapján saját számlára vagy díj ellenében nemzetközi közúti személyszállítás és/vagy árufuvarozás végzésére jogosult;

(2) „autóbusz”:

személyszállításra szolgáló, gépi meghajtású közúti jármű, amely a Szerződő Felek műszaki követelményeinek megfelelően, a vezető ülését is beleértve kilencnél több ülőhellyel rendelkezik, valamint az általa vontatott, személyi poggyász szállítására szolgáló pótkocsi;

(3) „gépjármű”:

a Szerződő Felek államainak területén bejegyzett, árufuvarozásra szolgáló, gépi meghajtású közúti jármű, amelyet a Szerződő Felek műszaki követelményeinek megfelelően alakítottak ki, beleértve bármely ahhoz kapcsolt, saját tulajdonú vagy bérelt vagy lízingelt pótkocsit vagy félpótkocsit is;

(4.1) „kétoldalú szállítás”:

az egyik Szerződő Fél területéről induló és a másik Szerződő Fél területén véget érő, megrakott vagy üres járművel végzett fuvarozási tevékenység;

(4.2) „tranzitforgalom”:

olyan, az egyik Szerződő Fél területén bejegyzett gépjárművel végzett szállítási vagy fuvarozási tevékenység, amely a másik Szerződő Fél államának területén keresztül, áruk ezen ország területén történő be- és kirakása nélkül történik;

(4.3) „harmadik államból érkező vagy harmadik államba irányuló szállítás”:

olyan tevékenység, melynek során az egyik Szerződő Fél államának területén bejegyzett fuvarozó szállítást végez a másik Szerződő Fél Államának területére olyan harmadik állam területéről, amely nem a székhelye az adott bejegyzett fuvarozónak, vagy amikor az egyik Szerződő Fél államának területéről a másik Szerződő Fél államának területén bejegyzett fuvarozó olyan harmadik államba végez szállítást, amely nem a székhelye az adott fuvarozónak;

(5) „kabotázs”:

olyan személyszállítás vagy árufuvarozás, amelyet az egyik Szerződő Fél államának területén bejegyzett autóbusszal vagy gépjárművel végeznek a másik Szerződő Fél államának területén található indulási hely és érkezési hely között;

(6) „autóbusszal végzett tranzit személyszállítás”:

olyan autóbusszal végzett személyszállítás, amely az egyik Szerződő Fél államának területén bejegyzett autóbusszal, a másik Szerződő Fél államának területén keresztül, utasok fel- és leszállása nélkül történik;

(7) „menetrend szerinti személyszállítás”:

meghatározott gyakorisággal, meghatározott útvonalon, előre meghatározott menetrend és díjszabás alapján, a Szerződő Felek bármelyikében bejegyzett autóbusszal végzett személyszállítás, amelynek során utasok csak előre meghatározott megállási pontokon szállhatnak fel vagy le;

(8) „nem menetrend szerinti személyszállítás”:

a Szerződő Felek bármelyikében bejegyzett autóbusszal végzett minden olyan személyszállítás, ami nem tartozik a „menetrend szerinti személyszállítás” kategóriájába.

II. SZEMÉLYSZÁLLÍTÁS

3. cikk

(1) Menetrend szerinti személyszállításhoz az indulási, a cél- és a tranzitország illetékes hatósága által kibocsátott engedélyek szükségesek.

(2) A jelen cikk első bekezdésében hivatkozott engedélyezés iránti kérelmet a fuvarozó székhelye szerinti ország illetékes hatóságához kell benyújtani. Ha a székhely szerinti ország illetékes hatósága jóváhagyja a kérelmet, az engedélyről a fogadó ország illetékes hatósága értesítést kap.

Az engedély iránti kérelmeknek az alábbi adatokat kell tartalmazniuk:

2.1 a kérelmező fuvarozó családi és utónevét, vagy a fuvarozó cég nevét és székhelyét,

2.2 a szállítás típusát,

2.3 az engedély időbeli hatályát,

2.4 a járatok tervezett gyakoriságát és időtartamát,

2.5 a pontos útvonalat, megállóhelyeket (megállóhelyek az utasok fel- és leszállása céljából, pihenőhelyek, határátkelőhelyek),

2.6 az útvonal hosszát kilométerben: odaúton és visszaúton,

2.7 az egy nap alatt megtett út hosszát,

2.8 a gépkocsivezetők vezetési és pihenőidejét,

2.9 a buszok menetrendjét,

2.10 a személyszállítási díjakat (díjtáblázatokat) és az utazási feltételeket.

A Szerződő Felek államainak területén tranzitforgalomban áthaladó, menetrend szerinti személyszállításra vonatkozó engedélyeket annak a Szerződő Félnek az illetékes hatósága adja ki, amelynek területén keresztül a tranzitszállítás folyik.

A tranzitforgalomban áthaladó, menetrend szerinti személyszállítási engedély-kérelemnek a jelen cikk jelen bekezdésének 2.1, 2.2, 2.3, 2.5 és 2.9 alpontjában foglalt adatokat kell tartalmaznia, valamint az olyan államokban kiadott engedélyek másolatait, amelyeket a szállítás érint.

(3) Az engedélyt a Szerződő Felek illetékes hatóságai közös megállapodással adják ki.

Az engedély megadására vagy megtagadására vonatkozó döntést a Szerződő Felek illetékes hatóságai - előre nem látható körülmények hiányában - 90 napon belül hozzák meg azt követően, hogy a székhely szerinti ország illetékes hatóságától az engedély iránti kérelmet megkapták.

Előre nem látható körülmények felmerülése esetén ez a határidő módosítható azzal, hogy erről az illetékes hatóságok folyamatosan tájékoztatják egymást.

A jelen cikk első bekezdésében hivatkozott engedély legfeljebb öt évig érvényes. Az engedély meghatározza a menetrend szerinti személyszállítás teljesítésének üzemeltetési feltételeit.

(4) Az üzemeltetési feltételek módosításáról, valamint a szállítási szolgáltatás beszüntetéséről a jelen cikk 2. és 3. bekezdése szerinti eljárásban születik döntés.

Amennyiben a szolgáltatásra a továbbiakban nincs igény, a fuvarozó azt megszüntetheti az engedélyt kibocsátó illetékes hatóságoknak és az ügyfeleknek nyújtott tájékoztatás mellett a jelen Megállapodás 12. cikkének (2) bekezdése szerint felállított Vegyesbizottság által meghatározott határidőn belül.

4. cikk

A nem menetrend szerinti szállítási szolgáltatásokra autóbusszal végzett nemzetközi különjárati személyszállításról szóló megállapodás (INTERBUS-MEGÁLLAPODÁS) az irányadó.

5. cikk

(1) A jelen Megállapodás 3. és 4. cikkében hivatkozott szállítási engedély személyre szóló, és így más fuvarozóra át nem ruházható.

(2) Tilos kabotázs szolgáltatások üzemeltetése. Nem minősül kabotázsnak, ha egy adott fuvarozó az adott helyre szállított utasok egy csoportja részére helyi utakat szervez, feltéve, ha az ilyen utakat az ellenőrzési dokumentumokban rögzítik.

(3) Nem szükséges engedély abban az esetben, ha egy autóbusz egy a 3. és 4. cikkben hivatkozott személyszállítást végző, meghibásodott autóbuszt helyettesít.

III. ÁRUFUVAROZÁS

6. cikk

(1) A Szerződő Felek államainak területe között, illetőleg azok területén tranzitforgalomban áthaladó, valamint harmadik államba vagy harmadik államból végzett árufuvarozás a Szerződő Felek illetékes hatóságai által kiadott engedélyek alapján történik.

(2) A Szerződő Felek illetékes hatóságai a jelen Megállapodás szerint felállított Vegyesbizottság keretében rögzítik az engedélyek típusát és számát, valamint kiadásuk és használatuk rendjét.

(3) A kicserélés útján kapott engedélyeket a székhely szerinti ország illetékes hatósága adja ki a fuvarozó számára. Az engedélyt csak az a fuvarozó használhatja fel, akinek a részére azt kiadták, az engedélyek továbbá személyre szólnak, és más fuvarozóra nem ruházhatók át.

(4) Az engedély minden gépjárműre kibocsátásra kerül, a gépjárművekre kibocsátott engedély a gépjárműhöz csatlakoztatott pótkocsira vagy félpótkocsira is vonatkozik. Az engedély egyszeri oda- és visszaútra jogosít, és üres vagy rakott gépjárműre egyaránt vonatkozik.

(5) Az engedélyeket a másik Szerződő Fél államának területén végzett fuvarozás során a gépjárművön kell tartani, és az illetékes hatóság felszólítására fel kell mutatni.

(6) A kiadott engedélyek a tárgyévben érvényesek és a következő év január hó 31. napjáig használhatók.

(7) Kabotázs kizárólag akkor engedélyezett, ha a fogadó ország illetékes hatósága külön engedélyt ad ki.

7. cikk

(1) A következő szállítások engedélymentesen végezhetők a Szerződő Felek államainak területén:

1.1. reklám vagy oktatás céljait szolgáló (pl. vásáron vagy kiállításon bemutatásra kerülő) tárgyak fuvarozása,

1.2. színházi, zenei, filmes, sport- és cirkuszi rendezvények, bemutatók, vásárok vagy rádió-, film-, televíziós felvételek célját szolgáló berendezések és tartozékaik, továbbá az előadásokhoz tartozó állatok fuvarozása,

1.3. sérült vagy javítást igénylő gépjárművek visszafuvarozása, üzemzavar-elhárító járművek megtett útjai,

1.4. elhunytak földi maradványait tartalmazó urnák, koporsók fuvarozása,

1.5. segélyszállítmányok, egészségügyi felszerelések fuvarozása,

1.6. ingóságok fuvarozása áttelepülés céljára,

1.7. postai küldemények fuvarozása,

1.8. művészeti tárgyak és alkotások fuvarozása,

1.9. utasokat szállító autóbuszok pótkocsijában elhelyezett poggyász fuvarozása,

1.10. az egyik Szerződő Fél államában bejegyzett fuvarozó részére külföldön vásárolt autóbusz vagy gépjármű első, tranzitforgalomban végzett üres áthaladása.

(2) A jelen cikkben hivatkozott fuvarozások esetében a gépjárművezető köteles minden olyan iratot és dokumentumot magánál tartani, amelyek egyértelműen igazolják, hogy a fenti fuvarozási típusok egyikéről van szó.

IV. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

8. cikk

(1) A Szerződő Felek államainak fuvarozói kötelesek a másik Szerződő Fél állama területén végzett személyszállítás vagy árufuvarozás során annak nemzeti jogszabályait betartani.

(2) Amennyiben az egyik Szerződő Fél államának területén bejegyzett fuvarozó a jelen Megállapodás bármely rendelkezését vagy a másik Szerződő Fél államának egyéb nemzeti jogszabályait megsérti, annak a Szerződő Félnek az illetékes hatósága, amelynek területén a rendelkezések megsértése történt, saját jogi eljárása lefolytatásának fenntartása mellett értesíti erről a fuvarozó székhelye szerinti Szerződő Fél illetékes állami hatóságát, amely megteszi a nemzeti jogszabályaiban előírt szükséges intézkedést.

(3) A Szerződő Felek illetékes hatóságai tájékoztatják egymást a részükről a (2) bekezdés szerint alkalmazott összes szankcióról.

9. cikk

(1) A Szerződő Felek illetékes hatóságai biztosítják, hogy azon gépjárművek, amelyek a másik Szerződő Fél államának területén árufuvarozás lebonyolítására engedélyt kapnak, a súly- és méret korlátozások tekintetében nem esnek kedvezőtlenebb szabályozók hatálya alá, mint a saját államukban engedélyezett gépjárművek.

(2) Amennyiben a gépjármű vagy rakományának súlya és méretei a másik Szerződő Fél államában engedélyezett felső határértéket túllépik, úgy a területén történő fuvarozást megelőzően az utóbbi Szerződő Fél illetékes hatósága által kibocsátott külön engedély szükséges.

(3) A másik Szerződő Fél államának területén veszélyes áruk akkor fuvarozhatók, ha - szükség esetén - a nevezett Szerződő Fél illetékes hatósága a nemzeti szabályozás alapján külön engedélyt bocsát ki.

(4) A jelen cikk (2) és (3) bekezdései szerinti külön engedélyekben az illetékes hatóság közlekedési korlátozásokat vezethet be, vagy meghatározott közlekedési útvonal és közúti határátkelőhely igénybevételét írhatja elő.

10. cikk

(1) Amikor a fuvarozó a másik Szerződő Fél államának területére lép, az illetékes hatóság felszólítására be kell mutatnia a harmadik félnek okozott kár fedezetére szolgáló általános felelősségbiztosítás érvényességét igazoló okmányt.

(2) Amennyiben egy autóbusz vagy gépjármű nem rendelkezik az (1) bekezdésben említett okmánnyal, a fuvarozó a másik Szerződő Fél államának területére lépéskor - a hatályos nemzeti jogszabályoknak megfelelően - köteles felelősségbiztosítási szerződést kötni.

11. cikk

(1) A Szerződő Felek a másik Szerződő Fél országa területén ideiglenes szállítást végző járműveire sem import-, sem exportadót vagy díjat (ideérve a vámot) nem szab ki, kivéve az alábbiakat:

a) A közúthálózat használatáért fizetendő díjak (például az út- és hídhasználati díjak),

b) Az olyan díjak, amelyek akkor fizetendők, ha a gépjármű súlya, méretei vagy tengelyterhelése - rakománnyal vagy anélkül - túllépi a Szerződő Felek nemzeti jogszabályaiban előírt határértékeket.

(2) A gépjárművek gyárilag beépített tartályaiban tárolt üzemanyag és kenőanyag, valamint gépjárművek javításához szükséges alkatrészek és szerszámok a fogadó ország területén mentesülnek a behozatali vámok alól.

(3) A jelen Megállapodás szerinti nemzetközi fuvarozást végző, az út során megsérült gépjármű vagy autóbusz javításához szükséges alkatrészeket és szerszámokat, amelyeket ideiglenesen visznek be valamelyik Szerződő Fél államának területére, az adott országból ki kell szállítani, vagy a fuvarozó költségére a vámhatóság felügyelete mellett azokat meg kell semmisíteni.

(4) Az 1. cikk (2) bekezdésének megfelelően, a jelen Megállapodásban szabályozott szállítások tekintetében Magyarország a területére való belépéskor az Európai Unió hatályos vámjogszabályaiban engedélyezett mentességeket és kedvezményeket biztosítja a vámok és díjak, valamint a behozatali és kiviteli korlátozások, illetve tilalmak tekintetében, az ott előírt eljárásokkal és szabályokkal összhangban.

12. cikk

(1) A jelen megállapodás végrehajtásáért felelős illetékes hatóságok:

- Magyarország részéről: a közlekedésért felelős minisztérium, továbbá a közúti közlekedésért felelős egyéb illetékes hatóságok

- A Török Köztársaság részéről: Közlekedési és Infrastrukturális Minisztérium - Közúti Közlekedés Szabályozásának Főigazgatósága

Az illetékes hatóságban bekövetkezett változásokról a felek értesítik egymást. A Szerződő Felek illetékes hatóságai kötelesek megtenni a jelen Megállapodás végrehajtásához szükséges minden lépést, és folyamatosan tájékoztatják egymást minden hasznos információról és a jelen Megállapodás végrehajtását érintő, a közúti szállítást szabályozó nemzeti jogszabályokban bekövetkező változásokról.

(2) Az illetékes hatóságok Vegyesbizottságot állítanak fel a jelen Megállapodás végrehajtása és a Szerződő Felek közúti szállítást érintő jogviszonyával kapcsolatos kérdések megvitatása érdekében. Az ilyen kérdések kiterjedhetnek a biztonságra, a környezetvédelemre, a gépjárművek személyzetére, műszaki kérdésekre, valamint a közúti fuvarozással foglalkozó vállalkozások támogatására, a kölcsönös együttműködésre és a jogviták rendezésére. A Vegyesbizottság üléseit bármelyik Szerződő Fél kérésére tartja meg, az egyik vagy másik Szerződő Fél államának területén, felváltva.

V. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

13. cikk

(1) A jelen Megállapodás a Szerződő Felek egymásnak diplomáciai úton küldött legutolsó olyan írásbeli értesítés kézhezvételének napján lép hatályba, amelyben a felek értesítik egymást az érintett dokumentum hatályba léptetéséhez szükséges belső jogi eljárások befejezéséről.

(2) A jelen Megállapodás addig marad hatályban, ameddig azt valamely Szerződő Fél diplomáciai úton küldött írásbeli értesítéssel fel nem mondja. Ebben az esetben a Megállapodás felmondása hat hónappal az után lép hatályba, hogy a másik Szerződő Fél a fenti értesítést kézhez vette.

(3) A jelen Megállapodás hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a Török Köztársaság és a Magyar Népköztársaság között a nemzetközi közúti fuvarozás tárgyában, Budapesten, 1968. szeptember 14. napján aláírt és 1976. június 21. napján módosított megállapodás.

A fentiek tanúsításául a megfelelő felhatalmazással bíró alulírottak a jelen Megállapodást aláírták.

Kelt Budapesten, 2019. november 7. napján két eredeti példányban, magyar, török és angol nyelven, melyek mindegyike eredetinek minősül.

Jogviták vagy a jelen Megállapodás eltérő értelmezése esetén az angol nyelvű szöveg az irányadó.

2. melléklet a 2020. évi XI. törvényhez

AGREEMENT
Between the Government of Hungary and the Government of the Republic of Turkey on the International Transport of Passengers and Goods by Road

The Government of Hungary and the Government of the Republic of Turkey (hereinafter referred to as the Contracting Parties);

Desiring to regulate and improve the transport of passengers and goods by road between the two countries and the transit traffic based on reciprocity, cooperation and mutual interests,

Have agreed as follows:

I. INTRODUCTORY PROVISIONS

Article 1

(1) This Agreement shall apply to the international transport of passengers by bus registered in the territory of the state of one of the Contracting Parties and to the international transport of goods by vehicle registered in the territory of the state of one of the Contracting Parties in transit or between the two countries or as traffic destined or departed to/from a third country.

(2) The present Agreement does not affect the rights and obligations of the Contracting Parties arising from other international treaties. The present Agreement shall in no way prejudice the obligations of Hungary as a Member State of the European Union, and is subject to those obligations. Consequently, the provisions of the present Agreement shall not be invoked or interpreted, neither in whole nor in part in such a way as to invalidate, amend or otherwise affect the obligations of Hungary arising from the Treaty of Accession to the European Union, the Treaties on which the European Union is founded, as well as from the primary and secondary law of the European Union.

Article 2

In this Agreement the below terms shall have the following meanings:

(1) “carrier”:

who is entitled to engage in the international transport of passengers and/or goods by road for its own account or for remuneration in accordance with the relevant national legislation of Hungary or the Republic of Turkey;

(2) “bus”:

mechanically propelled road vehicle carrying passengers, which is, in accordance with the technical requirements of the Contracting Parties, suitable for carrying more than nine persons (including the driver), and the trailer for carrying baggage;

(3) “motor vehicle”:

mechanically propelled road vehicle registered in the territory of the state of either Contracting Party, which is, in accordance with the technical requirements of the Contracting Parties, suitable for the carriage of goods, including any accompanying trailer or semi-trailer being its own property or through a hiring or leasing contract;

(4.1) “bilateral transport”:

the transport activity performed with loaded or empty vehicles which starts on the territory of one of the Contracting Parties and ends on the territory of the other Contracting Party;

(4.2) “transit transport”:

the transport activity performed by the vehicles registered in one Contracting Party across the state territory of the other Contracting Party without loading/unloading goods on the territory of this country;

(4.3) “third country transport”:

an activity when a carrier registered in the state territory of either Contracting Party carries to the state territory of the other Contracting Party from the territory of a third state where the respective carrier is not registered, or when a carrier registered in the state territory of the other Contracting Party carries from the state territory of either Contracting Party to a third state where the respective carrier is not registered;

(5) “cabotage”:

transport of passengers performed by bus or goods performed by motor vehicle registered in the state territory of one Contracting Party between the departure point and the destination point which are located in the state territory of the other Contracting Party;

(6) “transit transport of passengers by bus”:

transport of passengers by bus registered in the state territory of one Contracting Party across the state territory of the other Contracting Party without embarking and disembarking passengers;

(7) “regular transport of passengers”:

transport of passengers by bus registered in either of the Contracting Parties with determined frequency, on predefined route and according to given timetables and tariffs, when passengers can only get on or get off at the predefined stops;

(8) “non-regular transport of passengers”:

transport of passengers by bus registered in either of the Contracting Parties which does not belong to the category of ‚regular transport of passengers’.

II. TRANSPORT OF PASSENGERS

Article 3

(1) Regular passenger services shall be subject to a system of authorizations issued by the competent authority in the country of departure, destination and transit.

(2) The authorization application referred to in the first paragraph of this Article should be made to the competent authority in the country of establishment of the transport operator. If the competent authority of the country of establishment approves the application, the authorization is communicated to the competent authority of the host country.

The applications for authorization shall include the following data:

2.1 first and second name of the applicant carrier or name and seat of the carrier company,

2.2 type of transport,

2.3 validity period of the authorization,

2.4 operation period and the envisaged frequency of runs,

2.5 exact route, stops (stops for embarking and disembarking passengers, resting places, border crossing points),

2.6 route length in kilometers: to the destination and back,

2.7 route length per day,

2.8 driving and resting time of drivers,

2.9 timetable of buses,

2.10 fares for passenger transport (tariff tables) and travel conditions.

Authorizations for regular transit transport of passengers in the state territory of the Contracting Parties shall be issued by the competent authority of the Contracting Party whose territory is used for the transit transport.

The authorization application for regular transit transport of passengers shall include the data listed in subparagraphs 2.1, 2.2, 2.3, 2.5 and 2.9 of this paragraph of this Article, as well as the copy of authorizations from the states covered by the transport.

(3) The authorization is issued by joint agreement by the competent authorities of the Contracting Parties.

The decision to grant or refuse an authorization shall be made by the competent authorities of the Contracting Parties within a period of 90 days from the day of the receipt of the application for authorization from the competent authority of the country of establishment, if there are no unpredictable circumstances.

In the event of unpredictable circumstances, this deadline may be changed on which the competent authorities keep each other informed.

The authorization referred to in the first paragraph of this Article is valid for a maximum duration of five years. It sets out the operating conditions for the performance of regular passenger services.

(4) Changes in the operating conditions and the cancellation of the service are decided according to the procedure set out in paragraphs 2 and 3 of this Article.

If there is no longer any demand for the service, the operator can cancel it informing the competent authorities who issued the authorizations and the customers as well, within the period fixed by the Joint Committee established under paragraph (2) of Article 12 of this Agreement.

Article 4

The non-regular passenger transport services shall be subject to the Agreement on the International Occasional Carriage of Passengers by Coach and Bus (INTERBUS AGREEMENT).

Article 5

(1) The transport authorizations referred to in Articles 3 and 4 hereof are personal and not transferable to other transport operators.

(2) The running of cabotage services is prohibited. Local trips organised solely for a group of passengers brought to that location by the same transport operator are not deemed to be cabotage services, provided that they are entered on the control document.

(3) No authorization shall be required in case a bus is replacing a broken bus performing transport of passengers referred to in Articles 3 and 4.

III. TRANSPORT OF GOODS

Article 6

(1) The transport of goods between the state territories of the Contracting Parties or in transit through those territories, as well as carriages to/from third countries shall be subject to the use of permits issued by the competent authorities of the Contracting Parties.

(2) The competent authorities of the Contracting Parties define the type and number of the permits, as well as the order of their issue and term of use through the Joint Committee established according to this Agreement.

(3) The permits received by exchange are granted to the transport operator by the competent authority in the country of establishment. The permits can be used only by the carrier to whom the permit was issued, furthermore permits are personal and not transferable to other transport operators.

(4) A permit shall be issued to every motor vehicle, the permit granted to a motor vehicle also applies to the trailer or semi-trailer connected to a motor vehicle. The permit is issued for an outward and return journey, for laden or unladen vehicle.

(5) Permits shall be kept in the vehicle while performing transportation in the state territory of the other Contracting Party and shall be presented upon the call of the competent authority.

(6) The permits are valid for the current calendar year, additionally, they may be used until 31 January of the next year.

(7) Cabotage is only permitted with the special authorization of the competent authority of the host country.

Article 7

(1) The following transportations can be carried out without permit in the state territory of the Contracting Parties:

1.1. transport of objects for publicity or educational purposes (e.g. to be presented at fairs or exhibitions),

1.2. carriage of equipment and accessories for theatrical, musical or film purposes, sporting events, circuses, exhibitions or fairs or making of radio or television broadcasts or films, as well as transport of animals in relation with the production,

1.3. return of damaged or broken down motor vehicles, the run of breakdown repair vehicles,

1.4. transport of mortal remains in sepulchral urns or coffins,

1.5. carriage of humanitarian consignments, medical supplies,

1.6. carriage of movable property for resettlement,

1.7. transport of mails,

1.8. transport of objects and works of art,

1.9. transports of baggage in the trailers of buses carrying passengers,

1.10. first empty run in transit of the buses or motor vehicles purchased abroad for the carriers registered in the state territory of either Contracting Parties,

(2) With regard to the transport operations referred to in this Article, the driver must keep all papers and documents that clearly indicate that one of the above kinds of transport is the case.

IV. GENERAL PROVISIONS

Article 8

(1) Carriers of the states of the Contracting Parties shall undertake during the transport of passengers or goods in the state territory of the other Contracting Party to comply with the relevant national legislation.

(2) Should any of the provision of the present Agreement or the national legislation of the state of the other Contracting Party be breached by the carrier registered in the state territory of either Contracting Party, the competent authority of the Contracting Party in the territory where the breach of provisions took place informs, besides conducting its own legal proceedings, the competent authority of the state of the Contracting Party of registrations, which shall take the necessary steps that are provided for by its own national legislation.

(3) Competent authorities of the states of the Contracting Parties shall inform each other about sanctions imposed by them as per paragraph (2) of this Article.

Article 9

(1) In relation to weight and dimension limits, the competent authorities of the states of the Contracting Parties undertake not to impose on vehicles with permit for transport of goods in the state territory of the other Contracting Party regulations which are less favorable than those imposed on vehicles permitted in its own territory.

(2) If the weight or dimensions of the vehicle or its freight exceed the permissible maximum limits in the state territory of the other Contracting Party, special authorization must be obtained from the competent authority of the latter Contracting Party before the carriage is undertaken.

(3) Carriage of dangerous goods in the state territory of the other Contracting Party requires, if necessary, a special authorization issued by the competent authority of the same Contracting Party based on national legislation.

(4) Regarding the special authorizations referred to in paragraphs (2) and (3) of this Article, the competent authority may introduce transport limitations or may order the use of a predefined route of transport and road border crossing point.

Article 10

(1) When entering the state territory of the other Contracting Party, the carrier shall present upon the call of the competent authority the document certifying the validity of the third party liability insurance providing coverage for the damage caused to other parties.

(2) Should a bus or a motor vehicle fail to have the document mentioned in paragraph (1) of this Article, the carrier, when entering the state territory of the other Contracting Party, shall effect third party liability insurance according to the national legislation of the host country in force.

Article 11

(1) Either Contracting Party shall not levy any import or export tax or charge (including customs tax) on vehicles of the other Contracting Party which in the territory of its country temporarily perform transport other than:

a) The charges for using road network infrastructure (such as road and bridge tolls),

b) The charges, if weight, dimensions or axle load, with or without load, of the vehicle exceed prescribed limits in the national legislation of the Contracting Parties.

(2) Fuel and lubricants contained in the standard vehicle tanks, as well as spare parts and tools for vehicle repair, are exempted from the import duties on the territory of the host country.

(3) Spare parts and tools intended for the repair of the motor vehicle or bus carrying out international transport covered by this Agreement and damaged on the way, which are imported temporarily into the state territories of either Contracting Parties shall be exported or shall be destroyed at carrier’s expenses under the supervision of the customs authority.

(4) According to paragraph (2) of Article 1 of this Agreement, concerning the transportations covered by this Agreement, Hungary grants exemptions and concessions with respect to customs duties and charges, import and export restrictions and exemptions from prohibitions in accordance with the customs legislation in force in the European Union and based on the procedures and rules set therein.

Article 12

(1) The competent authorities for the implementation of this agreement are:

- For Hungary: the Ministry responsible for transport and other relevant authorities responsible for road transport

- For the Republic of Turkey: Ministry of Transport and Infrastructure - Directorate General for Road Transport Regulation.

The parties shall notify each other about any changes of the competent authority. The competent authorities of the Contracting Parties are obliged to take all the necessary steps for the application of this Agreement and shall keep each other informed on any useful information and on any change in national law in the field of road transport affecting the application hereof.

(2) The competent authorities establish a Joint Committee for the purpose of implementing this Agreement and to discuss all questions considering relations between the Contracting Parties in the field of road transport, including aspects related to safety, environmental protection, vehicles crew, technical issues, and promotion of enterprises from the field of road transport, mutual cooperation and settlement of disputes. Joint Committee meetings shall be held upon the request of either Contracting Party, alternately in the territories of the states of the Contracting Parties.

V. FINAL PROVISIONS

Article 13

(1) This Agreement shall enter into force on the date of the receipt of the last written notification by which the Contracting Parties notify each other, through diplomatic channels of the completion of their internal legal procedures required for the entry into force of the concerned document.

(2) This Agreement shall remain in force unless it is terminated by written notice through diplomatic channels by one of the Contracting Parties. In that case, the termination of the Agreement shall take effect six months after the other Contracting Party has received the above-mentioned notice.

(3) Upon the entry into force of this Agreement, the Agreement signed between the Republic of Turkey and Hungarian People’s Republic on International Road Transport in Budapest on 14 September 1968 and amended in Budapest on 21 June 1976, shall cease to have effect.

In witness whereof the undersigned, being duly authorized thereto, have signed this Agreement.

Done at Budapest on 7 November 2019 in two originals each in Hungarian, Turkish and English languages, all texts being equally authentic.

In the event of dispute or divergence in the interpretation of this Agreement, the English text shall prevail.