A jogszabály mai napon ( 2024.07.18. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

15/2020. (XII. 3.) IM rendelet

a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásának szabályairól

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet I. pont 9. alpontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 64. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. Általános rendelkezések

1. § *  E rendelet hatálya a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 1. melléklet X. Igazságügyi Minisztérium fejezet, 21. Központi kezelésű előirányzatok cím, 1. Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos kiadások és bevételek alcím, 1. Az IM tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok támogatása jogcímcsoport elnevezésű központi kezelésű előirányzatára terjed ki.

2. § A központi kezelésű előirányzat felhasználási szabályait az 1. melléklet tartalmazza.

2. Értelmező rendelkezések

3. § E rendelet alkalmazásában

1. egy és ugyanazon vállalkozás: az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése szerinti vállalkozás,

2. elszámolható költség: az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Atr.) 2. § 6. pontja szerinti költség,

3. működési eredmény: a beruházásnak a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 3. § (4) bekezdés 5. pontja szerinti hasznos élettartama alatt diszkontált bevételei, csökkentve a diszkontált működési költségekkel (pl. személyi jellegű ráfordítás, anyagköltség, szerződéses szolgáltatás, a távközlés, az energia és a karbantartás költsége, bérleti díj, adminisztrációs költség, kivéve az olyan értékcsökkenési és finanszírozási költséget, amelyet beruházási támogatásból már fedeztek) és – a támogatást nyújtó döntése alapján – a diszkontált észszerű nyereséggel, ha a számítás végeredménye pozitív, ellenkező esetben a működési eredmény nulla,

4. nehéz helyzetben lévő vállalkozás: az Atr. 6. §-ában meghatározott vállalkozás,

5. támogatási intenzitás: az Atr. 2. § 15. pontja szerinti intenzitás,

6. támogatástartalom: az Atr. 2. § 19. pontja szerinti tartalom.

3. Az egyes támogatási kategóriákra vonatkozó közös szabályok

4. § (1) *  Az 1. mellékletben meghatározott központi kezelésű előirányzat esetében – amennyiben a tulajdonosi támogatás az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak minősül –

a) az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű támogatásként,

b) az „Állami támogatási intézkedésekre vonatkozó ideiglenes keret a gazdaságnak a jelenlegi COVID–19-járvánnyal összefüggésben való támogatása céljából” című, 2020. március 19-i C(2020) 1863 final számú európai bizottsági közlemény (a továbbiakban: közlemény) szerinti átmeneti támogatásként,

c) az „Állami támogatási intézkedésekre vonatkozó ideiglenes válságkezelési keret a gazdaságnak Oroszország Ukrajna elleni agresszióját követő támogatása céljából” című, 2022. március 23-i 2022/C 131 I/01 számú európai bizottsági közlemény (a továbbiakban: válságközlemény) szerinti válságtámogatásként

nyújtható.

(2) Az (1) bekezdés hatálya alá tartozó támogatás kizárólag átlátható formában nyújtható.

(3) *  A támogatást nyújtó és a kedvezményezett az (1) bekezdés szerinti támogatással kapcsolatos okiratokat és dokumentumokat a támogatási döntés meghozatala napjától számított legalább tíz évig megőrzi.

(4) A támogatási intenzitás kiszámítása során valamennyi felhasznált számadatot az adók és illetékek levonása előtt kell figyelembe venni. Ha a támogatást visszatérítendő formában nyújtják, a támogatás összegének a támogatástartalmat kell tekinteni.

4. Csekély összegű támogatás

5. § (1) Az egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozások részére az 1407/2013/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó, Magyarországon odaítélt csekély összegű támogatás bruttó támogatástartalma nem haladhatja meg a 200 000 eurónak, közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző, egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozások esetén a 100 000 eurónak megfelelő forintösszeget, figyelembe véve az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk (8) és (9) bekezdését.

(2) A csekély összegű támogatás odaítélése során az adott pénzügyi évben, valamint az előző két pénzügyi év alatt odaítélt csekély összegű támogatások bruttó támogatástartalmának összegét kell figyelembe venni.

(3) Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikk (2) bekezdésében foglaltak kivételével nem lehet kedvezményezett az a vállalkozás, amely az igényelt támogatást az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikk (1) bekezdésében meghatározott kivételek szerint használná fel.

(4) Nem nyújtható csekély összegű támogatás a közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatásért végző vállalkozás részére teherszállító jármű vásárlására.

(5) A csekély összegű támogatás a csekély összegű közszolgáltatási támogatással az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének az általános gazdasági érdekű szolgáltatást nyújtó vállalkozások számára nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2012. április 25-i 360/2012/EU bizottsági rendeletben meghatározott felső határig halmozható. A csekély összegű támogatás más csekély összegű támogatásokról szóló rendeleteknek megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással az (1) bekezdésben meghatározott felső határig halmozható.

(6) A csekély összegű támogatás nem halmozható azonos elszámolható költségek vagy azonos kockázatfinanszírozási célú intézkedés vonatkozásában nyújtott állami támogatással, ha az így halmozott összeg meghaladná a csoportmentességi rendeletekben vagy az Európai Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott legmagasabb támogatási intenzitást vagy összeget.

(7) A kedvezményezettnek az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 5. cikk (1) bekezdése figyelembevételével – az ott meghatározott feltételek teljesítésének megállapítására alkalmas módon – nyilatkoznia kell a részére a csekély összegű támogatás odaítélésének évében és az azt megelőző két pénzügyi évben nyújtott csekély összegű támogatások támogatástartalmáról.

(8) *  Csekély összegű támogatás esetén 2024. június 30-ig lehet támogatási döntést hozni.

5. Átmeneti támogatás

6. § (1) Az átmeneti támogatás a közlemény 3.1. szakaszának szabályaival összhangban, vissza nem térítendő támogatás formájában nyújtható.

(2) A támogatás különböző elszámolható költségek esetén halmozható az Atr. 2. § 1. pontja szerinti egyéb állami támogatással.

(3) Azonos vagy részben azonos azonosítható elszámolható költségek esetén a támogatás abban az esetben halmozható más, az Atr. 2. § 1. pontja szerinti állami támogatással, ha az nem vezet a csoportmentességi rendeletekben vagy az Európai Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott legmagasabb támogatási intenzitás túllépéséhez.

(4) *  Az átmeneti támogatásról támogatási döntés 2022. június 30-ig hozható.

(5) Az a vállalkozás részesülhet az átmeneti támogatásban, amely 2019. december 31-én nem minősült nehéz helyzetben levő vállalkozásnak.

(6) Az (5) bekezdéstől eltérően átmeneti támogatás nyújtható az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet I. melléklete szerinti azon mikro- vagy kisvállalkozás számára, amely 2019. december 31-én nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak minősült, feltéve, ha a támogatási döntés időpontjában nem áll a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény hatálya alá tartozó fizetésképtelenségi eljárás, így különösen felszámolási és csődeljárás alatt, továbbá az Atr. 6. § (4a) bekezdés d) pontja szerinti körülmény sem áll fenn.

7. § (1) *  Az átmeneti támogatás támogatástartalma a közlemény 3.1. szakasza alapján nyújtott egyéb támogatásokkal együtt vállalkozásonként – a vállalkozás kapcsolt vállalkozásait is figyelembe véve – a (2) és a (3) bekezdésben meghatározott kivétellel – nem haladhatja meg a 2 300 000 eurónak megfelelő forintösszeget.

(2) *  A mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével foglalkozó vállalkozások esetén az e tevékenységhez nyújtott átmeneti támogatás támogatástartalma a közlemény 3.1. szakasza alapján nyújtott egyéb támogatásokkal együtt vállalkozásonként – a vállalkozás kapcsolt vállalkozásait is figyelembe véve – nem haladhatja meg a 290 000 eurónak megfelelő forintösszeget.

(3) *  A halászati és akvakultúra-ágazatban tevékeny vállalkozások esetén az e tevékenységhez nyújtott átmeneti támogatás támogatástartalma a közlemény 3.1. szakasza alapján nyújtott egyéb támogatásokkal együtt vállalkozásonként – a vállalkozás kapcsolt vállalkozásait is figyelembe véve – nem haladhatja meg a 345 000 eurónak megfelelő forintösszeget.

(4) Ha az átmeneti támogatás mellett a kedvezményezett az Atr. 2. § 1. pontja szerinti rendeletekben meghatározott csekély összegű támogatásban is részesül vagy részesült, az igénybe veendő vagy igénybe vett csekély összegű támogatás nem csökkenti a támogatás (1)–(3) bekezdés szerinti legmagasabb mértékét.

8. § *  (1) A mezőgazdasági termékek feldolgozásában és forgalmazásában tevékeny vállalkozások számára a 7. § (1) bekezdése szerinti maximális támogatástartalommal nyújtható támogatás, ha a támogatás mértéke nem függ a támogatás mezőgazdasági termék elsődleges termelője részére történő teljes vagy részleges átadásától, és a támogatás mértékét nem az elsődleges termelőktől beszerzett vagy az érintett vállalkozások által forgalomba hozott termékek ára vagy mennyisége alapján határozzák meg.

(2) A mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével foglalkozó vállalkozásoknak nyújtott, 7. § (2) bekezdése szerinti támogatás összege nem határozható meg a piacon forgalmazott termékek ára vagy mennyisége alapján.

(3) A mezőgazdasági termékek feldolgozásában és forgalmazásában tevékeny vállalkozások számára nyújtott támogatás mértéke az (1) bekezdéstől eltérően meghatározható az elsődleges termelőktől beszerzett vagy az elsődleges termelők által forgalomba hozott termékek ára vagy mennyisége alapján, ha a kérdéses termékeket az elsődleges termelő nem élelmiszeripari célokra vagy egyáltalán nem hozta volna forgalomba.

(4) *  Ha egy vállalkozás több ágazatban is folytat gazdasági tevékenységet, és ezekre a 7. § (1) bekezdése és a 7. § (2) és (3) bekezdése szerint eltérő maximális összegek vonatkoznak, a vállalkozás a támogatásokról olyan elkülönített nyilvántartást köteles vezetni, amely biztosítja az érintett tevékenységekre vonatkozó felső határok betartását és azt, hogy a teljes maximális összeg vállalkozásonként – a vállalkozás kapcsolt vállalkozásait is figyelembe véve – ne haladja meg a 2 300 000 eurónak megfelelő forintösszeget. Ha egy vállalkozás a 7. § (2) és (3) bekezdése szerinti ágazatokban tevékenykedik, a teljes maximális összeg vállalkozásonként – a vállalkozás kapcsolt vállalkozásait is figyelembe véve – nem haladhatja meg a 345 000 eurónak megfelelő forintösszeget.

(5) Azonos elszámolható költségek esetén a támogatás abban az esetben halmozható csekély összegű támogatással, ha a támogatáshalmozás nem vezet a 7. § (1)–(3) bekezdése szerinti maximális támogatási összeg túllépéséhez.

9. § *  Az egyedi átmeneti támogatásoknak az Atr. 6. melléklete szerinti adatait közzé kell tenni az Európai Bizottság közzétételi adatbázisában. Erre figyelemmel a támogatást nyújtó a támogatás odaítélésétől számított hat hónapon belül továbbítja az állami támogatások európai uniós versenyszempontú vizsgálatáért felelős szervezet részére a támogatásoknak az Atr. 6. melléklete szerinti adatait.

5/A. *  Válságtámogatás

9/A. § *  (1) A válságtámogatás az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak minősül, és a válságközlemény 2.1. szakaszában foglaltakkal összhangban, a jelen alcím szerinti támogatási programot jóváhagyó európai bizottsági határozat elfogadását követően nyújtható olyan vállalkozásoknak, amelyek működését az orosz-ukrán konfliktus gazdasági hatásai hátrányosan érintik. Az érintettségről a vállalkozás a támogatás odaítélését megelőzően nyilatkozik.

(2) A válságtámogatás vissza nem térítendő támogatás formájában nyújtható. (3) A válságtámogatás 2023. december 31-ig ítélhető meg.

9/B. § *  (1) Nem részesülhet válságtámogatásban a válságközlemény 8–14. pontjában felsorolt jogi aktusokban meghatározott szankciók, valamint a válságközlemény elfogadását követően az Európai Unió szervei által Oroszország Ukrajna elleni agressziójára tekintettel bevezetett egyéb szankciók hatálya alá tartozó vállalkozás, így különösen nem részesülhet válságtámogatásban a szankciókat bevezető jogi aktusokban kifejezetten megnevezett jogalany, valamint az ilyen jogalany meghatározó befolyása alatt lévő vállalkozás.

(2) Nem nyújtható válságtámogatás az (1) bekezdés szerinti szankciókkal érintett ágazatokban folytatott tevékenységhez, ha a válságtámogatás veszélyeztetné a szankciók célkitűzéseit.

(3) A válságtámogatásnak nem lehet feltétele, hogy a kedvezményezett a gazdasági tevékenységét áthelyezze az Európai Gazdasági Térségen belül egy másik országból Magyarország területére.

(4) A mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével foglalkozó vállalkozásoknak nyújtott támogatás nem határozható meg a piacon forgalmazott termékek ára vagy mennyisége alapján.

(5) A halászati és akvakultúra-ágazatban működő vállalkozásoknak nyújtott támogatás nem tartozhat az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a halászati és akvakultúra-ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló 717/2014/EU bizottsági rendelet 1. cikk (1) bekezdés a)–k) pontjában említett támogatási kategóriák közé.

9/C. § *  (1) A válságtámogatás támogatástartalma a válságközlemény 2.1. szakasza alapján nyújtott egyéb támogatásokkal együtt vállalkozásonként – a vállalkozás kapcsolt vállalkozásait is figyelembe véve, a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – nem haladhatja meg a 2 000 000 eurónak megfelelő forintösszeget.

(2) Az e tevékenységekhez összesen nyújtott válságtámogatás támogatástartalma a válságközlemény 2.1. szakasza alapján nyújtott egyéb támogatásokkal együtt vállalkozásonként – a vállalkozás kapcsolt vállalkozásait is figyelembe véve – nem haladhatja meg a mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével foglalkozó vállalkozások esetén a 250 000 eurónak, a halászati és akvakultúra-ágazathoz tartozó vállalkozások esetén a 300 000 eurónak megfelelő forintösszeget.

(3) Ha egy vállalkozás több ágazatban is folytat tevékenységet, és ezekre az (1) és (2) bekezdés szerinti eltérő maximális összegek vonatkoznak, a vállalkozás a támogatásokról olyan elkülönített nyilvántartást köteles vezetni, amely biztosítja az érintett tevékenységekre vonatkozó, (1) és (2) bekezdés szerinti felső határok betartását és azt, hogy a teljes maximális összeg vállalkozásonként – a vállalkozás kapcsolt vállalkozásait is figyelembe véve – ne haladja meg a 2 000 000 eurónak megfelelő forintösszeget.

(4) Ha egy vállalkozás a (2) bekezdés szerinti ágazatokban tevékenykedik, a teljes maximális támogatási összeg vállalkozásonként – a vállalkozás kapcsolt vállalkozásait is figyelembe véve – nem haladhatja meg a 300 000 eurónak megfelelő forintösszeget.

9/D. § *  (1) A mezőgazdasági termékek feldolgozásával vagy forgalmazásával foglalkozó vállalkozások számára a 9/C. § (1) bekezdése szerinti maximális támogatástartalommal nyújtható válságtámogatás, ha a válságtámogatás mértéke nem függ a mezőgazdasági termék elsődleges termelője részére történő teljes vagy részleges átadásától, és a válságtámogatás mértékét nem az elsődleges termelőktől beszerzett vagy az érintett vállalkozások által forgalomba hozott termékek ára vagy mennyisége alapján határozzák meg.

(2) A mezőgazdasági termékek feldolgozásával vagy forgalmazásával foglalkozó vállalkozások számára nyújtott válságtámogatás mértéke az (1) bekezdéstől eltérően meghatározható az elsődleges termelőktől beszerzett vagy az elsődleges termelők által forgalomba hozott termékek ára vagy mennyisége alapján, ha az érintett termékeket az elsődleges termelő nem élelmiszeripari célokra vagy egyáltalán nem hozta volna forgalomba.

9/E. § *  (1) Azonos vagy részben azonos elszámolható költségek esetén a válságtámogatás abban az esetben halmozható más állami támogatással, ha az nem vezet az Atr. 2. § 2a. pontja szerinti csoportmentességi rendeletekben vagy az Európai Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott legmagasabb támogatási intenzitás vagy összeg túllépéséhez.

(2) Ha a válságtámogatás mellett a kedvezményezett az Atr. 2. § 1. pontja szerinti rendeletekben meghatározott csekély összegű támogatásban is részesül, az igénybe veendő vagy igénybe vett csekély összegű támogatás nem csökkenti a válságtámogatás 9/C. § (1) és (2) bekezdése szerinti legmagasabb mértékét. Ha a válságtámogatás mellett a kedvezményezett azonos vagy részben azonos elszámolható költségek vonatkozásában csekély összegű támogatást is igénybe vesz, a támogatáshalmozás nem vezethet a válságtámogatás 9/C. § (1) és (2) bekezdése szerinti legmagasabb mértékének túllépéséhez.

(3) A válságtámogatás akkor halmozható az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. cikk (2) bekezdés b) pontja szerinti támogatással, ha az nem vezet a kedvezményezett által elszenvedett kár túlkompenzációjához.

9/F. § *  (1) A válságtámogatást nyújtó az Atr. 18/C. § (3) bekezdésében meghatározott határidők szerint továbbítja az állami támogatások európai uniós versenyszempontú vizsgálatáért felelős szervezet részére a válságtámogatások Atr. 6. melléklete szerinti adatait az Atr. 18/D. § (1) bekezdés e) pontja szerinti közzététel céljából.

(2) A válságtámogatást nyújtó az Atr. 34. § (1) bekezdésére figyelemmel minden év április 30-áig beszámolót készít a megelőző évben nyújtott válságtámogatásokról az állami támogatások európai uniós versenyszempontú vizsgálatáért felelős szervezet részére.

(3) A válságközlemény 58. pontjára figyelemmel a válságtámogatást nyújtó átadja az állami támogatások európai uniós versenyszempontú vizsgálatáért felelős szervezet részére az Európai Bizottság megkeresésének megválaszolásához szükséges összesített adatokat.

6. Záró rendelkezések

10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

11. § E rendelet rendelkezéseit a rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

12. § *  Ez a rendelet

a) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet,

b) az „Állami támogatási intézkedésekre vonatkozó ideiglenes keret a gazdaságnak a jelenlegi COVID–19-járvánnyal összefüggésben való támogatása céljából” című, 2020. március 19-i C(2020) 1863 final számú európai bizottsági közlemény,

c) az „Állami támogatási intézkedésekre vonatkozó ideiglenes válságkezelési keret a gazdaságnak Oroszország Ukrajna elleni agresszióját követő támogatása céljából” című, többször módosított 2022/C 131 I/01 számú európai bizottsági közlemény

hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.

13. § *  E rendeletnek a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásának szabályairól szóló 15/2020. (XII. 3.) IM rendelet módosításáról szóló 11/2021. (X. 14.) IM rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított 1. §-át, 5. § (8) bekezdését, 6. § (4) bekezdését, 7. § (1)–(3) bekezdését, 8. §-át, 9. §-át és 1. mellékletét a Módr. hatálybalépését megelőzően keletkezett támogatási jogviszonyokra, valamint a hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

14. § *  E rendeletnek a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásának szabályairól szóló 15/2020. (XII. 3.) IM rendelet módosításáról szóló 15/2022. (V. 27.) IM rendelettel (a továbbiakban: Módr1.) megállapított 1. §-át és 6. § (4) bekezdését a Módr1.

a) hatálybalépését megelőzően keletkezett támogatási jogviszonyokra, valamint

b) hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben

is alkalmazni kell.

15. § *  E rendeletnek a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásának szabályairól szóló 15/2020. (XII. 3.) IM rendelet módosításáról szóló 28/2022. (XII. 13.) IM rendelettel (a továbbiakban: Módr2.) megállapított rendelkezéseit a Módr2. hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

1. melléklet a 15/2020. (XII. 3.) IM rendelethez * 

X. Igazságügyi Minisztérium 2022. évi központi kezelésű előirányzatának feladatterve * 

A B C D E F G H I J K L M N O
1 Áht.
azono-
sító
Cím-
név
Alcím-
név
Jog-
cím-
csoport-
név
Jogcím-
név
Elő-
irányzat célja
Kifize-
tésben része-
sülők köre
Támo-
gatás bizto-
sításának módja
Támo-
gatási előleg
Rendel-
kezésre bocsátás módja
Vissza-
fizetés határ-
ideje
Bizto-
síték
Kezelő-
szerv
Lebo-
nyolító szerv
Európai uniós forrásból finan-
szírozott költség-
vetési támoga-
tás közre-
működő szervezete
2 Központi kezelésű előirányzatok
3 Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos kiadások és bevételek
4 380939 Az IM tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok támogatása Az előirányzat az Igazságügyi Minisztérium (a továbbiakban: IM) tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó gazdasági társaságok tulajdonosi
támogatására szolgál.
Az IM tulajdonosi joggyakor-
lása alá tartozó gazdasági társaságok
Tulajdono-
si döntés és támogatási szerződés vagy támogatói okirat
Előleg nyújtása lehetséges Egy összegben vagy részletekben, idő- vagy teljesítés-
arányosan
Az államház-
tartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet szerinti biztosítékok