A jogszabály mai napon ( 2021.01.17. ) hatályos állapota. Váltás a jogszabály következő időállapotára (2021.II.1. - 2022.I.21.)
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

2020. évi XXXVII. törvény

a Soproni Egyetemért Alapítványról, a Soproni Egyetemért Alapítvány és a Soproni Egyetem részére történő vagyonjuttatásról * 

Az agrár képzési terület, ezen keresztül az innovációt támogatni kész magyar felsőoktatási intézményrendszer és környezetének megerősítése, a képzést folytató oktatók, kutatók, tanárok, a képzésben részt vevők támogatása érdekében az Országgyűlés a következő törvényt alkotja:

1. A Soproni Egyetemért Alapítvány

1. § (1) Az Országgyűlés felhívja a Kormányt, hogy az állam nevében tegye meg a szükséges intézkedéseket a Soproni Egyetemért Alapítvány (a továbbiakban: Alapítvány) közérdekű vagyonkezelő alapítvány formájában történő létrehozására.

(2) Az Alapítvány alapítása során az állam képviseletében az innovációért és technológiáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) jár el.

(3) Az Alapítvány alapító okiratában gondoskodni kell arról, hogy az alapítói jogok teljes körének gyakorlására a miniszter kerüljön kijelölésre.

(4) Az Alapítvány kuratóriuma elnökét és tagjait a miniszter jelöli ki.

2. § (1) Az Alapítvány feladata oktatási intézmény, kiemelten a Soproni Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) alapítói, fenntartói jogainak gyakorlása, működési feltételei, intézményfejlesztési céljai megvalósításának biztosítása, amelynek érdekében gazdasági tevékenysége keretében az alapító által rendelt, valamint az Alapítványhoz csatlakozók által nyújtott vagyont kezeli.

(2) Az Alapítvány a magyar felsőoktatás gazdasági, társadalmi és nemzetközi kapcsolatainak fejlesztése érdekében

a) oktatási, tudományos kutatási, hallgatói, tanulói, oktatói, kutatói, tanári támogatási programot működtet,

b) rászorultsági alapú támogatást biztosít,

c) tehetséggondozó programok működését támogatja.

2. Az Alapítvány részére történő vagyonjuttatás

3. § (1) A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) 13. § (3) bekezdésében és az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 36. § (1) bekezdésében foglaltak alapján, a preambulumban meghatározott célok megvalósítása érdekében, az alapító okirat szerint az Egyetem - nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.) 4. § (2) bekezdésében meghatározott - fenntartói jogát - a Vtv. 36. § (2) bekezdése szerinti rendelkezéstől eltérve - alapítói vagyoni juttatásként az Alapítvány tulajdonába kell adni.

(2) Az (1) bekezdés szerint alapítói vagyoni juttatásként az Alapítvány tulajdonába adott vagyon tekintetében nem kell alkalmazni az Nvtv. 13. § (4) bekezdés b) pontjában, valamint (7) és (8) bekezdésében foglaltakat.

(3) Az Alapítvány további vagyonának biztosításáról a Kormány gondoskodik.

(4) *  Az Nvtv. 13. § (3) bekezdésében és a Vtv. 36. § (1) bekezdésében foglaltak alapján - a preambulumban meghatározott célok megvalósítása érdekében - az alapító okirat szerint a TAEG Tanulmányi Erdőgazdaság Zártkörűen Működő Részvénytársaságban az állam tulajdonában álló társasági részesedést (a továbbiakban: részvények) ingyenesen, nyilvántartási értéken történő átvezetéssel - a Vtv. 36. § (2) bekezdése szerinti rendelkezéstől eltérően - az Alapítvány tulajdonába kell adni.

(5) *  A részvények tulajdonba adásáról az Alapítvány alapító okiratában kell rendelkezni. A részvényekhez kapcsolódó 2020. év után járó osztalékra vagy annak megfelelő összegre az Alapítvány jogosult.

(6) *  A (4) és (5) bekezdésben meghatározott intézkedések végrehajtása során az állam képviseletében a miniszter jár el.

(7) *  Ha az Alapítvány a tulajdonába adott (4) bekezdés szerinti vagyonelemet el kívánja idegeníteni, akkor a tulajdonba adásról rendelkező nyilatkozatban előírt módon meghatározott piaci áron köteles annak megvásárlására az államnak a miniszterhez eljuttatott nyilatkozattal ajánlatot tenni, amelyre tekintettel az államot vételi jog illeti meg. Ha a miniszter e nyilatkozat közlésétől számított 90 napon belül úgy nyilatkozik, hogy a vagyonelem tekintetében vételi jogával nem kíván élni, vagy ha a nyilatkozat közlésétől számított 90 napon belül nem tesz nyilatkozatot, úgy az állam vételi joga megszűnik.

(8) *  A (7) bekezdésben meghatározott vételi jog biztosítására az államot elidegenítési és terhelési tilalom illeti meg.

(9) *  A (7) bekezdés szerinti elidegenítésből származó bevételnek az elidegenítés költségeinek kiegyenlítését követően fennmaradó részét az Alapítvány a preambulumban meghatározott célok megvalósítására köteles fordítani.

(10) *  Az Alapítvány jogutód nélküli megszűnése esetén a (4) bekezdés szerinti vagyonelemek tulajdonjoga az államra száll vissza.

(11) *  A (4) bekezdés szerint alapítói vagyoni juttatásként az Alapítvány részére tulajdonba adott részvények tekintetében nem kell alkalmazni az Nvtv. 13. § (4) bekezdés b) pontjában, valamint (7) és (8) bekezdésében foglaltakat.

3. Az Egyetem részére történő vagyonjuttatás

4. § (1) Az Nvtv. 13. § (3) bekezdésében és a Vtv. 36. § (1) bekezdésében foglaltak alapján az Nftv.-ben meghatározott oktatási, tudományos kutatási feladatok ellátását szolgáló, az 1. mellékletben felsorolt egyes állami tulajdonban lévő ingatlan, ingatlan tulajdoni hányada ingyenesen, nyilvántartási értéken történő átvezetéssel az Egyetem tulajdonába kerül.

(2) Az e törvény szerinti vagyonjuttatás során az 1. mellékletben szereplő védett ingatlanok esetében nem kell alkalmazni a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 44. § (1) bekezdés a) pontját és (4) bekezdését, a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 68. § (8) bekezdését, valamint az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet 25. § (5) bekezdését.

(3) Az 1. melléklet szerinti ingatlan, ingatlan tulajdoni hányada tekintetében a tulajdonváltozás ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésére alkalmas szerződést a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: MNV Zrt.) köti meg az Egyetemmel.

(4) Az (1) bekezdés szerinti ingatlanjuttatással egyidejűleg az (1) bekezdésben meghatározott közfeladatok ellátására rendelkezésre álló, a jogelőd központi költségvetési szerv vagyonkezelésében lévő, állami tulajdonú ingó vagyontárgyak e törvény erejénél fogva az Egyetem tulajdonába kerülnek.

(5) A (4) bekezdés szerint átszálló ingóságokról jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet az átadó és az átvevő képviseletére jogosult személy ír alá. Az átszálló ingó vagyonelemek bekerülési értéke megegyezik az adott vagyonelemre vonatkozó, átadó szervezet könyveiben szereplő nyilvántartási értékkel.

(6) Az 1. mellékletben meghatározott ingatlan, ingatlan tulajdoni hányada tulajdonjogát az Egyetem a terhekkel együtt szerzi meg.

5. § (1) A Sopron 188 helyrajzi számú, ingyenesen tulajdonba adott ingatlanon e törvény erejénél fogva elidegenítési és terhelési tilalom áll fenn. Az elidegenítési és terhelési tilalomnak az átruházó javára szóló ingatlan-nyilvántartásba történő feljegyzését a tulajdonjog bejegyzése iránti kérelem benyújtásával egyidejűleg az MNV Zrt. kérelmezi.

(2) A 4. § alapján ingyenesen tulajdonba adott ingatlan tekintetében - az (1) bekezdésben meghatározott ingatlant ide nem értve - nem kell alkalmazni az Nvtv. 13. § (4) és (5), valamint (7) és (8) bekezdésében foglaltakat.

(3) Az Egyetem a tulajdonába adott ingatlanokat - a 4. §-ban foglaltak alapján - a tulajdonátruházási szerződésben meghatározott célokra használhatja fel. Ha az Egyetem a tulajdonába adott ingatlanokat értékesíti, akkor az ingatlan átruházásából származó bevételnek az átruházás költségeinek kiegyenlítését követően fennmaradó részét az alaptevékenységét szolgáló infrastruktúra-fejlesztési célok megvalósítására köteles fordítani. Az Egyetem az ingatlanértékesítésből származó bevételt működési költségek finanszírozására nem használhatja fel.

(4) A 4. § alapján történő vagyonjuttatást úgy kell tekinteni, hogy az az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 17. § (1) bekezdésében és 18. § (1) bekezdésében meghatározott feltételek szerinti juttatással esik egy tekintet alá.

4. Záró rendelkezések

6. § (1) Ez a törvény - a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivételekkel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 3-5. §, valamint az 1. melléklet 2020. augusztus 1-jén lép hatályba.

(3) A 8. § és a 9. § 2022. január 22-én lép hatályba.

7. § *  A 3. § (1), (2) és (4)-(11) bekezdése, 4. § (1) bekezdése,valamint az 5. § (1) és (2) bekezdése az Alaptörvény 38. cikk (1) és (2) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

8-9. § * 

1. melléklet a 2020. évi XXXVII. törvényhez

Az Egyetem részére átadásra kerülő állami tulajdonú ingatlanok

A B C D
1. TELEPÜLÉS HELYRAJZI SZÁM MAGYAR ÁLLAM TULAJDONI HÁNYADA MEGNEVEZÉS
2. SOPRON 188 1/1 kivett irodaház
3. SOPRON 2850/A/1 1/1 egyéb helyiség
4. SOPRON 2850/A/2 1/1 egyéb helyiség
5. SOPRON 2850/A/3 1/1 egyéb helyiség
6. SOPRON 2850/A/4 1/1 egyéb helyiség
7. SOPRON 2850/A/5 1/1 egyéb helyiség
8. SOPRON 2850/B/1 1/1 egyéb helyiség
9. SOPRON 2850/B/2 1/1 egyéb helyiség
10. SOPRON 2850/B/4 1/1 egyéb helyiség
11. SOPRON 2850/B/7 1/1 egyéb helyiség
12. SOPRON 2964 1/1 kivett középiskola
13. SOPRON 3264 1/1 kivett óvoda, udvar
14. SOPRON 3299/6 1/1 kivett oktatási épület, udvar
15. SOPRON 3299/6/A 1/1 garázsépület, földalatti garázs
16. SOPRON 3338/1 1/1 kivett kollégium és udvar
17. SOPRON 3338/1/A 1/1 kollégium
18. SOPRON 3841 1/1 kivett kollégium, gazdasági épület, udvar
19. SOPRON 6146 1/1 kivett kultúrház
20. SOPRON 6162 1/1 kivett középiskola
21. SOPRON 7183 1/1 kivett oktatási intézmény egyetem, kutatólaboratórium, tudományos központ és portaépület
22. SOPRON 7183/A 1/1 egyéb épület kávézó és vegyesbolt
23. SOPRON 8774/6/A/13 1/1 lakás
24. SOPRON 8774/6/A/88 12/1044 lakás

  Vissza az oldal tetejére