A jogszabály mai napon ( 2023.04.01. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

49/2020. (X. 14.) AM rendelet

a 2020. évi egységes területalapú támogatás, valamint az egyéb közvetlen támogatások összegeinek megállapításáról

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 79. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Egységes területalapú támogatás

1. § (1) Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás, valamint az ahhoz kapcsolódó átmeneti nemzeti támogatás igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 5/2015. (II. 19.) FM rendelet [a továbbiakban: 5/2015. (II. 19.) FM rendelet] szerinti egységes területalapú támogatás keretösszege 265 757 855 440 forint.

(2) Az 5/2015. (II. 19.) FM rendelet szerinti támogatás hektáronkénti értéke az (1) bekezdés szerinti keretösszeg és az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, valamint a központi költségvetésből finanszírozott egyes támogatások igénybevételével kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 22/2016. (IV. 5.) FM rendelet alapján benyújtott egységes kérelmek ellenőrzését követően megállapított támogatható területek hektárban kifejezett nagyságának hányadosa.

(3) A (2) bekezdés szerinti támogatható terület nagysága legfeljebb 4 979 485 hektár.

(4) A (2) bekezdés szerinti támogatásból 2020. október 16. napjától kifizethető előleg mértéke hektáronként legfeljebb 36 383 forint.

2. Az éghajlat és környezet szempontjából előnyös mezőgazdasági gyakorlatokra nyújtandó támogatás

2. § (1) Az éghajlat és környezet szempontjából előnyös mezőgazdasági gyakorlatokra nyújtandó támogatás igénybevételének szabályairól, valamint a szántóterület, az állandó gyepterület és az állandó kultúrával fedett földterület növénytermesztésre vagy legeltetésre alkalmas állapotban tartásának feltételeiről szóló 10/2015. (III. 13.) FM rendelet [a továbbiakban: 10/2015. (III. 13.) FM rendelet] szerinti támogatás keretösszege 146 020 649 175 forint.

(2) A 10/2015. (III. 13.) FM rendelet 6. §-a szerinti számítás során a támogatható terület nagysága legfeljebb 4 979 485 hektár.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott számítás szerinti támogatásból 2020. október 16. napjától kifizethető előleg mértéke hektáronként legfeljebb 20 527 forint.

3. Termeléshez kötött közvetlen támogatás

3. § (1) A termeléshez kötött közvetlen támogatások igénybevételének szabályairól szóló 9/2015. (III. 13.) FM rendelet [a továbbiakban: 9/2015. (III. 13.) FM rendelet] alapján támogatási jogcímenként hektár- és állategyedalapon kell a kifizetést teljesíteni.

(2) A 9/2015. (III. 13.) FM rendelet 6. §-a szerinti állategyed-alapú támogatások esetében a Magyar Államkincstár által elfogadott és a támogatási feltételeknek megfelelő állatlétszám vehető figyelembe.

(3) A 9/2015. (III. 13.) FM rendelet 2. § (3) bekezdése alapján meghatározott fajlagos támogatás összegéből 2020. október 16. napjától kifizethető előleg mértéke legfeljebb az 1. mellékletben meghatározott összeg.

4. Fiatal mezőgazdasági termelők támogatása

4. § (1) A fiatal mezőgazdasági termelők támogatásáról szóló 11/2015. (III. 13.) FM rendelet [a továbbiakban: 11/2015. (III. 13.) FM rendelet] szerinti támogatás keretösszege 4 888 949 568 forint.

(2) A 11/2015. (III. 13.) FM rendelet 4. § (1) bekezdése szerinti támogatási összeg meghatározásakor legfeljebb 196 980 hektár támogatható terület mérték vehető figyelembe.

(3) A (2) bekezdés alapján meghatározott támogatásból 2020. október 16. napjától hektáronként kifizethető előleg mértéke legfeljebb 17 374 forint.

5. A nettó pénzügyi felső határ betartása

5. § (1) Az 1-4. § szerinti mértékek megállapításának alapja az éves bruttó pénzügyi felső határ összege.

(2) A közös agrárpolitika keretébe tartozó támogatási rendszerek alapján a mezőgazdasági termelők részére nyújtott közvetlen kifizetésekre vonatkozó szabályok megállapításáról, valamint a 637/2008/EK és a 73/2009/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1307/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet III. melléklete szerinti nettó pénzügyi felső határt figyelembe véve az 1-4. § szerinti támogatások kifizetésekor a teljes támogatási összegre csökkentési együtthatót kell alkalmazni. A csökkentési együttható mértéke előleg- és részfizetés esetén 0,95.

6. Záró rendelkezések

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

7. § Ez a rendelet

a) a közös agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról és monitoringjáról és a 352/78/EGK, a 165/94/EK, a 2799/98/EK, a 814/2000/EK, az 1290/2005/EK és a 485/2008/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet,

b) az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazási szabályainak az integrált igazgatási és kontrollrendszer, a vidékfejlesztési intézkedések és a kölcsönös megfeleltetés tekintetében történő megállapításáról szóló, 2014. július 17-i 809/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet,

c) az 1307/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti egyes közvetlen támogatási rendszerekre 2020-ban alkalmazandó költségvetési felső határok megállapításáról szóló, 2020. július 13-i (EU) 2020/1017 bizottsági végrehajtási rendelet

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

1. melléklet a 49/2020. (X. 14.) AM rendelethez

A termeléshez kötött közvetlen támogatások igénybevételének szabályairól szóló 9/2015. (III. 13.) FM rendeletben meghatározott támogatási jogcímekre 2020. október 16. napja után kifizethető előleg maximális értékei

A B
1. A 9/2015. (III. 13.) FM rendeletben meghirdetett jogcím Az előleg maximális értéke (Ft)
2. anyajuhtartás támogatása 7 152
3. anyatehéntartás támogatása 33 028
4. hízottbika-tartás támogatása 13 039
5. tejhasznú tehéntartás támogatása 82 070
6. cukorrépa termesztés támogatása 158 588
7. rizstermesztés támogatása 169 377
8. ipari zöldségnövény termesztés támogatása 48 944
9. zöldségnövény termesztés támogatása 63 748
10. ipari olajnövény termesztés támogatása 49 816
11. extenzív gyümölcstermesztés támogatása 60 631
12. intenzív gyümölcstermesztés támogatása 92 096
13. szemes fehérjetakarmány-növény termesztés támogatása 52 590
14. szálas fehérjetakarmány-növény termesztés támogatása 18 661