A jogszabály mai napon ( 2024.05.27. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

2020. évi XXXVII. törvény

a Soproni Egyetemért Alapítványról, a Soproni Egyetemért Alapítvány és a Soproni Egyetem részére történő vagyonjuttatásról * 

Az agrár képzési terület, ezen keresztül az innovációt támogatni kész magyar felsőoktatási intézményrendszer és környezetének megerősítése, a képzést folytató oktatók, kutatók, tanárok, a képzésben részt vevők támogatása érdekében az Országgyűlés a következő törvényt alkotja:

1. A Soproni Egyetemért Alapítvány

1. § (1) Az Országgyűlés felhívja a Kormányt, hogy az állam nevében tegye meg a szükséges intézkedéseket a Soproni Egyetemért Alapítvány (a továbbiakban: Alapítvány) közérdekű vagyonkezelő alapítvány formájában történő létrehozására.

(2) Az Alapítvány alapítása során az állam képviseletében az innovációért és technológiáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) jár el.

(3) *  Az Alapítvány alapító okiratában az alapítói jogok teljes körének gyakorlására az Alapítvány kuratóriuma kerülhet kijelölésre.

(4) * 

2. § * 

2. Az Alapítvány részére történő vagyonjuttatás

3. § (1) *  A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) 13. § (3) bekezdésében és az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 36. § (1) bekezdésében foglaltak alapján, a preambulumban meghatározott célok megvalósítása érdekében, az alapító okirat szerint a Soproni Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) - nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.) 4. § (2) bekezdésében meghatározott - fenntartói jogát - a Vtv. 36. § (2) bekezdése szerinti rendelkezéstől eltérve - alapítói vagyoni juttatásként az Alapítvány tulajdonába kell adni.

(2) * 

(3) * 

(4) *  Az Nvtv. 13. § (3) bekezdésében és a Vtv. 36. § (1) bekezdésében foglaltak alapján - a preambulumban meghatározott célok megvalósítása érdekében - az alapító okirat szerint a TAEG Tanulmányi Erdőgazdaság Zártkörűen Működő Részvénytársaságban az állam tulajdonában álló társasági részesedést (a továbbiakban: részvények) ingyenesen, nyilvántartási értéken történő átvezetéssel - a Vtv. 36. § (2) bekezdése szerinti rendelkezéstől eltérően - az Alapítvány tulajdonába kell adni.

(5)-(8) * 

(9) *  Ha az Alapítvány a tulajdonába adott részvényeket elidegeníti, az elidegenítésből származó bevételnek az elidegenítés költségeinek kiegyenlítését követően fennmaradó részét a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokról szóló 2021. évi IX. törvény (a továbbiakban: KEKVA tv.) 1. mellékletében meghatározott közfeladatok megvalósítására köteles fordítani.

(10) * 

(11) * 

(12) *  A (12a) bekezdés szerinti eljárásokban hozott döntések véglegessé válását követően az Nvtv. 13. § (3) bekezdése, a Vtv. 36. § (1) bekezdése és a KEKVA tv. 12. §-a alapján az Nftv.-ben meghatározott oktatási, tudományos kutatási feladatok ellátását szolgáló, Sopron, külterület 0516, 0514/1, 0514/2, valamint a 0517/1 helyrajzi számú állami tulajdonban lévő ingatlanok (a továbbiakban: ingatlanok) ingyenesen, nyilvántartási értéken történő átvezetéssel az Alapítvány tulajdonába kerülnek, azzal, hogy az Alapítvány az ingatlanokat terhelő kötelezettségeket - ideértve az ingatlanok lőtérként történt használata időszakában bekövetkezett, valamint az ennek kapcsán keletkezett környezetvédelmi kötelezettségek teljesítését is - teljes körűen átvállalja.

(12a) *  A (12) bekezdésben foglalt ingatlanokat „kivett lőtér” megnevezésű ingatlanként kell nyilvántartásba venni. A művelés alól kivett terület elnevezése változásának átvezetésére irányuló eljárást az MNV Zrt. kérelmére az illetékes ingatlanügyi hatóság folytatja le. A művelés alól kivett terület elnevezése változásának ingatlan-nyilvántartási átvezetésére irányuló kérelemben kizárólag e törvénynek a művelés alól kivett terület elnevezése változását, valamint az ingatlanok helyrajzi számát tartalmazó rendelkezésére kell hivatkozni, további dokumentum benyújtása nem szükséges. Az ingatlanügyi hatóság ügyintézési határideje 15 nap.

(13) *  Az Nvtv. 13. § (3) bekezdése, a Vtv. 36. § (1) bekezdése és a KEKVA tv. 12. § (1) bekezdése alapján - az Alapítvány közérdekű céljainak megvalósítása és a KEKVA tv. 1. mellékletében meghatározott közfeladata ellátása érdekében - a Sopron, külterület 0636/2 és a Sopron, belterület 9401/1 helyrajzi számú állami tulajdonban lévő ingatlanokat ingyenesen, nyilvántartási értéken történő átvezetéssel, alapítói vagyoni juttatásként az indulótőke növelése érdekében az Alapítvány tulajdonába kell adni.

3/A. § *  (1) A 3. § (13) bekezdése szerinti ingatlanok tekintetében a 3. § (13) bekezdése hatálybalépésének napjától a miniszter gyakorolja az államot megillető tulajdonosi jogokat és teljesíti a kötelezettségeket. A miniszter tulajdonosi joggyakorlói minőségét - kérelmére - az ingatlan-nyilvántartásba be kell jegyezni.

(2) A 3. § (13) bekezdése szerinti tulajdonátruházásnak az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésére alkalmas szerződést az állam nevében a tulajdonosi joggyakorló készíti el és köti meg.

3. Az Egyetem részére történő vagyonjuttatás

4. § (1) Az Nvtv. 13. § (3) bekezdésében és a Vtv. 36. § (1) bekezdésében foglaltak alapján az Nftv.-ben meghatározott oktatási, tudományos kutatási feladatok ellátását szolgáló, az 1. mellékletben felsorolt egyes állami tulajdonban lévő ingatlan, ingatlan tulajdoni hányada ingyenesen, nyilvántartási értéken történő átvezetéssel az Egyetem tulajdonába kerül.

(2) Az e törvény szerinti vagyonjuttatás során az 1. mellékletben szereplő védett ingatlanok esetében nem kell alkalmazni a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 44. § (1) bekezdés a) pontját és (4) bekezdését, a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 68. § (8) bekezdését, valamint az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet 25. § (5) bekezdését.

(3) Az 1. melléklet szerinti ingatlan, ingatlan tulajdoni hányada tekintetében a tulajdonváltozás ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésére alkalmas szerződést a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: MNV Zrt.) köti meg az Egyetemmel.

(4) Az (1) bekezdés szerinti ingatlanjuttatással egyidejűleg az (1) bekezdésben meghatározott közfeladatok ellátására rendelkezésre álló, a jogelőd központi költségvetési szerv vagyonkezelésében lévő, állami tulajdonú ingó vagyontárgyak e törvény erejénél fogva az Egyetem tulajdonába kerülnek.

(5) A (4) bekezdés szerint átszálló ingóságokról jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet az átadó és az átvevő képviseletére jogosult személy ír alá. Az átszálló ingó vagyonelemek bekerülési értéke megegyezik az adott vagyonelemre vonatkozó, átadó szervezet könyveiben szereplő nyilvántartási értékkel.

(6) Az 1. mellékletben meghatározott ingatlan, ingatlan tulajdoni hányada tulajdonjogát az Egyetem a terhekkel együtt szerzi meg.

(7) *  Az Nvtv. 13. § (3) bekezdésében és a Vtv. 36. § (1) bekezdésében foglaltak alapján az Nftv.-ben meghatározott oktatási, tudományos kutatási feladatok ellátását szolgáló, a 2. mellékletben felsorolt egyes állami tulajdonban lévő ingatlanok ingyenesen, nyilvántartási értéken történő átvezetéssel az Egyetem tulajdonába kerülnek.

(8) *  Az e törvény szerinti vagyonjuttatás során a 2. mellékletben szereplő védett ingatlanok esetében nem kell alkalmazni a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 44. § (1) bekezdés a) pontját és (4) bekezdését, a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 68. § (8) bekezdését, továbbá nem szükséges az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló kormányrendeletben foglalt miniszteri egyetértés megszerzése.

(9) *  A 2. mellékletben foglalt táblázat 25. és 26. sorában meghatározott ingatlan ingyenes átruházása tekintetében az Nvtv. 6. § (1) bekezdését nem kell alkalmazni.

(10) *  Az e törvény alapján ingyenesen tulajdonba adott ingatlanok tekintetében nem kell alkalmazni az Nvtv. 13. § (4) és (5), valamint (7) és (8) bekezdésében foglaltakat.

(11) *  A 2. melléklet szerinti ingatlanok tekintetében a tulajdonosváltozás ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésére alkalmas szerződést az MNV Zrt. köti meg az Egyetemmel.

(12) *  A (7) bekezdés szerinti ingatlanjuttatással egyidejűleg, a (7) bekezdésben meghatározott ingatlanokban meglévő, vagy azokhoz tartozó, az (1) bekezdésben meghatározott közfeladatok ellátására rendelkezésre álló, a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ központi költségvetési szerv vagyonkezelésében lévő, állami tulajdonú, az Erdészeti Tudományos Intézet által használt ingó vagyontárgyak e törvény erejénél fogva az Egyetem tulajdonába kerülnek.

(13) *  A (12) bekezdés szerint átszálló ingóságokról jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet az átadó és az átvevő képviseletére jogosult személy ír alá. Az átszálló ingó vagyonelemek bekerülési értéke megegyezik az adott vagyonelemre vonatkozó, átadó szervezet könyveiben szereplő nyilvántartási értékkel.

(14) *  A 2. mellékletben meghatározott ingatlanok tulajdonjogát az Egyetem a terhekkel együtt szerzi meg.

(15) *  Az e § alapján történő vagyonjuttatást úgy kell tekinteni, hogy az az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 17. § (1) bekezdésében és a 18. § (1) bekezdésében meghatározott feltételek szerinti juttatással esik egy tekintet alá.

5. § (1) A Sopron 188 helyrajzi számú, ingyenesen tulajdonba adott ingatlanon e törvény erejénél fogva elidegenítési és terhelési tilalom áll fenn. Az elidegenítési és terhelési tilalomnak az átruházó javára szóló ingatlan-nyilvántartásba történő feljegyzését a tulajdonjog bejegyzése iránti kérelem benyújtásával egyidejűleg az MNV Zrt. kérelmezi.

(2) A 4. § alapján ingyenesen tulajdonba adott ingatlan tekintetében - az (1) bekezdésben meghatározott ingatlant ide nem értve - nem kell alkalmazni az Nvtv. 13. § (4) és (5), valamint (7) és (8) bekezdésében foglaltakat.

(3) *  Az Egyetem a tulajdonába adott ingatlanokat - a 4. §-ban foglaltak alapján - a tulajdonátruházási szerződésben meghatározott célokra használhatja fel. Ha az Egyetem a tulajdonába adott ingatlanokat értékesíti, akkor az ingatlan átruházásából származó bevételnek az átruházás költségeinek kiegyenlítését követően fennmaradó részét a KEKVA tv. 1. mellékletében meghatározott közfeladatok ellátását szolgáló infrastruktúra-fejlesztési célok megvalósítására köteles fordítani. Az Egyetem az ingatlanértékesítésből származó bevételt működési költségek finanszírozására nem használhatja fel.

(4) A 4. § alapján történő vagyonjuttatást úgy kell tekinteni, hogy az az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 17. § (1) bekezdésében és 18. § (1) bekezdésében meghatározott feltételek szerinti juttatással esik egy tekintet alá.

4. Záró rendelkezések

6. § (1) Ez a törvény - a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivételekkel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 3-5. §, valamint az 1. melléklet 2020. augusztus 1-jén lép hatályba.

(3) A 8. § és a 9. § 2022. január 22-én lép hatályba.

7. § *  (1) A 3. § (1), (4) és (9) bekezdése, a 4. § (1), (9) és (10) bekezdése, valamint az 5. § (1) és (2) bekezdése az Alaptörvény 38. cikk (1) és (2) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

(2) *  A 3. § (9), (12) és (13) bekezdése, valamint az 5. § (3) bekezdése az Alaptörvény 38. cikk (6) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

8-9. § * 

1. melléklet a 2020. évi XXXVII. törvényhez

Az Egyetem részére átadásra kerülő állami tulajdonú ingatlanok

A B C D
1. TELEPÜLÉS HELYRAJZI SZÁM MAGYAR ÁLLAM TULAJDONI HÁNYADA MEGNEVEZÉS
2. SOPRON 188 1/1 kivett irodaház
3. SOPRON 2850/A/1 1/1 egyéb helyiség
4. SOPRON 2850/A/2 1/1 egyéb helyiség
5. SOPRON 2850/A/3 1/1 egyéb helyiség
6. SOPRON 2850/A/4 1/1 egyéb helyiség
7. SOPRON 2850/A/5 1/1 egyéb helyiség
8. SOPRON 2850/B/1 1/1 egyéb helyiség
9. SOPRON 2850/B/2 1/1 egyéb helyiség
10. SOPRON 2850/B/4 1/1 egyéb helyiség
11. SOPRON 2850/B/7 1/1 egyéb helyiség
12. SOPRON 2964 1/1 kivett középiskola
13. SOPRON 3264 1/1 kivett óvoda, udvar
14. SOPRON 3299/6 1/1 kivett oktatási épület, udvar
15. SOPRON 3299/6/A 1/1 garázsépület, földalatti garázs
16. SOPRON 3338/1 1/1 kivett kollégium és udvar
17. SOPRON 3338/1/A 1/1 kollégium
18. SOPRON 3841 1/1 kivett kollégium, gazdasági épület, udvar
19. SOPRON 6146 1/1 kivett kultúrház
20. SOPRON 6162 1/1 kivett középiskola
21. SOPRON 7183 1/1 kivett oktatási intézmény egyetem, kutatólaboratórium, tudományos központ és portaépület
22. SOPRON 7183/A 1/1 egyéb épület kávézó és vegyesbolt
23. SOPRON 8774/6/A/13 1/1 lakás
24. SOPRON 8774/6/A/88 12/1044 lakás

2. melléklet a 2020. évi XXXVII. törvényhez * 

Az Egyetem részére átadásra kerülő állami tulajdonú ingatlanok

A B C D

1.

TELEPÜLÉS

HELYRAJZI SZÁM
MAGYAR ÁLLAM TULAJDONI HÁNYADA
MEGNEVEZÉS
2. BUDAPEST 13485/0/A/25 1/1 lakás
3. BUDAPEST 13485/0/A/26 1/1 lakás
4. DUNAALMÁS 4855/3 1/1 kivett lakóház, udvar
5. GÖDÖLLŐ 4423/4 1/1 kivett lakóház, udvar, gazdasági épület
6. GYÖNGYÖS 6360/1 1/1 kivett gazdasági épület, udvar
7. GYÖNGYÖS 6360/2 1/1 kivett gazdasági épület, udvar
8. GYÖNGYÖS 6570 1/1 kivett beépítetlen terület
9. GYÖNGYÖS 6571 1/1 kivett beépítetlen terület
10. GYÖNGYÖS 6572 1/1 kivett beépítetlen terület
11. GYÖNGYÖS 6627 1/1 kivett lakóház, udvar
12. GYÖNGYÖS 6629 1/1 kivett irodaház, udvar
13. PÜSPÖKLADÁNY 0869/2 1/1 kivett lakóház, udvar
14. SÁRVÁR 579 1/1 kivett arborétum és kutatóintézet
15. SÁRVÁR 599/1 1/1 kivett arborétum és 2 lakóház és
4 melléképület
16. SÁRVÁR 605/1 1/1 kivett beépítetlen terület
17. SÁRVÁR 789/3 1/1 kivett épület
18. SOPRON 2186 1/1 kivett irodaház és udvar
19. SZOMBATHELY 825/1 1/1 kivett beépítetlen terület
20. SZOMBATHELY 829/3 1/1 kivett épület
21. SZOMBATHELY 830 1/1 kivett beépítetlen terület
22. SZOMBATHELY 891 1/1 kivett holtág
23. SZOMBATHELY 895 1/1 kivett Gyöngyös-patak
24. SZOMBATHELY 974/2 1/1 kivett arborétum
25. SZOMBATHELY 1002 1/1 kivett közpark
26. SZOMBATHELY 1003 1/1 kivett közpark