A jogszabály mai napon ( 2024.04.19. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

2020. évi XVIII. törvény

az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Koreai Köztársaság közötti keretmegállapodáshoz a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozására tekintettel készült jegyzőkönyv kihirdetéséről * 

(A Jegyzőkönyvet nemzetközi jogi szempontból 2017. június 21-től ideiglenesen alkalmazni kell és 2018. augusztus 1-én lépett hatályba.)

1. § Az Országgyűlés az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Koreai Köztársaság közötti keretmegállapodáshoz a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozására tekintettel készült jegyzőkönyvet (a továbbiakban: Jegyzőkönyv) e törvénnyel kihirdeti.

2. § A Jegyzőkönyv hiteles magyar nyelvű szövegét az 1. melléklet tartalmazza.

3. § Ez a törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba.

4. § Az e törvény végrehajtásához szükséges intézkedésekről a külpolitikáért felelős miniszter gondoskodik.

1. melléklet a 2020. évi XVIII. törvényhez

JEGYZŐKÖNYV
AZ EGYRÉSZRŐL AZ EURÓPAI UNIÓ ÉS TAGÁLLAMAI, MÁSRÉSZRŐL A KOREAI KÖZTÁRSASÁG KÖZÖTTI KERETMEGÁLLAPODÁSHOZ A HORVÁT KÖZTÁRSASÁG EURÓPAI UNIÓHOZ TÖRTÉNŐ CSATLAKOZÁSÁRA TEKINTETTEL

A BELGA KIRÁLYSÁG,

A BOLGÁR KÖZTÁRSASÁG,

A CSEH KÖZTÁRSASÁG,

A DÁN KIRÁLYSÁG,

A NÉMETORSZÁGI SZÖVETSÉGI KÖZTÁRSASÁG,

AZ ÉSZT KÖZTÁRSASÁG,

ÍRORSZÁG,

A GÖRÖG KÖZTÁRSASÁG,

A SPANYOL KIRÁLYSÁG,

A FRANCIA KÖZTÁRSASÁG,

A HORVÁT KÖZTÁRSASÁG,

AZ OLASZ KÖZTÁRSASÁG,

A CIPRUSI KÖZTÁRSASÁG,

A LETT KÖZTÁRSASÁG,

A LITVÁN KÖZTÁRSASÁG,

A LUXEMBURGI NAGYHERCEGSÉG,

MAGYARORSZÁG,

MÁLTAI KÖZTÁRSASÁG,

A HOLLAND KIRÁLYSÁG,

AZ OSZTRÁK KÖZTÁRSASÁG,

A LENGYEL KÖZTÁRSASÁG,

A PORTUGÁL KÖZTÁRSASÁG,

ROMÁNIA,

A SZLOVÉN KÖZTÁRSASÁG,

A SZLOVÁK KÖZTÁRSASÁG,

A FINN KÖZTÁRSASÁG,

A SVÉD KIRÁLYSÁG,

NAGY-BRITANNIA ÉS ÉSZAK-ÍRORSZÁG EGYESÜLT KIRÁLYSÁGA,

az Európai Unióról szóló szerződés, az Európai Unió működéséről szóló szerződés szerződő felei, a továbbiakban: a tagállamok, és

AZ EURÓPAI UNIÓ, a továbbiakban: az Unió,

egyrészről, valamint

A KOREAI KÖZTÁRSASÁG

másrészről,

a továbbiakban együttesen: a szerződő felek,

mivel:

2010. május 10-én Brüsszelben alárták az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Koreai Köztársaság közötti keretmegállapodást (a továbbiakban: a megállapodás);

2011. december 9-én Brüsszelben aláírták a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló szerződést (a továbbiakban: a csatlakozási szerződés);

A Horvát Köztársaságnak az egyrészről az Unió és tagállamai, másrészről a Koreai Köztársaság közötti, az Európai Unió Tanácsa által megkötött megállapodáshoz csatolt jegyzőkönyv megkötésével csatlakoznia kell a megállapodáshoz;

A KÖVETKEZŐKBEN ÁLLAPODTAK MEG:

1. cikk

A Horvát Köztársaság részes félként csatlakozik az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Koreai Köztársaság közötti keretmegállapodáshoz.

2. cikk

E jegyzőkönyv parafálását követő kellő időben az Európai Unió továbbítja a tagállamainak, valamint a Koreai Köztársaságnak a megállapodás horvát nyelvű változatát. Feltételezve e jegyzőkönyv hatálybalépését, az e cikk első mondatában szereplő nyelvi változat a megállapodás eredeti nyelvi változataira vonatkozóakkal megegyező feltételek mellett válik hitelessé.

3. cikk

E jegyzőkönyv a megállapodás szerves részét képezi.

4. cikk

(1) E jegyzőkönyvet a szerződő feleknek belső eljárásaikkal összhangban jóvá kell hagyniuk. A szerződő felek értesítik egymást az ehhez szükséges eljárások befejezéséről.

(2) E jegyzőkönyv az azt az időpontot követő hónap első napján lép hatályba, amelyen a szerződő felek értesítették egymást az ehhez szükséges eljárások befejezéséről.

(3) Feltételezve későbbi időpontban való megkötését, a jegyzőkönyvet annak aláírásától ideiglenesen alkalmazni kell.

5. cikk

E jegyzőkönyv két-két eredeti példányban készült angol, bolgár, cseh, dán, észt, finn, francia, görög, holland, horvát, ír, lengyel, lett, litván, magyar, máltai, német, olasz, portugál, román, spanyol, svéd, szlovák, szlovén, valamint a Koreában használt hivatalos nyelven; a szövegek mindegyike egyaránt hiteles.

FENTIEK HITELÉÜL e jegyzőkönyvet az alulírott meghatalmazottak alább kézjegyükkel látták el.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenhetedik év június havának huszonegyedik napján.