A jogszabály mai napon ( 2024.05.30. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

2020. évi LXXVI. törvény

Magyarország 2021. évi központi költségvetésének megalapozásáról * 

1. A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény módosítása

1. § * 

2. § * 

3–4. § * 

2. * 

5. § * 

3–4. * 

6–20. § * 

5. * 

21. § * 

6. * 

22–26. § * 

7–8. * 

27–28. § * 

9. * 

29–30. § * 

10. * 

31. § * 

11–12. * 

32–35. § * 

13. * 

36. § * 

14. A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény módosítása

37. § * 

38. § * 

39–41. § * 

15–16. * 

42–44. § * 

17. * 

45. § * 

18–19. * 

46–48. § * 

20. * 

49. § * 

21. A médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény módosítása

50. § * 

51. § * 

52. § * 

53. § * 

22. * 

54–55. § * 

23. A legfőbb ügyész, az ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az ügyészi életpályáról szóló 2011. évi CLXIV. törvény módosítása

56. § * 

57–58. § * 

59. § * 

24. * 

60. § * 

25. * 

61. § * 

26. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény módosítása

62. § * 

63–66. § * 

67. § * 

68. § * 

69. § * 

70. § * 

71. § * 

72. § * 

73. § * 

74–80. § * 

81. § Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény

1. * 

2–5. * 

6–8. * 

9–20. * 

lép.

82. § (1) Hatályát veszti az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény

1. * 

2–3. * 

(2) * 

27. * 

83. § * 

28. A kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény módosítása

84. § * 

85. § (1)–(3) * 

(4) * 

86–87. § * 

88. § * 

29. * 

89–90. § * 

30. * 

91. § * 

31. * 

92. § * 

32–34. * 

93–96. § * 

35. * 

97. § * 

36. A turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi CLVI. törvény módosítása

98–99. § * 

100. § * 

37. Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény módosítása

101. § * 

102–103. § * 

104–105. § * 

106. § * 

107–108. § * 

109. § * 

110. § * 

111. § Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény

1. * 

2. * 

3. * 

4–5. * 

lép.

112–113. § * 

38. Az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló 2017. évi CLIII. törvény módosítása

114–117. § * 

118. § Az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló 2017. évi CLIII. törvény

1. * 

2. 125/C. § (4) bekezdésében a „Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-t (a továbbiakban: MNV Zrt.)” szövegrész helyébe az „MNV Zrt.-t” szöveg

 * 

39. * 

119–120. § * 

40–41. * 

121–125. § * 

42. A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény módosítása

126. § * 

127. § * 

43. * 

128. § * 

44. A társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019. évi CXXII. törvény módosítása

129. § * 

130. § * 

131–145. § * 

146. § * 

147. § * 

45. A központi költségvetési szervek elhelyezésére vonatkozó szabályok

148. § (1) A Kormány irányítása vagy felügyelete alá tartozó költségvetési szerv az irányítását vagy felügyeletét ellátó szerv vezetője által záradékolt ingatlan-minősítő nyilatkozatban (továbbiakban: ingatlan-minősítő nyilatkozat) 2020. július 31-ig nyilatkozik – a település, a helyrajzi számok meghatározásával, valamint a vagyonkezelésében lévő állami tulajdoni hányad megjelölésével – a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság (a továbbiakban: MNV Zrt.) felé arról, hogy mely általa vagyonkezelt, Magyarország területén található ingatlan minősül elhelyezési célú vagy rekreációs célú ingatlannak.

(2) Amennyiben az ingatlan-minősítő nyilatkozatban szereplő valamely ingatlannak nem az MNV Zrt. a tulajdonosi joggyakorlója, az (1) bekezdés szerinti költségvetési szerv az (1) bekezdésben meghatározott határidőben és módon a tulajdonosi joggyakorló részére is megküldi az ingatlan-minősítő nyilatkozatot.

(3) E törvény erejénél fogva az (1) bekezdés szerinti költségvetési szervek vagyonkezelői joga, valamint vagyonkezelési szerződése megszűnik

a) 2020. augusztus 1. napjával az ingatlan-minősítő nyilatkozatban meghatározott azon ingatlanok tekintetében, amelyek a főváros közigazgatási határán belül helyezkednek el,

b) 2021. január 1. napjával az ingatlan-minősítő nyilatkozatban meghatározott azon ingatlanok tekintetében, amelyek a főváros közigazgatási határán kívül helyezkednek el.

(4) A (3) bekezdés szerinti vagyonkezelői jog megszűnésével érintett, jogszabály alapján nem az MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlása alatt álló állami tulajdonú ingatlanok tekintetében a tulajdonosi joggyakorló tulajdonosi joggyakorlása – ide nem értve a Beruházási Ügynökség, valamint a Nemzeti Földügyi Központ tulajdonosi joggyakorlása alatt álló ingatlanokat – e törvény erejénél fogva a (3) bekezdés a) pontja szerinti ingatlanok tekintetében 2020. augusztus 1. napjával, a (3) bekezdés b) pontja szerinti ingatlanok tekintetében 2021. január 1. napjával megszűnik. Ezen ingatlanok felett a tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét tulajdonosi joggyakorlóként a (3) bekezdés a) pontja szerinti ingatlanok tekintetében 2020. augusztus 1. napjától, a (3) bekezdés b) pontja szerinti ingatlanok tekintetében 2021. január 1. napjától az MNV Zrt. gyakorolja.

(5) A vagyonkezelői jog (3) bekezdés szerinti megszűnésének időpontjától az (1) bekezdés szerinti költségvetési szervet az érintett ingatlanok vonatkozásában – a (6) bekezdés szerinti kijelölő okirat kiállításáig – átmeneti használati jog illeti meg e törvény erejénél fogva. Az átmeneti használati jog az ingatlan-nyilvántartásba nem jegyeztethető be. Az átmeneti használati jog időtartama alatt a költségvetési szerv jogosult a (3) bekezdése szerinti ingatlan ingyenes használatára a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény haszonkölcsön-szerződésre vonatkozó rendelkezései szerint, az e törvény végrehajtási rendeletében meghatározott eltérésekkel.

(6) Az MNV Zrt. – az ingatlan-minősítő nyilatkozat, valamint a központi költségvetési szervek jogszabályban előírt adatszolgáltatása alapján – felülvizsgálja az érintett ingatlanok használati viszonyait és gondoskodik az állami elhelyezési célú ingatlanhasználati jogviszony létrehozására irányuló kijelölő okiratok kiadásáról.

(7) A (6) bekezdés szerinti kijelöléssel érintett állami tulajdonú ingatlanok tekintetében az állami elhelyezési célú ingatlanként történő használatot az ingatlan jogi jellegeként kell bejegyezni az ingatlan-nyilvántartásba.

(8) A kijelölés kezdő napjával az elhelyezési célú vagy rekreációs célú ingatlanokkal kapcsolatos jogviszonyokba – ide nem értve az e törvény végrehajtására kiadott rendeletben meghatározott, valamint az európai uniós vagy egyéb pályázattal összefüggő jogviszonyokat – az (1) bekezdés szerinti költségvetési szerv helyébe e törvény erejénél fogva jogutódként az MNV Zrt. lép.

(9) Az (1) bekezdés szerinti költségvetési szervtől átvett elhelyezési célú ingatlanokat és rekreációs célú ingatlanokat érintő – ide nem értve az e törvény végrehajtására kiadott rendeletben meghatározott, valamint a nem európai uniós vagy egyéb pályázattal összefüggő – beruházások, felújítások beszerzésére vonatkozóan

a) a (3) bekezdés a) pontja szerinti ingatlanok tekintetében 2020. augusztus 1. napján folyamatban lévő közbeszerzési és beszerzési eljárásokba az MNV Zrt. – a (8) bekezdésében foglaltaktól eltérően 2020. augusztus 1. napján – a költségvetési szerv helyébe jogutódlással belép,

b) a (3) bekezdés b) pontja szerinti ingatlanok tekintetében 2021. január 1. napján folyamatban lévő közbeszerzési és beszerzési eljárásokba az MNV Zrt. – a (8) bekezdésében foglaltaktól eltérően 2021. január 1. napján – a költségvetési szerv helyébe jogutódlással belép.

(10) Az MNV Zrt. jogosult azon szerződéseket, amelyekbe a (8) és (9) bekezdés alapján jogutódként belép, a jogutódlástól számított kilencven napon belül felmondani.

(11) E § alkalmazásában

a) állami elhelyezési célú ingatlan:

aa) a Kormány irányítása vagy felügyelete alá tartozó költségvetési szerv részére állami elhelyezési célú ingatlanhasználati jogviszony keretében használatba adott többségében irodai funkciót ellátó, Magyarország területén található ingatlan, ahol az ingatlanon fekvő építmény valamennyi helyiségét figyelembe véve megállapítható, hogy azok többsége irodai rendeltetésű vagy azok tényleges hasznosítása irodai célokat szolgál,

ab) a Kormány irányítása vagy felügyelete alá tartozó költségvetési szerv részére állami elhelyezési célú ingatlanhasználati jogviszony keretében használatba adott olyan oktatási, üdültetési vagy egyéb rekreációs célt szolgáló, Magyarország területén található ingatlan, amely nem a költségvetési szerv szakmai alapfeladataként meghatározott tevékenység ellátását biztosítja,

b) elhelyezési célú ingatlan: a Kormány irányítása vagy felügyelete alá tartozó költségvetési szerv munkaszervezetének elhelyezését szolgáló, többségében irodai funkciót ellátó ingatlan, ahol az ingatlanon fekvő építmény valamennyi helyiségét figyelembe véve megállapítható, hogy azok többsége irodai rendeltetésű vagy azok tényleges hasznosítása irodai célokat szolgál,

c) rekreációs célú ingatlan: a Kormány irányítása vagy felügyelete alá tartozó költségvetési szerv által használt, nem a költségvetési szerv szakmai alapfeladataként meghatározott tevékenység ellátásához szükséges oktatási, üdültetési vagy egyéb rekreációs célt szolgáló ingatlan.

(12) A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 2. mellékletében meghatározott kiemelt nemzeti emlékhely területén található állami tulajdonban álló ingatlanok tekintetében az (1)–(10) bekezdést nem kell alkalmazni.

149. § (1) Az MNV Zrt. 2020. december 31-éig jogosult a vagyonkezelési szerződést egyoldalú nyilatkozattal felmondani

a) az üres ingatlanok vonatkozásában, valamint

b) azon ingatlanok tekintetében, amelyek vonatkozásában a 148. § (6) bekezdés szerinti felülvizsgálat alapján megállapítja, hogy az ingatlan-minősítő nyilatkozatban nem szerepelnek.

(2) Az MNV Zrt. az egyoldalú nyilatkozatát tartalmazó kérelemmel gondoskodik

a) a 148. § (3) bekezdése alapján, valamint az (1) bekezdés szerinti felmondás alapján megszűnő vagyonkezelői jognak, kezelői jognak az ingatlan-nyilvántartásból történő törléséről,

b) az állami elhelyezési célú ingatlan jogi jellege ingatlan-nyilvántartási bejegyzésének kezdeményezéséről, valamint

c) a tulajdonosi joggyakorló személyében bekövetkezett változás ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetéséről.

(3) E § alkalmazásában üres ingatlannak minősül a központi költségvetési szervek vagyonkezelésében vagy kezelésében lévő, átmenetileg vagy tartósan nem használt, nem hasznosított, Magyarország területén található ingatlan, vagy – nem 1/1 állami tulajdonú ingatlan esetén – az állami tulajdoni hányadnak természetben megfelelő ingatlanrész.

46. Hatályba léptető rendelkezések

150. § (1) Ez a törvény – a (2)–(8) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 6–20. § az e törvény kihirdetését követő tizenötödik napon lép hatályba.

(3) A 130. § az e törvény kihirdetését követő harmincadik napon lép hatályba.

(4) A 97. § 2020. augusztus 1-jén lép hatályba.

(5) A 81. § 1. pontja, a 119. §, a 120. § és a 128. § 2020. szeptember 1-jén lép hatályba.

(6) A 100. § 2020. szeptember 2-án lép hatályba.

(7) Az 50. § és az 52. § 2020. szeptember 20-án lép hatályba.

(8) A 2. §, az 5. §, a 21. §, a 27. §, a 28. §, a 31. §, a 36. §, a 38. §, a 45. §, a 49. §, az 57. §, az 58. §, a 61. §, a 62. §, a 67. §, a 69. §, a 71. §, a 73. §, a 81. § 6–8. pontja, a 82. § (1) bekezdés 2. és 3. pontja, a 84. §, a 85. § (1)–(3) bekezdése, a 86. §, a 87. §, a 92. §, a 98. §, a 99. §, a 101. §, a 104. §, a 105. §, a 107. §, a 108. §, a 110. §, a 111. § 1. és 3. pontja, a 118. § 1. pontja, a 126. § és a 146. § 2021. január 1-jén lép hatályba.

47. Az Alaptörvény sarkalatosságra vonatkozó követelményének való megfelelés

151. § E törvény

1. 50–53. §-a az Alaptörvény IX. cikk (6) bekezdése és 23. cikke,

2. 54. § 1., 2., 4. és 5. pontja és 55. § 2. pontja az Alaptörvény T) cikk (1) bekezdése, XXXI. cikk (3) bekezdése, 45. cikk (5) bekezdése, valamint 54. cikk (4) bekezdése,

3. 56. §-a és 59. §-a az Alaptörvény 29. cikk (7) bekezdése,

4. 61. §-a az Alaptörvény 31. cikk (3) bekezdése,

5. 95. §-a az Alaptörvény 38. cikk (1) bekezdése

alapján sarkalatosnak minősül.

48. Az Európai Unió jogának való megfelelés

152. § E törvény 8. §-a és 10. §-a a pénzügyi rendszerek pénzmosás vagy terrorizmusfinanszírozás céljára való felhasználásának megelőzéséről, a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 2005/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és a 2006/70/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2015. május 20-i (EU) 2015/849 európai parlamenti és tanácsi irányelv 47. cikk (2) bekezdésének való megfelelést szolgálja.

1–2. melléklet a 2020. évi LXXVI. törvényhez *