A jogszabály mai napon ( 2024.07.17. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

27/2020. (VI. 22.) AM rendelet

a Gazdaságvédelmi Akcióterv részeként kidolgozott Nemzeti Élelmiszergazdasági Válságkezelő Programból az egyes mezőgazdasági tevékenységet végző vállalkozások részére nyújtandó átmeneti támogatás igénybevételének részletes feltételeiről

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 79. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Értelmező rendelkezések

1. § E rendelet alkalmazásában

a) anyajuhtartás: a termeléshez kötött közvetlen támogatások igénybevételének szabályairól szóló 9/2015. (III. 13.) FM rendelet [a továbbiakban: 9/2015. (III. 13.) FM rendelet] 1. § 1. pontja szerinti juh tartása;

b) anyatehéntartás: a 9/2015. (III. 13.) FM rendelet 1. § 2. pontja szerinti szarvasmarha tartása;

c) átmeneti támogatás: az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak minősülő, és az „Állami támogatási intézkedésekre vonatkozó ideiglenes keret a gazdaságnak a jelenlegi COVID–19-járvánnyal összefüggésben való támogatása céljából” című, 2020. március 19-i 2020/C 91 I/01. számú európai bizottsági közlemény 3.1. pontja szerinti támogatás;

d) egységes kérelem: a közös agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról és monitoringjáról és a 352/78/EGK, a 165/94/EK, a 2799/98/EK, a 814/2000/EK, az 1290/2005/EK és a 485/2008/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 72. cikk (1) bekezdése alapján, az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az integrált igazgatási és ellenőrzési rendszer, a kifizetések elutasítására és visszavonására vonatkozó feltételek, valamint a közvetlen kifizetésekre, a vidékfejlesztési támogatásokra és a kölcsönös megfeleltetésre alkalmazandó közigazgatási szankciók tekintetében történő kiegészítéséről szóló, 2014. március 11-i 640/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 11. cikke szerint benyújtásra kerülő támogatási kérelem;

e) egységes területalapú támogatás: az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás, valamint az ahhoz kapcsolódó átmeneti nemzeti támogatás igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 5/2015. (II. 19.) FM rendelet II. fejezete szerinti támogatás;

f) fűthető növényház: olyan zöldségnövény termesztéssel hasznosított, zárt termesztő berendezés, amely fényáteresztő burkolattal fedett, minimum négy méteres vápamagassággal, húsz Celsius fok hőmérséklet különbség áthidalására alkalmas fűtéssel rendelkezik, és az egy szerkezeti egységbe tartozó alapterületének nagysága eléri az ezer négyzetmétert;

g) gombaház: olyan zöldségnövény termesztéssel hasznosított, zárt termesztő berendezés, amely szigetelt műanyag burkolattal fedett fűtéssel, klímaszabályozással, legalább nyolcvan százalékos páratartalom biztosítására alkalmas párásító berendezéssel rendelkezik, és az egy szerkezeti egységbe tartozó termesztő felületének nagysága eléri a 0,07 hektárt;

h) kapcsolt vállalkozás: a koronavírus járvány miatt nehéz gazdasági helyzetbe került agrárvállalkozások és élelmiszer-feldolgozást végző vállalkozások részére nyújtandó átmeneti támogatás igénybevételének általános feltételeiről szóló 20/2020. (VI. 19.) AM rendelet [a továbbiakban: 20/2020. (VI. 19.) AM rendelet] 1. § i) pontja szerinti vállalkozás;

i) nehéz helyzetben lévő vállalkozás: az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 6. § (4a) bekezdése szerinti vállalkozás;

j) tejhasznú tehéntartás: a 9/2015. (III. 13.) FM rendelet 1. § 16. pontja szerinti szarvasmarha tartása;

k) zöldségnövény termesztés: az 1. melléklet szerinti zöldségnövények szántóföldi vagy hajtatott technológiával történő termesztése.

2. Az átmeneti támogatás formája

2. § Az átmeneti támogatás formája vissza nem térítendő támogatás.

3. Az átmeneti támogatás igénybevételének általános feltételei

3. § Átmeneti támogatás igénybevételére az a 20/2020. (VI. 19.) AM rendelet 2. § (1) bekezdés a) pontja szerinti, anyajuhtartást, anyatehéntartást, tejhasznú tehéntartást, illetve zöldségnövény termesztést folytató vállalkozás (a továbbiakban együtt: kérelmező) jogosult, aki vagy amely

a) a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény (a továbbiakban: Támogatási törvény) 28. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartásba vételi kötelezettségének eleget tett, és a Támogatási törvény 28. § (3a) bekezdésének megfelelően a támogatási kérelem benyújtásakor az Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerben kérelemre nyilvántartásba vett ügyfélként szerepel;

b) a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában

ba) nem áll felszámolási, végelszámolási, kényszertörlési eljárás vagy csődeljárás alatt,

bb) megfelel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés a) és c) pontjában foglalt követelményeknek,

bc) vállalja, hogy az e rendelet szerint támogatott tevékenységet legalább 2020. december 31-éig fenntartja;

c) a támogatási kérelmének benyújtásával egyidejűleg nyilatkozik

ca) arról, hogy 2019. december 31-én nem minősült nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak,

cb) a 20/2020. (VI. 19.) AM rendelet hatálya alá nem tartozó támogatási program vagy egyedi támogatás alapján általa és a vele kapcsolt vállalkozásnak minősülő vállalkozások által korábban már igénybe vett egyéb átmeneti támogatás összegéről euróban kifejezve,

cc) arról, hogy vállalkozása kapcsolt vállalkozásnak minősül-e,

cd) a kapcsolt vállalkozások adatairól (név, adószám vagy adóazonosító jel, ügyfél-azonosító),

ce) a 9. § szerinti támogatás igénybevétele esetén a 9. § (7) bekezdésében foglaltakról és

cf) a b) pontban foglaltakról.

4. A támogatási kérelem

4. § (1) A támogatási kérelem 2020. július 13. és július 27. között elektronikus úton, ügyfélkapus azonosítást követően az erre a célra rendszeresített elektronikus űrlapkitöltő felületen (a továbbiakban: elektronikus űrlapkitöltő felület) keresztül nyújtható be a Magyar Államkincstárhoz (a továbbiakban: Kincstár).

(2) Egy kérelmező – a 6–9. §-ban meghatározott tevékenységek mindegyikére tevékenységenként – kizárólag egy támogatási kérelmet nyújthat be.

(3) A támogatási kérelem tartalmazza

a) a kérelmező ügyfél-azonosítóját és

b) a 3. § c) pontja szerinti nyilatkozatokat.

(4) A támogatási kérelemre indult eljárás során minden dokumentumot, így a hiánypótláshoz kapcsolódó dokumentumokat és – a felügyeleti eljárás kivételével – a jogorvoslati eljáráshoz kapcsolódó dokumentumokat (a továbbiakban együtt: beadvány) is az elektronikus űrlapkitöltő felületen keresztül kell benyújtani. A nem elektronikus úton benyújtott beadvány a döntés meghozatalánál nem vehető figyelembe.

(5) Ha a kérelemre indult eljárásban foglalt kötelezettségek elektronikus úton történő teljesítése során a kérelmező helyett és nevében meghatalmazottja jár el, a meghatalmazott a Kormány által biztosított elektronikus azonosítási szolgáltatással elérhető elektronikus felületet használja az eljárási cselekmények elektronikus elvégzéséhez. A meghatalmazott útján történő eljárásra az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, valamint a központi költségvetésből finanszírozott egyes támogatások igénybevételével kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 22/2016. (IV. 5.) FM rendelet meghatalmazásra vonatkozó rendelkezéseit az e rendeletben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

(6) A támogatási kérelem a benyújtását követő naptól számított két napon belül, de legkésőbb az (1) bekezdésben meghatározott határidő végéig, az elektronikus űrlapkitöltő felületen keresztül módosítható. Módosítás esetén az utolsó támogatási kérelmet kell elbírálni. A támogatási kérelem benyújtásának időpontja az utolsó módosító kérelem benyújtásának időpontja.

5. A támogatási döntés

5. § (1) A Kincstár az átmeneti támogatást a 20/2020. (VI. 19.) AM rendelet 3. § (5) bekezdésében foglaltakra tekintettel állapítja meg, és azt legkésőbb 2020. december 31-éig folyósítja a kérelmező részére.

(2) A Kincstár a 20/2020. (VI. 19.) AM rendelet 3. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott értékhatárt meghaladó igényt elutasítja.

(3) A forintban meghatározott összegek euróra történő átszámításánál a támogatási kérelem benyújtási hónapjának első napján érvényes, az Európai Központi Bank által közzétett, két tizedesjegy pontossággal meghatározott devizaárfolyamot kell alkalmazni.

(4) Ha a jogos igények együttesen meghaladják a 6. § (2) bekezdésében, 7. § (2) bekezdésében, 8. § (2) bekezdésében vagy 9. § (2) bekezdésében meghatározott keretösszeget, akkor a rendelkezésre álló forrást a benyújtott támogatási kérelmekben foglalt jogos igények között egyenlő arányban kell felosztani (a továbbiakban: arányos visszaosztás).

6. Az anyajuhtartás átmeneti támogatása igénybevételének különös szabályai

6. § (1) Az anyajuhtartás átmeneti támogatása igénybevételére az a gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszere (a továbbiakban: TEÁOR’08) 0145 alá tartozó anyajuhtenyésztést végző kérelmező jogosult, aki vagy amely a 2019. évre az egységes kérelme keretében – a 9/2015. (III. 13.) FM rendelet 10. §-a alapján – benyújtott anyajuhtartás támogatása iránti kérelme vonatkozásában a Kincstár által meghozott jóváhagyó vagy részben jóváhagyó határozattal rendelkezik.

(2) A támogatás keretösszege 1 milliárd forint.

(3) A támogatás alapja a Kincstár vagy a másodfokú döntést hozó szerv által a kérelmező 2019. évi egységes kérelme keretén belül a 9/2015. (III. 13.) FM rendelet 10. §-a alapján benyújtott anyajuhtartás támogatás iránti kérelmére megállapított állatlétszám.

(4) A támogatás mértéke legfeljebb 1200 forint a támogatás alapját képező, (3) bekezdés alapján megállapított állategyedenként.

(5) Ha ezen alcím tekintetében beérkezett jogos igények meghaladják a (2) bekezdésben meghatározott keretösszeget, a kérelmező részére legfeljebb az arányos visszaosztás alapján megállapított összeg fizethető ki.

7. Az anyatehéntartás átmeneti támogatása igénybevételének különös szabályai

7. § (1) Az anyatehéntartás átmeneti támogatása igénybevételére az a TEÁOR’08 0142 alá tartozó anyatehéntartást végző kérelmező jogosult, aki vagy amely a 2019. évi egységes kérelmének keretében – a 9/2015. (III. 13.) FM rendelet 11. §-a alapján – benyújtott anyatehéntartás támogatása iránti kérelme vonatkozásában a Kincstár által meghozott jóváhagyó vagy részben jóváhagyó határozattal rendelkezik.

(2) A támogatás keretösszege 1 milliárd forint.

(3) A támogatás alapja a Kincstár vagy a másodfokú döntést hozó szerv által a kérelmező 2019. évi egységes kérelmének keretén belül, a 9/2015. (III. 13.) FM rendelet 11. §-a alapján benyújtott anyatehéntartás támogatás iránti kérelmére megállapított állatlétszám.

(4) A támogatás mértéke legfeljebb 4000 forint a támogatás alapját képező, (3) bekezdés alapján megállapított állategyedenként.

(5) Ha az ezen alcím tekintetében beérkezett jogos igények meghaladják a (2) bekezdésben meghatározott keretösszeget, a kérelmező részére legfeljebb az arányos visszaosztás alapján megállapított összeg fizethető ki.

8. A tejhasznú tehéntartás átmeneti támogatása igénybevételének különös szabályai

8. § (1) Tejhasznú tehéntartás átmeneti támogatása igénybevételére az a TEÁOR’08 0141 alá tartozó tejhasznú tehéntartást végző kérelmező jogosult, aki vagy amely a 2019. évi egységes kérelmének keretében – a 9/2015. (III. 13.) FM rendelet 13. §-a alapján – benyújtott tejhasznú tehéntartás támogatása iránti kérelme vonatkozásában a Kincstár által meghozott jóváhagyó vagy részben jóváhagyó határozattal rendelkezik.

(2) A támogatás keretösszege 1 milliárd 800 millió forint.

(3) A támogatás alapja a Kincstár vagy a másodfokú döntést hozó szerv által a kérelmező 2019. évi egységes kérelmének keretén belül a 9/2015. (III. 13.) FM rendelet 13. §-a alapján benyújtott tejhasznú tehéntartás támogatás iránti kérelmére megállapított állatlétszám.

(4) A támogatás mértéke legfeljebb 8500 forint a támogatás alapját képező, (3) bekezdés alapján megállapított állategyedenként.

(5) Ha az ezen alcím tekintetében beérkezett jogos igények meghaladják a (2) bekezdésben meghatározott keretösszeget, a kérelmező részére legfeljebb az arányos visszaosztás alapján megállapított összeg fizethető ki.

9. A zöldségnövény termesztés átmeneti támogatása igénybevételének különös szabályai

9. § (1) Zöldségnövény termesztés átmeneti támogatása igénybevételére az a zöldségnövény termesztést végző kérelmező jogosult, aki vagy amely

a) a 2019. évi egységes kérelmének keretében benyújtott egységes területalapú támogatás iránti kérelmében

aa) a 9/2015. (III. 13.) FM rendelet 3. mellékletében felsorolt zöldségnövény területe vonatkozásában az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás, valamint az ahhoz kapcsolódó átmeneti nemzeti támogatás igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 5/2015. (II. 19.) FM rendelet alapján a Kincstár által meghozott jóváhagyó vagy részben jóváhagyó határozattal rendelkezik, vagy

ab) a 9/2015. (III. 13.) FM rendelet 3. mellékletében felsorolt zöldségnövény területet jelölt, és a 2019. évben részt vett a mezőgazdasági kistermelői támogatásról szóló 16/2015. (IV. 9.) FM rendelet 1. §-a szerinti kistermelői rendszerben, illetve

b) a zöldségnövény termesztést fűthető növényházban végzi, vagy

c) a zöldségnövény termesztésbe tartozó gombatermesztést gombaházban végzi.

(2) A támogatás keretösszege 1 milliárd 200 millió forint.

(3) A támogatás alapja

a) az (1) bekezdés a) pontja szerinti kérelmező esetében a Kincstár által a kérelmező 2019. évi egységes területalapú támogatási iránti kérelmére a 9/2015. (III. 13.) FM rendelet 3. mellékletében felsorolt zöldségnövények tekintetében megállapított terület (a továbbiakban: 2019. évi SAPS terület) nagysága (hektár) azzal, hogy az 1. mellékletben felsorolt növények esetében a területet a mellékletben szereplő hányadossal meg kell szorozni,

b) az (1) bekezdés b) pontja szerinti kérelmező esetében a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (a továbbiakban: NAK) által az (5) bekezdés szerint igazolt, a fűthető növényház által lefedett teljes terület nagysága hektárban négy tizedesjegy pontossággal kifejezve,

c) az (1) bekezdés c) pontja szerinti kérelmező esetében a NAK által az (5) bekezdés szerint igazolt, a gombaházban található termesztő felület nagysága hektárban négy tizedesjegy pontossággal kifejezve.

(4) A támogatás mértéke

a) az (1) bekezdés a) pontja szerinti kérelmező esetében 35 500 forint/hektár,

b) az (1) bekezdés b) pontja szerinti kérelmező esetében 500 000 forint/hektár

c) az (1) bekezdés c) pontja szerinti kérelmező esetében 1 500 000 forint/hektár.

(5) A (3) bekezdés b) és c) pontja szerinti terület nagyságát a NAK a kérelmező 2020. július 15-éig elektronikus úton beérkező megkeresésére igazolja az alábbi adattartalommal:

a) a kérelmező azonosító adatai (név, ügyfél-azonosító),

b) a kérelmező által zöldségnövény termesztésre használt fűthető növényház vagy gombaház NAK által helyszíni szemle keretében megállapított terület vagy termesztő felület nagysága (hektár),

c) a fűthető növényház 2019. évi SAPS területen való elhelyezkedését igazoló megállapítás.

(6) A NAK – az (5) bekezdés szerinti adattartalommal – kérelmezőnként összesíti a zöldségnövény termesztésre használt fűthető növényházak és gombaházak területét, és ezt az összesített adatállományt – a kérelmező egyidejű értesítése mellett – legkésőbb 2020. augusztus 14-éig megküldi elektronikus úton a Kincstár részére.

(7) Ha az (1) bekezdés b) és c) pontja szerinti kérelmező támogatási kérelemének benyújtásával egyidejűleg megtett nyilatkozata alapján 2019. évi SAPS területen folytat fűthető növényházban vagy gombaházban zöldségnövény termesztést, akkor a (3) bekezdés a) pontja szerinti, a támogatás alapjául szolgáló területet a NAK által igazolt, fűthető növényházban vagy gombaházban folytatott zöldségnövény termesztés területével csökkenteni kell.

(8) Ha az ezen alcím tekintetében beérkezett jogos igények meghaladják a (2) bekezdésben meghatározott keretösszeget, akkor a kérelmező részére legfeljebb az arányos visszaosztás alapján megállapított összeg fizethető ki.

10. Záró rendelkezések

10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

11. § Ez a rendelet az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak minősülő, és az „Állami támogatási intézkedésekre vonatkozó ideiglenes keret a gazdaságnak a jelenlegi COVID–19-járvánnyal összefüggésben való támogatása céljából” című, 2020. március 19-i 2020/C 91 I/01. számú európai bizottsági közlemény 3.1. pontja hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.

11. * 

12–13. § * 

1. melléklet a 27/2020. (VI. 22.) AM rendelethez

Zöldségnövények listája

A B C
1. Hasznosítási kód Zöldségnövény Megnevezés Együttható
2. FRU01 Görögdinnye 2,0
3. FRU02 Tökre oltott görögdinnye 2,0
4. FRU03 Sárgadinnye 1,5
5. IND15 Retek 1,0
6. VEG01 Karfiol 1,0
7. VEG02 Brokkoli 1,0
8. VEG04 Fejes káposzta 1,0
9. VEG05 Kelkáposzta 1,0
10. VEG06 Vöröskáposzta 1,0
11. VEG08 Karalábé 1,0
12. VEG09 Kínai kel 1,0
13. VEG10 Zeller 1,5
14. VEG11 Póréhagyma 1,2
15. VEG12 Őszi fokhagyma 2,0
16. VEG13 Tavaszi fokhagyma 2,0
17. VEG14 Csemegehagyma 1,0
18. VEG15 Őszi vöröshagyma 1,0
19. VEG17 Lilahagyma 1,0
20. VEG18 Metélőhagyma 1,0
21. VEG19 Fejessaláta 1,5
22. VEG20 Endívia 1,5
23. VEG23 Spárga 3,0
24. VEG26 Petrezselyem gyökér (fehérrépa) 1,0
25. VEG27 Petrezselyem levél 1,0
26. VEG29 Rebarbara 1,0
27. VEG30 Édeskömény 0,3
28. VEG33 Paradicsom 1,0
29. VEG34 Uborka 3,0
30. VEG35 Padlizsán (Tojásgyümölcs) 3,0
31. VEG36 Főzőtök 1,0
32. VEG37 Sütőtök 1,0
33. VEG38 Káposztatök 1,0
34. VEG40 Csillagtök/patiszon 1,0
35. VEG41 Spárgatök 1,0
36. VEG42 Cukkini 1,5
37. VEG43 Paprika 3,0
38. VEG44 Fűszerpaprika 2,0
39. VEG45 Sárgarépa 1,0
40. VEG46 Cékla 1,0
41. VEG48 Torma 2,0
42. VEG49 Pasztinák 1,0
43. VEG53 Tavaszi vöröshagyma 1,0
44 GOM01 Gomba 1,0