A jogszabály mai napon ( 2024.06.19. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

17/2020. (XII. 21.) MEKH rendelet

a végfelhasználási energiamegtakarítással kapcsolatos adatszolgáltatásról

A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (5) bekezdés 4. pontjában, a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 133/A. § 11. pontjában és az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény 46. § i) pontjában,

a 8. § tekintetében az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény 46. § e) és f) pontjában,

a 9. § tekintetében a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (5) bekezdés 4. pontjában, a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 133/A. § 11. pontjában, továbbá a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 60. § (5) bekezdésében

kapott felhatalmazás alapján, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról szóló 2013. évi XXII. törvény 12. § i) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Az éves energiamegtakarítási kötelezettség megállapításához szükséges adatszolgáltatás

1. § (1) *  A közlekedési célú üzemanyagot végső felhasználók részére értékesítő gazdálkodó szervezet a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) energiahatékonysági kötelezettségi rendszer működését támogató adatgyűjtő rendszere (a továbbiakban: EKR adatgyűjtő rendszer) (https://ekr.mekh.hu) útján, minden év május 31-ig az előző évre vonatkozó értékesítési adatokról adatszolgáltatást teljesít.

(2) A közlekedési célú üzemanyagot végső felhasználók részére értékesítő adóraktári engedélyes éves adatszolgáltatása saját maga és a jogelődjei vonatkozásában elkülönítve tartalmazza

a) üzemanyagfajtánként az értékesítési jogosultságot megalapozó engedélyszámot, valamint az engedély kiadásának az időpontját,

b) a jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 45/2016. (XI. 29.) NGM rendelet (a továbbiakban: NGM rendelet) 1. melléklet II. fejezet 3.11. alpontja szerinti, jelölt gázolajat magyar vagy külföldi hajólajstromban nyilvántartott, a víziközlekedésről szóló törvény szerinti gazdasági célú hajózási tevékenységet végző hajó (ideértve a kompot is) részére értékesített éves mennyiséget,

c) üzemanyagfajtánként az NGM rendelet 1. melléklet II. fejezet 3.22.1. alpontja szerinti, magánszemélyek részére értékesített összesített éves mennyiséget (ezer liter, tonna, normál köbméter),

d) * 

e) üzemanyagfajtánként az NGM rendelet 1. melléklet II. fejezet 3.22.12. alpontja szerinti, egyéb személy részére személyenként értékesített éves mennyiséget (ezer liter, tonna, normál köbméter), az átvevő személy nevének és adószámának feltüntetésével,

f) *  üzemanyag-fajtánként az NGM rendelet 1. melléklet II. fejezet 3.22.12. alpontja szerinti adatszolgáltatásból az egyéb személy részére végzett bértárolásból kiadott éves mennyiséget (ezer liter, tonna, normál köbméter), a bértárolásra átadó személy nevének és adószámának feltüntetésével.

(3) A közlekedési célú üzemanyagot végső felhasználók részére értékesítő jövedéki engedélyes kereskedő éves adatszolgáltatása saját maga és a jogelődjei vonatkozásában elkülönítve tartalmazza üzemanyagfajtánként

a) az értékesítési jogosultságot megalapozó engedélyszámot, valamint az engedély kiadásának az időpontját,

b) az NGM rendelet 3. melléklet 5.1. alpontja szerinti, magánszemélyek részére értékesített összesített éves mennyiséget (liter, kilogramm, normál köbméter),

c) *  az NGM rendelet 3. melléklet 5.1. alpontja szerinti, magánszemélyen kívüli személy részére személyenként értékesített éves mennyiséget (liter, kilogramm, normál köbméter), a vevő nevének és adószámának feltüntetésével,

d) * 

(4) * 

2. § *  (1) A villamos energia kereskedelmi engedélyes az éves energiamegtakarítási kötelezettség megállapításához szükséges adatszolgáltatást a villamos energia, földgáz és távhő iparágakra vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettségről szóló 1/2023. (IV. 5.) MEKH rendelet (a továbbiakban: R1) 7. melléklet II. pontja szerinti V610b űrlapon, 7. melléklet II. pontjában meghatározott határidőben és az R1-ben meghatározott módon teljesíti.

(2) A földgáz kereskedelmi engedélyes az éves energiamegtakarítási kötelezettség megállapításához szükséges adatszolgáltatást az R1 19. melléklet II. pontja szerinti G610b űrlapon, 19. melléklet II. pontjában meghatározott határidőben és az R1-ben meghatározott módon teljesíti.

1/A. *  A hitelesített energiamegtakarítások nyilvántartásának adattartalma

2/A. § *  A hitelesített energiamegtakarítások és azok jogosultjai nyilvántartásának adattartalma:

a) az adott hitelesítéshez rendelt egyedi azonosító számsor, amely az energetikai auditáló szervezet névjegyzéki jelölését követően „/” jellel elválasztva tartalmazza a hitelesítés sorszámát, ezt követően „/” jellel elválasztva a hitelesítés évét (a továbbiakban: hitelesítés azonosító számsor),

b) a jogosultat megillető energiamegtakarítás mértéke (GJ/év),

c) az energiamegtakarítás jogosultjának a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról szóló 2013. évi XXII. törvény (a továbbiakban: MEKH tv.) 5/K. § (3) bekezdése szerinti adatai, gazdálkodó szervezet esetén cégneve, adószáma,

d) az energiahatékonysági intézkedés végrehajtásának, épületet érintő energiahatékonysági beruházás esetén a rendeltetésszerű és teljes körű használatbavétel, egyéb energiahatékonysági beruházás esetében a tárgyi eszköz üzembe helyezésének időpontja,

e) az energiamegtakarítás élettartama (év).

2. Az elért energiamegtakarítás bejelentése

3. § *  (1) Az energiamegtakarítási kötelezettség teljesítéseként egy adott évre elszámolni kívánt hitelesített energiamegtakarítás 2/A. § szerinti, valamint a következő a)–m) pont szerinti adatait a kötelezett fél megbízásából az energiamegtakarítást hitelesítő energetikai auditáló szervezet (a továbbiakban: hitelesítő szervezet) jelenti be az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Ehat.) 15/D. § (1) bekezdése szerinti bejelentésként az EKR adatgyűjtő rendszerbe a 2/A. § szerinti adatoknak a hitelesített energiamegtakarítások nyilvántartásába való felvezetésével egyidejűleg:

a) a megvalósított energiahatékonysági intézkedés vagy beruházás megnevezése és típusa,

b) az energiahatékonysági intézkedés vagy beruházás megkezdésének időpontja, * 

ba)–bd) * 

közül a legkorábbi időpont,

c) *  az energiahatékonysági intézkedés vagy az energiahatékonysági beruházás helyszíne (cím, helyrajzi szám), ingóságon megvalósuló intézkedés esetén az érintett ingóság gyári száma, gépjármű esetén alvázszáma, – olyan szemléletformáló energiahatékonysági intézkedések kivételével, amelyek esetében nem határozható meg pontosan az elért végső felhasználó személye – a végső felhasználó szervezet neve, adószáma, természetes személy esetén neve, lakóhelye,

d) *  a lényeges hozzájárulást kifejtő szervezet neve, adószáma, természetes személy esetén neve, lakóhelye,

e) ha az energiamegtakarítás mértékének megállapítása egyedi energetikai audittal történt, akkor az energiamegtakarítás mértékét alátámasztó energetikai auditot készítő energetikai auditor vagy energetikai auditáló szervezet megnevezése, névjegyzéki jelölési száma és az energetikai audit száma; ha az energiamegtakarítás mértékének megállapítása az 1. melléklet szerinti jegyzék alapján történt, akkor az energiahatékonysági intézkedés vagy beruházás 1. melléklet szerinti megjelölése,

f) a hitelesítő szervezet megnevezése, névjegyzéki jelölési száma, a hitelesített, teljes beruházásra, intézkedésre vonatkozó energiamegtakarítás mértéke,

g) *  az energiamegtakarítás várható teljes élettartama (év) az energiahatékonysági irányelv értelmében előírt energiamegtakarítási kötelezettségek átültetéséről szóló, 2019. szeptember 25-i (EU) 2019/1658 bizottsági ajánlás [a továbbiakban: (EU) 2019/1658 bizottsági ajánlás] VIII. függelék 1. pontja alapján,

h) az energiahatékonysági intézkedés vagy beruházás kötelezettségi időszakra vetített éves avulása (%, átlag),

i) *  korai csere esetén a cserélt berendezésnek az (EU) 2019/1658 bizottsági ajánlás VIII. függelék 1. pontja alapján meghatározott, hátralévő élettartama (év), ezen időszakra vonatkozóan a kiinduló állapothoz képest megállapított energiamegtakarítás mértéke (GJ/év),

j) az energiahatékonysági minimumkövetelményhez, ennek hiányában a kiinduló állapothoz képest megállapított energiamegtakarítás mértéke (GJ/év), korai csere esetén ezt az értéket a cserélt berendezés hátralévő élettartamának lejártát követő időszakra vonatkozóan kell megadni,

k) az energiamegtakarítás valamely alternatív szakpolitikai intézkedéssel való kombinálása esetén az alternatív szakpolitikai intézkedés, adókedvezmény megjelölése, valamint az igénybe vett vissza nem térítendő állami támogatás, adókedvezmény részaránya,

l) lakóépület energiahatékonyságát javító energiahatékonysági intézkedési vagy beruházási jelleg feltüntetése,

m) az energiahatékonysági intézkedésből vagy beruházásból elszámolható összes energiamegtakarítás mértéke (GJ/év).

(2) Nem kötelezett fél első jogosult esetén az energiamegtakarítási kötelezettség teljesítéseként egy adott évre elszámolni kívánt hitelesített energiamegtakarítás 2/A. § szerinti, valamint az (1) bekezdés a)–m) pontja szerinti adatait a kötelezett fél megbízásából a nem kötelezett fél első jogosult jelenti be az Ehat. 15/D. § (1) bekezdése szerinti bejelentésként az EKR adatgyűjtő rendszerbe a hitelesített energiamegtakarítás jogosultjának személyében bekövetkező változás MEKH tv. 5/K. § (2) bekezdése szerinti bejelentésével egyidejűleg.

(3) A Hivatal az (1) és (2) bekezdés szerint bejelentett, a kötelezett fél nevén szereplő energiamegtakarítást a kötelezett fél számára lehető legkedvezőbb módon számolja el az adott évi kötelezettség teljesítésére vonatkozó bejelentési határidő lejártakor.

(4) A kötelezett fél dönthet akként, hogy a bejelentés részeként az adott évre vonatkozóan saját maga határozza meg az (1) és (2) bekezdés szerint bejelentett, saját nevén szereplő energiamegtakarítások elszámolási sorrendjét az EKR adatgyűjtő rendszer útján. Az elszámolási sorrend egyéni meghatározására kizárólag a kötelezettséggel érintett év december 1-től a kötelezettséggel érintett évre vonatkozó elszámolási határidő lejártáig és csak akkor van lehetőség, ha az egyénileg sorrendbe rendezett megtakarítások mértéke eléri az adott évre vonatkozó kötelezettség mértékét.

3/A. § *  (1) A kötelezett fél az Ehat. 15/B. § (1) bekezdése szerinti együttes teljesítésről szóló döntését a Hivatal által rendszeresített általános elektronikus űrlapon jelenti be az együttes teljesítésben részt vevő további kötelezett fél megjelölésével, valamint az együttes teljesítésben részt vevő kötelezett felek közös meghatalmazottjának (a továbbiakban: közös meghatalmazott) megjelölésével.

(2) Együttes teljesítés esetén az abban részt vevő egyes kötelezett felek a 3. § (1) és (2) bekezdése szerint bejelentett, saját nevükön szereplő energiamegtakarítások közül jelölik ki az együttes teljesítés keretében adott évben elszámolni kívánt energiamegtakarításokat. Az energiamegtakarítások kijelölése az EKR adatgyűjtő rendszerben az együttes teljesítés céljára létrehozott számlára (a továbbiakban: együttes számla) történő átvezetéssel történik. Az együttes számlát a közös meghatalmazott kezeli.

(3) Együttes teljesítés esetén kizárólag a kötelezett fél által az együttes számlára átvezetett energiamegtakarítások minősülnek az Ehat. 15/D. § (1) bekezdése alapján bejelentett energiamegtakarításnak. A Hivatal az együttes számlára át nem vezetett energiamegtakarítást az elszámolás során nem veszi figyelembe, és ahhoz nem társul az adott évre előírt kötelezettség teljesítésén felüli energiamegtakarításhoz tartozó, élettartam lejártától függetlenül a következő évre vonatkozó egyszeres vagy többszörös elszámolhatósági kedvezmény.

(4) Az együttes számlán szereplő energiamegtakarítást a Hivatal a 3. § (3) bekezdésében foglaltak szerint számolja el. Ezen elszámolási mód helyett a közös meghatalmazott megjelölheti az együttes számlán szereplő energiamegtakarítások kívánt elszámolási sorrendjét a 3. § (4) bekezdésében foglalt szabályok szerint.

(5) Az adott évi együttes kötelezettség teljesítésén felüli energiamegtakarítást a Hivatal az elszámolást követően átvezeti a következő évi együttes számlára.

(6) Az együttes teljesítésben részt vevő kötelezett fél a Hivatal által rendszeresített általános elektronikus űrlapon nyilatkozhat akként, hogy meghatározott év tekintetében nem kíván a már bejelentett együttes teljesítésben részt venni. Ebben az esetben az együttesen teljesítendő kötelezettség mértéke a kilépő kötelezett fél adott évi kötelezettségének mértékével lecsökken, és a kilépő kötelezett fél által az együttes számlára korábban átvezetett energiamegtakarítást a közös meghatalmazott visszavezeti a kilépő kötelezett fél számlájára.

(7) Az együttes számla megszűnik, ha az együttes teljesítők száma egy kötelezett félre csökken. A kötelezett fél által az együttes számlára korábban átvezetett energiamegtakarítást a közös meghatalmazott visszavezeti a kötelezett fél számlájára.

3. Az energiamegtakarítás megállapítása céljából készített energetikai audit kiegészítő kötelező tartalmi elemei

4. § Az energiamegtakarítás megállapítása céljából készített energetikai audit tartalmazza

a) az energiahatékonyság-javító intézkedés előtti kiinduló helyzet, vagy az energiahatékonysági beruházás végrehajtását megelőző műszaki állapot és az azt jellemző energiahatékonysági mutatók ismertetését,

b) az energiahatékonyság-javító intézkedés vagy beruházás részletes ismertetését,

c) *  épületszerkezetek esetében a rétegrend, a beépített anyagok termékjellemzőinek és vastagságának, valamint a lényeges műszaki megoldások részletes ismertetését,

d) gép, berendezés beszerzése vagy cseréje esetében a gép, berendezés megnevezését, típusát, teljesítményjellemzőjét, a várható üzemeltetési időszakot és élettartamot,

e) az építési-szerelési munka leírását, anyagjellemzőit, méretét vagy mennyiségét és a vonatkozó jogszabály, nemzeti szabvány vagy a szakma szabályai szerint az elért energiamegtakarítás számítását,

f) *  a beépített új berendezésre vonatkozó európai uniós vagy magyarországi hatályos energiahatékonysági követelmény feltüntetését (különösen az energiával kapcsolatos termékek környezettudatos tervezésére vonatkozó követelmények megállapítási kereteinek létrehozásáról szóló, 2009. október 21-i 2009/125/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján elfogadott végrehajtási intézkedésekben szereplő minimumkövetelmények), vagy ilyen követelmény hiányának egyértelmű megállapítását,

g) a megvalósított intézkedésre vonatkozó jogszabály, nemzeti szabvány, nemzetközi szabvány, műszaki irányelv, ágazati műszaki irányelv vagy egyéb műszaki dokumentum megjelölését, amelynek figyelembevételével az elért energiamegtakarítás számítható,

h) *  az energiamegtakarítás kiszámítási módszerének részletes ismertetését az (EU) 2019/1658 bizottsági ajánlás figyelembevételével.

4. A végrehajtó hatóság adatszolgáltatása

5. § (1) A végrehajtó hatóság az elért energiamegtakarítás számbavételéhez és felülvizsgálatához szükséges rendelkezésre álló adatokat az EKR adatgyűjtő rendszer útján küldi meg a Hivatal számára.

(2) *  Az (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatás számszerűsíthető hatású támogatás, tanácsadás esetén energiahatékonyság-javító beruházásonként, intézkedésenként a következő adatokat tartalmazza:

a) az alternatív szakpolitikai intézkedésnek és nevesített részintézkedésnek az energiahatékonyságról szóló törvény végrehajtásáról szóló 122/2015. (V. 26.) Korm. rendelet 8. melléklet III. része szerinti megnevezése, amennyiben az alternatív szakpolitikai intézkedés vagy nevesített részintézkedés további alprogramra bontható, annak megnevezése,

b) a végrehajtó hatóság által a megvalósított energiahatékonysági intézkedés vagy beruházás azonosítására használt egyedi azonosító,

c) a megvalósított energiahatékonysági intézkedés vagy beruházás típusa,

d) az energiahatékonysági intézkedésből vagy beruházásból elszámolható összes energiamegtakarítás mértéke (GJ/év),

e) az energiahatékonysági intézkedés végrehajtásának, épületet érintő energiahatékonysági beruházás esetén a rendeltetésszerű és teljes körű használatbavételnek, egyéb energiahatékonysági beruházás esetében a tárgyi eszköz üzembe helyezésének időpontja,

f) az energiamegtakarítás várható teljes élettartama (év) az (EU) 2019/1658 bizottsági ajánlás VIII. függelék 1. pontja alapján,

g) a szakpolitikai intézkedéssel elért végső felhasználó típusa, szervezet esetén neve, adószáma, természetes személy esetén neve, lakóhelye,

h) az elvégzett energetikai vizsgálat jellege,

i) ha az energiamegtakarítás mértékének megállapítása egyedi energetikai audittal történt, az energetikai audit száma,

j) az energiahatékonysági intézkedés vagy az energiahatékonysági beruházás helyszíne (cím, helyrajzi szám),

k) az energiahatékonysági beruházással vagy intézkedéssel érintett jármű alvázszáma, egyéb ingóság gyári száma,

l) VNT támogatás esetén a támogatás összege (Ft), a beruházás teljes értéke (Ft),

m) ESCO finanszírozás esetén a finanszírozott összeg (Ft), a beruházás teljes értéke (Ft),

n) egyéb alternatív szakpolitikai intézkedéssel való kombinálás esetén az alternatív szakpolitikai intézkedés, adókedvezmény megjelölése, valamint az igénybe vett vissza nem térítendő állami támogatás, adókedvezmény részaránya, valamint

o) annak megjelölése, ha az adott energiahatékonysági beruházást, intézkedést a végrehajtó hatóság saját hatáskörben ellenőrizte.

(3) *  Az (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatás beruházásonként, intézkedésenként nem számszerűsíthető hatású alternatív szakpolitika és olyan alternatív szakpolitika esetén, amely által elért energiamegtakarítás utólagos felméréssel kerül megállapításra, a következő adatokat tartalmazza:

a) az alternatív szakpolitikai intézkedésnek és nevesített részintézkedésnek az energiahatékonyságról szóló törvény végrehajtásáról szóló 122/2015. (V. 26.) Korm. rendelet 8. melléklet III. része szerinti megnevezése, amennyiben az alternatív szakpolitikai intézkedés vagy nevesített részintézkedés további alprogramra bontható, annak megnevezése,

b) a megvalósított energiahatékonysági intézkedések vagy beruházások típusa,

c) az intézkedések, beruházások száma (db/év),

d) az alternatív szakpolitika által elért végső felhasználók száma (db/kategória), valamint

e) az energiamegtakarítás értéke a teljes sokaságra vonatkozóan (GJ/év).

4/A. *  Szervezett piaci adatszolgáltatás tartalma és a hitelesítő szervezetre kiszabott szankció teljesítése

5/A. § *  A szervezett piacot működtető szervezet minden aukció lezárását követő 5 munkanapon belül az EKR adatgyűjtő rendszerben közzétett űrlap útján megküldi a Hivatal számára

a) beérkezett ajánlatonként az ajánlat azonosításához szükséges és az ajánlat tartalmára vonatkozó adatokat, valamint

b) létrejött ügyletenként az ügylet azonosításához szükséges és az ügylet tartalmára vonatkozó adatokat.

5/B. § *  (1) Az Ehat. 15/D. § (7a) bekezdése szerinti megváltási díj mértéke 50 000 Ft/GJ.

(2) Az Ehat. 15/D. § (7a) bekezdése alapján kiszabott szankciót teljesítő hitelesített energiamegtakarítást a hitelesítő szervezet az EKR adatgyűjtő rendszer útján jelenti be.

4/B. *  Közintézményi adatszolgáltatási szabályok

5/C. § *  Az Ehat. 11/A. § c) pontja alapján a közintézmények tulajdonában és használatában álló, közfeladat ellátását szolgáló épület üzemeltetéséért felelős szervezet vezetője minden év március 31-ig az Ehat. 11/A. § b) pontja szerinti éves jelentés keretében jelenti be az előző évben megvalósult egyéni fellépés megnevezését, az egyéni fellépéssel elért végsőenergia-megtakarítás mértékét, valamint az energiamegtakarítással érintett energiahordozó megjelölését.

5. Záró rendelkezések

6. § Ez a rendelet 2021. január 1-jén lép hatályba.

7. § *  Az EKR_Bevallás űrlap kitöltésével és beküldésével 2022. június 30-ig bejelentett hitelesített energiamegtakarítások adatainak Hivatal általi elfogadásához szükséges a hitelesítő szervezet szükség szerinti javítása és jóváhagyása. A javítás lehetősége és a jóváhagyás nem terjed ki a jogosult személyére vonatkozó adatokra, valamint a jogosultat megillető energiamegtakarítás mértékére. A hitelesítő szervezet a javítást és jóváhagyást az EKR adatgyűjtő rendszer útján teljesíti.

8. § *  Az EKR_Bevallás űrlap kitöltésével és beküldésével 2022. június 30-ig be nem jelentett, elszámolni kívánt, e dátumot megelőzően hitelesített energiamegtakarítás adatait a kötelezett fél megkeresése esetén jelenti be a hitelesítő szervezet az Ehat. 15/D. § (1) bekezdése szerinti bejelentésként az EKR adatgyűjtő rendszerbe, a kötelezett fél megbízásából.

9. § *  A 3. § (1) bekezdés b) pontja szerint megkezdett energiahatékonysági intézkedések, beruházások esetében az 1. mellékletnek az energetikai auditorok és az energetikai auditáló szervezetek adatszolgáltatásáról, valamint a közreműködő szervezetek éves jelentéstételi kötelezettségéről szóló 1/2017. (II. 16.) MEKH rendelet és a végfelhasználási energiamegtakarítással kapcsolatos adatszolgáltatásról szóló 17/2020. (XII. 21.) MEKH rendelet módosításáról szóló 11/2022. (XI. 4.) MEKH rendelettel való módosításának hatálybalépését megelőző napon hatályos szövege is alkalmazható.

10. § A 9. § a villamos energia belső piacára vonatkozó közös szabályokról és a 2012/27/EU irányelv módosításáról szóló, 2019. június 5-i (EU) 2019/944 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

1. melléklet a 17/2020. (XII. 21.) MEKH rendelethez * 

2. melléklet a 17/2020. (XII. 21.) MEKH rendelethez *