A jogszabály mai napon ( 2024.06.14. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

2020. évi CXLIX. törvény

a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ egyes feladatainak agrár-felsőoktatás részére történő átadásáról, valamint egyes felsőoktatási tárgyú törvények módosításáról * 

1. § (1) A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) 13. § (3) bekezdésében és az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 36. § (1) bekezdésében foglaltak alapján, a Vtv. 36. § (2) bekezdése szerinti rendelkezéstől eltérve az 1. melléklet szerinti ingatlanokat, továbbá a közfeladat-ellátáshoz szükséges ingóságokat, vagyoni értékű jogokat - különös tekintettel a tesztüzemi információs rendszer és a piaci árinformációs rendszer működtetéséhez szükséges vagyoni értékű jogokra és eszközökre - az AKI Agrárközgazdasági Intézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság tulajdonába kell adni.

(2) Az (1) bekezdés szerint az AKI Agrárközgazdasági Intézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság tulajdonába adott vagyon tekintetében nem kell alkalmazni az Nvtv. 13. § (4) bekezdés b) pontjában, valamint (7) és (8) bekezdésében foglaltakat.

(3) Az 1. melléklet szerinti ingatlanok tekintetében a tulajdonváltozás ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésére alkalmas szerződést a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság köti meg az AKI Agrárközgazdasági Intézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal.

(4) Az (1) bekezdés szerint átszálló ingóságokról jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet az átadó és az átvevő képviseletére jogosult személy ír alá. Az átszálló ingó vagyonelemek bekerülési értéke megegyezik az adott vagyonelemre vonatkozó, átadó szervezet könyveiben szereplő nyilvántartási értékkel.

(5) Az 1. mellékletben meghatározott ingatlanok tulajdonjogát az AKI Agrárközgazdasági Intézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság a terhekkel együtt szerzi meg.

2. § (1) A Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ jogutódlásához kapcsolódó, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) szerinti jogviszony 2021. február 1-jei hatállyal - ideértve a határozott idejű jogviszonyt is - a munka törvénykönyve szerinti munkaviszonnyá alakul át. Az átalakulás során létrejövő munkaviszony tekintetében próbaidő nem köthető ki, és a jogviszonyt folyamatosnak kell tekinteni. A jogviszony átalakulása

a) nem szakítja meg a közalkalmazotti jogviszonnyal kapcsolatos igények elévülését,

b) nem érinti az ezen bekezdés szerinti időpontban hatályban lévő határozott idejű áthelyezést,

c) nem érinti a jogviszony időtartamát, valamint a munkaidő mértékét.

(2) A jogutód munkáltatók és a foglalkoztatottak (1) bekezdésben nem szabályozott megállapodására a Kjt. 25/A. § (7) bekezdésének, valamint 37. § (2) bekezdés c) pontjának a megállapodás megkötésekor hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni.

(3) A közalkalmazotti jogviszony Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ szerinti átalakulásával létrejövő munkaviszonyra az átalakulást követő öt évben a Kjt.-nek a végkielégítésre és a jubileumi jutalomra vonatkozó szabályait alkalmazni kell. A jogállásváltozás folytán valamennyi jogutód munkáltatóval létesített munkaviszony tekintetében a jogállásváltozást megelőzően ki nem adott szabadságot 2023. december 31. napjáig kell kiadni.

3. § A Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ jogutódlásában részt vevő szervek, szervezetek megvalósítás alatt álló, európai uniós támogatással érintett projektje tekintetében a szervek, szervezetek támogatásra való jogosultságát meg kell őrizni, már befejezett, európai uniós támogatással érintett projektje tekintetében a fenntartási időszakra meghatározott kötelezettséget teljesíteni kell.

4. § (1) Ez a törvény - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - 2021. február 1-jén lép hatályba.

(2) A 11. § (2) bekezdése és a 4. melléklet 2021. szeptember 1-jén lép hatályba.

5. § (1) Az 1. § (2) bekezdése, a 7. §, a 8. §, a 12. § (2) bekezdése és a 2. melléklet az Alaptörvény 38. cikk (1) és (2) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

(2) A 6. § az Alaptörvény 38. cikk (1) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

6-10. § * 

11. § (1) * 

(2) * 

12-14. § * 

1-3. melléklet a 2020. évi CXLIX. törvényhez * 

4. melléklet a 2020. évi CXLIX. törvényhez * 

5. melléklet a 2020. évi CXLIX. törvényhez *