A jogszabály mai napon ( 2024.03.04. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

2020. évi XXXVI. törvény

a Neumann János Egyetemért Alapítványról, a Neumann János Egyetemért Alapítvány és a Neumann János Egyetem részére történő vagyonjuttatásról * 

A regionális szerepet erősíteni tudó, ezen keresztül az innovációt támogatni kész magyar felsőoktatási intézményrendszer és környezetének megerősítése, a képzést folytató oktatók, kutatók, tanárok, a képzésben részt vevők támogatása érdekében az Országgyűlés a következő törvényt alkotja:

1. A Neumann János Egyetemért Alapítvány

1. § (1) Az Országgyűlés felhívja a Kormányt, hogy az állam nevében tegye meg a szükséges intézkedéseket a Neumann János Egyetemért Alapítvány (a továbbiakban: Alapítvány) közérdekű vagyonkezelő alapítvány formájában történő létrehozására.

(2) Az Alapítvány alapítása során az állam képviseletében az innovációért és technológiáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) jár el.

(3) * 

(4) *  A miniszter döntése alapján az Alapítvány alapító okiratában az alapítói jogok teljes körének gyakorlására az Alapítvány kuratóriuma kerülhet kijelölésre.

2. § * 

2. Az Alapítvány részére történő vagyonjuttatás

3. § (1) *  A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) 13. § (3) bekezdésében és az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 36. § (1) bekezdésében foglaltak alapján, a preambulumban meghatározott célok megvalósítása érdekében, az alapító okirat szerint a Neumann János Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) - nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.) 4. § (2) bekezdésében meghatározott - fenntartói jogát - a Vtv. 36. § (2) bekezdése szerinti rendelkezéstől eltérve - alapítói vagyoni juttatásként az Alapítvány tulajdonába kell adni.

(2) Az (1) bekezdés szerint alapítói vagyoni juttatásként az Alapítvány tulajdonába adott vagyon tekintetében nem kell alkalmazni az Nvtv. 13. § (4) bekezdés b) pontjában, valamint (7) és (8) bekezdésében foglaltakat.

(3) * 

3. Az Egyetem részére történő vagyonjuttatás

4. § (1) Az Nvtv. 13. § (3) bekezdésében és a Vtv. 36. § (1) bekezdésében foglaltak alapján az Nftv.-ben meghatározott oktatási, tudományos kutatási feladatok ellátását szolgáló, az 1. mellékletben felsorolt egyes állami tulajdonban lévő ingatlanok ingyenesen, nyilvántartási értéken történő átvezetéssel az Egyetem tulajdonába kerülnek.

(2) *  Az 1. mellékletben foglalt táblázat 19., 21., 41., 43. és 49-50. sorában meghatározott ingatlanok ingyenes átruházása tekintetében az Nvtv. 6. § (1) bekezdését nem kell alkalmazni.

(3) Az 1. melléklet szerinti ingatlanok tekintetében a tulajdonváltozás ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésére alkalmas szerződést a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: MNV Zrt.) köti meg az Egyetemmel.

(4) Az (1) bekezdés szerinti ingatlanjuttatással egyidejűleg az (1) bekezdésben meghatározott közfeladatok ellátására rendelkezésre álló, a jogelőd központi költségvetési szerv vagyonkezelésében lévő, állami tulajdonú ingó vagyontárgyak e törvény erejénél fogva az Egyetem tulajdonába kerülnek.

(5) A (4) bekezdés szerint átszálló ingóságokról jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet az átadó és az átvevő képviseletére jogosult személy ír alá. Az átszálló ingó vagyonelemek bekerülési értéke megegyezik az adott vagyonelemre vonatkozó, átadó szervezet könyveiben szereplő nyilvántartási értékkel.

(6) Az 1. mellékletben meghatározott ingatlanok tulajdonjogát az Egyetem a terhekkel együtt szerzi meg.

5. § (1) A 4. § alapján ingyenesen tulajdonba adott ingatlanok tekintetében nem kell alkalmazni az Nvtv. 13. § (4) és (5), valamint (7) és (8) bekezdésében foglaltakat.

(2) *  Az Egyetem a tulajdonába adott ingatlanokat - a 4. §-ban foglaltak alapján - a tulajdonátruházási szerződésben meghatározott célokra használhatja fel. Ha az Egyetem a tulajdonába adott ingatlanokat értékesíti, akkor az ingatlan átruházásából származó bevételnek az átruházás költségeinek kiegyenlítését követően fennmaradó részét a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokról szóló 2021. évi IX. törvény 1. mellékletében meghatározott közfeladatok ellátását szolgáló infrastruktúra-fejlesztési célok megvalósítására köteles fordítani. Az Egyetem az ingatlan értékesítésből származó bevételt működési költségek finanszírozására nem használhatja fel.

(3) A 4. § alapján történő vagyonjuttatást úgy kell tekinteni, hogy az az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 17. § (1) bekezdésében és 18. § (1) bekezdésében meghatározott feltételek szerinti juttatással esik egy tekintet alá.

4. A Magyarországi Református Egyház részére történő vagyonjuttatás

6. § (1) *  Az Nvtv. 13. § (3) bekezdése és a Vtv. 36. § (1) bekezdése és (2) bekezdés g) pontja alapján a Magyarországi Református Egyház szociális, oktatási, kulturális és hitéleti feladatainak elősegítése érdekében a Kecskemét, Piaristák tere 4. szám alatt található, az ingatlan-nyilvántartás szerint Kecskemét 3963 helyrajzi szám alatt nyilvántartott és a Kecskemét, Bocskai utca 19. szám alatt található, az ingatlan-nyilvántartás szerint Kecskemét 4127/1 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, és a Kecskemét, Kaszap utca 6-14. szám alatt található, az ingatlan-nyilvántartás szerint Kecskemét 4342 helyrajzi szám alatt nyilvántartott állami tulajdonban lévő ingatlanok ingyenesen, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Számviteli tv.) 50. § (4) bekezdése szerinti értéken a Magyarországi Református Egyház tulajdonába kerülnek. Az ingatlanok tulajdonjogát a Magyarországi Református Egyház jogokkal és kötelezettségekkel együtt szerzi meg.

(2) Az (1) bekezdés szerinti tulajdonátruházásnak az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésére alkalmas szerződést az állam nevében az MNV Zrt. köti meg a Magyarországi Református Egyházzal.

(3) *  A Neumann János Egyetem Petőfi Sándor Gyakorló Általános Iskola és Óvoda fenntartói jogát 2020. július 31-től a Neumann János Egyetemtől a Károli Gáspár Református Egyetem jogutódlással veszi át.

(4) *  Az (1) bekezdés szerinti ingatlanjuttatással egyidejűleg az (1) bekezdésben meghatározott feladatok ellátására rendelkezésre álló, az Egyetem mint központi költségvetési szerv vagyonkezelésében lévő, állami tulajdonú ingó vagyontárgyak e törvény erejénél fogva a Magyarországi Református Egyház tulajdonába kerülnek.

(5) *  A (4) bekezdés szerint átszálló ingóságokról jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet az átadó Egyetem és az átvevő Magyarországi Református Egyház képviseletére jogosult zsinati elnökség ír alá. Az átszálló ingó vagyonelemek bekerülési értéke megegyezik az adott vagyonelemre vonatkozó, a Számviteli tv. 50. § (4) bekezdése szerinti értékkel.

(6) *  Az (1) bekezdés alapján ingyenesen tulajdonba adott ingatlanok tekintetében nem kell alkalmazni az Nvtv. 13. § (4) és (5), valamint (7) és (8) bekezdésében foglaltakat.

(7) *  A Magyarországi Református Egyház a tulajdonába adott ingatlanokat - az (1) bekezdésben foglaltak alapján - a tulajdonátruházási szerződésben meghatározott célokra használhatja fel. Ha a Magyarországi Református Egyház a tulajdonába adott ingatlanokat értékesíti, akkor az ingatlan átruházásából származó bevételnek az átruházás költségeinek kiegyenlítését követően fennmaradó részét a vagyonjuttatás céljaként megfogalmazott tevékenységeket szolgáló infrastruktúra-fejlesztési célok megvalósítására köteles fordítani. A Magyarországi Református Egyház az ingatlan értékesítéséből származó bevételt működési költségek finanszírozására nem használhatja fel.

(8) *  Az (1) bekezdés alapján történő vagyonjuttatást úgy kell tekinteni, hogy az az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 17. § (1) bekezdésében és 18. § (1) bekezdésében meghatározott feltételek szerinti juttatással esik egy tekintet alá.

5. Záró rendelkezések

7. § (1) *  Ez a törvény - a (2)-(4) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 6. § 2020. július 31-én lép hatályba.

(3) A 3-5. §, valamint az 1. melléklet 2020. augusztus 1-jén lép hatályba.

(4) A 9. § és a 10. § 2022. január 1-jén lép hatályba.

8. § *  A 3. § (1) és (2) bekezdése, a 4. § (2) bekezdése, az 5. § (1) bekezdése, valamint a 6. § (6) bekezdése az Alaptörvény 38. cikk (1) és (2) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

9-10. § * 

11. § *  Az 5. § (2) bekezdése és az 1. melléklet 5a. sora az Alaptörvény 38. cikk (6) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

1. melléklet a 2020. évi XXXVI. törvényhez

Az Egyetem részére átadásra kerülő állami tulajdonú ingatlanok

A B C
1. TELEPÜLÉS HELYRAJZI SZÁM MEGNEVEZÉS
2. KECSKEMÉT 0619/14/A/1 a egyéb helyiség társasház
3. KECSKEMÉT 4750 kivett egyetem
4. KECSKEMÉT 4755 kivett beépítetlen terület
5. KECSKEMÉT 4764/2 kivett lakóház, udvar, gazdasági épület
5a. *  KECSKEMÉT 5415 kivett egyetem
6. KECSKEMÉT 6124/4 kivett lakóház, udvar
7. KECSKEMÉT 6124/5 kivett saját használatú út
8. KECSKEMÉT 6124/8 kivett egyetem
9. KECSKEMÉT 10009/1 kivett egyetem és 18 egyéb épület
10. KECSKEMÉT 10009/2 kivett egyetem és 1 egyéb épület (oktatási épület)
11. KECSKEMÉT 21894 kivett épület és udvar
12. KECSKEMÉT 21895 kivett út
13. KECSKEMÉT 21896 kivett beépítetlen terület
14. KECSKEMÉT 21897 kivett út
15. KECSKEMÉT 21898 kivett közterület
16. KECSKEMÉT 21899/2 kivett út
17. KECSKEMÉT 21899/3 kivett beépítetlen terület
18. KECSKEMÉT 21899/6 kivett beépítetlen terület
19. KECSKEMÉT 21899/7 kivett közút
20. KECSKEMÉT 21899/9 kivett út
21. KECSKEMÉT 21899/11 kivett közút
22. KECSKEMÉT 21900 kivett út
23. KECSKEMÉT 21901 kivett 6 épület és udvar
24. KECSKEMÉT 21902 kivett út
25. KECSKEMÉT 21903 kivett út
26. KECSKEMÉT 21904 kivett 3 épület és udvar
27. KECSKEMÉT 21905 kivett út
28. KECSKEMÉT 21906 kivett beépítetlen terület
29. KECSKEMÉT 21907/1 kivett út
30. KECSKEMÉT 21907/2 kivett beépítetlen terület
31. KECSKEMÉT 21907/3 kivett beépítetlen terület
32. KECSKEMÉT 21908 kivett út
33. KECSKEMÉT 21909 kivett beépítetlen terület
34. KECSKEMÉT 21910/1 kivett út
35. KECSKEMÉT 21910/2 kivett közterület
36. KECSKEMÉT 21911 kivett épület, udvar
37. KECSKEMÉT 21912 kivett udvar, épület
38. KECSKEMÉT 21913 kivett beépítetlen terület
39. KECSKEMÉT 21914 kivett építési terület
40. KECSKEMÉT 21915 kivett udvar, épület
41. KECSKEMÉT 21916/1 kivett közpark
42. KECSKEMÉT 21916/2 kivett beépítetlen terület
43. KECSKEMÉT 21917/2 kivett közút
44. KECSKEMÉT 21917/3 kivett beépítetlen terület
45. KECSKEMÉT 21923 kivett beépítetlen terület
46. KECSKEMÉT 21924 kivett út
47. KECSKEMÉT 21925 kivett beépítetlen terület
48. KECSKEMÉT 21926 kivett út
49. KECSKEMÉT 21936/4 kivett közút
50. KECSKEMÉT 21936/5 kivett közút
51. KECSKEMÉT 21937 kivett gázfogadó
52. KECSKEMÉT 21938 kivett közterület
53. KECSKEMÉT 21940 kivett közterület
54. KECSKEMÉT 21941/1 kivett udvar, egyéb épület
55. KECSKEMÉT 21941/2 kivett udvar, egyéb épület