A jogszabály mai napon ( 2023.03.22. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

2020. évi LXI. törvény

az Európai Unió tagállamai közötti kétoldalú beruházási megállapodások megszűnéséről szóló Megállapodás kihirdetéséről * 

1. § Az Országgyűlés e törvénnyel felhatalmazást ad az Európai Unió tagállamai közötti kétoldalú beruházási megállapodások megszűnéséről szóló Megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) kötelező hatályának elismerésére.

2. § Az Országgyűlés a Megállapodást e törvénnyel kihirdeti.

3. § (1) A Megállapodás hiteles magyar nyelvű szövegét az 1. melléklet tartalmazza.

(2) A Megállapodás hiteles angol nyelvű szövegét a 2. melléklet tartalmazza.

4. § (1) Ez a törvény - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 2. §, a 3. §, az 1. és a 2. melléklet a Megállapodás 16. cikkében meghatározott időpontban lép hatályba. * 

(3) A Megállapodás, valamint a 2. §, a 3. §, az 1. és a 2. melléklet hatálybalépésének naptári napját a külpolitikáért felelős miniszter - annak ismertté válását követően - a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett közleményével állapítja meg. * 

5. § Az e törvény végrehajtásához szükséges intézkedésekről a külpolitikáért felelős miniszter gondoskodik.

6. § * 

1. melléklet a 2020. évi LXI. törvényhez

MEGÁLLAPODÁS
AZ EURÓPAI UNIÓ TAGÁLLAMAI KÖZÖTTI KÉTOLDALÚ BERUHÁZÁSI MEGÁLLAPODÁSOK MEGSZŰNÉSÉRŐL

A SZERZŐDŐ FELEK:

A BELGA KIRÁLYSÁG,

A BOLGÁR KÖZTÁRSASÁG,

A CSEH KÖZTÁRSASÁG,

A DÁN KIRÁLYSÁG,

A NÉMETORSZÁGI SZÖVETSÉGI KÖZTÁRSASÁG,

AZ ÉSZT KÖZTÁRSASÁG,

A GÖRÖG KÖZTÁRSASÁG,

A SPANYOL KIRÁLYSÁG,

A FRANCIA KÖZTÁRSASÁG,

A HORVÁT KÖZTÁRSASÁG,

AZ OLASZ KÖZTÁRSASÁG,

A CIPRUSI KÖZTÁRSASÁG,

A LETT KÖZTÁRSASÁG,

A LITVÁN KÖZTÁRSASÁG,

A LUXEMBURGI NAGYHERCEGSÉG,

MAGYARORSZÁG,

A MÁLTAI KÖZTÁRSASÁG,

A HOLLAND KIRÁLYSÁG,

A LENGYEL KÖZTÁRSASÁG,

A PORTUGÁL KÖZTÁRSASÁG,

ROMÁNIA,

A SZLOVÉN KÖZTÁRSASÁG és

A SZLOVÁK KÖZTÁRSASÁG,

SZEM ELŐTT TARTVA az Európai Unióról szóló szerződést (EUSZ) és az Európai Unió működéséről szóló szerződést (EUMSZ), valamint az uniós jog általános elveit,

SZEM ELŐTT TARTVA a szerződések jogáról szóló bécsi egyezményben kodifikált nemzetközi szokásjogi szabályokat,

EMLÉKEZTETVE arra, hogy az Európai Unió Bírósága (a továbbiakban: EUB) a C-478/07. sz. Budĕjovický Budvar ügyben kimondta, hogy a két tagállam között létrejött nemzetközi megállapodásban rögzített rendelkezések nem alkalmazhatók az adott két tagállam viszonyában, ha megállapítható, hogy azok az uniós Szerződésekbe ütköznek,

FIGYELEMBE VÉVE, hogy a tagállamoknak a jogrendjük uniós joggal való összehangolására vonatkozóan előírt kötelezettségeiknek megfelelően az EUB C-284/16. sz. Achmea-ügyben hozott ítéletében foglalt értelmezés szerint le kell vonniuk a szükséges következtetéseket az uniós jogból,

FIGYELEMBE VÉVE, hogy az Európai Unió tagállamai közötti kétoldalú beruházási megállapodásokban (EU-n belüli kétoldalú beruházási megállapodások) a beruházó és állam közötti választottbírósági eljárásra vonatkozó rendelkezések ellentétesek az uniós Szerződésekkel, és ezen összeegyeztethetetlenség miatt nem alkalmazhatók azt követően, hogy az EU-n belüli kétoldalú beruházási megállapodás részes felei közül az utolsó az Európai Unió tagállamává vált,

EGYETÉRTVE az uniós Szerződések, valamint az EU-n belüli kétoldalú beruházási megállapodások részes felei által e Megállapodásban kifejezésre juttatott azon közös állásponttal, hogy emiatt az ilyen kikötés nem szolgálhat a Választottbírósági Eljárás jogalapjaként,

EGYETÉRTVE azzal, hogy e Megállapodásnak ki kell terjednie minden olyan beruházó és állam közötti választottbírósági eljárásra, amely EU-n belüli kétoldalú beruházási megállapodáson alapul, bármely választottbírósági egyezmény vagy szabályrendszer alapján, ideértve az államok és más államok természetes és jogi személyei közötti beruházási viták rendezéséről szóló egyezményt (ICSID-egyezmény) és az ICSID választottbírósági szabályzatát, az Állandó Választottbíróság (PCA) választottbírósági szabályzatát, a Stockholmi Kereskedelmi Kamara (SCC) Választottbírósági Intézetének választottbírósági szabályzatát, a Nemzetközi Kereskedelmi Kamara (ICC) választottbírósági szabályzatát, az Egyesült Nemzetek Nemzetközi Kereskedelmi Jogi Bizottságának (UNCITRAL) választottbírósági szabályzatát, valamint az eseti jellegű választottbírósági eljárást,

TUDOMÁSUL VÉVE, hogy egyes EU-n belüli kétoldalú beruházási megállapodásokat és azok hatályvesztésre vonatkozó rendelkezéseit az érintett felek korábban kétoldalúan már megszüntették, és hogy más EU-n belüli kétoldalú beruházási megállapodásokat egyoldalúan megszüntettek, és azok hatályvesztésre vonatkozó rendelkezéseinek alkalmazási határideje lejárt,

ELFOGADVA azt, hogy e Megállapodás nem érinti az EU-n belüli kétoldalú beruházási megállapodások anyagi jogi rendelkezéseinek az uniós Szerződésekkel való összeegyeztethetősége kérdését,

FIGYELEMBE VÉVE, hogy e Megállapodás az EU-n belüli kétoldalú beruházási megállapodásokra vonatkozik; az Energia Charta Egyezmény 26. cikke alapján folytatott, EU-n belüli eljárásokra nem terjed ki. Az EurópaiUnió és tagállamai egy későbbi szakaszban foglalkoznak e kérdéssel,

FIGYELEMBE VÉVE, hogy amikor a tagállamok beruházói az alapvető szabadságok valamelyikét - például a letelepedés szabadságát vagy a tőke szabad mozgását - gyakorolják, annak során az uniós jog alkalmazási körében járnak el, ennélfogva élvezik az említett szabadságok, továbbá esettől függően a vonatkozó másodlagos jog, az Európai Unió Alapjogi Chartája, valamint az uniós jog alapelvei nyújtotta védelmet, ez utóbbiak esetében ideértve különösen a megkülönböztetésmentesség, az arányosság, a jogbiztonság és a bizalomvédelem elvét (az EUB C-390/12. sz., Pfleger-ügyben hozott ítéletének 30-37. pontja). Amenniyben egy tagállam olyan intézkedésről rendelkezik jogszabályban, amely eltér az uniós jog által biztosított alapvető szabadságok valamelyikétől, az intézkedés az uniós jog hatálya alá tartozik, és a Chartában biztosított alapvető jogok is alkalmazandók rá (az EUB C-685/15. sz. Online Games Handels ügyben hozott ítéletének 55. és 56. pontja),

EMLÉKEZTETVE arra, hogy az EUSZ 19. cikke (1) bekezdésének második albekezdése alapján a tagállamok kötelesek megteremteni azokat a jogorvoslati lehetőségeket, amelyek a beruházók jogainak az uniós jog általi hatékony védelméhez szükségesek. Így különösen minden tagállamnak biztosítania kell azt, hogy bíróságai az uniós jog értelmében megfeleljenek a hatékony bírói jogvédelem követelményeinek (az EUB C-64/16. sz. Associação Sindical dos Juízes Portugueses ügyben hozott ítéletének 31-37. pontja),

EMLÉKEZTETVE arra, hogy a Szerződő Felek között az e Megállapodás értelmezésével vagy alkalmazásával kapcsolatban felmerülő, az EUMSZ 273. cikke szerinti jogvita nem érinti a beruházó és állam közötti, e megállapodás hatálya alá tartozó Kétoldalú Beruházási Megállapodáson alapuló választottbírósági eljárás tárgyát képező intézkedés jogszerűségét,

SZEM ELŐTT TARTVA, hogy e Megállapodás rendelkezései nem érintik annak lehetőségét, hogy az Európai Bizottság vagy bármely tagállam egy ügyben az EUB-hez forduljon az EUMSZ 258., 259. és 260. cikke alapján,

EMLÉKEZTETVE arra, hogy az ECOFIN Tanács 2017. július 11-i következtetéseinek fényében a tagállamok és a Bizottság indokolatlan késedelem nélkül intenzívebbé teszik az Európai Unión belüli beruházások teljes körű, erős és hatékony védelmének javítására irányuló megbeszéléseket. Az említett megbeszélések témái között szerepel a meglévő vitarendezési eljárások és mechanizmusok értékelése, valamint az, hogy szükséges-e - és ha igen, milyen módon szükséges - az uniós jog szerinti új eszközök és mechanizmusok létrehozása vagy a meglévők továbbfejlesztése,

EMLÉKEZTETVE arra, hogy e Megállapodás nem érinti azokat a további intézkedéseket és fellépéseket, amelyekre az uniós jog keretében szükség lehet az Európai Unión belüli határokon átnyúló beruházások magasabb szintű védelméhez, valamint a belső piacon végrehajtott beruházásokat ösztönző kiszámíthatóbb, stabilabb és egyértelműbb szabályozói környezet létrehozásához,

FIGYELEMBE VÉVE, hogy ahol e Megállapodás az Európai Uniót említi, ez annak jogelődjét, az Európai Gazdasági Közösséget, majd az Európai Közösséget is magában foglalja az azelőtti időszakra vonatkozóan, hogy az Európai Unió felváltotta az Európai Gazdasági Közösséget,

MEGÁLLAPODTAK A KÖVETKEZŐ RENDELKEZÉSEKBEN:

1. SZAKASZ

FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

1. CIKK
Fogalommeghatározások

A jelen Megállapodás alkalmazásában:

(1) „Kétoldalú Beruházási Megállapodás”: az A. vagy a B. mellékletben felsorolt beruházási megállapodások bármelyike;

(2) „Választottbírósági Eljárás”: az Európai Unió valamely tagállamából származó beruházó és az Európai Unió egy másik tagállama közötti jogvita Kétoldalú Beruházási Megállapodás szerinti rendezése céljából létrehozott választottbíróság előtti eljárás;

(3) „Választottbírósági Eljárásra vonatkozó rendelkezés”: Kétoldalú Beruházási Megállapodás beruházó és állam közötti Választottbírósági Eljárásra vonatkozó rendelkezése;

(4) „Lezárt Választottbírósági Eljárás”: olyan Választottbírósági Eljárás, amely egyezséggel vagy 2018. március 6. előtt meghozott jogerős határozattal zárult, ahol:

a) a határozatot 2018. március 6. előtt megfelelően végrehajtották - akkor is, ha azzal kapcsolatban az eljárási költségre vonatkozó igény még nem került végrehajtásra vagy érvényesítésre - és 2018. március 6-án a határozattal kapcsolatban nem volt folyamatban kifogási, perújítási, érvénytelenítési, hatályon kívül helyezési, végrehajtási, felülvizsgálati vagy hasonló eljárás, vagy

b) a határozatot e Megállapodás hatálybalépését megelőzően érvénytelenítették vagy hatályon kívül helyezték;

(5) „Folyamatban Lévő Választottbírósági Eljárás”: 2018. március 6. előtt indított Választottbírósági Eljárás, amely annak szakaszától függetlenül e Megállapodás hatálybalépésének napján nem minősült Lezárt Választottbírósági Eljárásnak;

(6) „Új Választottbírósági Eljárás”: 2018. március 6-án vagy azt követően indított Választottbírósági Eljárás;

(7) „Hatályvesztésre Vonatkozó Rendelkezés”: Kétoldalú Beruházási Megállapodás bármely olyan rendelkezése, amely meghatározott időtartamra meghosszabbítja a megállapodás megszűnésének napja előtt végrehajtott beruházások védelmét.

2. SZAKASZ

A KÉTOLDALÚ BERUHÁZÁSI MEGÁLLAPODÁSOK MEGSZŰNÉSÉRE VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK

2. CIKK
A Kétoldalú Beruházási Megállapodások megszűnése

(1) Az A. mellékletben felsorolt Kétoldalú Beruházási Megállapodások az e Megállapodásban rögzített feltételekkel megszűnnek.

(2) Az egyértelműség kedvéért az A. mellékletben felsorolt Kétoldalú Beruházási Megállapodások Hatályvesztésre Vonatkozó Rendelkezései az e cikk (1) bekezdésével összhangban, joghatás nélkül megszűnnek.

3. CIKK
A Hatályvesztésre Vonatkozó Rendelkezések esetleges joghatásainak megszűnése

A B. mellékletben felsorolt Kétoldalú Beruházási Megállapodások Hatályvesztésre Vonatkozó Rendelkezései az e Megállapodásban rögzített feltételekkel, joghatás nélkül megszűnnek.

4. CIKK
Közös rendelkezések

(1) A Szerződő Felek megerősítik, hogy a Választottbírósági Eljárásra vonatkozó rendelkezések ellentétesek az uniós Szerződésekkel, ezért nem alkalmazhatók. A Választottbírósági Eljárásra vonatkozó rendelkezések és az uniós Szerződések ezen összeegyeztethetetlensége miatt attól a naptól kezdődően, hogy valamely Kétoldalú Beruházási Megállapodás részes felei közül az utolsó az Európai Unió tagállamává vált, a Kétoldalú Beruházási Megállapodás Választottbírósági Eljárásra vonatkozó rendelkezése nem szolgálhat Választottbírósági Eljárás jogalapjaként.

(2) Az A. mellékletben felsorolt Kétoldalú Beruházási Megállapodások a 2. cikk szerinti megszűnése, valamint a B. mellékletben felsorolt Kétoldalú Beruházási Megállapodások Hatályvesztésre Vonatkozó Rendelkezéseinek a 3. cikk szerinti megszűnése az egyes megállapodások tekintetében attól kezdve hatályos, hogy e Megállapodás az érintett Szerződő Felek tekintetében a 16. cikknek megfelelően hatályba lép.

3. SZAKASZ

A KÉTOLDALÚ BERUHÁZÁSI MEGÁLLAPODÁSOK ALAPJÁN ELŐTERJESZTETT IGÉNYEKRE VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK

5. CIKK
Új Választottbírósági Eljárások

A Választottbírósági Eljárásra vonatkozó rendelkezés nem szolgálhat Új Választottbírósági Eljárás jogalapjaként.

6. CIKK
Lezárt Választottbírósági Eljárások

(1) A 4. cikk ellenére e Megállapodás nem érinti a Lezárt Választottbírósági Eljárásokat. Az ilyen eljárások nem újíthatók meg.

(2) E Megállapodás nem érinti továbbá a 2018. március 6. előtt indított Választottbírósági Eljárás tárgyát képező jogvita egyezség útján történő rendezését.

7. CIKK
A Szerződő Felek Folyamatban Lévő Választottbírósági Eljárásokkal és Új Választottbírósági Eljárásokkal kapcsolatos kötelezettségei

Amennyiben a Szerződő Felek olyan Kétoldalú Beruházási Megállapodás felei, amelynek alapján Folyamatban Lévő Választottbírósági Eljárás vagy Új Választottbírósági Eljárás indult:

a) egymással együttműködve, a C. mellékletben foglalt nyilatkozat alapján tájékoztatják a választottbíróságokat az Achmea-ítélet 4. cikkben ismertetett jogkövetkezményeiről; továbbá

b) a Kétoldalú Beruházási Megállapodás alapján hozott választottbírósági határozattal kapcsolatos bírósági eljárásban való részvételük esetén felkérik az illetékes nemzeti bíróságot (ideértve bármely harmadik ország bíróságát is), hogy esettől függően helyezze hatályon kívül vagy semmisítse meg a választottbírósági határozatot, illetve tekintsen el annak elismeréséttől és érvényesítésétől.

8. CIKK
A Folyamatban Lévő Választottbírósági Eljárásokhoz kapcsolódó átmeneti intézkedések

(1) Olyan beruházó esetében, amely Folyamatban Lévő Választottbírósági Eljárásban vesz részt és az illetékes nemzeti bíróság előtt nem támadta meg a jogvita tárgyát képező intézkedést, a 9. cikk és a 10. cikk átmeneti intézkedéseit kell alkalmazni.

(2) Ha e Megállapodás hatálybalépését megelőzően olyan jogerős határozat születik, amely szerint a vitatott intézkedés nem tartozik az adott Kétoldalú Beruházási Megállapodás hatálya alá vagy nem sérti az adott Kétoldalú Beruházási Megállapodást, az e cikkben említett átmeneti intézkedések nem alkalmazandók.

(3) Amennyiben a Folyamatban Lévő Választottbírósági Eljárás során az érintett Szerződő Fél viszontkeresetet terjeszt elő, e cikk, valamint a 9. és a 10. cikk értelemszerűen alkalmazandó.

(4) Az érintett Szerződő Fél és a beruházó a jogvita egyéb megfelelő rendezéséről is megállapodhat, ideértve az egyezség útján történő rendezést is, feltéve, hogy a megoldás megfelel az uniós jognak.

9. CIKK
Strukturált párbeszéd Folyamatban Lévő Választottbírósági Eljárás esetén

(1) A Folyamatban Lévő Választottbírósági Eljárásban részt vevő beruházó fél felkérheti az eljárásban részt vevő másik Szerződő Felet az e cikk szerinti egyezségi eljárásban történő részvételre az alábbi feltételekkel:

a) a Folyamatban Lévő Választottbírósági Eljárást a beruházó erre vonatkozó kérésére felfüggesztették; továbbá

b) ha a Folyamatban Lévő Választottbírósági Eljárásban már határozat született, de azt véglegesen még nem érvényesítették vagy hajtották végre, a beruházó vállalja, hogy nem kezdeményez a határozat elismerésére, végrehajtására, érvényesítésére vagy a megállapított fizetési kötelezettség teljesítésére irányuló eljárást, illetve kérelmezi a már megindult eljárás felfüggesztését.

Az érintett Szerződő Fél két hónapon belül, írásban válaszol a (2)-(4) bekezdésnek megfelelően.

Valamely Szerződő Fél a Folyamatban Lévő Választottbírósági Eljárásban részt vevő beruházót is felkérheti az e cikk szerinti egyezségi eljárásban történő részvételre. A beruházó az első albekezdés a) és b) pontjában foglalt feltételek teljesülése esetén két hónapon belül, írásban fogadhatja el a felkérést.

Az érintett Szerződő Fél válaszában, illetve adott esetben a beruházó elfogadó nyilatkozatában szerepelnie kell annak, hogy az adott dokumentummal megindul az egyezségi eljárás.

(2) Egyezségi eljárás legfeljebb a Folyamatban Lévő Választottbírósági Eljárást megalapozó Kétoldalú Beruházási Megállapodásnak az e Megállapodás 2. vagy 3. cikke szerinti megszűnését követő hat hónapon belül, az e cikk (1) bekezdése szerinti kérelemmel indítható.

(3) Egyezségi eljárás indul, ha az EUB vagy nemzeti bíróság jogerőre emelkedett ítéletben megállapította, hogy az (1) bekezdésben említett eljárásban kifogásolt állami intézkedés sérti az uniós jogot.

(4) Nem indul egyezségi eljárás, ha az EUB vagy nemzeti bíróság jogerőre emelkedett ítéletben megállapította, hogy az (1) bekezdésben említett eljárásban kifogásolt állami intézkedés nem sérti az uniós jogot. Ugyanígy kell eljárni akkor is, ha az Európai Bizottság jogerős határozatban megállapítja, hogy az intézkedés nem sérti az uniós jogot.

(5) Ha a (3) vagy (4) bekezdés szerinti ítélet meghozatalára irányuló bírósági eljárás van folyamatban, az érintett Szerződő Fél az (1) bekezdés szerinti válaszában tájékoztatja erről a beruházót. A felek felfüggesztik az egyezségi eljárás kezdeményezését, amíg a bírósági eljárásban nem születik jogerős ítélet. Az érintett Szerződő Fél a jogerős ítéletről az annak meghozatalát követő két héten belül értesíti a beruházót. Ugyanígy kell eljárni az Európai Bizottság által elfogadott olyan határozat esetén is, amely még nem emelkedett jogerőre.

(6) Egyezségi eljárás indulhat, ha megállapítható, hogy az (1) bekezdésben említett eljárásban kifogásolt állami intézkedés az uniós jog megsértését okozhatja, továbbá a (3) és a (4) bekezdés egyike sem alkalmazandó.

(7) Az egyezségi eljárást pártatlan közvetítő felügyeli annak érdekében, hogy a felek egyezség útján, jogszerűen és méltányosan, bírósági és választottbírósági eljáráson kívül rendezhessék a Választottbírósági Eljárás tárgyát képező jogvitájukat. Az egyezségi eljárás pártatlan és bizalmas. Az egyezségi eljárás mindegyik fele jogosult álláspontja ismertetésére.

(8) A közvetítőt a beruházó és az adott Folyamatban Lévő Választottbírósági Eljárásban alperesként részt vevő érintett Szerződő Fél közös megegyezéssel jelöli ki. Kiválasztása olyan személyek köréből történik, akik függetlensége és pártatlansága kétségen felül áll, és akik rendelkeznek a szükséges képesítéssel, ezen belül az uniós jog beható ismeretével. A közvetítő nem lehet sem a beruházás végrehajtása szerinti tagállam, sem a beruházó székhelye szerinti tagállam állampolgára, továbbá nem tölthet be a feladatával összeférhetetlen pozíciót. Ha a felek az egyezségi eljárás megindítását követő egy hónapon belül nem jutnak közös megegyezésre a pártatlan közvetítő kiválasztását illetően, a beruházó vagy az adott Folyamatban Lévő Választottbírósági Eljárásban alperesként részt vevő érintett Szerződő Fél felkéri az Európai Bizottság Jogi Szolgálatának Főigazgatóját arra, hogy jelölje ki az Európai Unió Bíróságának azon korábbi tagját, aki a jogvitában érintett felek meghallgatását követően kiválasztja az e bekezdésben meghatározott előírásoknak megfelelő személyt. A közvetítő tájékoztató jellegű díjtáblázatát a D. melléklet tartalmazza.

(9) A közvetítő felkéri a beruházót és a beruházás végrehajtása szerinti tagállamot, hogy a kijelölését követő két hónapon belül nyújtsák be írásbeli beadványaikat. A (6) bekezdés alapján indított egyezségi eljárás esetén a közvetítő felkérheti az Európai Bizottságot, hogy két hónapon belül adjon szakvéleményt az uniós joghoz kapcsolódó releváns kérdésekről.

(10) A közvetítő pártatlanul megszervezi az egyezségi tárgyalásokat, és támogatja a feleket annak érdekében, hogy egyezség útján rendezhessék a jogvitájukat a közvetítő kijelölésétől számított hat hónapon, vagy a felek megegyezése szerinti későbbi határidőn belül. A felek a folyamatban jóhiszeműen vesznek részt. Ennek során a közvetítő megfelelően figyelembe veszi az EUB vagy a nemzeti bíróság jogerőre emelkedett ítéleteit, az Európai Bizottság végleges határozatait, valamint a (9) bekezdés utolsó mondatában említett szakvéleményt. A közvetítő figyelembe veszi továbbá azokat az intézkedéseket, amelyeket az érintett Szerződő Fél tett annak érdekében, hogy megfeleljen az EUB vonatkozó ítéleteinek, valamint az EUB uniós jog szerinti kártérítésre vonatkozó ítélkezési gyakorlatát.

(11) Ha a (10) bekezdésben említett határidőn belül nem kerül sor a jogvita egyezség útján történő rendezésére, az eljárásban részt vevő felek egy hónapon belül javaslatot tesznek a számukra elfogadható megoldásra. Az eljárásban részt vevő felek indokolatlan késedelem nélkül, írásban közlik egymással a javaslatukat. A közvetítő a további tárgyalásokat ennek alapján szervezni meg a jogvita kölcsönösen elfogadható megoldása érdekében.

(12) A javaslatok közlését követő egy hónapon belül, a (11) bekezdésben említett, kölcsönösen ismertetett álláspontok figyelembevételével a közvetítő végleges írásbeli javaslatot tesz a jogvita módosított egyezség útján történő rendezésére. Az említett javaslat kézhezvételét követő egy hónapon belül az eljárásban részt vevő felek mindegyike dönt arról, hogy elfogadja-e a végleges javaslatot, és a döntését írásban közli a másik féllel.

(13) Ha az eljárásban részt vevő felek valamelyike nem fogadja el a végleges javaslatot, ennek okait indokolatlan késedelem nélkül, írásban közli az eljárásban részt vevő másik féllel, szükség esetén a bizalmas információk kihagyásával. Az eljárásban részt vevő mindegyik fél a saját költségeit, továbbá a közvetítő díjának és az egyezségi eljárással összefüggő logisztikai költségeknek a felét viseli.

(14) Ha az eljárásban részt vevő felek megegyezésre jutnak az egyezség feltételeit illetően, jogilag kötelező erővel, indokolatlan késedelem nélkül elfogadják a feltételeket. Az egyezség feltételei:

a) tartalmazzák:

i. a beruházó kötelezettségét a választottbírósági kereset visszavonására vagy a már meghozott, de véglegesen még nem érvényesített vagy végrehajtott határozat végrehajtásáról való lemondásra, adott esetben a Folyamatban Lévő Választottbírósági Eljárás során már megfizetett kártérítés figyelembevételével a kettős kártérítés elkerülése érdekében, valamint

ii. az Új Választottbírósági Eljárás kezdeményezésétől való tartózkodásra vonatkozó kötelezettségvállalást, valamint

b) tartalmazhatják az (1) bekezdésben említett eljárás tárgyát képező intézkedéssel összefüggő valamennyi egyéb jogról és igényről való lemondást.

10. CIKK
Nemzeti bírósághoz forduláshoz való jog

(1) A beruházó jogosult a nemzeti jog szerinti bírósági jogorvoslatra A Folyamatban Lévő Választottbírósági Eljárás tárgyát képező intézkedéssel szemben a (2) bekezdésben meghatározott határidőn belül még a nemzeti elévülési határidő elteltét követően is az alábbi feltételekkel:

a) a beruházó eláll a Folyamatban Lévő Választottbírósági Eljárástól, és lemond a vonatkozó Kétoldalú Beruházási Megállapodásból eredő valamennyi jogáról és igényéről, illetve a már meghozott, de véglegesen még nem érvényesített vagy végrehajtott határozat végrehajtásáról, továbbá Új Választottbírósági Eljárás kezdeményezésétől való tartózkodásra vonatkozó kötelezettséget vállal

i. a Folyamatban Lévő Választottbírósági Eljárást megalapozó Kétoldalú Beruházási Megállapodás megszűnésétől számított hat hónapon belül, ha a 9. cikk szerinti strukturált párbeszédre nem került sor;

ii. attól az időponttól számított hat hónapon belül, hogy az érintett Szerződő Fél elutasítja a beruházó felkérését a strukturált párbeszédben való részvételre a 9. cikk (1) és (6) bekezdése alapján; vagy

iii. attól az időponttól számított hat hónapon belül, hogy a felek közül az utolsó közli a 9. cikk (12) bekezdése szerinti döntését, ha a 9. cikk szerinti strukturált párbeszédre sor került;

b) a nemzeti bírósághoz fordulás gyakorlása a nemzeti vagy uniós jog szerinti kereset előterjesztése céljából történik; továbbá

c) adott esetben a 9. cikk szerinti strukturált párbeszéd nem eredményezett egyezségi megállapodást.

(2) A nemzeti bírósághoz fordulásra vonatkozó nemzeti elévülési határidő, melynek időtartamát az alkalmazandó nemzeti jog határozza meg, az (1) bekezdésnek megfelelően attól az időponttól indul, amikor a beruházó adott esetben visszavonja a Folyamatban Lévő Választottbírósági Eljárást, lemond a már meghozott, de véglegesen még nem végrehajtott vagy nem érvényesített határozat végrehajtásáról, továbbá Új Választottbírósági Eljárás kezdeményezésétől való tartózkodásra vonatkozó kötelezettséget vállal az (1) bekezdés a) pontjával összhangban.

(3) Az egyértelműség kedvéért az e Megállapodás alapján megszűnt Kétoldalú Beruházási Megállapodások rendelkezései nem tekinthetők az e megállapodás alapján nemzeti bíróság előtt indított eljárásban alkalmazandó jog részének.

(4) Az egyértelműség kedvéért az e cikkben foglaltak nem értelmezhetők úgy, hogy azok olyan új bírósági jogorvoslati lehetőséget keletkeztetnek, amelyek az alkalmazandó nemzeti jog szerint nem állnak a beruházó rendelkezésére.

(5) A nemzeti bíróságok a kettős kártérítés elkerülése érdekében figyelembe veszik a Folyamatban Lévő Választottbírósági Eljárás során már megfizetett kártérítést.

4. SZAKASZ

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

11. CIKK
A letéteményes

(1) E Megállapodás letéteményese az Európai Unió Tanácsának főtitkára.

(2) Az Európai Unió Tanácsának főtitkára értesíti a Szerződő Feleket:

a) az ideiglenes alkalmazásra vonatkozó, 17. cikk szerinti határozatról;

b) a megerősítő, elfogadó vagy jóváhagyó bármely okiratnak a 15. cikk szerinti letétbe helyezéséről;

c) e Megállapodásnak a 16. cikk (1) bekezdése szerinti hatálybalépéséről;

d) e Megállapodásnak az egyes Szerződő Felek tekintetében történő, 16. cikk (2) bekezdése szerinti hatálybalépéséről.

(3) Az Európai Unió Tanácsának főtitkára az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzéteszi a megállapodást.

12. CIKK
Mellékletek

(1) A Megállapodás mellékletei annak szerves részét képezik.

(2) Ha az A. mellékletben felsorolt Kétoldalú Beruházási Megállapodások valamelyike nincs hatályban azon a napon, amelyen e Megállapodás az adott Szerződő Felek tekintetében hatályba lép, de a beruházási megállapodás megszűnését megelőzően végrehajtott beruházások a Hatályvesztésre Vonatkozó Rendelkezések révén továbbra is a beruházási megállapodás alkalmazási körébe esnek, a beruházási megállapodást a B. mellékletben felsorolt Kétoldalú Beruházási Megállapodások közé tartozónak kell tekinteni.

13. CIKK
Fenntartások

E Megállapodással kapcsolatban nincs helye fenntartásnak.

14. CIKK
Vitarendezés

(1) A Szerződő Felek lehetőség szerint egyezség útján rendezik az e Megállapodás értelmezésével vagy alkalmazásával kapcsolatban közöttük felmerülő jogvitákat.

(2) Ha a Szerződő Felek közötti jogvita egyezség útján nem rendezhető 90 napon belül, azt a részt vevő Szerződő Felek egyike kérésére az EUB elé terjesztik az EUMSZ 273. cikkének megfelelően.

(3) Az egyértelműség kedvéért e cikk alapján az EUMSZ 273. cikke értelmében vett külön megállapodás jön létre a Szerződő Felek között.

15. CIKK
Megerősítés, jóváhagyás vagy elfogadás

Ezt a Megállapodást az aláíró felek megerősítik, jóváhagyják vagy elfogadják.

A Szerződő Felek a letéteményesnél letétbe helyezik megerősítő, jóváhagyó vagy elfogadó okirataikat.

16. CIKK
Hatálybalépés

(1) Ez a Megállapodás 30 naptári nappal azután lép hatályba, hogy a letéteményes kézhez veszi a második megerősítő, jóváhagyó vagy elfogadó okiratot.

(2) Minden olyan Szerződő Fél tekintetében, amely az (1) bekezdés szerinti hatálybalépést követően erősíti meg, fogadja el vagy hagyja jóvá a Megállapodást, a Megállapodás 30 naptári nappal azután lép hatályba, hogy az adott Szerződő Fél letétbe helyezi a megerősítő, jóváhagyó vagy elfogadó okiratát.

(3) Ha e Megállapodást Folyamatban Lévő Választottbírósági Eljárásban részt vevő Szerződő Fél erősíti meg, hagyja jóvá vagy fogadja el, erről e Megállapodás szóban forgó Szerződő Fél tekintetében történő hatálybalépését megelőzően tájékoztatja az eljárásban részt vevő másik felet. A közlemény megjelöli, hogy a megerősítéssel, jóváhagyással vagy elfogadással megszűnik-e a vonatkozó Kétoldalú Beruházási Megállapodás, vagy az abban részes másik Szerződő Fél részéről is szükség van megerősítésre, jóváhagyásra vagy elfogadásra.

17. CIKK
Ideiglenes alkalmazás

(1) A Szerződő Felek saját alkotmányos követelményeiknek megfelelően úgy határozhatnak, hogy ideiglenesen alkalmazzák e Megállapodást. A Szerződő Felek az ilyen határozatról értesítik a letéteményest.

(2) Ha valamely Kétoldalú Beruházási Megállapodás mindkét részes fele úgy határoz, hogy ideiglenesen alkalmazza e Megállapodást, akkor e Megállapodás rendelkezései a szóban forgó megállapodás tekintetében az ideiglenes alkalmazásról szóló határozatok közül a későbbi keltét követően 30 naptári nappal lépnek hatályba.

18. CIKK
Hiteles szövegek

E Megállapodás egy eredeti példányban, angol, bolgár, cseh, dán, észt, francia, görög, holland, horvát, lengyel, lett, litván, magyar, máltai, német, olasz, portugál, román, spanyol, szlovák és szlovén nyelven készült, amely szövegek mindegyike egyaránt hiteles. A Megállapodást a letéteményes irattárában helyezik letétbe.

A. MELLÉKLET * 

AZ E MEGÁLLAPODÁS ÁLTAL MEGSZÜNTETETT KÉTOLDALÚ BERUHÁZÁSI MEGÁLLAPODÁSOK LISTÁJA
Tagállam Fél/Felek Megállapodás címe Aláírás időpontja Hatálybalépés időpontja
Belga-Luxemburgi Gazdasági Unió HU Megállapodás a Belga-Luxemburgi Gazdasági Unió és a Magyar Népköztársaság között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről 1986.5.14. 1988.9.23.
BG Megállapodás a Belga-Luxemburgi Gazdasági Unió és a Bolgár Népköztársaság között a beruházások kölcsönös ösztönzéséről és védelméről 1988.10.25. 1991.5.29.
PL Megállapodás egyrészről a Belga Királyság kormánya és a Luxemburgi Nagyhercegség kormánya, és másrészről a Lengyel Népköztársaság kormánya között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről 1987.5.19. 1991.8.2.
CZ Megállapodás a Belga-Luxemburgi Gazdasági Unió és a Csehszlovák Szocialista Köztársaság között a beruházások kölcsönös ösztönzéséről és védelméről 1989.4.24. 1992.2.13.
SK Megállapodás a Belga-Luxemburgi Gazdasági Unió és a Csehszlovák Szocialista Köztársaság között a beruházások kölcsönös ösztönzéséről és védelméről 1989.4.24. 1992.2.13.
MT Megállapodás a Belga-Luxemburgi Gazdasági Unió és a Máltai Köztársaság között a beruházások kölcsönös ösztönzéséről és védelméről 1987.3.5. 1993.6.15.
LV Megállapodás a Belga-Luxemburgi Gazdasági Unió és a Lett Köztársaság között a beruházások kölcsönös ösztönzéséről és védelméről 1996.3.27. 1999.4.4.
CY Megállapodás a Belga-Luxemburgi Gazdasági Unió és a Ciprusi Köztársaság között a beruházások kölcsönös ösztönzéséről és védelméről, valamint a levélváltás 1991.2.26. 1999.6.5.
LT Megállapodás a Belga-Luxemburgi Gazdasági Unió és a Litván Köztársaság között a beruházások kölcsönös ösztönzéséről és védelméről 1997.10.15. 1999.9.6.
EE Megállapodás egyrészről a Belga-Luxemburgi Gazdasági Unió, és másrészről az Észt Köztársaság között a beruházások kölcsönös ösztönzéséről és védelméről 1996.1.24. 1999.9.23.
RO Megállapodás a Belga-Luxemburgi Gazdasági Unió és Románia kormánya között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről 1996.3.4. 2001.3.9.
SI Megállapodás a Belga-Luxemburgi Gazdasági Unió és a Szlovén Köztársaság kormánya között a beruházások kölcsönös ösztönzéséről és védelméről 1999.2.1. 2002.1.14.
HR Megállapodás a Belga-Luxemburgi Gazdasági Unió és a Horvát Köztársaság között a beruházások kölcsönös ösztönzéséről és védelméről 2001.10.31. 2003.12.28.
Bolgár Köztársaság MT Megállapodás a Bolgár Népköztársaság kormánya és a Máltai Köztársaság kormánya között a beruházások kölcsönös ösztönzéséről és védelméről 1984.6.12. 1985.2.7.
DE Megállapodás a Bolgár Népköztársaság és a Németországi Szövetségi Köztársaság között a beruházások kölcsönös ösztönzéséről és kölcsönös védelméről 1986.4.12. 1988.3.10.
CY Megállapodás a Bolgár Népköztársaság kormánya és a Ciprusi Köztársaság kormánya között a beruházások kölcsönös ösztönzéséről és védelméről 1987.11.12. 1988.5.18.
FR Megállapodás a Bolgár Népköztársaság kormánya és a Francia Köztársaság kormánya között a beruházások kölcsönös ösztönzéséről és védelméről 1989.4.5. 1990.5.1.
BLEU Megállapodás a Bolgár Népköztársaság és a Belga-Luxemburgi Gazdasági Unió között a beruházások kölcsönös ösztönzéséről és védelméről 1988.10.25. 1991.5.29.
SK Megállapodás a Bolgár Köztársaság kormánya és a Szlovák Köztársaság kormánya között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről 1994.7.21. 1995.3.9.
PL Megállapodás a Bolgár Köztársaság kormánya és a Lengyel Köztársaság kormánya között a beruházások kölcsönös ösztönzéséről és védelméről 1994.4.11. 1995.3.9.
EL Megállapodás a Bolgár Köztársaság kormánya és a Görög Köztársaság kormánya között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről 1993.3.12. 1995.4.29.
DK Megállapodás a Bolgár Köztársaság kormánya és a Dán Királyság kormánya között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről 1993.4.14. 1995.5.20.
RO Megállapodás a Bolgár Köztársaság kormánya és Románia kormánya között a beruházások kölcsönös ösztönzéséről és védelméről 1994.6.1. 1995.5.23.
HU Megállapodás a Bolgár Köztársaság és a Magyar Köztársaság között a beruházások kölcsönös ösztönzéséről és védelméről 1994.6.8. 1995.9.7.
HR Megállapodás a Bolgár Köztársaság kormánya és a Horvát Köztársaság kormánya között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről 1996.6.25. 1998.2.20.
ES Megállapodás a Bolgár Köztársaság és a Spanyol Királyság között a beruházások kölcsönös ösztönzéséről és védelméről 1995.9.5. 1998.4.22.
CZ Megállapodás a Bolgár Köztársaság és a Cseh Köztársaság között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről 1999.3.17. 2000.9.30.
PT Megállapodás a Bolgár Köztársaság kormánya és a Portugál Köztársaság kormánya között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről 1993.5.27. 2000.11.20.
SI Megállapodás a Bolgár Köztársaság kormánya és a Szlovén Köztársaság kormánya között a beruházások kölcsönös ösztönzéséről és védelméről 1998.6.30. 2000.11.26.
NL Megállapodás a Bolgár Köztársaság és a Holland Királyság között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről 1999.10.6. 2001.3.1.
LV Megállapodás a Bolgár Köztársaság kormánya és a Lett Köztársaság kormánya között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről 2003.12.4. 2004.7.23.
LT Megállapodás a Bolgár Köztársaság kormánya és a Litván Köztársaság kormánya között a beruházások ösztönzéséről és védelméről 2005.11.21. 2006.4.25.
Cseh Köztársaság FR Megállapodás a Csehszlovák Szövetségi Köztársaság és a Francia Köztársaság között a beruházások kölcsönös ösztönzéséről és védelméről 1990.9.13. 1991.9.27.
ES Megállapodás a Csehszlovák Szövetségi Köztársaság *  és a Spanyol Királyság között a beruházások védelméről és kölcsönös ösztönzéséről 1990.12.12. 1991.11.28.
BLEU Megállapodás a Csehszlovák Szocialista Köztársaság és a Belga-Luxemburgi Gazdasági Unió között a beruházások kölcsönös ösztönzéséről és védelméről 1989.4.24. 1992.2.13.
DE Megállapodás a Csehszlovák Szövetségi Köztársaság és a Németországi Szövetségi Köztársaság között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről 1990.10.2. 1992.8.2.
NL Megállapodás a Csehszlovák Szövetségi Köztársaság és a Holland Királyság között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről 1991.4.29. 1992.10.1.
EL Megállapodás a Csehszlovák Szövetségi Köztársaság kormánya és a Görög Köztársaság kormánya között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről 1991.6.3. 1992.12.30. (CZ)
1992.12.31. (EL)
RO Megállapodás a Cseh Köztársaság kormánya és a Román Köztársaság kormánya között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről 1993.11.8. 1994.7.28.
PT Megállapodás a Cseh Köztársaság kormánya és a Portugál Köztársaság kormánya között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről 1993.11.12. 1994.8.3.
HU Megállapodás a Cseh Köztársaság és a Magyar Köztársaság között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről 1993.1.14. 1995.5.25.
LT Megállapodás a Cseh Köztársaság kormánya és a Litván Köztársaság kormánya között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről 1994.10.27. 1995.7.12.
HR Megállapodás a Cseh Köztársaság és a Horvát Köztársaság között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről 1996.3.5. 1997.5.15.
BG Megállapodás a Cseh Köztársaság és a Bolgár Köztársaság között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről 1999.3.17. 2000.9.30.
CY Megállapodás a Cseh Köztársaság és a Ciprusi Köztársaság között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről 2001.6.15. 2002.9.25.
Dán Királyság HU Megállapodás a Dán Királyság kormánya és a Magyar Népköztársaság kormánya között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről 1988.5.2. 1988.10.1.
SK Megállapodás a Dán Királyság és a Csehszlovák Szövetségi Köztársaság között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről 1991.3.6. 1992.9.19. (Utódmegállapodás:
1993.1.1.)
LT Megállapodás a Dán Királyság kormánya és a Litván Köztársaság kormánya között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről 1992.3.30. 1993.1.8.
LV Megállapodás a Dán Királyság kormánya és a Lett Köztársaság kormánya között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről 1992.3.30. 1994.11.18.
BG Megállapodás a Dán Királyság kormánya és a Bolgár Köztársaság kormánya között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről 1993.4.14. 1995.5.20.
HR Megállapodás a Dán Királyság kormánya és a Horvát Köztársaság kormánya között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről 2000.7.5. 2002.1.12.
SI Megállapodás a Dán Királyság kormánya és a Szlovén Köztársaság kormánya között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről 1999.5.11. 2002.3.30.
Németországi Szövetségi Köztársaság EL Megállapodás a Németországi Szövetségi Köztársaság és a Görög Királyság között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről 1961.3.27. 1963.7.15.
MT Megállapodás a Németországi Szövetségi Köztársaság és Málta között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről 1974.9.17. 1975.12.14.
PT Megállapodás a Németországi Szövetségi Köztársaság és a Portugál Köztársaság között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről 1980.9.16. 1982.4.23.
HU Megállapodás a Németországi Szövetségi Köztársaság és a Magyar Népköztársaság között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről 1986.4.30. 1987.11.7.
BG Megállapodás a Németországi Szövetségi Köztársaság és a Bolgár Népköztársaság között a beruházások kölcsönös ösztönzéséről és kölcsönös védelméről 1986.4.12. 1988.3.10.
CZ Megállapodás a Németországi Szövetségi Köztársaság és a Csehszlovák Szövetségi Köztársaság között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről 1990.10.2. 1992.8.2.
SK Megállapodás a Németországi Szövetségi Köztársaság és a Csehszlovák Szövetségi Köztársaság között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről 1990.10.2. 1992.8.2.
LV Megállapodás a Németországi Szövetségi Köztársaság és a Lett Köztársaság között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről 1993.4.20. 1996.6.9.
EE Megállapodás a Németországi Szövetségi Köztársaság és az Észt Köztársaság között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről 1992.11.12. 1997.1.12.
LT Megállapodás a Németországi Szövetségi Köztársaság és a Litván Köztársaság között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről 1992.2.28. 1997.6.27.
SI Megállapodás a Németországi Szövetségi Köztársaság és a Szlovén Köztársaság között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről 1993.10.28. 1998.7.18.
RO Megállapodás a Németországi Szövetségi Köztársaság és Románia között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről 1996.6.25. 1998.12.12.
HR Megállapodás a Németországi Szövetségi Köztársaság és a Horvát Köztársaság között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről *  1997.3.21. 2000.9.28.
Észt Köztársaság NL Megállapodás az Észt Köztársaság és a Holland Királyság között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről 1992.10.27. 1993.9.1.
FR Megállapodás az Észt Köztársaság kormánya és a Francia Köztársaság kormánya között a beruházások kölcsönös ösztönzéséről és védelméről 1992.5.14. 1995.9.25.
LV Megállapodás az Észt Köztársaság kormánya és a Lett Köztársaság kormánya között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről 1996.2.7. 1996.5.23.
LT Megállapodás az Észt Köztársaság kormánya és a Litván Köztársaság kormánya között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről 1995.9.7. 1996.6.20.
DE Megállapodás az Észt Köztársaság és a Németországi Szövetségi Köztársaság között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről 1992.11.12. 1997.1.12.
ES Megállapodás az Észt Köztársaság és a Spanyol Királyság között a beruházások kölcsönös ösztönzéséről és védelméről 1997.11.11. 1998.7.1.
EL Megállapodás az Észt Köztársaság kormánya és a Görög Köztársaság kormánya között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről 1997.4.17. 1998.8.1. (EL) 1998.8.7. (EE)
BLEU Megállapodás egyrészről az Észt Köztársaság, és másrészről a Belga-Luxemburgi Gazdasági Unió között a beruházások kölcsönös ösztönzéséről és védelméről 1996.1.24. 1999.9.23.
Görög Köztársaság DE Megállapodás a Görög Királyság és a Németországi Szövetségi Köztársaság között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről 1961.3.27. 1963.7.15.
HU Megállapodás a Görög Köztársaság kormánya és a Magyar Népköztársaság kormánya között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről 1989.5.26. 1992.2.1.
CZ Megállapodás a Görög Köztársaság kormánya és a Csehszlovák Szövetségi Köztársaság kormánya között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről 1991.6.3. 1992.12.30. (CZ)
1992.12.31. (EL)
SK Megállapodás a Görög Köztársaság kormánya és a Csehszlovák Szövetségi Köztársaság kormánya között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről 1991.6.3. 1992.12.31
CY Megállapodás a Görög Köztársaság kormánya és a Ciprusi Köztársaság kormánya között a beruházások kölcsönös ösztönzéséről és védelméről 1992.3.30. 1993.2.26.
BG Megállapodás a Görög Köztársaság kormánya és a Bolgár Köztársaság kormánya között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről 1993.3.12. 1995.4.29.
LT Megállapodás a Görög Köztársaság kormánya és a Litván Köztársaság kormánya között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről 1996.7.19. 1997.7.10.
LV Megállapodás a Görög Köztársaság kormánya és a Lett Köztársaság kormánya között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről 1995.7.20. 1998.2.8. (EL)
1988.2.9. (LV)
RO Megállapodás a Görög Köztársaság kormánya és Románia kormánya között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről 1997.5.23. 1998.6.11. (RO)
1998.6.12. (EL)
EE Megállapodás a Görög Köztársaság kormánya és az Észt Köztársaság kormánya között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről 1997.4.17. 1998.8.1. (EL), 1998.8.7. (EE)
HR Megállapodás a Görög Köztársaság kormánya és a Horvát Köztársaság kormánya között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről 1996.10.18. 1998.10.20. (EL)
1998.10.21. (HR)
SI Megállapodás a Görög Köztársaság kormánya és a Szlovén Köztársaság kormánya között a beruházások kölcsönös ösztönzéséről és védelméről 1997.5.29. 2000.2.10.
Spanyol Királyság CZ Megállapodás a Spanyol Királyság és a Csehszlovák Szövetségi Köztársaság között a beruházások védelméről és kölcsönös ösztönzéséről *  1990.12.12. 1991.11.28.
SK Megállapodás a Spanyol Királyság és a Csehszlovák Szövetségi Köztársaság között a beruházások kölcsönös védelméről és ösztönzéséről 1990.12.12. 1991.11.28.
HU Megállapodás a Spanyol Királyság és a Magyar Köztársaság között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről 1989.11.9. 1992.8.1.
RO Megállapodás Spanyolország és Románia között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről 1995.1.25. 1995.12.7.
LT Megállapodás a Spanyol Királyság és a Litván Köztársaság között a beruházások kölcsönös ösztönzéséről és védelméről 1994.7.6. 1995.12.22.
LV Megállapodás a Spanyol Királyság és a Lett Köztársaság között a beruházások kölcsönös ösztönzéséről és védelméről 1995.10.26. 1997.3.14.
BG Megállapodás a Spanyol Királyság és a Bolgár Köztársaság között a beruházások kölcsönös ösztönzéséről és védelméről 1995.9.5. 1998.4.22.
EE Megállapodás a Spanyol Királyság és az Észt Köztársaság között a beruházások kölcsönös ösztönzéséről és védelméről 1997.11.11. 1998.7.1.
HR Megállapodás a Spanyol Királyság és a Horvát Köztársaság között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről 1997.7.21. 1998.9.17.
SI Megállapodás a Spanyol Királyság és a Szlovén Köztársaság között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről 1998.7.15. 2000.4.3.
Francia Köztársaság MT Megállapodás a Francia Köztársaság kormánya és a Máltai Köztársaság kormánya között a beruházások kölcsönös ösztönzéséről és védelméről 1976.8.11. 1978.1.1.
HU Megállapodás a Francia Köztársaság kormánya és a Magyar Népköztársaság kormánya között a beruházások kölcsönös ösztönzéséről és védelméről 1986.11.6. 1987.9.30.
BG Megállapodás a Francia Köztársaság kormánya és a Bolgár Népköztársaság kormánya között a beruházások kölcsönös ösztönzéséről és védelméről 1989.4.5. 1990.5.1.
CZ Megállapodás a Francia Köztársaság és a Csehszlovák Szövetségi Köztársaság között a beruházások kölcsönös ösztönzéséről és védelméről 1990.9.13. 1991.9.27.
SK Megállapodás a Francia Köztársaság és a Csehszlovák Szövetségi Köztársaság között a beruházások kölcsönös ösztönzéséről és védelméről 1990.9.13. 1991.9.27.
LV Megállapodás a Francia Köztársaság kormánya és a Lett Köztársaság kormánya között a beruházások kölcsönös ösztönzéséről és védelméről 1992.5.15. 1994.10.1.
LT Megállapodás a Francia Köztársaság kormánya és a Litván Köztársaság kormánya között a beruházások kölcsönös ösztönzéséről és védelméről 1992.4.23. 1995.3.27.
EE Megállapodás a Francia Köztársaság kormánya és az Észt Köztársaság kormánya között a beruházások kölcsönös ösztönzéséről és védelméről 1992.5.14. 1995.9.25.
RO Megállapodás a Francia Köztársaság kormánya és Románia kormánya között a beruházások kölcsönös ösztönzéséről és védelméről 1995.3.21. 1996.6.20.
HR Megállapodás a Francia Köztársaság kormánya és a Horvát Köztársaság kormánya között a beruházások kölcsönös ösztönzéséről és védelméről *  1996.6.3. 1998.3.5.
SI Megállapodás a Francia Köztársaság kormánya és a Szlovén Köztársaság kormánya között a beruházások kölcsönös ösztönzéséről és védelméről 1998.2.11. 2000.8.5.
Horvát Köztársaság RO Megállapodás a Horvát Köztársaság kormánya és Románia kormánya között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről 1994.6.8. 1995.9.9.
SK Megállapodás a Horvát Köztársaság kormánya és a Szlovák Köztársaság kormánya között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről 1996.2.12. 1997.2.5. (SK)
1997.2.6. (HR)
CZ Megállapodás a Horvát Köztársaság és a Cseh Köztársaság között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről 1996.3.5. 1997.5.15.
PT Megállapodás a Horvát Köztársaság és a Portugál Köztársaság között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről 1995.5.10. 1997.10.24.
BG Megállapodás a Horvát Köztársaság kormánya és a Bolgár Köztársaság kormánya között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről 1996.6.25. 1998.2.20.
FR Megállapodás a Horvát Köztársaság kormánya és a Francia Köztársaság kormánya között a beruházások kölcsönös ösztönzéséről és védelméről *  1996.6.3. 1998.3.5.
ES Megállapodás a Horvát Köztársaság és a Spanyol Királyság között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről 1997.7.21. 1998.9.17.
EL Megállapodás a Horvát Köztársaság kormánya és a Görög Köztársaság kormánya között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről 1996.10.18. 1998.10.20. (EL)
1998.10.21. (HR)
NL Megállapodás a Horvát Köztársaság és a Holland Királyság között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről 1998.4.28. 1999.6.1.
DE Megállapodás a Horvát Köztársaság és a Németországi Szövetségi Köztársaság között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről *  1997.3.21. 2000.9.28.
DK Megállapodás a Horvát Köztársaság kormánya és a Dán Királyság kormánya között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről 2000.7.5. 2002.1.12.
HU Megállapodás a Horvát Köztársaság és a Magyar Köztársaság között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről 1996.5.15. 2002.3.1.
MT Megállapodás a Horvát Köztársaság kormánya és Málta kormánya között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről 2001.7.11. 2002.5.10.
BLEU Megállapodás a Horvát Köztársaság és a Belga-Luxemburgi Gazdasági Unió között a beruházások kölcsönös ösztönzéséről és védelméről 2001.10.31. 2003.12.28.
SI Megállapodás a Horvát Köztársaság kormánya és a Szlovén Köztársaság kormánya között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről 1997.12.12. 2004.7.8.
LV Megállapodás a Horvát Köztársaság kormánya és a Lett Köztársaság kormánya között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről 2002.4.4. 2005.5.25.
LT Megállapodás a Horvát Köztársaság kormánya és a Litván Köztársaság kormánya között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről 2008.4.15. 2009.1.30.
Ciprusi Köztársaság BG Megállapodás a Ciprusi Köztársaság kormánya és a Bolgár Népköztársaság kormánya között a beruházások kölcsönös ösztönzéséről és védelméről 1987.11.12. 1988.5.18.
HU Megállapodás a Ciprusi Köztársaság kormánya és a Magyar Népköztársaság kormánya között a beruházások kölcsönös ösztönzéséről és védelméről 1989.5.24. 1990.5.25.
EL Megállapodás a Ciprusi Köztársaság kormánya és a Görög Köztársaság kormánya között a beruházások kölcsönös ösztönzéséről és védelméről 1992.3.30. 1993.2.26.
RO Megállapodás a Ciprusi Köztársaság kormánya és Románia kormánya között a beruházások kölcsönös ösztönzéséről és védelméről 1991.7.26. 1993.7.10.
BLEU Megállapodás a Ciprusi Köztársaság és a Belga-Luxemburgi Gazdasági Unió között a beruházások kölcsönös ösztönzéséről és védelméről, valamint a levélváltás 1991.2.26. 1999.6.5.
CZ Megállapodás a Ciprusi Köztársaság és a Cseh Köztársaság között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről 2001.6.15. 2002.9.25.
MT Megállapodás a Ciprusi Köztársaság kormánya és Málta kormánya között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről 2002.9.9. 2003.11.30.
Lett Köztársaság FR Megállapodás a Lett Köztársaság kormánya és a Francia Köztársaság kormánya között a beruházások kölcsönös ösztönzéséről és védelméről 1992.5.15. 1994.10.1.
DK Megállapodás a Lett Köztársaság kormánya és a Dán Királyság kormánya között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről 1992.3.30. 1994.11.18.
NL Megállapodás a Lett Köztársaság és a Holland Királyság között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről 1994.3.14. 1995.4.1.
EE Megállapodás a Lett Köztársaság kormánya és az Észt Köztársaság kormánya között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről 1996.2.7. 1996.5.23.
DE Megállapodás a Lett Köztársaság és a Németországi Szövetségi Köztársaság között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről 1993.4.20. 1996.6.9.
LT Megállapodás a Lett Köztársaság kormánya és a Litván Köztársaság kormánya között a beruházások ösztönzéséről és védelméről 1996.2.7. 1996.7.23.
ES Megállapodás a Lett Köztársaság és a Spanyol Királyság között a beruházások kölcsönös ösztönzéséről és védelméről 1995.10.26. 1997.3.14.
PT Megállapodás a Lett Köztársaság és a Portugál Köztársaság között a beruházások kölcsönös ösztönzéséről és védelméről 1995.9.27. 1997.7.17.
EL Megállapodás a Lett Köztársaság kormánya és a Görög Köztársaság kormánya között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről 1995.7.20. 1998.2.8. (EL)
1988.2.9. (LV)
SK Megállapodás a Lett Köztársaság kormánya és a Szlovák Köztársaság kormánya között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről 1998.4.9. 1998.10.30.
BLEU Megállapodás a Lett Köztársaság és a Belga-Luxemburgi Gazdasági Unió között a beruházások kölcsönös ösztönzéséről és védelméről 1996.3.27. 1999.4.4.
HU Megállapodás a Lett Köztársaság és a Magyar Köztársaság között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről 1999.6.10. 2000.8.25.
RO Megállapodás a Lett Köztársaság kormánya és Románia kormánya között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről 2001.11.27. 2002.8.22.
BG Megállapodás a Lett Köztársaság kormánya és a Bolgár Köztársaság kormánya között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről 2003.12.4. 2004.7.23.
HR Megállapodás a Lett Köztársaság kormánya és a Horvát Köztársaság kormánya között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről 2002.4.4. 2005.5.25.
Litván Köztársaság DK Megállapodás a Litván Köztársaság kormánya és a Dán Királyság kormánya között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről 1992.3.30. 1993.1.8.
PL Megállapodás a Litván Köztársaság és a Lengyel Köztársaság között a beruházások kölcsönös ösztönzéséről és védelméről 1992.9.28. 1993.8.6.
RO Megállapodás a Litván Köztársaság kormánya és Románia kormánya között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről 1994.3.8. 1994.12.15.
FR Megállapodás a Litván Köztársaság kormánya és a Francia Köztársaság kormánya között a beruházások kölcsönös ösztönzéséről és védelméről 1992.4.23. 1995.3.27.
NL Megállapodás a Litván Köztársaság kormánya és a Holland Királyság kormánya között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről 1994.1.26. 1995.4.1.
CZ Megállapodás a Litván Köztársaság kormánya és a Cseh Köztársaság kormánya között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről 1994.10.27. 1995.7.12.
ES Megállapodás a Litván Köztársaság és a Spanyol Királyság között a beruházások kölcsönös ösztönzéséről és védelméről 1994.7.6. 1995.12.22.
EE Megállapodás a Litván Köztársaság kormánya és az Észt Köztársaság kormánya között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről 1995.9.7. 1996.6.20.
LV Megállapodás a Litván Köztársaság kormánya és a Lett Köztársaság kormánya között a beruházások ösztönzéséről és védelméről 1996.2.7. 1996.7.23.
DE Megállapodás a Litván Köztársaság és a Németországi Szövetségi Köztársaság között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről 1992.2.28. 1997.6.27.
EL Megállapodás a Litván Köztársaság kormánya és a Görög Köztársaság kormánya között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről 1996.7.19. 1997.7.10.
BLEU Megállapodás a Litván Köztársaság és a Belga-Luxemburgi Gazdasági Unió között a beruházások kölcsönös ösztönzéséről és védelméről 1997.10.15. 1999.9.6.
SI Megállapodás a Litván Köztársaság kormánya és a Szlovén Köztársaság kormánya között a beruházások ösztönzéséről és védelméről 1998.10.13. 2002.5.15.
HU Megállapodás a Litván Köztársaság és a Magyar Köztársaság között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről 1999.5.25. 2003.5.20.
PT Megállapodás a Litván Köztársaság és a Portugál Köztársaság között a beruházások kölcsönös ösztönzéséről és védelméről 1998.5.27. 2003.8.14.
BG Megállapodás a Litván Köztársaság kormánya és a Bolgár Köztársaság kormánya között a beruházások ösztönzéséről és védelméről 2005.11.21. 2006.4.25.
HR Megállapodás a Litván Köztársaság kormánya és a Horvát Köztársaság kormánya között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről 2008.4.15. 2009.1.30.
Belga-Luxemburgi Gazdasági Unió HU Megállapodás a Belga-Luxemburgi Gazdasági Unió és a Magyar Népköztársaság között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről 1986.5.14. 1988.9.23.
BG Megállapodás a Belga-Luxemburgi Gazdasági Unió és a Bolgár Népköztársaság között a beruházások kölcsönös ösztönzéséről és védelméről 1988.10.25. 1991.5.29.
PL Megállapodás egyrészről a Belga Királyság kormánya és a Luxemburgi Nagyhercegség kormánya, és másrészről a Lengyel Népköztársaság kormánya között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről 1987.5.19. 1991.8.2.
CZ Megállapodás a Belga-Luxemburgi Gazdasági Unió és a Csehszlovák Szocialista Köztársaság között a beruházások kölcsönös ösztönzéséről és védelméről 1989.4.24. 1992.2.13.
SK Megállapodás a Belga-Luxemburgi Gazdasági Unió és a Csehszlovák Szocialista Köztársaság között a beruházások kölcsönös ösztönzéséről és védelméről 1989.4.24. 1992.2.13.
MT Megállapodás a Belga-Luxemburgi Gazdasági Unió és a Máltai Köztársaság között a beruházások kölcsönös ösztönzéséről és védelméről 1987.3.5. 1993.6.15.
LV Megállapodás a Belga-Luxemburgi Gazdasági Unió és a Lett Köztársaság között a beruházások kölcsönös ösztönzéséről és védelméről 1996.3.27. 1999.4.4.
CY Megállapodás a Belga-Luxemburgi Gazdasági Unió és a Ciprusi Köztársaság között a beruházások kölcsönös ösztönzéséről és védelméről, valamint a levélváltás 1991.2.26. 1999.6.5.
LT Megállapodás a Belga-Luxemburgi Gazdasági Unió és a Litván Köztársaság között a beruházások kölcsönös ösztönzéséről és védelméről 1997.10.15. 1999.9.6.
EE Megállapodás egyrészről a Belga-Luxemburgi Gazdasági Unió, és másrészről az Észt Köztársaság között a beruházások kölcsönös ösztönzéséről és védelméről 1996.1.24. 1999.9.23.
RO Megállapodás a Belga-Luxemburgi Gazdasági Unió és Románia kormánya között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről 1996.3.4. 2001.3.9.
SI Megállapodás a Belga-Luxemburgi Gazdasági Unió és a Szlovén Köztársaság kormánya között a beruházások kölcsönös ösztönzéséről és védelméről 1999.2.1. 2002.1.14.
HR Megállapodás a Belga-Luxemburgi Gazdasági Unió és a Horvát Köztársaság között a beruházások kölcsönös ösztönzéséről és védelméről 2001.10.31. 2003.12.28.
Magyarország FR Megállapodás a Magyar Népköztársaság kormánya és a Francia Köztársaság kormánya között a beruházások kölcsönös ösztönzéséről és védelméről 1986.11.6. 1987.9.30.
DE Megállapodás a Magyar Népköztársaság és a Németországi Szövetségi Köztársaság között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről 1986.4.30. 1987.11.7.
NL Megállapodás a Magyar Népköztársaság és a Holland Királyság között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről 1987.9.2. 1988.6.1.
BLEU Megállapodás a Magyar Népköztársaság és a Belga-Luxemburgi Gazdasági Unió között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről 1986.5.14. 1988.9.23.
DK Megállapodás a Magyar Népköztársaság kormánya és a Dán Királyság kormánya között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről 1988.5.2. 1988.10.1.
CY Megállapodás a Magyar Népköztársaság kormánya és a Ciprusi Köztársaság kormánya között a beruházások kölcsönös ösztönzéséről és védelméről 1989.5.24. 1990.5.25.
EL Megállapodás a Magyar Népköztársaság kormánya és a Görög Köztársaság kormánya között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről 1989.5.26. 1992.2.1.
ES Megállapodás a Magyar Köztársaság és a Spanyol Királyság között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről 1989.11.9. 1992.8.1.
CZ Megállapodás a Magyar Köztársaság és a Cseh Köztársaság között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről 1993.1.14. 1995.5.25.
PL Megállapodás a Magyar Köztársaság és a Lengyel Köztársaság között a beruházások kölcsönös ösztönzéséről és védelméről 1992.9.23. 1995.6.16.
BG Megállapodás a Magyar Köztársaság és a Bolgár Köztársaság között a beruházások kölcsönös ösztönzéséről és védelméről 1994.6.8. 1995.9.7.
RO Megállapodás a Magyar Köztársaság és Románia között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről 1993.9.16. 1996.5.6.
SK Megállapodás a Magyar Köztársaság és a Szlovák Köztársaság között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről 1993.1.15. 1996.7.19.
PT Megállapodás a Magyar Köztársaság kormánya és a Portugál Köztársaság kormánya között a beruházások kölcsönös ösztönzéséről és védelméről 1992.2.28. 1997.10.8.
SI Megállapodás a Magyar Köztársaság és a Szlovén Köztársaság között a beruházások kölcsönös védelméről és ösztönzéséről 1996.10.15. 2000.6.9.
LV Megállapodás a Magyar Köztársaság és a Lett Köztársaság között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről 1999.6.10. 2000.8.25.
HR Megállapodás a Magyar Köztársaság és a Horvát Köztársaság között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről 1996.5.15. 2002.3.1.
LT Megállapodás a Magyar Köztársaság és a Litván Köztársaság között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről 1999.5.25. 2003.5.20.
Máltai Köztársaság DE Megállapodás Málta és a Németországi Szövetségi Köztársaság között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről 1974.9.17. 1975.12.14.
FR Megállapodás a Máltai Köztársaság kormánya és a Francia Köztársaság kormánya között a beruházások kölcsönös ösztönzéséről és védelméről 1976.8.11. 1978.1.1.
BG Megállapodás a Máltai Köztársaság kormánya és a Bolgár Népköztársaság kormánya között a beruházások kölcsönös ösztönzéséről és védelméről 1984.6.12. 1985.2.7.
NL Megállapodás a Máltai Köztársaság kormánya és a Holland Királyság kormánya között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről 1984.9.10. 1985.7.1.
BLEU Megállapodás a Máltai Köztársaság és a Belga-Luxemburgi Gazdasági Unió között a beruházások kölcsönös ösztönzéséről és védelméről 1987.3.5. 1993.6.15.
SK Megállapodás a Máltai Köztársaság kormánya és a Szlovák Köztársaság kormánya között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről 1999.9.7. 2000.5.29.
SI Megállapodás a Máltai Köztársaság kormánya és a Szlovén Köztársaság kormánya között a beruházások kölcsönös ösztönzéséről és védelméről 2001.3.15. 2001.11.6.
HR Megállapodás Málta kormánya és a Horvát Köztársaság kormánya között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről 2001.7.11. 2002.5.10.
CY Megállapodás Málta kormánya és a Ciprusi Köztársaság kormánya között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről 2002.9.9. 2003.11.30.
Holland Királyság MT Megállapodás a Holland Királyság kormánya és Málta kormánya között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről 1984.9.10. 1985.7.1.
HU Megállapodás a Holland Királyság és a Magyar Népköztársaság között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről 1987.9.2. 1988.6.1.
CZ Megállapodás a Holland Királyság és a Csehszlovák Szövetségi Köztársaság között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről 1991.4.29. 1992.10.1.
SK Megállapodás a Holland Királyság és a Csehszlovák Szövetségi Köztársaság között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről 1991.4.29. 1992.10.1.
EE Megállapodás a Holland Királyság és az Észt Köztársaság között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről 1992.10.27. 1993.9.1.
RO Megállapodás a Holland Királyság kormánya és Románia kormánya között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről 1994.4.19. 1995.2.1.
LT Megállapodás a Holland Királyság kormánya és a Litván Köztársaság kormánya között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről 1994.1.26. 1995.4.1.
LV Megállapodás a Holland Királyság és a Lett Köztársaság között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről 1994.3.14. 1995.4.1.
SI Megállapodás a Holland Királyság kormánya és a Szlovén Köztársaság kormánya között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről 1996.9.24. 1998.8.1.
HR Megállapodás a Holland Királyság és a Horvát Köztársaság között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről 1998.4.28. 1999.6.1.
BG Megállapodás a Holland Királyság és a Bolgár Köztársaság között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről 1999.10.6. 2001.3.1.
Lengyel Köztársaság BLEU Megállapodás egyrészről a Lengyel Népköztársaság kormánya, és másrészről a Belga Királyság kormánya és a Luxemburgi Nagyhercegség kormánya között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről 1987.5.19. 1991.8.2.
LT Megállapodás a Lengyel Köztársaság és a Litván Köztársaság között a beruházások kölcsönös ösztönzéséről és védelméről 1992.9.28. 1993.8.6.
BG Megállapodás a Lengyel Köztársaság kormánya és a Bolgár Köztársaság kormánya között a beruházások kölcsönös ösztönzéséről és védelméről 1994.4.11. 1995.3.9.
HU Megállapodás a Lengyel Köztársaság és a Magyar Köztársaság között a beruházások kölcsönös ösztönzéséről és védelméről 1992.9.23. 1995.6.16.
SK Megállapodás a Lengyel Köztársaság és a Szlovák Köztársaság között a beruházások kölcsönös ösztönzéséről és védelméről 1994.8.18. 1996.3.14.
SI Megállapodás a Lengyel Köztársaság és a Szlovén Köztársaság között a beruházások kölcsönös ösztönzéséről és védelméről 1996.6.28. 2000.3.31.
Portugál Köztársaság DE Megállapodás a Portugál Köztársaság és a Németországi Szövetségi Köztársaság között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről 1980.9.16. 1982.4.23.
CZ Megállapodás a Portugál Köztársaság kormánya és a Cseh Köztársaság kormánya között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről 1993.11.12. 1994.8.3.
RO Megállapodás a Portugál Köztársaság kormánya és Románia kormánya között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről 1993.11.17. 1994.11.17.
LV Megállapodás a Portugál Köztársaság és a Lett Köztársaság között a beruházások kölcsönös ösztönzéséről és védelméről 1995.9.27. 1997.7.17.
HU Megállapodás a Portugál Köztársaság kormánya és a Magyar Köztársaság kormánya között a beruházások kölcsönös ösztönzéséről és védelméről 1992.2.28. 1997.10.8.
HR Megállapodás a Portugál Köztársaság és a Horvát Köztársaság között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről 1995.5.10. 1997.10.24.
SK Megállapodás a Portugál Köztársaság és a Szlovák Köztársaság között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről 1995.7.10. 1999.5.15.
SI Megállapodás a Portugál Köztársaság és a Szlovén Köztársaság között a beruházások kölcsönös ösztönzéséről és védelméről 1997.5.14. 2000.5.4.
BG Megállapodás a Portugál Köztársaság kormánya és a Bolgár Köztársaság kormánya között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről 1993.5.27. 2000.11.20.
LT Megállapodás a Portugál Köztársaság és a Litván Köztársaság között a beruházások kölcsönös ösztönzéséről és védelméről 1998.5.27. 2003.8.14.
Románia CY Megállapodás Románia kormánya és a Ciprusi Köztársaság kormánya között a beruházások kölcsönös ösztönzéséről és védelméről 1991.7.26. 1993.7.10.
CZ Megállapodás a Román Köztársaság kormánya és a Cseh Köztársaság kormánya között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről 1993.11.8. 1994.7.28.
PT Megállapodás Románia kormánya és a Portugál Köztársaság kormánya között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről 1993.11.17. 1994.11.17.
LT Megállapodás Románia kormánya és a Litván Köztársaság kormánya között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről 1994.3.8. 1994.12.15.
NL Megállapodás Románia kormánya és a Holland Királyság kormánya között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről 1994.4.19. 1995.2.1.
BG Megállapodás Románia kormánya és a Bolgár Köztársaság kormánya között a beruházások kölcsönös ösztönzéséről és védelméről 1994.6.1. 1995.5.23.
HR Megállapodás Románia kormánya és a Horvát Köztársaság kormánya között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről 1994.6.8. 1995.9.9.
ES Megállapodás Románia és Spanyolország között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről 1995.1.25. 1995.12.7.
SK Megállapodás Románia kormánya és a Szlovák Köztársaság kormánya között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről 1994.3.3. 1996.3.7.
HU Megállapodás a Magyar Köztársaság és Románia között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről 1993.9.16. 1996.5.6.
FR Megállapodás Románia kormánya és a Francia Köztársaság kormánya között a beruházások kölcsönös ösztönzéséről és védelméről 1995.3.21. 1996.6.20.
SI Megállapodás Románia kormánya és a Szlovén Köztársaság kormánya között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről 1996.1.24. 1996.11.24.
EL Megállapodás Románia kormánya és a Görög Köztársaság kormánya között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről 1997.5.23. 1998.6.11. (RO) 1998.6.12. (EL)
DE Megállapodás Románia és a Németországi Szövetségi Köztársaság között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről 1996.6.25. 1998.12.12.
BLEU Megállapodás Románia kormánya és a Belga-Luxemburgi Gazdasági Unió között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről 1996.3.4. 2001.3.9.
LV Megállapodás Románia kormánya és a Lett Köztársaság kormánya között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről 2001.11.27. 2002.8.22.
Szlovén Köztársaság SK Megállapodás a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság között a beruházások kölcsönös védelméről és ösztönzéséről 1993.7.28. 1996.3.28.
RO Megállapodás a Szlovén Köztársaság kormánya és Románia kormánya között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről 1996.1.24. 1996.11.24.
DE Megállapodás a Szlovén Köztársaság és a Németországi Szövetségi Köztársaság között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről 1993.10.28. 1998.7.18.
NL Megállapodás a Szlovén Köztársaság kormánya és a Holland Királyság kormánya között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről 1996.9.24. 1998.8.1.
EL Megállapodás a Szlovén Köztársaság kormánya és a Görög Köztársaság kormánya között a beruházások kölcsönös ösztönzéséről és védelméről 1997.5.29. 2000.2.10.
PL Megállapodás a Szlovén Köztársaság és a Lengyel Köztársaság között a beruházások kölcsönös ösztönzéséről és védelméről 1996.6.28. 2000.3.31.
ES Megállapodás a Szlovén Köztársaság és a Spanyol Királyság között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről 1998.7.15. 2000.4.3.
PT Megállapodás a Szlovén Köztársaság és a Portugál Köztársaság között a beruházások kölcsönös ösztönzéséről és védelméről 1997.5.14. 2000.5.4.
HU Megállapodás a Szlovén Köztársaság és a Magyar Köztársaság között a beruházások kölcsönös védelméről és ösztönzéséről 1996.10.15. 2000.6.9.
FR Megállapodás a Szlovén Köztársaság kormánya és a Francia Köztársaság kormánya között a beruházások kölcsönös ösztönzéséről és védelméről 1998.2.11. 2000.8.5.
BG Megállapodás a Szlovén Köztársaság kormánya és a Bolgár Köztársaság kormánya között a beruházások kölcsönös ösztönzéséről és védelméről 1998.6.30. 2000.11.26.
MT Megállapodás a Szlovén Köztársaság kormánya és Málta kormánya között a beruházások kölcsönös ösztönzéséről és védelméről 2001.3.15. 2001.11.6.
BLEU Megállapodás a Szlovén Köztársaság kormánya és a Belga-Luxemburgi Gazdasági Unió között a beruházások kölcsönös ösztönzéséről és védelméről 1999.2.1. 2002.1.14.
DK Megállapodás a Szlovén Köztársaság kormánya és a Dán Királyság kormánya között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről 1999.5.11. 2002.3.30.
LT Megállapodás a Szlovén Köztársaság kormánya és a Litván Köztársaság kormánya között a beruházások ösztönzéséről és védelméről 1998.10.13. 2002.5.15.
HR Megállapodás a Szlovén Köztársaság kormánya és a Horvát Köztársaság kormánya között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről 1997.12.12. 2004.7.8.
Szlovák Köztársaság FR Megállapodás a Csehszlovák Szövetségi Köztársaság és a Francia Köztársaság között a beruházások kölcsönös ösztönzéséről és védelméről 1990.9.13. 1991.9.27.
ES Megállapodás a Csehszlovák Szövetségi Köztársaság és a Spanyol Királyság között a beruházások kölcsönös védelméről és ösztönzéséről 1990.12.12. 1991.11.28.
BLEU Megállapodás a Csehszlovák Szocialista Köztársaság és a Belga-Luxemburgi Gazdasági Unió között a beruházások kölcsönös ösztönzéséről és védelméről 1989.4.24. 1992.2.13.
DE Megállapodás a Csehszlovák Szövetségi Köztársaság és a Németországi Szövetségi Köztársaság között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről 1990.10.2. 1992.8.2.
DK Megállapodás a Csehszlovák Szövetségi Köztársaság és a Dán Királyság között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről 1991.3.6. 1992.9.19. (Utódmegállapodás: 1993.1.1.)
NL Megállapodás a Csehszlovák Szövetségi Köztársaság és a Holland Királyság között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről 1991.4.29. 1992.10.1.
EL Megállapodás a Csehszlovák Szövetségi Köztársaság kormánya és a Görög Köztársaság kormánya között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről 1991.6.3. 1992.12.31.
BG Megállapodás a Szlovák Köztársaság kormánya és a Bolgár Köztársaság kormánya között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről 1994.7.21. 1995.3.9.
RO Megállapodás a Szlovák Köztársaság kormánya és Románia kormánya között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről 1994.3.3. 1996.3.7.
PL Megállapodás a Szlovák Köztársaság és a Lengyel Köztársaság között a beruházások kölcsönös ösztönzéséről és védelméről 1994.8.18. 1996.3.14.
SI Megállapodás a Szlovák Köztársaság és a Szlovén Köztársaság között a beruházások kölcsönös védelméről és ösztönzéséről 1993.7.28. 1996.3.28.
HU Megállapodás a Szlovák Köztársaság és a Magyar Köztársaság között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről 1993.1.15. 1996.7.19.
HR Megállapodás a Szlovák Köztársaság kormánya és a Horvát Köztársaság kormánya között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről 1996.2.12. 1997.2.5. (SK) 1997.2.6. (HR)
LV Megállapodás a Szlovák Köztársaság kormánya és a Lett Köztársaság kormánya között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről 1998.4.9. 1998.10.30.
PT Megállapodás a Szlovák Köztársaság és a Portugál Köztársaság között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről 1995.7.10. 1999.5.15.
MT Megállapodás a Szlovák Köztársaság kormánya és Málta kormánya között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről 1999.9.7. 2000.5.29.

B. MELLÉKLET * 

AZON KÉTOLDALÚ BERUHÁZÁSI MEGÁLLAPODÁSOK LISTÁJA, AMELYEKET MÁR MEGSZÜNTETTEK, ÉS AMELYEKRE VONATKOZÓAN HATÁLYVESZTÉSRE VONATKOZÓ RENDELKEZÉS LEHET HATÁLYBAN
Tagállam Fél/Felek Megállapodás címe Aláírás időpontja Hatálybalépés időpontja Megszüntetés időpontja
Bolgár Köztársaság IT Megállapodás a Bolgár Népköztársaság és az Olasz Köztársaság között a beruházások kölcsönös ösztönzéséről és védelméről 1988.12.5. 1990.12.27. 2008.9.1.
Németországi Szövetségi Köztársaság PL Megállapodás a Németországi Szövetségi Köztársaság és a Lengyel Népköztársaság között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről 1989.11.10. 1991.2.24. 2019.10.18.
Görög Köztársaság PL Megállapodás a Görög Köztársaság és a Lengyel Köztársaság között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről 1992.10.14. 1995.2.20. 2019.11.7.
Spanyol Királyság PL Megállapodás a Spanyol Királyság és a Lengyel Köztársaság között a beruházások kölcsönös ösztönzéséről és védelméről 1992.7.30. 1993.5.1. 2019.10.16.
Francia Köztársaság PL Megállapodás a Francia Köztársaság kormánya és a Lengyel Népköztársaság kormánya között a beruházások kölcsönös ösztönzéséről és védelméről 1989.2.14. 1990.2.10. 2019.7.19.
Horvát Köztársaság PL Megállapodás a Horvát Köztársaság és a Lengyel Köztársaság között a beruházások kölcsönös ösztönzéséről és védelméről 1995.2.21. 1995.10.4. 2019.10.18.
Olasz Köztársaság MT Megállapodás az Olasz Köztársaság kormánya és Málta kormánya között a gazdasági együttműködésről és a beruházások védelméről *  1967.7.28. 1973.10.15. 2008.3.1.
BG Megállapodás az Olasz Köztársaság és a Bolgár Népköztársaság között a beruházások kölcsönös ösztönzéséről és védelméről 1988.12.5. 1990.12.27. 2008.9.1.
SI Megállapodás az Olasz Köztársaság kormánya és a Szlovén Köztársaság kormánya között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről 2000.3.8. 2003.8.11. 2008.9.1.
Ciprusi Köztársaság PL Megállapodás a Ciprusi Köztársaság és a Lengyel Köztársaság között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről 1992.6.4. 1993.7.6. 2019.1.17.
Máltai Köztársaság IT Megállapodás Málta kormánya és az Olasz Köztársaság kormánya között a gazdasági együttműködésről és a beruházások védelméről *  1967.7.28. 1973.10.15. 2008.3.1.
Holland Királyság PL Megállapodás a Holland Királyság és a Lengyel Köztársaság között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről 1992.9.7. 1994.2.1. 2019.2.2.
Lengyel Köztársaság FR Megállapodás a Lengyel Népköztársaság kormánya és a Francia Köztársaság kormánya között a beruházások kölcsönös ösztönzéséről és védelméről 1989.2.14. 1990.2.10. 2019.7.19.
DE Megállapodás a Lengyel Népköztársaság és a Németországi Szövetségi Köztársaság között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről 1989.11.10. 1991.2.24. 2019.10.18.
ES Megállapodás a Lengyel Köztársaság és a Spanyol Királyság között a beruházások kölcsönös ösztönzéséről és védelméről 1992.7.30. 1993.5.1. 2019.10.16.
CY Megállapodás a Lengyel Köztársaság és a Ciprusi Köztársaság között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről 1992.6.4. 1993.7.6. 2019.1.17.
NL Megállapodás a Lengyel Köztársaság és a Holland Királyság között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről 1992.9.7. 1994.2.1. 2019.2.2.
PT Megállapodás a Lengyel Köztársaság kormánya és a Portugál Köztársaság kormánya között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről 1993.3.11. 1994.8.3. 2019.8.3.
EL Megállapodás a Lengyel Köztársaság és a Görög Köztársaság között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről 1992.10.14. 1995.2.20. 2019.11.7.
HR Megállapodás a Lengyel Köztársaság és a Horvát Köztársaság között a beruházások kölcsönös ösztönzéséről és védelméről 1995.2.21. 1995.10.4. 2019.10.18.
Portugál Köztársaság PL Megállapodás a Portugál Köztársaság kormánya és a Lengyel Köztársaság kormánya között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről 1993.3.11. 1994.8.3. 2019.8.3.
Szlovén Köztársaság IT Megállapodás a Szlovén Köztársaság kormánya és az Olasz Köztársaság kormánya között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről 2000.3.8. 2003.8.11. 2008.9.1.

C. MELLÉKLET

A 7. CIKKBEN EMLÍTETT NYILATKOZAT

Hivatkozással a fent említett ügyre, [a fogadó tagállam neve], amelyben a felperes székhelye található, és [az alperes tagállam neve] tájékoztatja a választottbíróságot, hogy az uniós szerződések és az Unión belüli kétoldalú beruházási megállapodások részes felei az alábbi, az Európai Unió tagállamai közötti Kétoldalú Beruházási Megállapodások megszűnéséről szóló megállapodás 4. cikkének (1) bekezdésében szereplő közös értelmezést képviselik:

„A Szerződő Felek megerősítik, hogy a Választottbírósági Eljárásra Vonatkozó Rendelkezések ellentétesek az uniós Szerződésekkel, ezért nem alkalmazhatók. A Választottbírósági Eljárásra Vonatkozó Rendelkezések és az uniós Szerződések ezen összeegyeztethetetlensége miatt attól a naptól kezdődően, hogy valamely Kétoldalú Beruházási Megállapodás részes felei közül az utolsó az Európai Unió tagállamává vált, a Kétoldalú Beruházási Megállapodás Választottbírósági Eljárásra Vonatkozó Rendelkezése nem szolgálhat Választottbírósági Eljárás jogalapjaként.”

Az idézett bekezdés kulcskifejezései esetében lásd az Európai Unió tagállamai közötti Kétoldalú Beruházási Megállapodások megszűnéséről szóló megállapodás 1. cikkében szereplő fogalommeghatározásokat.

D. MELLÉKLET

A FACILITÁTOR TÁJÉKOZTATÓ JELLEGŰ DÍJTÁBLÁZATA A 9. CIKK (8) BEKEZDÉSÉNEK UTOLSÓ MONDATA SZERINT
Strukturált párbeszéd kezdeményezése, előzetes belső elemzés, valamint a beruházó és a beruházás végrehajtása szerinti tagállam felkérése, hogy a kijelölését követő két hónapon belül nyújtsák be írásbeli beadványaikat 1 000 EUR
Egyezségi tárgyalások megszervezése és a felek támogatása a jogvitájuk egyezség útján történő rendezése érdekében 1 000 EUR
A jogvita egyezség útján történő rendezésének tervezete 1 000 EUR
(Ha a jogvita egyezség útján történő rendezését nem fogadják el) További tárgyalások megszervezése a felek által kért változtatások alapján a jogvita kölcsönösen elfogadható megoldása érdekében 1 000 EUR
(Ha még nem találtak megoldást) A jogvita egyezség útján történő rendezésére irányuló javaslat 1 000 EUR

2. melléklet a 2020. évi LXI. törvényhez

AGREEMENT FOR THE TERMINATION OF BILATERAL INVESTMENT TREATIES BETWEEN THE MEMBER STATES OF THE EUROPEAN UNION

THE CONTRACTING PARTIES,

THE KINGDOM OF BELGIUM,

THE REPUBLIC OF BULGARIA,

THE CZECH REPUBLIC,

THE KINGDOM OF DENMARK,

THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY,

THE REPUBLIC OF ESTONIA,

THE HELLENIC REPUBLIC,

THE KINGDOM OF SPAIN,

THE FRENCH REPUBLIC,

THE REPUBLIC OF CROATIA,

THE ITALIAN REPUBLIC,

THE REPUBLIC OF CYPRUS,

THE REPUBLIC OF LATVIA,

THE REPUBLIC OF LITHUANIA,

THE GRAND DUCHY OF LUXEMBOURG,

HUNGARY,

THE REPUBLIC OF MALTA,

THE KINGDOM OF THE NETHERLANDS,

THE REPUBLIC OF POLAND,

THE PORTUGUESE REPUBLIC,

ROMANIA,

THE REPUBLIC OF SLOVENIA and

THE SLOVAK REPUBLIC,

HAVING in mind the Treaty on European Union (TEU) and the Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU) and general principles of Union law,

HAVING in mind the rules of customary international law as codified in the Vienna Convention on the Law of Treaties (VCLT),

RECALLING that the Court of Justice of the European Union (CJEU) held in Case C-478/07 Budĕjovický Budvar that provisions laid down in an international agreement concluded between two Member States cannot apply in the relations between those two States if they are found to be contrary to the EU Treaties,

CONSIDERING that, in compliance with the obligation of Member States to bring their legal orders in conformity with Union law, they must draw the necessary consequences from Union law as interpreted in the judgment of the CJEU in Case C-284/16 Achmea (Achmea judgment),

CONSIDERING that investor-State arbitration clauses in bilateral investment treaties between the Member States of the European Union (intra-EU bilateral investment treaties) are contrary to the EU Treaties and, as a result of this incompatibility, cannot be applied after the date on which the last of the parties to an intra-EU bilateral investment treaty became a Member State of the European Union,

SHARING the common understanding expressed in this Agreement between the parties to the EU Treaties and intra-EU bilateral investment treaties that, as a result, such a clause cannot serve as legal basis for Arbitration Proceedings,

UNDERSTANDING that this Agreement should cover all investor-State arbitration proceedings based on intra-EU bilateral investment treaties under any arbitration convention or set of rules, including the Convention on the Settlement of Investment Disputes between States and Nationals of Other States (ICSID Convention) and the ICSID arbitration rules, the Permanent Court of Arbitration (PCA) arbitration rules, the Arbitration Institute of the Stockholm Chamber of Commerce (SCC) arbitration rules, the International Chamber of Commerce (ICC) arbitration rules, the United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL) arbitration rules and ad hoc arbitration,

NOTING that certain intra-EU bilateral investment treaties, including their sunset clauses, have already been terminated bilaterally, and that other intra-EU bilateral investment treaties have been terminated unilaterally and the period of application of their sunset clauses has expired,

AGREEING that this Agreement is without prejudice to the question of compatibility with the EU Treaties of substantive provisions of intra-EU bilateral investment treaties,

CONSIDERING that this Agreement addresses intra-EU bilateral investment treaties; it does not cover intra-EU proceedings on the basis of Article 26 of the Energy Charter Treaty. The European Union and its Member States will deal with this matter at a later stage,

CONSIDERING that when investors from Member States exercise one of the fundamental freedoms, such as the freedom of establishment or the free movement of capital, they act within the scope of application of Union law and therefore enjoy the protection granted by those freedoms and, as the case may be, by the relevant secondary legislation, by the Charter of Fundamental Rights of the European Union, and by the general principles of Union law, which include in particular the principles of non-discrimination, proportionality, legal certainty and the protection of legitimate expectations (Judgment of the CJEU in Case C-390/12 Pfleger, paragraphs 30 to 37). Where a Member State enacts a measure that derogates from one of the fundamental freedoms guaranteed by Union law, that measure falls within the scope of Union law and the fundamental rights guaranteed by the Charter also apply (Judgment of the CJEU in Case C-685/15 Online Games Handels, paragraphs 55 and 56),

RECALLING that Member States are obliged under the second subparagraph of Article 19(1) TEU to provide remedies sufficient to ensure effective legal protection of investors’ rights under Union law. In particular, every Member State must ensure that its courts or tribunals, within the meaning of Union law, meet the requirements of effective judicial protection (Judgment of the CJEU in Case C-64/16 Associação Sindical dos Juízes Portugueses, paragraphs 31 to 37),

RECALLING that disputes between the Contracting Parties concerning the interpretation or application of this Agreement pursuant to Article 273 TFEU shall not concern the legality of the measure that is the subject of investor-State arbitration proceedings based on a Bilateral Investment Treaty covered by this Agreement,

BEARING in mind that the provisions of this Agreement are without prejudice to the possibility for the European Commission or any Member State to bring a case before the CJEU based on Articles 258, 259 and 260 TFEU,

RECALLING that in light of the ECOFIN Council conclusions of 11 July 2017, Member States and the Commission will intensify discussions without undue delay with the aim of better ensuring complete, strong and effective protection of investments within the European Union. Those discussions include the assessment of existing processes and mechanisms of dispute resolution as well as the need and, if the need is ascertained, the means to create new or improve relevant existing tools and mechanisms under Union law,

RECALLING that this Agreement is without prejudice to further measures and actions that may be necessary within the framework of Union law in order to ensure a higher level of protection of cross-border investments within the European Union and to create a more predictable, stable and clear regulatory environment to incentivise investments within the internal market,

CONSIDERING that the references to the European Union in this Agreement are to be understood also as references to its predecessor, the European Economic Community and, subsequently, the European Community, until the latter was superseded by the European Union,

HAVE AGREED UPON THE FOLLOWING PROVISIONS:

SECTION 1

DEFINITIONS

ARTICLE 1
Definitions

For the purposes of this Agreement, the following definitions shall apply:

(1) „Bilateral Investment Treaty” means any investment treaty listed in Annex A or B;

(2) „Arbitration Proceedings” means any proceedings before an arbitral tribunal established to resolve a dispute between an investor from one Member State of the European Union and another Member State of the European Union in accordance with a Bilateral Investment Treaty;

(3) „Arbitration Clause” means an investor-State arbitration clause laid down in a Bilateral Investment Treaty providing for Arbitration Proceedings;

(4) „Concluded Arbitration Proceedings” means any Arbitration Proceedings which ended with a settlement agreement or with a final award issued prior to 6 March 2018 where:

(a) the award was duly executed prior to 6 March 2018, even where a related claim for legal costs has not been executed or enforced, and no challenge, review, set-aside, annulment, enforcement, revision or other similar proceedings in relation to such final award was pending on 6 March 2018, or

(b) the award was set aside or annulled before the date of entry into force of this Agreement;

(5) „Pending Arbitration Proceedings” means any Arbitration Proceedings initiated prior to 6 March 2018 and not qualifying as Concluded Arbitration Proceedings, regardless of their stage on the date of the entry into force of this Agreement;

(6) „New Arbitration Proceedings” means any Arbitration Proceedings initiated on or after 6 March 2018;

(7) „Sunset Clause” means any provision in a Bilateral Investment Treaty which extends the protection of investments made prior to the date of termination of that Treaty for a further period of time.

SECTION 2

PROVISIONS REGARDING THE TERMINATION OF BILATERAL INVESTMENT TREATIES

ARTICLE 2
Termination of Bilateral Investment Treaties

1. Bilateral Investment Treaties listed in Annex A are terminated according to the terms set out in this Agreement.

2. For greater certainty, Sunset Clauses of Bilateral Investment Treaties listed in Annex A are terminated in accordance with paragraph 1 of this Article and shall not produce legal effects.

ARTICLE 3
Termination of possible effects of Sunset Clauses

Sunset Clauses of Bilateral Investment Treaties listed in Annex B are terminated by this Agreement and shall not produce legal effects, in accordance with the terms set out in this Agreement.

ARTICLE 4
Common provisions

1. The Contracting Parties hereby confirm that Arbitration Clauses are contrary to the EU Treaties and thus inapplicable. As a result of this incompatibility between Arbitration Clauses and the EU Treaties, as of the date on which the last of the parties to a Bilateral Investment Treaty became a Member State of the European Union, the Arbitration Clause in such a Bilateral Investment Treaty cannot serve as legal basis for Arbitration Proceedings.

2. The termination in accordance with Article 2 of Bilateral Investment Treaties listed in Annex A and the termination in accordance with Article 3 of Sunset Clauses of Bilateral Investment Treaties listed in Annex B shall take effect, for each such Treaty, as soon as this Agreement enters into force for the relevant Contracting Parties, in accordance with Article 16.

SECTION 3

PROVISIONS REGARDING CLAIMS MADE UNDER BILATERAL INVESTMENT TREATIES

ARTICLE 5
New Arbitration Proceedings

Arbitration Clauses shall not serve as legal basis for New Arbitration Proceedings.

ARTICLE 6
Concluded Arbitration Proceedings

1. Notwithstanding Article 4, this Agreement shall not affect Concluded Arbitration Proceedings. Those proceedings shall not be reopened.

2. In addition, this Agreement shall not affect any agreement to settle amicably a dispute being the subject of Arbitration Proceedings initiated prior to 6 March 2018.

ARTICLE 7
Duties of the Contracting Parties concerning Pending Arbitration Proceedings and New Arbitration Proceedings

Where the Contracting Parties are parties to Bilateral Investment Treaties on the basis of which Pending Arbitration Proceedings or New Arbitration Proceedings were initiated, they shall:

(a) inform, in cooperation with each other and on the basis of the statement in Annex C, arbitral tribunals about the legal consequences of the Achmea judgment as described in Article 4; and

(b) where they are party to judicial proceedings concerning an arbitral award issued on the basis of a Bilateral Investment Treaty, ask the competent national court, including in any third country, as the case may be, to set the arbitral award aside, annul it or to refrain from recognising and enforcing it.

ARTICLE 8
Transitional measures related to Pending Arbitration Proceedings

1. Where an investor is party to Pending Arbitration Proceedings and has not challenged before the competent national court the measure that is subject to the dispute, the transitional measures of Articles 9 and 10 apply.

2. When a final award finding that the measure in dispute does not fall under the Bilateral Investment Treaty concerned, or does not violate that Bilateral Investment Treaty, is issued before the date of entry into force of this Agreement, the transitional measures referred to in this Article shall not apply.

3. Where Pending Arbitration Proceedings include counter-claims by the Contracting Party concerned, this Article and Articles 9 and 10 shall apply mutatis mutandis to those claims.

4. The Contracting Party concerned and the investor may also agree on any other appropriate resolution of the dispute, including an amicable resolution, provided the solution complies with Union law.

ARTICLE 9
Structured dialogue for Pending Arbitration Proceedings

1. An investor party to Pending Arbitration Proceedings may ask the Contracting Party involved in those proceedings to enter into a settlement procedure pursuant to this Article, on condition that:

(a) the Pending Arbitration Proceedings have been suspended pursuant to a request to that effect by the investor, and

(b) if an award has already been issued in the Pending Arbitration Proceedings, but not yet definitively enforced or executed, the investor undertakes not to start proceedings for its recognition, execution, enforcement or payment in a Member State or in a third country or, if such proceedings have already started, to request that they are suspended.

The Contracting Party concerned shall reply in writing within two months in accordance with paragraphs 2 to 4.

A Contracting Party may also ask an investor involved in Pending Arbitration Proceedings to enter into a settlement procedure pursuant to this Article. The investor may accept in writing within two months provided that the conditions set out in points (a) and (b) of the first subparagraph are fulfilled.

The reply by the Contracting Party concerned or the acceptance by the investor must state, where relevant, that the settlement procedure is thereby initiated.

2. A settlement procedure may only be initiated within six months from the termination, pursuant to Article 2 or 3 of this Agreement, of the Bilateral Investment Treaty on the basis of which the Pending Arbitration Proceedings were initiated, by making a request pursuant to paragraph 1 of this Article.

3. A settlement procedure shall be entered into if the CJEU or a national court has found, in a judgment that has become final, that the State measure being contested in the proceedings referred to in paragraph 1 violates Union law.

4. A settlement procedure shall not be entered into if the CJEU or a national court has found, in a judgment that has become final, that the State measure being contested in the proceedings referred to in paragraph 1 does not violate Union law. The same applies if the European Commission has adopted a decision which has become definitive finding that the measure does not violate Union law.

5. If court proceedings, the object of which is to obtain a judgment as referred to in paragraph 3 or 4, are pending, the Contracting Party concerned shall in its reply pursuant to paragraph 1 inform the investor of that fact. The initiation of the settlement procedure shall be suspended until the court proceedings have resulted in a judgment that has become final. The Contracting Party concerned shall inform the investor within two weeks of such judgment. The same applies if the European Commission has adopted a decision which has not yet become definitive.

6. A settlement procedure may be entered into if a potential violation of Union law caused by the State measure being contested in the proceedings referred to in paragraph 1 can be identified and neither paragraph 3 nor 4 applies.

7. The settlement procedure shall be overseen by an impartial facilitator with a view to finding between the parties an amicable, lawful and fair out-of-court and out-of-arbitration settlement of the dispute which is the subject of the Arbitration Proceedings. The settlement procedure shall be impartial and confidential. Each party to the settlement procedure shall have the right to make its views known.

8. The facilitator shall be designated by common agreement of the investor and the Contracting Party concerned acting as respondent in the relevant Pending Arbitration Proceedings. He/she shall be chosen from persons whose independence and impartiality are beyond doubt and who possess the necessary qualifications including in-depth knowledge of Union law. He/she shall not be a national of either the Member State in which the investment took place or the home Member State of the investor and shall not be in a position of conflict of interests. If a common agreement on the choice of the impartial facilitator is not reached within one month of the settlement procedure being initiated, the investor or the Contracting Party concerned acting as respondent in the relevant Pending Arbitration Proceedings shall ask the Director General of the Legal Service of the European Commission to designate a former Member of the Court of Justice of the European Union who shall appoint, after having consulted each party to the dispute, a person fulfilling the criteria set out in this paragraph. An indicative fee schedule for the facilitator is laid down in Annex D.

9. The facilitator shall ask the investor and the Member State in which the investment took place to provide written submissions within two months of his/her appointment. When the settlement procedure was initiated on the basis of paragraph 6, the facilitator may ask the European Commission to provide, within two months, advice on the relevant issues related to Union law.

10. The facilitator shall in an impartial manner organise the settlement negotiations and support the parties with a view to reaching an amicable settlement within six months of his/her appointment, or such longer period as the parties may agree. The parties shall participate in good faith in that process. In doing so, he/she shall take due account of rulings by the CJEU or a national court as well as of decisions by the European Commission which have become definitive, and the advice referred to in the last sentence of paragraph 9. The facilitator shall also take into consideration the actions taken in order to comply with the relevant rulings of the CJEU by the Contracting Party concerned and the case-law of the CJEU on the extent of reparations of damages under Union law.

11. If an amicable settlement is not reached within the timeframe referred to in paragraph 10, the parties to the procedure shall propose within one month a settlement acceptable to them. Each proposal shall be communicated in writing without undue delay to the other party to the procedure for observations. The facilitator shall organise further negotiation on that basis, with the aim of finding a mutually acceptable solution to the dispute.

12. Within one month from the communication of the proposals and taking into account the further exchange of views referred to in paragraph 11, the facilitator shall make a final written proposal for an amended amicable settlement. Within one month from receipt of that proposal, each party to the procedure shall decide whether to accept the final proposal and communicate that decision in writing to the other party.

13. If a party to the procedure does not accept the final proposal, it shall provide a written explanation of the reasons for doing so to the other party to the procedure without undue delay, where necessary removing any confidential information. Each party to the procedure shall bear its own costs and half of the fees for the facilitator and related to logistics of the settlement procedure.

14. If an agreement on the terms of the settlement is reached, the parties to the procedure shall accept those terms in a legally binding manner without undue delay. The terms of the settlement:

(a) must include:

(i) an obligation for the investor to withdraw the arbitration claim or renounce execution of an award already issued, but not yet definitively enforced or executed, or, where relevant, to take into account any compensation previously paid in the Pending Arbitration Proceedings with a view to avoiding double-compensation, and

(ii) a commitment to refrain from initiating New Arbitration Proceedings, and

(b) may include a waiver of all other rights and claims related to the measure that is the subject of the proceedings referred to in paragraph 1.

ARTICLE 10
Access to national courts

1. An investor shall be entitled to access the judicial remedies under national law against a measure contested in Pending Arbitration Proceedings even if national time limits for bringing actions have expired, within the time limits referred to in paragraph 2, on condition that:

(a) the investor withdraws the Pending Arbitration Proceedings and waives all rights and claims pursuant to the relevant Bilateral Investment Treaty or renounces execution of an award already issued, but not yet definitively enforced or executed, and commits to refrain from instituting New Arbitration Proceedings:

(i) within six months from the termination of the Bilateral Investment Treaty on the basis of which the Pending Arbitration Proceedings were initiated, where the structured dialogue pursuant to Article 9 was not used;

(ii) within six months from the date on which the Contracting Party concerned rejects the investor’s request to enter into a structured dialogue pursuant to Article 9(1) and (6); or

(iii) within six months from the date on which the last of the parties communicates its decision pursuant to Article 9(12), where the structured dialogue pursuant to Article 9 was used;

(b) access to the national court will be used to make a claim based on national or Union law; and

(c) where relevant, no settlement agreement was reached as a result of the structured dialogue pursuant to Article 9.

2. National time limits to access national courts pursuant to paragraph 1 shall be deemed to run from the date on which the investor, as applicable, withdraws from the relevant Pending Arbitration Proceedings or renounces execution of an award already issued, but not yet definitively enforced or executed, and commits to refrain from instituting New Arbitration Proceedings in accordance with point (a) of paragraph 1 and shall have the duration prescribed by the applicable national law.

3. For greater certainty, the provisions of Bilateral Investment Treaties terminated pursuant to this Agreement shall not be considered as part of the applicable law in proceedings brought before a national court pursuant to this Agreement.

4. For greater certainty, the provisions of this Article shall not be construed as creating any new judicial remedies which would not be available to the investor under the applicable national law.

5. The national courts shall take into account any compensation previously paid in the Pending Arbitration Proceedings with a view to avoiding double compensation.

SECTION 4

FINAL PROVISIONS

ARTICLE 11
Depositary

1. The Secretary-General of the Council of the European Union shall act as Depositary of this Agreement.

2. The Secretary-General of the Council of the European Union shall notify the Contracting Parties of:

(a) any decision on provisional application in accordance with Article 17;

(b) the deposit of any instrument of ratification, acceptance or approval in accordance with Article 15;

(c) the date of entry into force of this Agreement in accordance with Article 16(1);

(d) the date of entry into force of this Agreement for each Contracting Party in accordance with Article 16(2).

3. The Secretary General of the Council of the European Union shall publish the Agreement in the Official Journal of the European Union.

ARTICLE 12
Annexes

1. The annexes to this Agreement constitute an integral part thereof.

2. If a Bilateral Investment Treaty listed in Annex A is not in force on the date on which this Agreement enters into force for the relevant Contracting Parties, but investments made prior to such termination may still fall within the scope of its application by virtue of its Sunset Clause, it shall be considered as a Bilateral Investment Treaty listed in Annex B.

ARTICLE 13
Reservations

No reservations shall be made to this Agreement.

ARTICLE 14
Dispute settlement

1. Disputes between the Contracting Parties concerning the interpretation or application of this Agreement shall, if possible, be settled amicably.

2. If a dispute between the Contracting Parties cannot be settled amicably within 90 days, the dispute shall, on the request of one of the Contracting Parties to the dispute, be submitted to the CJEU in accordance with Article 273 TFEU.

3. For greater certainty, this Article constitutes a special agreement between the Contracting Parties within the meaning of Article 273 TFEU.

ARTICLE 15
Ratification, approval or acceptance

This Agreement shall be subject to ratification, approval or acceptance.

The Contracting Parties shall deposit their instruments of ratification, approval or acceptance with the Depositary.

ARTICLE 16
Entry into force

1. This Agreement shall enter into force 30 calendar days after the date on which the Depositary receives the second instrument of ratification, approval or acceptance.

2. For each Contracting Party which ratifies, accepts or approves it after its entry into force in accordance with paragraph 1, this Agreement shall enter into force 30 calendar days after the date of deposit by such Contracting Party of its instrument of ratification, approval or acceptance.

3. When a Contracting Party that is a party to Pending Arbitration Proceedings ratifies, approves or accepts this Agreement, it shall, before the entry into force of this Agreement for that Contracting Party, inform the other party to the proceedings of that fact. That communication shall include a reference to whether, by that ratification, approval or acceptance, the relevant Bilateral Investment Treaty is terminated or whether ratification, approval or acceptance by the other Contracting Party to that Treaty is still outstanding.

ARTICLE 17
Provisional application

1. The Contracting Parties, in accordance with their own constitutional requirements, may decide to apply this Agreement provisionally. The Contracting Parties shall notify the Depositary of any such decision.

2. When both parties to a Bilateral Investment Treaty have decided to apply this Agreement provisionally, the provisions of this Agreement shall apply in respect of that Treaty 30 calendar days from the date of the later decision on provisional application.

ARTICLE 18
Authentic texts

This Agreement, drawn up in a single original in the Bulgarian, Croatian, Czech, Danish, Dutch, English, Estonian, French, German, Greek, Hungarian, Italian, Latvian, Lithuanian, Maltese, Polish, Portuguese, Romanian, Slovak, Slovenian and Spanish languages, the text in each of these languages being equally authentic, shall be deposited in the archives of the Depositary.

ANNEX A * 

LIST OF BILATERAL INVESTMENT TREATIES THAT ARE TERMINATED BY THIS AGREEMENT
Member State Party/Parties Treaty title Date of signature Date of entry into force
Belgo- Luxembourg Economic Union HU Agreement between the Belgo-Luxembourg Economic Union and the Hungarian People’s Republic concerning the promotion and reciprocal protection of investments 14.5.1986 23.9.1988
BG Agreement between the Belgo-Luxembourg Economic Union and the People’s Republic of Bulgaria concerning the reciprocal promotion and protection of investments 25.10.1988 29.5.1991
PL Agreement between the Government of the Kingdom of Belgium and the Government of the Grand Duchy of Luxembourg, of the one part, and the Government of the Polish People’s Republic, of the other, concerning the promotion and reciprocal protection of investments 19.5.1987 2.8.1991
CZ Agreement between the Belgo-Luxembourg Economic Union and the Socialist Republic of Czechoslovakia concerning the reciprocal promotion and protection of investments 24.4.1989 13.2.1992
SK Agreement between the Belgo-Luxembourg Economic Union and the Socialist Republic of Czechoslovakia concerning the reciprocal promotion and protection of investments 24.4.1989 13.2.1992
MT Agreement between the Belgo-Luxembourg Economic Union and the Republic of Malta concerning the reciprocal encouragement and protection of investments 5.3.1987 15.6.1993
LV Agreement between the Belgo-Luxemburg Economic Union and the Republic of Latvia on the reciprocal promotion and protection of investments 27.3.1996 4.4.1999
CY Agreement between the Belgo-Luxemburg Economic Union and the Republic of Cyprus on the reciprocal promotion and protection of investments and exchange of letters 26.2.1991 5.6.1999
LT Agreement between the Belgo-Luxemburg Economic Union and the Republic of Lithuania on the reciprocal promotion and protection of investments 15.10.1997 6.9.1999
EE Agreement between the Belgo-Luxembourg Economic Union, on the one hand, and the Republic of Estonia, on the other hand, on the reciprocal promotion and protection of investments 24.1.1996 23.9.1999
RO Agreement between the Belgo-Luxembourg Economic Union and the Government of Romania concerning the promotion and reciprocal protection of investments 4.3.1996 9.3.2001
SI Agreement between the Belgo-Luxembourg Economic Union and the Government of the Republic of Slovenia for the reciprocal promotion and protection of investments 1.2.1999 14.1.2002
HR Agreement between the Belgo-Luxembourg Economic Union and the Republic of Croatia on the reciprocal promotion and protection of investments 31.10.2001 28.12.2003
Republic of Bulgaria MT Agreement between the Government of the People’s Republic of Bulgaria and the Government of the Republic of Malta on mutual promotion and protection of investments 12.6.1984 7.2.1985
DE Treaty between the People’s Republic of Bulgaria and the Federal Republic of Germany for reciprocal promotion and reciprocal protection of investments 12.4.1986 10.3.1988
CY Agreement between the Government of the People’s Republic of Bulgaria and the Government of the Republic of Cyprus on mutual encouragement and protection of investments 12.11.1987 18.5.1988
FR Agreement between the Government of the People’s Republic of Bulgaria and the Government of the French Republic on mutual encouragement and protection of investments 5.4.1989 1.5.1990
BLEU Agreement between the People’s Republic of Bulgaria and the Belgo-Luxembourg Economic Union concerning the reciprocal promotion and protection of investments 25.10.1988 29.5.1991
SK Agreement between the Government of the Republic of Bulgaria and the Government of the Slovak Republic for promotion and reciprocal protection of investments 21.7.1994 9.3.1995
PL Agreement between the Government of the Republic of Bulgaria and the Government of the Republic of Poland on mutual promotion and protection of investments 11.4.1994 9.3.1995
EL Agreement between the Government of the Republic of Bulgaria and the Government of the Hellenic Republic For the promotion and reciprocal protection of investments 12.3.1993 29.4.1995
DK Agreement between the Government of the Republic of Bulgaria and the Government of the Kingdom of Denmark concerning the promotion and reciprocal protection of investments 14.4.1993 20.5.1995
RO Agreement between the Government of the Republic of Bulgaria and the Government of Romania on mutual promotion and protection of investments 1.6.1994 23.5.1995
HU Agreement between the Republic of Bulgaria and the Republic of Hungary on mutual promotion and protection of investments 8.6.1994 7.9.1995
HR Agreement between the Government of the Republic of Bulgaria and the Government of the Republic of Croatia on promotion and reciprocal protection of investments 25.6.1996 20.2.1998
ES Agreement between the Republic of Bulgaria and the Kingdom of Spain on mutual promotion and protection of investment 5.9.1995 22.4.1998
CZ Agreement between the Republic of Bulgaria and the Czech Republic for the promotion and reciprocal protection of investments 17.3.1999 30.9.2000
PT Agreement between the Government of the Republic of Bulgaria and the Government of the Portuguese Republic for the promotion and mutual protection of investments 27.5.1993 20.11.2000
SI Agreement between the Government of the Republic of Bulgaria and the Government of the Republic of Slovenia on the reciprocal promotion and protection of investments 30.6.1998 26.11.2000
NL Agreement on encouragement and reciprocal protection of investments between the Republic of Bulgaria and the Kingdom of the Netherlands 6.10.1999 1.3.2001
LV Agreement between the Government of the Republic of Bulgaria and the Government of the Republic of Latvia for the promotion and reciprocal protection of investments 4.12.2003 23.7.2004
LT Agreement between the Government of the Republic of Bulgaria and the Government of the Republic of Lithuania on the Promotion and protection of investments 21.11.2005 25.4.2006
Czech Republic FR Agreement between the Czech and Slovak Federative Republic and the French Republic on the reciprocal encouragement and protection of investments 13.9.1990 27.9.1991
ES Agreement for the protection and reciprocal promotion of investments between the Czech and Slovak Federal Republic *  and the Kingdom of Spain 12.12.1990 28.11.1991
BLEU Agreement between the Socialist Republic of Czechoslovakia and the Belgo-Luxembourg Economic Union concerning the reciprocal promotion and protection of investments 24.4.1989 13.2.1992
DE Treaty between the Czech and Slovak Federative Republic and the Federal Republic of Germany for the promotion and reciprocal protection of investments 2.10.1990 2.8.1992
NL Agreement on encouragement and reciprocal protection of investments between the Czech and Slovak Federal Republic and the Kingdom of the Netherlands 29.4.1991 1.10.1992
EL Agreement between the Government of the Czech and Slovak Federal Republic and the Government of the Hellenic Republic for the promotion and reciprocal protection of investments 3.6.1991 30.12.1992 (CZ)
31.12.1992 (EL)
RO Agreement between the Government of the Czech Republic and the Government of the Republic of Romania for the promotion and reciprocal protection of investments 8.11.1993 28.7.1994
PT Agreement between the Government of the Czech Republic and the Government of the Portuguese Republic for the promotion and reciprocal protection of investments 12.11.1993 3.8.1994
HU Agreement between the Czech Republic and the Republic of Hungary for the promotion and reciprocal protection of investments 14.1.1993 25.5.1995
LT Agreement between the Government of the Czech Republic and the Government of the Republic of Lithuania for the promotion and reciprocal protection of investments 27.10.1994 12.7.1995
HR Agreement between the Czech Republic and the Republic of Croatia for the promotion and reciprocal protection of investments 5.3.1996 15.5.1997
BG Agreement between the Czech Republic and the Republic of Bulgaria for the promotion and reciprocal protection of investments 17.3.1999 30.9.2000
CY Agreement between the Czech Republic and the Republic of Cyprus for the promotion and reciprocal protection of investments 15.6.2001 25.9.2002
Kingdom of Denmark HU Agreement between the Government of the Kingdom of Denmark and the Government of the Hungarian People’s Republic for the encouragement and the reciprocal protection of investments 2.5.1988 1.10.1988
SK Agreement between the Kingdom of Denmark and the Czech and Slovak Federal Republic for the promotion and reciprocal protection of investments 6.3.1991 19.9.1992
(Succession 1.1.1993)
LT Agreement between the Government of the Kingdom of Denmark and the Government of the Republic of Lithuania concerning the promotion and reciprocal protection of investments 30.3.1992 8.1.1993
LV Agreement between the Government of the Kingdom of Denmark and the Government of the Republic of Latvia concerning the promotion and reciprocal protection of investments 30.3.1992 18.11.1994
BG Agreement between the Government of the Kingdom of Denmark and the Government of the Republic of Bulgaria concerning the promotion and reciprocal protection of investments 14.4.1993 20.5.1995
HR Agreement between the Government of the Kingdom of Denmark and the Government of the Republic of Croatia concerning the promotion and reciprocal protection of investments 5.7.2000 12.1.2002
SI Agreement between the Government of the Kingdom of Denmark and the Government of the Republic of Slovenia concerning the promotion and reciprocal protection of investments 11.5.1999 30.3.2002
Federal Republic of Germany EL Treaty between the Federal Republic of Germany and the Kingdom of Greece for the promotion and reciprocal protection of investments 27.3.1961 15.7.1963
MT Treaty between the Federal Republic of Germany and Malta concerning the encouragement and reciprocal protection of investments 17.9.1974 14.12.1975
PT Treaty between the Federal Republic of Germany and the Portuguese Republic for the promotion and reciprocal protection of investments 16.9.1980 23.4.1982
HU Treaty between the Federal Republic of Germany and the Hungarian People’s Republic for the promotion and reciprocal protection of investments 30.4.1986 7.11.1987
BG Treaty between the Federal Republic of Germany and the People’s Republic of Bulgaria for reciprocal promotion and reciprocal protection of investments 12.4.1986 10.3.1988
CZ Treaty between the Federal Republic of Germany and the Czech and Slovak Federative Republic for the promotion and reciprocal protection of investments 2.10.1990 2.8.1992
SK Treaty between the Federal Republic of Germany and the Czech and Slovak Federative Republic for the promotion and reciprocal protection of investments 2.10.1990 2.8.1992
LV Treaty between the Federal Republic of Germany and the Republic of Latvia for the promotion and reciprocal protection of investments 20.4.1993 9.6.1996
EE Treaty between the Federal Republic of Germany and the Republic of Estonia concerning the promotion and reciprocal protection of investments 12.11.1992 12.1.1997
LT Treaty between the Federal Republic of Germany and the Republic of Lithuania for the promotion and reciprocal protection of investments 28.2.1992 27.6.1997
SI Treaty between the Federal Republic of Germany and the Republic of Slovenia for the promotion and reciprocal protection of investments 28.10.1993 18.7.1998
RO Treaty between the Federal Republic of Germany and Romania for the promotion and reciprocal protection of investments 25.6.1996 12.12.1998
HR Treaty between the Federal Republic of Germany and the Republic of Croatia for the promotion and reciprocal protection of investments *  21.3.1997 28.9.2000
Republic of Estonia NL Agreement on encouragement and reciprocal protection of investments between the Republic of Estonia and the Kingdom of the Netherlands 27.10.1992 1.9.1993
FR Agreement between the Government of the Republic of Estonia and the Government of the French Republic on the reciprocal encouragement and protection of investment 14.5.1992 25.9.1995
LV Agreement between the Government of the Republic of Estonia and the Government of the Republic of Latvia for the promotion and reciprocal protection of investments 7.2.1996 23.5.1996
LT Agreement between the Government of the Republic of Estonia and the Government of the Republic of Lithuania for the promotion and reciprocal protection of investments 7.9.1995 20.6.1996
DE Treaty between the Republic of Estonia and the Federal Republic of Germany concerning the promotion and reciprocal protection of investments 12.11.1992 12.1.1997
ES Agreement between the Republic of Estonia and the Kingdom of Spain on the reciprocal promotion and protection of investments 11.11.1997 1.7.1998
EL Agreement between the Government of the Republic of Estonia and the Government of the Hellenic Republic on the promotion and reciprocal protection of investments 17.4.1997 1.8.1998 (EL)
7.8.1998 (EE)
BLEU Agreement between the Republic of Estonia, on the one hand, and the Belgo-Luxembourg Economic Union, on the other hand, on the reciprocal promotion and protection of investments 24.1.1996 23.9.1999
Hellenic Republic DE Treaty between the Kingdom of Greece and the Federal Republic of Germany for the promotion and reciprocal protection of investments 27.3.1961 15.7.1963
HU Agreement between the Government of the Hellenic Republic and the Government of the Hungarian People’s Republic for the encouragement and reciprocal protection of investments 26.5.1989 1.2.1992
CZ Agreement between the Government of the Hellenic Republic and the Government of the Czech and Slovak Federal Republic for the promotion and reciprocal protection of investments 3.6.1991 30.12.1992 (CZ)
31.12.1992 (EL)
SK Agreement between the Government of the Hellenic Republic and the Government of the Czech and Slovak Federal Republic for the promotion and reciprocal protection of investments 3.6.1991 31.12.1992
CY Agreement between the Government of the Hellenic Republic and the Government of the Republic of Cyprus for the mutual promotion and protection of investments 30.3.1992 26.2.1993
BG Agreement between the Government of the Hellenic Republic and the Government of the Republic of Bulgaria for the promotion and reciprocal protection of investments 12.3.1993 29.4.1995
LT Agreement between the Government of the Hellenic Republic and the Government of the Republic of Lithuania on the promotion and reciprocal protection of investments 19.7.1996 10.7.1997
LV Agreement between the Government of the Hellenic Republic and the Government of the Republic of Latvia on the promotion and reciprocal protection of investments 20.7.1995 8.2.1998 (EL)
9.2.1998 (LV)
RO Agreement between the Government of the Hellenic Republic and the Government of Romania on the promotion and reciprocal protection of investments 23.5.1997 11.6.1998 (RO)
12.6.1998 (EL)
EE Agreement between the Government of the Hellenic Republic and the Government of the Republic of Estonia on the promotion and reciprocal protection of investments 17.4.1997 1.8.1998 (EL)
7.8.1998 (EE)
HR Agreement between the Government of the Hellenic Republic and the Government of the Republic of Croatia on the promotion and reciprocal protection of investments 18.10.1996 20.10.1998 (EL)
21.10.1998 (HR)
SI Agreement between the Government of the Hellenic Republic and the Government of the Republic of Slovenia on the reciprocal promotion and protection of investments 29.5.1997 10.2.2000
Kingdom of Spain CZ Agreement for the protection and reciprocal promotion of investments between the Kingdom of Spain and the Czech and Slovak Federal Republic *  12.12.1990 28.11.1991
SK Agreement for the reciprocal protection and promotion of investments between the Kingdom of Spain and the Czech and Slovak Federal Republic 12.12.1990 28.11.1991
HU Agreement between the Kingdom of Spain and the Republic of Hungary for the encouragement and reciprocal protection of investments 9.11.1989 1.8.1992
RO Agreement between Spain and Romania for the promotion and reciprocal protection of investments 25.1.1995 7.12.1995
LT Agreement on the reciprocal promotion and protection of investments between the Kingdom of Spain and the Republic of Lithuania 6.7.1994 22.12.1995
LV Agreement on the reciprocal promotion and protection of investments between the Kingdom of Spain and the Republic of Latvia 26.10.1995 14.3.1997
BG Agreement between the Kingdom of Spain and the Republic of Bulgaria on mutual promotion and protection of investment 5.9.1995 22.4.1998
EE Agreement between the Kingdom of Spain and the Republic of Estonia on the reciprocal promotion and protection of investments 11.11.1997 1.7.1998
HR Agreement between the Kingdom of Spain and the Republic of Croatia on the promotion and reciprocal protection of investments 21.7.1997 17.9.1998
SI Agreement on the promotion and the reciprocal protection of investments between the Kingdom of Spain and the Republic of Slovenia 15.7.1998 3.4.2000
French Republic MT Agreement between the Government of the French Republic and the Government of the Republic of Malta on the reciprocal encouragement and protection of investments 11.8.1976 1.1.1978
HU Agreement between the Government of the French Republic and the Government of the People’s Republic of Hungary on the reciprocal encouragement and protection of investments 6.11.1986 30.9.1987
BG Agreement between the Government of the French Republic and the Government of the People’s Republic of Bulgaria on mutual encouragement and protection of investments 5.4.1989 1.5.1990
CZ Agreement between the French Republic and the Czech and Slovak Federative Republic on the reciprocal encouragement and protection of investments 13.9.1990 27.9.1991
SK Agreement between the French Republic and the Czech and Slovak Federative Republic on the reciprocal encouragement and protection of investments 13.9.1990 27.9.1991
LV Agreement between the Government of the French Republic and the Government of the Republic of Latvia on the reciprocal encouragement and protection of investments 15.5.1992 1.10.1994
LT Agreement between the Government of the French Republic and the Government of the Republic of Lithuania on the reciprocal encouragement and protection of investments 23.4.1992 27.3.1995
EE Agreement between the Government of the French Republic and the Government of the Republic of Estonia on the reciprocal encouragement and protection of investment 14.5.1992 25.9.1995
RO Agreement between the Government of the French Republic and the Government of Romania on the reciprocal encouragement and protection of investments 21.3.1995 20.6.1996
HR Agreement between the Government of the French Republic and the Government of the Republic of Croatia on the reciprocal encouragement and protection of investments *  3.6.1996 5.3.1998
SI Agreement between the Government of the French Republic and the Government of the Republic of Slovenia on the reciprocal encouragement and protection of investments 11.2.1998 5.8.2000
Republic of Croatia RO Agreement between the Government of the Republic of Croatia and the Government of Romania concerning the encouragement and reciprocal protection of investments 8.6.1994 9.9.1995
SK Agreement between the Government of the Republic of Croatia and the Government of the Slovak Republic on the promotion and reciprocal protection of investments 12.2.1996 5.2.1997 (SK)
6.2.1997 (HR)
CZ Agreement between the Republic of Croatia and the Czech Republic for the promotion and reciprocal protection of investments 5.3.1996 15.5.1997
PT Agreement between the Republic of Croatia and the Portuguese Republic on the promotion and reciprocal protection of investments 10.5.1995 24.10.1997
BG Agreement between the Government of the Republic of Croatia and the Government of the Republic of Bulgaria on promotion and reciprocal protection of investments 25.6.1996 20.2.1998
FR Agreement between the Government of the Republic of Croatia and the Government of the French Republic on the reciprocal encouragement and protection of investments *  3.6.1996 5.3.1998
ES Agreement between the Republic of Croatia and the Kingdom of Spain on the promotion and reciprocal protection of investments 21.7.1997 17.9.1998
EL Agreement between the Government of the Republic of Croatia and the Government of the Hellenic Republic on the promotion and reciprocal protection of investments 18.10.1996 20.10.1998 (EL)
21.10.1998 (HR)
NL Agreement on encouragement and reciprocal protection of investments between the Republic of Croatia and the Kingdom of the Netherlands 28.4.1998 1.6.1999
DE Treaty between the Republic of Croatia and the Federal Republic of Germany for the promotion and reciprocal protection of investments *  21.3.1997 28.9.2000
DK Agreement between the Government of the Republic of Croatia and the Government of the Kingdom of Denmark concerning the promotion and reciprocal protection of investments 5.7.2000 12.1.2002
HU Agreement between the Republic of Croatia and the Republic of Hungary for the promotion and reciprocal protection of investments 15.5.1996 1.3.2002
MT Agreement between the Government of the Republic Croatia and the Government of Malta on the promotion and reciprocal protection of investments 11.7.2001 10.5.2002
BLEU Agreement between the Republic of Croatia and the Belgo-Luxembourg Economic Union on the reciprocal promotion and protection of investments 31.10.2001 28.12.2003
SI Agreement between the Government of the Republic of Croatia and the Government of the Republic of Slovenia on the promotion and reciprocal protection of investments 12.12.1997 8.7.2004
LV Agreement between the Government of the Republic of Croatia and the Government of the Republic of Latvia on the promotion and reciprocal protection of investments 4.4.2002 25.5.2005
LT Agreement between the Government of the Republic of Croatia and the Government of the Republic of Lithuania on the promotion and reciprocal protection of investments 15.4.2008 30.1.2009
Republic of Cyprus BG Agreement between the Government of the Republic of Cyprus and the Government of the People’s Republic of Bulgaria on mutual encouragement and protection of investments 12.11.1987 18.5.1988
HU Agreement between the government of Republic of Cyprus and the government of the Hungarian People’s Republic for the mutual promotion and protection of investments 24.5.1989 25.5.1990
EL Agreement between the Government of the Republic of Cyprus and the Government of the Hellenic Republic for the mutual promotion and protection of investments 30.3.1992 26.2.1993
RO Agreement between the government of Republic of Cyprus and the government of Romania on the mutual promotion and protection of investments 26.7.1991 10.7.1993
BLEU Agreement between the Republic of Cyprus and the Belgo-Luxemburg Economic Union on the reciprocal promotion and protection of investments and exchange of letters 26.2.1991 5.6.1999
CZ Agreement between the Republic of Cyprus and the Czech Republic for the promotion and reciprocal protection of investments 15.6.2001 25.9.2002
MT Agreement between the Government of Republic of Cyprus and the Government of Malta for the promotion and reciprocal protection of investments 9.9.2002 30.11.2003
Republic of Latvia FR Agreement between the Government of the Republic of Latvia and the Government of the French Republic on the reciprocal encouragement and protection of investments 15.5.1992 1.10.1994
DK Agreement between the Government of the Republic of Latvia and the Government of the Kingdom of Denmark concerning the promotion and reciprocal protection of investments 30.3.1992 18.11.1994
NL Agreement on encouragement and reciprocal protection of investments between the Republic of Latvia and the Kingdom of the Netherlands 14.3.1994 1.4.1995
EE Agreement between the Government of the Republic of Latvia and the Government of the Republic of Estonia for the promotion and reciprocal protection of investments 7.2.1996 23.5.1996
DE Treaty between the Republic of Latvia and the Federal Republic of Germany for the promotion and reciprocal protection of investments 20.4.1993 9.6.1996
LT Agreement between the Government of the Republic of Latvia and the Government of the Republic of Lithuania on the promotion and protection of investments 7.2.1996 23.7.1996
ES Agreement on the reciprocal promotion and protection of investments between the Republic of Latvia and the Kingdom of Spain 26.10.1995 14.3.1997
PT Agreement between the Republic of Latvia and the Portuguese Republic on the mutual promotion and protection of investments 27.9.1995 17.7.1997
EL Agreement between the Government of the Republic of Latvia and the Government of the Hellenic Republic on the promotion and reciprocal protection of investments 20.7.1995 8.2.1998 (EL)
9.2.1998 (LV)
SK Agreement between the Government of the Republic of Latvia and the Government of the Slovak Republic for the promotion and reciprocal protection of investments 9.4.1998 30.10.1998
BLEU Agreement between the Republic of Latvia and the Belgo-Luxemburg Economic Union on the reciprocal promotion and protection of investments 27.3.1996 4.4.1999
HU Agreement between the Republic of Latvia and the Republic of Hungary for the promotion and reciprocal protection of investments 10.6.1999 25.8.2000
RO Agreement between the Government of the Republic of Latvia and the Government of Romania on the promotion and reciprocal protection of investments 27.11.2001 22.8.2002
BG Agreement between the Government of the Republic of Latvia and the Government of the Republic of Bulgaria for the promotion and reciprocal protection of investments 4.12.2003 23.7.2004
HR Agreement between the Government of the Republic of Latvia and the Government of the Republic of Croatia on the promotion and reciprocal protection of investments 4.4.2002 25.5.2005
Republic of Lithuania DK Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and Government of the Kingdom of Denmark concerning the promotion and reciprocal protection of investments 30.3.1992 8.1.1993
PL Agreement between the Republic of Lithuania and the Republic of Poland on the reciprocal promotion and protection of investments 28.9.1992 6.8.1993
RO Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of Romania on the promotion and reciprocal protection of investments 8.3.1994 15.12.1994
FR Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the French Republic on the reciprocal encouragement and protection of investments 23.4.1992 27.3.1995
NL Agreement on encouragement and reciprocal protection of investments between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the Kingdom of the Netherlands 26.1.1994 1.4.1995
CZ Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the Czech Republic for the promotion and reciprocal protection of investments 27.10.1994 12.7.1995
ES Agreement on the reciprocal promotion and protection of investments between the Republic of Lithuania and the Kingdom of Spain 6.7.1994 22.12.1995
EE Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the Republic of Estonia for the promotion and reciprocal protection of investments 7.9.1995 20.6.1996
LV Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the Republic of Latvia on the promotion and protection of investments 7.2.1996 23.7.1996
DE Treaty between the Republic of Lithuania and the Federal Republic of Germany for the promotion and reciprocal protection of investments 28.2.1992 27.6.1997
EL Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the Hellenic Republic on the promotion and reciprocal protection of investments 19.7.1996 10.7.1997
BLEU Agreement between the Republic of Lithuania and the Belgo-Luxembourg Economic Union on the reciprocal promotion and protection of investments 15.10.1997 6.9.1999
SI Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the Republic of Slovenia on the promotion and protection of investments 13.10.1998 15.5.2002
HU Agreement between the Republic of Lithuania and the Republic of Hungary for the promotion and reciprocal protection of investments 25.5.1999 20.5.2003
PT Agreement between the Republic of Lithuania and the Portuguese Republic on the mutual promotion and protection of investments 27.5.1998 14.8.2003
BG Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the Republic of Bulgaria on the promotion and protection of investments 21.11.2005 25.4.2006
HR Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the Republic of Croatia on the promotion and reciprocal protection of investments 15.4.2008 30.1.2009
Belgo- Luxembourg Economic Union HU Agreement between the Belgo-Luxembourg Economic Union and the Hungarian People’s Republic concerning the promotion and reciprocal protection of investments 14.5.1986 23.9.1988
BG Agreement between the Belgo-Luxembourg Economic Union and the People’s Republic of Bulgaria concerning the reciprocal promotion and protection of investments 25.10.1988 29.5.1991
PL Agreement between the Government of the Kingdom of Belgium and the Government of the Grand Duchy of Luxembourg, of the one part, and the Government of the Polish People’s Republic, of the other, concerning the promotion and reciprocal protection of investments 19.5.1987 2.8.1991
CZ Agreement between the Belgo-Luxembourg Economic Union and the Socialist Republic of Czechoslovakia concerning the reciprocal promotion and protection of investments 24.4.1989 13.2.1992
SK Agreement between the Belgo-Luxembourg Economic Union and the Socialist Republic of Czechoslovakia concerning the reciprocal promotion and protection of investments 24.4.1989 13.2.1992
MT Agreement between the Belgo-Luxembourg Economic Union and the Republic of Malta concerning the reciprocal encouragement and protection of investments 5.3.1987 15.6.1993
LV Agreement between the Belgo-Luxemburg Economic Union and the Republic of Latvia on the reciprocal promotion and protection of investments 27.3.1996 4.4.1999
CY Agreement between the Belgo-Luxemburg Economic Union and the Republic of Cyprus on the reciprocal promotion and protection of investments and exchange of letters 26.2.1991 5.6.1999
LT Agreement between the Belgo-Luxemburg Economic Union and the Republic of Lithuania on the reciprocal promotion and protection of investments 15.10.1997 6.9.1999
EE Agreement between the Belgo-Luxembourg Economic Union, on the one hand, and the Republic of Estonia, on the other hand, on the reciprocal promotion and protection of investments 24.1.1996 23.9.1999
RO Agreement between the Belgo-Luxembourg Economic Union and the Government of Romania concerning the promotion and reciprocal protection of investments 4.3.1996 9.3.2001
SI Agreement between the Belgo-Luxembourg Economic Union and the Government of the Republic of Slovenia for the reciprocal promotion and protection of investments 1.2.1999 14.1.2002
HR Agreement between the Belgo-Luxembourg Economic Union and the Republic of Croatia on the reciprocal promotion and protection of investments 31.10.2001 28.12.2003
Hungary FR Agreement between the Government of the People’s Republic of Hungary and the Government of the French Republic on the reciprocal encouragement and protection of investments 6.11.1986 30.9.1987
DE Treaty between the Hungarian People’s Republic and the Federal Republic of Germany for the promotion and reciprocal protection of investments 30.4.1986 7.11.1987
NL Agreement between the Hungarian People’s Republic and the Kingdom of the Netherlands for the encouragement and reciprocal protection of investments 2.9.1987 1.6.1988
BLEU Agreement between the Hungarian People’s Republic and the Belgo-Luxembourg Economic Union concerning the promotion and reciprocal protection of investments 14.5.1986 23.9.1988
DK Agreement between the Government of the Hungarian People’s Republic and the Government of the Kingdom of Denmark for the encouragement and the reciprocal protection of investments 2.5.1988 1.10.1988
CY Agreement between the government of the Hungarian People’s Republic and the government of Republic of Cyprus for the mutual promotion and protection of investments 24.5.1989 25.5.1990
EL Agreement between the Government of the Hungarian People’s Republic and the Government of the Hellenic Republic for the encouragement and reciprocal protection of investments 26.5.1989 1.2.1992
ES Agreement between the Republic of Hungary and the Kingdom of Spain for the encouragement and reciprocal protection of investments 9.11.1989 1.8.1992
CZ Agreement between the Republic of Hungary and the Czech Republic for the promotion and reciprocal protection of investments 14.1.1993 25.5.1995
PL Agreement between the Republic of Hungary and the Republic of Poland on the reciprocal promotion and protection of investments 23.9.1992 16.6.1995
BG Agreement between the Republic of Hungary and the Republic of Bulgaria on mutual promotion and protection of investments 8.6.1994 7.9.1995
RO Agreement between the Republic of Hungary and Romania for the promotion and reciprocal protection of investments 16.9.1993 6.5.1996
SK Agreement between the Republic of Hungary and the Slovak Republic for the promotion and reciprocal protection of investments 15.1.1993 19.7.1996
PT Agreement between the Government of the Republic of Hungary and the Government of the Portuguese Republic on the mutual promotion and protection of investments 28.2.1992 8.10.1997
SI Agreement on the mutual protection and promotion of investments between the Republic of Hungary and the Republic of Slovenia 15.10.1996 9.6.2000
LV Agreement between the Republic of Hungary and the Republic of Latvia for the promotion and reciprocal protection of investments 10.6.1999 25.8.2000
HR Agreement between the Republic of Hungary and the Republic of Croatia for the promotion and reciprocal protection of investments 15.5.1996 1.3.2002
LT Agreement between the Republic of Hungary and the Republic of Lithuania for the promotion and reciprocal protection of investments 25.5.1999 20.5.2003
Republic of Malta DE Treaty between Malta and the Federal Republic of Germany concerning the encouragement and reciprocal protection of investments 17.9.1974 14.12.1975
FR Agreement between the Government of the Republic of Malta and the Government of the French Republic on the reciprocal encouragement and protection of investments 11.8.1976 1.1.1978
BG Agreement between the Government of the Republic of Malta and the Government of the People’s Republic of Bulgaria on mutual promotion and protection of investments 12.6.1984 7.2.1985
NL Agreement between the Government of Malta and the Government of the Kingdom of the Netherlands concerning the encouragement and reciprocal protection of investments 10.9.1984 1.7.1985
BLEU Agreement between the Republic of Malta and the Belgo-Luxembourg Economic Union concerning the reciprocal encouragement and protection of investments 5.3.1987 15.6.1993
SK Agreement between the Government of Malta and the Government of the Slovak Republic for promotion and reciprocal protection of investments 7.9.1999 29.5.2000
SI Agreement between the Government of Malta and the Government of the Republic of Slovenia on the mutual promotion and protection of investments 15.3.2001 6.11.2001
HR Agreement between the Government of Malta and the Government of the Republic Croatia on the promotion and reciprocal protection of investments 11.7.2001 10.5.2002
CY Agreement between the Government of Malta and the Government of Republic of Cyprus for the promotion and reciprocal protection of investments 9.9.2002 30.11.2003
Kingdom of the Netherlands MT Agreement between the Government of the Kingdom of the Netherlands and the Government of Malta concerning the encouragement and reciprocal protection of investments 10.9.1984 1.7.1985
HU Agreement between the Kingdom of the Netherlands and the Hungarian People’s Republic for the encouragement and reciprocal protection of investments 2.9.1987 1.6.1988
CZ Agreement on encouragement and reciprocal protection of investments between the Kingdom of the Netherlands and the Czech and Slovak Federal Republic 29.4.1991 1.10.1992
SK Agreement on encouragement and reciprocal protection of investments between the Kingdom of the Netherlands and the Czech and Slovak Federal Republic 29.4.1991 1.10.1992
EE Agreement on encouragement and reciprocal protection of investments between the Kingdom of the Netherlands and the Republic of Estonia 27.10.1992 1.9.1993
RO Agreement on encouragement and reciprocal protection of investments between the Government of the Kingdom of the Netherlands and the Government of Romania 19.4.1994 1.2.1995
LT Agreement on encouragement and reciprocal protection of investments between the Government of the Kingdom of the Netherlands and the Government of the Republic of Lithuania 26.1.1994 1.4.1995
LV Agreement on encouragement and reciprocal protection of investments between the Kingdom of the Netherlands and the Republic of Latvia 14.3.1994 1.4.1995
SI Agreement on encouragement and reciprocal protection of investments between the Government of the Kingdom of the Netherlands and the Government of the Republic of Slovenia 24.9.1996 1.8.1998
HR Agreement on encouragement and reciprocal protection of investments between the Kingdom of the Netherlands and the Republic of Croatia 28.4.1998 1.6.1999
BG Agreement on encouragement and reciprocal protection of investments between the Kingdom of the Netherlands and the Republic of Bulgaria 6.10.1999 1.3.2001
Republic of Poland BLEU Agreement between the Government of the Polish People’s Republic, of the one part, and the Government of the Kingdom of Belgium and the Government of the Grand Duchy of Luxembourg, of the other, concerning the promotion and reciprocal protection of investments 19.5.1987 2.8.1991
LT Agreement between the Republic of Poland and the Republic of Lithuania on the reciprocal promotion and protection of investments 28.9.1992 6.8.1993
BG Agreement between the Government of the Republic of Poland and the Government of the Republic of Bulgaria on mutual promotion and protection of investments 11.4.1994 9.3.1995
HU Agreement between the Republic of Poland and the Republic of Hungary on the reciprocal promotion and protection of investments 23.9.1992 16.6.1995
SK Agreement between the Republic of Poland and the Slovak Republic on the reciprocal promotion and protection of investments 18.8.1994 14.3.1996
SI Agreement between the Republic of Poland and the Republic of Slovenia on the reciprocal promotion and protection of investments 28.6.1996 31.3.2000
Portuguese Republic DE Treaty between the Portuguese Republic and the Federal Republic of Germany for the promotion and reciprocal protection of investments 16.9.1980 23.4.1982
CZ Agreement between the Government of the Portuguese Republic and the Government of the Czech Republic for the promotion and reciprocal protection of investments 12.11.1993 3.8.1994
RO Agreement between the Government of the Portuguese Republic and the Government of Romania for the promotion and reciprocal protection of investments 17.11.1993 17.11.1994
LV Agreement between the Portuguese Republic and the Republic of Latvia on the mutual promotion and protection of investments 27.9.1995 17.7.1997
HU Agreement between the Government of the Portuguese Republic and the Government of the Republic of Hungary on the mutual promotion and protection of investments 28.2.1992 8.10.1997
HR Agreement between the Portuguese Republic and the Republic of Croatia on the promotion and reciprocal protection of investments 10.5.1995 24.10.1997
SK Agreement between the Portuguese Republic and the Slovak Republic on the promotion and reciprocal protection of investments 10.7.1995 15.5.1999
SI Agreement between the Portuguese Republic and the Republic of Slovenia on the mutual promotion and protection of investments 14.5.1997 4.5.2000
BG Agreement between the Government of the Portuguese Republic and the Government of the Republic of Bulgaria for the promotion and mutual protection of investments 27.5.1993 20.11.2000
LT Agreement between the Portuguese Republic and the Republic of Lithuania on the mutual promotion and protection of investments 27.5.1998 14.8.2003
Romania CY Agreement between the Government of Romania and the Government of Republic of Cyprus on the mutual promotion and protection of investments 26.7.1991 10.7.1993
CZ Agreement between the Government of the Republic of Romania and the Government of the Czech Republic for the promotion and reciprocal protection of investments 8.11.1993 28.7.1994
PT Agreement between the Government of Romania and the Government of the Portuguese Republic for the promotion and reciprocal protection of investments 17.11.1993 17.11.1994
LT Agreement between the Government of Romania and the Government of the Republic of Lithuania on the promotion and reciprocal protection of investments 8.3.1994 15.12.1994
NL Agreement on encouragement and reciprocal protection of investments between the Government of Romania and the Government of the Kingdom of the Netherlands 19.4.1994 1.2.1995
BG Agreement between the Government of Romania and the Government of the Republic of Bulgaria on mutual promotion and protection of investments 1.6.1994 23.5.1995
HR Agreement between the Government of Romania and the Government of the Republic of Croatia concerning the encouragement and reciprocal protection of investments 8.6.1994 9.9.1995
ES Agreement between Romania and Spain for the promotion and reciprocal protection of investments 25.1.1995 7.12.1995
SK Agreement between the Government of Romania and the Government of the Slovak Republic on the promotion and reciprocal protection of investments 3.3.1994 7.3.1996
HU Agreement between the Republic of Hungary and Romania for the promotion and reciprocal protection of investments 16.9.1993 6.5.1996
FR Agreement between the Government of Romania and the Government of the French Republic on the reciprocal encouragement and protection of investments 21.3.1995 20.6.1996
SI Agreement between the Government of Romania and the Government of the Republic of Slovenia on the promotion and reciprocal protection of investments 24.1.1996 24.11.1996
EL Agreement between the Government of Romania and the Government of the Hellenic Republic on the promotion and reciprocal protection of investments 23.5.1997 11.6.1998 (RO)
12.6.1998 (EL)
DE Treaty between Romania and the Federal Republic of Germany for the promotion and reciprocal protection of investments 25.6.1996 12.12.1998
BLEU Agreement between the Government of Romania and the Belgo-Luxembourg Economic Union concerning the promotion and reciprocal protection of investments 4.3.1996 9.3.2001
LV Agreement between the Government of Romania and the Government of the Republic of Latvia on the promotion and reciprocal protection of investments 27.11.2001 22.8.2002
Republic of Slovenia SK Agreement on reciprocal investment protection and promotion between the Republic of Slovenia and the Slovak Republic 28.7.1993 28.3.1996
RO Agreement between the Government of the Republic of Slovenia and the Government of Romania on the promotion and reciprocal protection of investments 24.1.1996 24.11.1996
DE Treaty between the Republic of Slovenia and the Federal Republic of Germany for the promotion and reciprocal protection of investments 28.10.1993 18.7.1998
NL Agreement on encouragement and reciprocal protection of investments between the Government of the Republic of Slovenia and the Government of the Kingdom of the Netherlands 24.9.1996 1.8.1998
EL Agreement between the Government of the Republic of Slovenia and the Government of the Hellenic Republic on the reciprocal promotion and protection of investments 29.5.1997 10.2.2000
PL Agreement between the Republic of Slovenia and the Republic of Poland on the reciprocal promotion and protection of investments 28.6.1996 31.3.2000
ES Agreement on the promotion and the reciprocal protection of investments between the Republic of Slovenia and the Kingdom of Spain 15.7.1998 3.4.2000
PT Agreement between the Republic of Slovenia and the Portuguese Republic on the mutual promotion and protection of investments 14.5.1997 4.5.2000
HU Agreement on the mutual protection and promotion of investments between the Republic of Slovenia and the Republic of Hungary 15.10.1996 9.6.2000
FR Agreement between the Government of the Republic of Slovenia and the Government of the French Republic on the reciprocal encouragement and protection of investments 11.2.1998 5.8.2000
BG Agreement between the Government of the Republic of Slovenia and the Government of the Republic of Bulgaria on the reciprocal promotion and protection of investments 30.6.1998 26.11.2000
MT Agreement between the Government of the Republic of Slovenia and the Government of Malta on the mutual promotion and protection of investments 15.3.2001 6.11.2001
BLEU Agreement between the Government of the Republic of Slovenia and the Belgo-Luxembourg Economic Union for the reciprocal promotion and protection of investments 1.2.1999 14.1.2002
DK Agreement between the Government of the Republic of Slovenia and the Government of the Kingdom of Denmark concerning the promotion and reciprocal protection of investments 11.5.1999 30.3.2002
LT Agreement between the Government of the Republic of Slovenia and the Government of the Republic of Lithuania on the promotion and protection of investments 13.10.1998 15.5.2002
HR Agreement between the Government of the Republic of Slovenia and the Government of the Republic of Croatia on the promotion and reciprocal protection of investments 12.12.1997 8.7.2004
Slovak Republic FR Agreement between the Czech and Slovak Federative Republic and the French Republic on the reciprocal encouragement and protection of investments 13.9.1990 27.9.1991
ES Agreement for the reciprocal protection and promotion of investments between the Czech and Slovak Federal Republic and the Kingdom of Spain 12.12.1990 28.11.1991
BLEU Agreement between the Socialist Republic of Czechoslovakia and the Belgo-Luxembourg Economic Union concerning the reciprocal promotion and protection of investments 24.4.1989 13.2.1992
DE Treaty between the Czech and Slovak Federative Republic and the Federal Republic of Germany for the promotion and reciprocal protection of investments 2.10.1990 2.8.1992
DK Agreement between the Czech and Slovak Federal Republic and the Kingdom of Denmark for the promotion and reciprocal protection of investments 6.3.1991 19.9.1992
(Succession 1.1.1993)
NL Agreement on encouragement and reciprocal protection of investments between the Czech and Slovak Federal Republic and the Kingdom of the Netherlands 29.4.1991 1.10.1992
EL Agreement between the Government of the Czech and Slovak Federal Republic and the Government of the Hellenic Republic for the promotion and reciprocal protection of investments 3.6.1991 31.12.1992
BG Agreement between the Government of the Slovak Republic and the Government of the Republic of Bulgaria for promotion and reciprocal protection of investments 21.7.1994 9.3.1995
RO Agreement between the Government of the Slovak Republic and the Government of Romania on the promotion and reciprocal protection of investments 3.3.1994 7.3.1996
PL Agreement between the Slovak Republic and the Republic of Poland on the reciprocal promotion and protection of investments 18.8.1994 14.3.1996
SI Agreement on reciprocal investment protection and promotion between the Slovak Republic and the Republic of Slovenia 28.7.1993 28.3.1996
HU Agreement between the Slovak Republic and the Republic of Hungary for the promotion and reciprocal protection of investments 15.1.1993 19.7.1996
HR Agreement between the Government of the Slovak Republic and the Government of the Republic of Croatia on the promotion and reciprocal protection of investments 12.2.1996 5.2.1997 (SK)
6.2.1997 (HR)
LV Agreement between the Government of the Slovak Republic and the Government of the Republic of Latvia for the promotion and reciprocal protection of investments 9.4.1998 30.10.1998
PT Agreement between the Slovak Republic and the Portuguese Republic on the promotion and reciprocal protection of investments 10.7.1995 15.5.1999
MT Agreement between the Government of the Slovak Republic and the Government of Malta for promotion and reciprocal protection of investments 7.9.1999 29.5.2000

ANNEX B * 

LIST OF BILATERAL INVESTMENT TREATIES THAT HAVE ALREADY BEEN TERMINATED AND WHERE A SUNSET CLAUSE MAY BE IN EFFECT
Member State Party/Parties Treaty title Date of signature Date of entry into force Termination date
Republic of Bulgaria IT Agreement between the People’s Republic of Bulgaria and the Italian Republic on mutual promotion and protection of investments 5.12.1988 27.12.1990 1.9.2008
Federal Republic of Germany PL Agreement between the Federal Republic of Germany and the Polish People’s Republic on the promotion and reciprocal protection of investments 10.11.1989 24.2.1991 18.10.2019
Hellenic Republic PL Agreement between the Hellenic Republic and the Republic of Poland for the promotion and reciprocal protection of investments 14.10.1992 20.2.1995 7.11.2019
Kingdom of Spain PL Agreement between the Kingdom of Spain and the Republic of Poland on the reciprocal promotion and protection of investment 30.7.1992 1.5.1993 16.10.2019
French Republic PL Agreement between the Government of the French Republic and the Government of the Polish People’s Republic on the reciprocal encouragement and protection of investment 14.2.1989 10.2.1990 19.7.2019
Republic of Croatia PL Agreement between the Republic of Croatia and the Republic of Poland on the reciprocal promotion and protection of investments 21.2.1995 4.10.1995 18.10.2019
Italian Republic MT Agreement between the Government of the Italian Republic and the Government of Malta relating to economic cooperation and protection of investments *  28.7.1967 15.10.1973 1.3.2008
BG Agreement between the Italian Republic and the People’s Republic of Bulgaria on mutual promotion and protection of investments 5.12.1988 27.12.1990 1.9.2008
SI Agreement between the Government of the Italian Republic and the Government of the Republic of Slovenia on the promotion and protection of investments 8.3.2000 11.8.2003 1.9.2008
Republic of Cyprus PL Agreement between the Republic of Cyprus and the Republic of Poland for the promotion and reciprocal protection of investments 4.6.1992 6.7.1993 17.1.2019
Republic of Malta IT Agreement between the Government of Malta and the Government of the Italian Republic relating to economic cooperation and protection of investments *  28.7.1967 15.10.1973 1.3.2008
Kingdom of the Netherlands PL Agreement between the Kingdom of the Netherlands and the Republic of Poland on encouragement and reciprocal protection of investments 7.9.1992 1.2.1994 2.2.2019
Republic of Poland FR Agreement between the Government of the Polish People’s Republic and the Government of the French Republic on the reciprocal encouragement and protection of investment 14.2.1989 10.2.1990 19.7.2019
DE Agreement between the Polish People’s Republic and the Federal Republic of Germany on the promotion and reciprocal protection of investments 10.11.1989 24.2.1991 18.10.2019
ES Agreement between the Republic of Poland and the Kingdom of Spain on the reciprocal promotion and protection of investment 30.7.1992 1.5.1993 16.10.2019
CY Agreement between the Republic of Poland and the Republic of Cyprus for the promotion and reciprocal protection of investments 4.6.1992 6.7.1993 17.1.2019
NL Agreement between the Republic of Poland and the Kingdom of the Netherlands on encouragement and reciprocal protection of investments 7.9.1992 1.2.1994 2.2.2019
PT Agreement between the Government of the Republic of Poland and the Government of the Portuguese Republic on promotion and reciprocal protection of investments 11.3.1993 3.8.1994 3.8.2019
EL Agreement between the Republic of Poland and the Hellenic Republic for the promotion and reciprocal protection of investments 14.10.1992 20.2.1995 7.11.2019
HR Agreement between the Republic of Poland and the Republic of Croatia on the reciprocal promotion and protection of investments 21.2.1995 4.10.1995 18.10.2019
Portuguese Republic PL Agreement between the Government of the Portuguese Republic and the Government of the Republic of Poland on promotion and reciprocal protection of investments 11.3.1993 3.8.1994 3.8.2019
Republic of Slovenia IT Agreement between the Government of the Republic of Slovenia and the Government of the Italian Republic on the promotion and protection of investments 8.3.2000 11.8.2003 1.9.2008

ANNEX C

STATEMENT REFERRED TO IN ARTICLE 7

With reference to the above mentioned case, [name of host Member State], in which the Claimant is established, and [name of defending Member State] hereby inform the Arbitral Tribunal that the parties to the EU Treaties and intra-EU bilateral investment treaties share the following common understanding, expressed in Article 4(1) of the Agreement for the termination of Bilateral Investment Treaties between the Member States of the European Union, that:

„The Contracting Parties hereby confirm that Arbitration Clauses are contrary to the EU Treaties and thus inapplicable. As a result of this incompatibility between Arbitration Clauses and the EU Treaties, as of the date on which the last of the parties to a Bilateral Investment Treaty became a Member State of the European Union, the Arbitration Clause in such a Bilateral Investment Treaty cannot serve as legal basis for Arbitration Proceedings.”

For capitalised terms, please see the definitions laid down in Article 1 of the Agreement for the termination of Bilateral Investment Treaties between the Member States of the European Union.

ANNEX D

INDICATIVE FEE SCHEDULE FOR THE FACILITATOR UNDER THE LAST SENTENCE OF ARTICLE 9(8)
Initiation of the structured dialogue, preliminary internal analysis and request to the investor and the host Member State of the investment to provide written submissions within 2 months from his/her appointment 1 000 EUR
Organisation of the settlement negotiations and support to the parties with a view to reaching an amicable settlement 1 000 EUR
Draft amicable settlement 1 000 EUR
(If amicable settlement not accepted) organisation of further negotiations based on the changes requested by the parties with the aim of finding a mutually acceptable solution of the dispute 1 000 EUR
(If no solution has yet been found) proposal for an amicable settlement 1 000 EUR