A jogszabály mai napon ( 2022.07.07. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

Az Európai Unió joganyaga kizárólag az Európai Unió Hivatalos Lapjának elektronikus kiadásában megjelent változatban tekinthető hivatalosnak és hitelesnek. A Jogtár termékcsalád európai jogi dokumentumainak forrása az Európai Unió Kiadóhivatala, valamint a Hivatalos Lap magyar nyelvű változatának elektronikus kiadása. © Európai Unió, 1998-2020, https://eur-lex.europa.eu/

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK 2020. április 15-i (EU) 2020/533 RENDELETE

a statisztikai információk szolgáltatására vonatkozó határidők meghosszabbításáról (EKB/2020/23) * 

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK KORMÁNYZÓTANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai Központi Bank alapokmányára és különösen annak 5.1. és 12.1. cikkére,

tekintettel az Európai Központi Bank által végzett statisztikai adatgyűjtésről szóló, 1998. november 23-i 2533/98/EK tanácsi rendeletre *  és különösen annak 5. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1) Az Európai Központi Bank (EKB) vonatkozó rendeleteiben rögzített statisztikai adatszolgáltatási kötelezettségek az eurorendszer statisztikai adatok iránti igényét tükrözik, mindazonáltal a jelenlegi koronavírus-betegség 2019 (COVID-19) pandémia jelentős kihívást jelenthet a statisztikai adatszolgáltatóknak.

(2) Ennek megfelelően meghatározott ideig szükség lehet bizonyos statisztikai információk szolgáltatására vonatkozó határidők meghosszabbításának lehetővé tételére. Az erre vonatkozó döntést gyorsan és hatékonyan kell meghozni ahhoz, hogy eredményes legyen.

(3) A jelenlegi pandémiás helyzetre azonnal adandó válaszként e rendeletnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon hatályba kell lépnie,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A statisztikai adatszolgáltatási határidők meghosszabbítására vonatkozó hatáskör átruházása

(1) A Kormányzótanács ezennel átruházza az Igazgatóságra az Európai Központi Bank (EKB) e rendelet mellékletében felsorolt rendeletei alapján szükséges statisztikai információk szolgáltatására vonatkozó határidők meghosszabbítására vonatkozó hatáskört.

(2) A statisztikai információk szolgáltatására vonatkozó határidő meghosszabbításáról való határozathozatal során az Igazgatóság figyelembe veszi:

a) az e rendelet mellékletében felsorolt EKB-rendeletek szerinti adatszolgáltatási gyakoriságot;

b) a COVID-19 terjedésének az adatszolgáltatók adatszolgáltatási és adatminőség-biztosítási kapacitására, valamint azon tagállamok nemzeti központi bankjainak (a továbbiakban: NKB-k), amelyek pénzneme az euro, valamint az EKB-nak a statisztikai információk szükséges ellenőrzésének elvégzésére való képességére gyakorolt hatását;

c) a szóban forgó adatgyűjtés sürgősségét a Központi Bankok Európai Rendszere (KBER) feladatainak az EKB és az NKB-k általi ellátása szempontjából;

d) annak szükségességét, hogy az EKB és az NKB-k erőforrásait a KBER feladatainak az EKB és az NKB-k általi ellátásához legsürgősebben szükséges adatgyűjtésekre összpontosítsák.

(3) Az Igazgatóság által az (1) bekezdés alapján hozott határozatnak figyelembe kell vennie a KBER általános összetételben eljáró Statisztikai Bizottságának tanácsát. Az Igazgatóságnak való tanácsadása során a Statisztikai Bizottságnak figyelembe kell vennie az adatfelhasználók igényeit.

(4) A statisztikai információk szolgáltatására vonatkozó határidők meghosszabbítása csak olyan adatszolgáltatásra vonatkozhat, amely 2020. december 31-én vagy az előtt esedékes.

(5) A statisztikai információk szolgáltatására vonatkozó határidők nem hosszabbíthatók meg 2021. június 30-a utánra.

(6) A Kormányzótanácsot rendszeresen, negyedéves alapon tájékoztatni kell az Igazgatóság által az (1) bekezdés alapján hozott határozatokról.

(7) Az érintett adatszolgáltatókat tájékoztatni kell az Igazgatóság által az (1) bekezdés alapján hozott határozatokról.

(8) A Kormányzótanács ezennel átruházza az Igazgatóságra az (1) bekezdés szerinti statisztikai információk NKB-k általi, az EKB részére történő elküldésére vonatkozó határidők meghosszabbítására vonatkozó hatáskört is. Az Igazgatóság által e bekezdés alapján hozott határozatoknak összhangban kell állniuk az általa az (1) bekezdés alapján hozott megfelelő határozatokkal.

2. cikk

Záró rendelkezés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet a Szerződéseknek megfelelően teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó a tagállamokban.

Kelt Frankfurt am Mainban, 2020. április 15-én.

az EKB Kormányzótanácsa részéről

az EKB elnöke

Christine LAGARDE

MELLÉKLET

Az EKB-rendeletek felsorolása

1. Az Európai Központi Bank 1409/2013/EU rendelete (2013. november 28.) a pénzforgalmi statisztikákról (EKB/2013/43) (HL L 352., 2013.12.24., 18. o.)

2. Az Európai Központi Bank (EU) 2018/231 rendelete (2018. január 26.) a nyugdíjpénztárakra vonatkozó statisztikai adatszolgáltatási követelményekről (EKB/2018/2) (HL L 45., 2018.2.17., 3. o.)

3. Az Európai Központi Bank 1374/2014/EU rendelete (2014. november 28.) a biztosítókra vonatkozó statisztikai adatszolgáltatási követelményekről (EKB/2014/50) (HL L 366., 2014.12.20., 36. o.)


  Vissza az oldal tetejére