A jogszabály mai napon ( 2023.03.28. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

2020. évi XIII. törvény

az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről Izrael Állam közötti társulás létrehozásáról szóló euromediterrán megállapodáshoz, a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából készült jegyzőkönyv kihirdetéséről * 

(A Jegyzőkönyvet 2013. július 1-jétől ideiglenesen alkalmazni kell.)

1. § Az Országgyűlés az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről Izrael Állam közötti társulás létrehozásáról szóló euromediterrán megállapodáshoz, a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából készült jegyzőkönyvet (a továbbiakban: Jegyzőkönyv) e törvénnyel kihirdeti.

2. § A Jegyzőkönyv hiteles magyar nyelvű szövegét az 1. melléklet tartalmazza.

3. § (1) Ez a törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A Jegyzőkönyv 7. cikk 2. pontjában meghatározott hatálybalépésének naptári napját a külpolitikáért felelős miniszter - annak ismertté válását követően - a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett közleményével állapítja meg. * 

4. § Az e törvény végrehajtásához szükséges intézkedésekről a külpolitikáért felelős miniszter gondoskodik.

1. melléklet a 2020. évi XIII. törvényhez

JEGYZŐKÖNYV
AZ EGYRÉSZRŐL AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK ÉS TAGÁLLAMAIK, MÁSRÉSZRŐL IZRAEL ÁLLAM KÖZÖTTI TÁRSULÁS LÉTREHOZÁSÁRÓL SZÓLÓ EUROMEDITERRÁN MEGÁLLAPODÁSHOZ, A HORVÁT KÖZTÁRSASÁG EURÓPAI UNIÓHOZ TÖRTÉNŐ CSATLAKOZÁSÁNAK FIGYELEMBEVÉTELE CÉLJÁBÓL

A BELGA KIRÁLYSÁG,

A BOLGÁR KÖZTÁRSASÁG,

A CSEH KÖZTÁRSASÁG,

A DÁN KIRÁLYSÁG,

A NÉMETORSZÁGI SZÖVETSÉGI KÖZTÁRSASÁG,

AZ ÉSZT KÖZTÁRSASÁG,

ÍRORSZÁG,

A GÖRÖG KÖZTÁRSASÁG,

A SPANYOL KIRÁLYSÁG,

A FRANCIA KÖZTÁRSASÁG,

A HORVÁT KÖZTÁRSASÁG,

AZ OLASZ KÖZTÁRSASÁG,

A CIPRUSI KÖZTÁRSASÁG,

A LETT KÖZTÁRSASÁG,

A LITVÁN KÖZTÁRSASÁG,

A LUXEMBURGI NAGYHERCEGSÉG,

MAGYARORSZÁG,

A MÁLTAI KÖZTÁRSASÁG,

A HOLLAND KIRÁLYSÁG,

AZ OSZTRÁK KÖZTÁRSASÁG,

A LENGYEL KÖZTÁRSASÁG,

A PORTUGÁL KÖZTÁRSASÁG,

ROMÁNIA,

A SZLOVÉN KÖZTÁRSASÁG,

A SZLOVÁK KÖZTÁRSASÁG,

A FINN KÖZTÁRSASÁG,

A SVÉD KIRÁLYSÁG,

NAGY-BRITANNIA ÉS ÉSZAK-ÍRORSZÁG EGYESÜLT KIRÁLYSÁGA,

az Európai Unióról szóló szerződés és az Európai Unió működéséről szóló szerződés Szerződő Felei, a továbbiakban: a tagállamok, amelyeket az Európai Unió Tanácsa képvisel, és

AZ EURÓPAI UNIÓ, a továbbiakban: az Unió,

egyrészről, valamint

IZRAEL ÁLLAM, a továbbiakban: Izrael,

másrészről,

e jegyzőkönyv alkalmazásában a továbbiakban együttesen: a Szerződő Felek,

MIVEL az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről Izrael Állam közötti társulás létrehozásáról szóló euromediterrán megállapodást (a továbbiakban: a megállapodás) 1995. november 20-án Brüsszelben írták alá, és az 2000. június 1-jén hatályba lépett;

MIVEL a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló szerződést 2011. december 9-én írták alá Brüsszelben és az 2013. július 1-jén hatályba lépett;

MIVEL a Horvát Köztársaság csatlakozási okmánya 6. cikkének (2) bekezdése szerint a Horvát Köztársaságnak a megállapodáshoz való csatlakozásáról a megállapodáshoz csatolt jegyzőkönyv elfogadásával kell megállapodni;

MIVEL a megállapodás 21. cikkének (2) bekezdése szerinti konzultációkra került sor az Unió és Izrael kölcsönös érdekeinek megfelelő figyelembevétele érdekében,

A KÖVETKEZŐKBEN ÁLLAPODTAK MEG:

1. cikk

A Horvát Köztársaság az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről Izrael Állam közötti társulás létrehozásáról szóló euromediterrán megállapodás Szerződő Felévé válik, és az Unió többi tagállamával megegyező módon elfogadja és tudomásul veszi a megállapodás, valamint a közös nyilatkozatok, nyilatkozatok és levélváltások szövegeit.

I. FEJEZET

MÓDOSÍTÁSOK A MEGÁLLAPODÁS SZÖVEGÉHEZ, BELEÉRTVE ANNAK MELLÉKLETEIT ÉS JEGYZŐKÖNYVEIT

2. cikk
Mezőgazdasági termékek, feldolgozott mezőgazdasági termékek és halászati termékek

A megállapodás 1. jegyzőkönyvéhez csatolt 2. táblázatot az e jegyzőkönyv mellékletében szereplő táblázat módosítja.

3. cikk
Származási szabályok

A 4. jegyzőkönyv a következőképpen módosul:

1. A IVa. melléklet helyébe a következő szöveg lép:

„IVa. MELLÉKLET
A SZÁMLANYILATKOZAT SZÖVEGE

Az alábbi szövegű számlanyilatkozatot a lábjegyzeteknek megfelelően kell kiállítani. A nyilatkozatnak ugyanakkor a lábjegyzetek szövegét nem kell tartalmaznia.

Bolgár változat

Износителят на продуктите, обхванати от този документ (митническо разрешение № ... (1)) декларира, че освен където е отбелязано друго, тези продукти са с ... преференциален произход (2).

Spanyol változat

El exportador de los productos incluidos en el presente documento [autorización aduanera n.o ... (1)] declara que, salvo indicación expresa en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial... (2).

Cseh változat

Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení ... (1)) prohlašuje, že kromě zřetelně označených mají tyto výrobky preferenční původ v ... (2).

Dán változat

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. ... (1)), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i ... (2).

Német változat

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. ... (1)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anders angegeben, präferenzbegünstigte ... (2) Ursprungswaren sind.

Észt változat

Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolli luba nr ... (1)) deklareerib, et need tooted on ... (2) sooduspäritoluga, välja arvatud juhul, kui on selgelt näidatud teisiti.

Görög változat

Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο [άδεια τελωνείου υπ’ αριθ. ... (1)] δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής ... (2).

Angol változat

The exporter of the products covered by this document (customs authorisation No ... (1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ... (2) preferential origin.

Francia változat

L’exportateur des produits couverts par le présent document [autorisation douanière no ... (1)] déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l’origine préférentielle ... (2).

Horvát változat

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlaštenje br. ... (1)) izjavljuje da su, osim ako je drukčije izričito navedeno, ovi proizvodi ... (2) preferencijalnog podrijetla.

Olasz változat

L’esportatore delle merci contemplate nel presente documento [autorizzazione doganale n. ... (1)] dichiarache, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale ... (2).

Lett változat

To produktu eksportētājs, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas atļauja Nr. ... (1)), deklarē, ka, izņemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir preferenciāla izcelsme ... (2).

Litván változat

Šiame dokumente išvardintų produktų eksportuotojas (muitinės liudijimo Nr ... (1)) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra ... (2) preferencinės kilmės produktai.

Magyar változat

A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: ... (1)) kijelentem, hogy egyértelmű eltérő jelzés hiányában az áruk preferenciális ... (2) származásúak.

Máltai változat

L-esportatur tal-prodotti koperti b’dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru. ... (1)) jiddikjara li, ħlief fejn indikat b’mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta’ oriġini preferenzjali ... (2).

Holland változat

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. ... (1)), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële ...oorsprong zijn (2).

Lengyel változat

Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr ... (1)) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają ... (2) preferencyjne pochodzenie.

Portugál változat

O abaixo-assinado, exportador dos produtos abrangidos pelo presente documento [autorização aduaneira n.o ... (1)], declara que, salvo indicação expressa em contrário, estes produtos são de origem preferencial ... (2).

Román változat

Exportatorul produselor ce fac obiectul acestui document [autorizația vamală nr. ... (1)] declară că, exceptând cazul în care în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine preferențială ... (2).

Szlovén változat

Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št. ... (1)) izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno poreklo... (2).

Szlovák változat

Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia ... (1)) vyhlasuje, že okrem zreteľne označených, majú tieto výrobky preferenčný pővod v ... (2).

Finn változat

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa nro ... (1)) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja ... (2) alkuperätuotteita.

Svéd változat

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr ... (1)) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande ... ursprung (2).

Héber változat

... (3)

(hely és dátum)

... (4)

(Exportőr aláírása. A nyilatkozatot aláíró nevét továbbá egyértelműen és olvashatóan fel kell tüntetni.)

(1) Ha a számlanyilatkozatot a jegyzőkönyv 23. cikke értelmében elfogadott exportőr állítja ki, az exportőr engedélyének számát itt kell feltüntetni. Ha a számlanyilatkozatot nem elfogadott exportőr állítja ki, akkor a zárójelben lévő szöveget el kell hagyni, vagy a helyét üresen kell hagyni.

(2) Fel kell tüntetni a termék származását. Amennyiben egy számlanyilatkozat teljes egészében vagy részben a jegyzőkönyv 38. cikke értelmében vett, Ceutáról és Melilláról származó termékekre vonatkozik, az exportőrnek azokat »CM« jelöléssel egyértelműen meg kell jelölnie azon az okmányon, amelyen a számlanyilatkozatot kiállítják.

(3) Ezek a jelzések elhagyhatók, ha maga a dokumentum tartalmazza az információkat.

(4) Lásd a jegyzőkönyv 22. cikkének (5) bekezdését. Ha az exportőr aláírása nem előírás, az aláírás alóli felmentés vonatkozik az aláíró személyre is.”

2. A IVb. melléklet helyébe a következő szöveg lép:

„IVb. MELLÉKLET
AZ EUR-MED SZÁMLANYILATKOZAT SZÖVEGE

Az alábbi szövegű EUR-MED számlanyilatkozatot a lábjegyzeteknek megfelelően kell kiállítani. A nyilatkozatnak ugyanakkor a lábjegyzetek szövegét nem kell tartalmaznia.

Bolgár változat

Износителят на продуктите, обхванати от този документ (митническо разрешение № ... (1)) декларира, че освен където ясно е отбелязано друго, тези продукти са с ... преференциален произход (2).

- cumulation applied with ... (name of country/countries)

- no cumulation applied (3)

Spanyol változat

El exportador de los productos incluidos en el presente documento [autorización aduanera n.o ... (1)] declara que, salvo indicación expresa en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial ... (2).

- cumulation applied with ... (name of country/countries)

- no cumulation applied (3)

Cseh változat

Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení ... (1)) prohlašuje, že kromě zřetelně označených, mají tyto výrobky preferenční původ v ... (2).

- cumulation applied with ... (name of country/countries)

- no cumulation applied (3)

Dán változat

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. ... (1)), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i ... (2).

- cumulation applied with ... (name of country/countries)

- no cumulation applied (3)

Német változat

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. ... (1)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anderes angegeben, präferenzbegünstigte ... (2) Ursprungswaren sind.

- cumulation applied with ... (name of country/countries)

- no cumulation applied (3)

Észt változat

Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolli luba nr. ... (1)) deklareerib, et need tooted on ... (2) sooduspäritoluga, välja arvatud juhul kui on selgelt näidatud teisiti.

- cumulation applied with ... (name of country/countries)

- no cumulation applied (3)

Görög változat

Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο (άδεια τελωνείου υπ’αριθ. ... (1)) δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής ... (2).

– cumulation applied with ... (name of country/countries)

- no cumulation applied (3)

Angol változat

The exporter of the products covered by this document (customs authorization No ... (1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ... (2) preferential origin.

- cumulation applied with ... (name of country/countries)

- no cumulation applied (3)

Francia változat

L’exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière no ... (1)) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l’origine préférentielle ... (2)).

- cumulation applied with ... (name of country/countries)

- no cumulation applied (3)

Horvát változat

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlaštenje br. ... (1)) izjavljuje da su, osim ako je to drugačije izričito navedeno, ovi proizvodi ... (2) preferencijalnog podrijetla.

- cumulation applied with ... (name of country/countries)

- no cumulation applied (3)

Olasz változat

L’esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n. ... (1)) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale ... (2).

- cumulation applied with ... (name of country/countries)

- no cumulation applied (3)

Lett változat

To produktu eksportētājs, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas atļauja Nr. ... (1)), deklarē, ka, izņemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir preferenciāla izcelsme ... (2).

- cumulation applied with ... (name of country/countries)

- no cumulation applied (3)

Litván változat

Šiame dokumente išvardytų produktu eksportuotojas (muitinės liudijimo Nr ... (1)) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra ... (2) preferencinės kilmės produktai.

- cumulation applied with ... (name of country/countries)

- no cumulation applied (3)

Magyar változat

A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: ... (1)) kijelentem, hogy egyértelmű eltérő jelzés hiányában az áruk preferenciális ... (2) származásúak.

- cumulation applied with ... (name of country/countries)

- no cumulation applied (3)

Máltai változat

L-esportatur tal-prodotti koperti b’dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru. ... (1)) jiddikjara li, ħlief fejn indikat b’mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta’ oriġini preferenzjali ... (2).

- cumulation applied with ... (name of country/countries)

- no cumulation applied (3)

Holland változat

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. ... (1)), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële ... oorsprong zijn (2).

- cumulation applied with ... (name of country/countries)

- no cumulation applied (3)

Lengyel változat

Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr ... (1)) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają ... (2) preferencyjne pochodzenie.

- cumulation applied with ... (name of country/countries)

- no cumulation applied (3)

Portugál változat

O abaixo-assinado, exportador dos produtos abrangidos pelo presente documento (autorização aduaneira n.o ... (1)) declara que, salvo indicação expressa em contrário, estes produtos são de origem preferencial ... (2).

- cumulation applied with ... (name of country/countries)

- no cumulation applied (3)

Román változat

Exportatorul produselor ce fac obiectul acestui document (autorizația vamală nr. ... (1)) declară că, exceptând cazul în care în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine preferențială ... (2).

- cumulation applied with ... (name of country/countries)

- no cumulation applied (3)

Szlovén változat

Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št ... (1)) izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno poreklo ... (2).

- cumulation applied with ... (name of country/countries)

- no cumulation applied (3)

Szlovák változat

Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia ... (1)) vyhlasuje, že okrem zreteľne označených, majú tieto výrobky preferenčný pővod v ... (2).

- cumulation applied with ... (name of country/countries)

- no cumulation applied (3)

Finn változat

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n:o ... (1)) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja ... alkuperätuotteita (2).

- cumulation applied with ... (name of country/countries)

- no cumulation applied (3)

Svéd változat

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr. ... (1)) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande ... ursprung (2).

- cumulation applied with ... (name of country/countries)

- no cumulation applied (3)

Héber változat

- cumulation applied with ... (name of country/countries)

- no cumulation applied (3)

... (4)

(hely és dátum)

... (5)

(Exportőr aláírása. A nyilatkozatot aláíró nevét továbbá egyértelműen és olvashatóan fel kell tüntetni.)

(1) Ha a számlanyilatkozatot elfogadott exportőr állítja ki, az exportőr engedélyének számát itt kell feltüntetni. Ha a számlanyilatkozatot nem elfogadott exportőr állítja ki, akkor a zárójelben lévő szöveget el kell hagyni, vagy a helyét üresen kell hagyni.

(2) Fel kell tüntetni a termék származását. Amennyiben a származási nyilatkozat teljes egészében vagy részben Ceutából és Melillából származó termékekre hivatkozik, az exportőrnek azokat »CM« jelöléssel egyértelműen meg kell jelölnie azon az okmányon, amelyen a számlanyilatkozatot kiállítják.

(3) Szükség szerint kitöltendő vagy törlendő.

(4) Ezek a jelzések elhagyhatók, ha maga a dokumentum tartalmazza az információkat.

(5) Lásd a jegyzőkönyv 22. cikkének (5) bekezdését. Ha az exportőr aláírása nem előírás, az aláírás alóli felmentés vonatkozik az aláíró személyre is.”

II. FEJEZET

ÁLTALÁNOS ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

4. cikk

Izrael vállalja, hogy az Unió e bővítésével kapcsolatosan semmiféle követelés, igény vagy folyamodvány alkalmazásával nem fog élni és az 1994. évi GATT XXIV. cikkének 6. pontja és XXVIII. cikke értelmében megadott semmiféle kedvezményt nem módosít vagy von vissza.

5. cikk

E jegyzőkönyv parafálását követően az Unió kellő időben továbbítja a tagállamainak, valamint Izraelnek a megállapodás horvát nyelvű változatát. Figyelemmel e jegyzőkönyv hatálybalépésére, az e cikk első mondatában említett nyelvi változat a megállapodás angol, bolgár, cseh, dán, észt, finn, francia, görög, holland, lengyel, lett, litván, magyar, máltai, német, olasz, portugál, román, spanyol, svéd, szlovák, szlovén és héber nyelvű változatára vonatkozóakkal megegyező feltételek mellett válik hitelessé.

6. cikk

E jegyzőkönyv és melléklete a megállapodás szerves részét képezi.

7. cikk

1. Ezt a jegyzőkönyvet az Unió és tagállamai nevében az Európai Unió Tanácsa, valamint Izrael hagyja jóvá, saját eljárásaiknak megfelelően. A Szerződő Felek értesítik egymást az e célból szükséges eljárások befejezéséről. A jóváhagyó okiratokat az Európai Unió Tanácsa Főtitkárságán helyezik letétbe.

2. Ez a jegyzőkönyv az azt a napot követő hónap első napján lép hatályba, amelyen valamennyi Fél értesítette egymást az ehhez szükséges eljárások befejezéséről. * 

3. A jegyzőkönyv 2013. július 1-jétől a hatálybalépéséig ideiglenesen alkalmazandó.

8. cikk

E jegyzőkönyv két eredeti példányban készült angol, bolgár, cseh, dán, észt, finn, francia, görög, holland, horvát, lengyel, lett, litván, magyar, máltai, német, olasz, portugál, román, spanyol, svéd, szlovák, szlovén, valamint héber nyelven, amely szövegek mindegyike egyaránt hiteles.

FENTIEK HITELÉÜL az alulírott, e célból kellően meghatalmazott teljhatalmú megbízottak aláírták e jegyzőkönyvet. Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizennyolcadik év december havának huszadik napján.

MELLÉKLET
AZ IZRAEL ÁLLAMBÓL SZÁRMAZÓ MEZŐGAZDASÁGI TERMÉKEKNEK, FELDOLGOZOTT MEZŐGAZDASÁGI TERMÉKEKNEK, VALAMINT HALAKNAK ÉS HALÁSZATI TERMÉKEKNEK AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGBE TÖRTÉNŐ BEHOZATALÁRA ALKALMAZANDÓ SZABÁLYOKRÓL SZÓLÓ 1. JEGYZŐKÖNYV MÓDOSÍTÁSAI

Az alább felsorolt termékek vonatkozásában az e mellékletben említett engedmények lépnek a társulási megállapodás (1. jegyzőkönyv) keretében jelenleg alkalmazott engedmények helyébe. Az e mellékletben nem említett minden más termék vonatkozásában a jelenleg alkalmazott engedmények változatlanok maradnak.

Az 1. jegyzőkönyv mellékletének 2. táblázata a következő bejegyzéssel egészül ki:

„2. táblázat

KN-kód Árumegnevezés A legnagyobb kedvezményes vámtétel csökkentése
(%)
Vám-kontingens (nettó tömeg tonnában, ha másképpen nincs jelölve) A legnagyobb kedvezményes vámtétel csökkentése
az előírt vámkontin-
gensen túl (%)
Különös rendelkezések
2008 70 61 Őszibarack, beleértve a nektarint is, alkohol hozzáadása nélkül, hozzáadott cukorral, 1 kg-ot meghaladó nettó tömegű kiszerelésben, 13 tömegszázalékot meghaladó cukortartalommal 74% 555 - -
2008 70 92 Őszibarack, beleértve a nektarint is, alkohol hozzáadása nélkül, cukor hozzáadása nélkül, kiszerelésének nettó tömege legalább 5 kg 67%