A jogszabály mai napon ( 2022.07.07. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

287/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet

az egészségügyi készlet állagának megóvása érdekében szükséges intézkedésekről * 

A Kormány

az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1b) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 2. § (2) bekezdése tekintetében a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 340/B. §-ában kapott felhatalmazás alapján,

a 2. § (3) bekezdése tekintetében a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 81. § (1a) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 2. § (4) bekezdése tekintetében a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 238. § (1) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva

a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) A járványügyi készültség bevezetéséről szóló 283/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet szerinti, egészségügyi válsághelyzet elrendelésével bevezetett járványügyi készültség (a továbbiakban: járványügyi készültség) idején a fekvőbeteg szakellátást, illetve a fekvőbeteg szakellátáshoz kapcsolódó járóbeteg szakellátást nyújtó egészségügyi intézmény (a továbbiakban: egészségügyi intézmény) fenntartója - a fenntartó személyétől függetlenül - székhelyén és valamennyi telephelyén fokozott figyelemmel gondoskodik a járvány elleni védekezés érdekében a szükséges, költségvetési forrásból beszerzett egészségügyi felszerelések, berendezések, gyógyszerkészletek és fertőtlenítőszerek (a továbbiakban együtt: egészségügyi készlet) megóvásáról.

(2) A járványügyi készültség idején a legalább 200 férőhellyel működtetett, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szerinti idősek tartós vagy átmeneti ellátását nyújtó engedélyes fenntartója - a fenntartó személyétől függetlenül - az (1) bekezdés szerint fokozott figyelemmel gondoskodik a költségvetési forrásból beszerzett egészségügyi készlet megóvásáról.

2. § (1) A rendvédelmi szerv a járványügyi készültséggel összefüggésben közreműködik a kórházparancsnoki, valamint az egészségügyi készlet állagának fenntartására és megőrzésére vonatkozó feladatok ellátásában.

(2) A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 339/A. §-ában foglaltakat alkalmazni kell a rendvédelmi szerv állományának azon tagjára, aki részt vesz a jelen kormányrendelet szerinti feladatok ellátásában.

(3) A Magyar Honvédség a járványügyi készültséggel összefüggésben közreműködik

a) a kórházparancsnoki feladatok ellátásában, valamint

b) az egészségügyi készlet állagának fenntartására és megőrzésére vonatkozó feladatok ellátásában, e feladatok ellátása keretében a Magyar Honvédség ellátja egyes, a 3. § (1) és (2) bekezdése szerint kijelölt egészségügyi intézmények őrzését és védelmét.

(4) A Magyar Honvédség a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény (a továbbiakban: Hjt.) 1. § (1) bekezdése szerinti tagjának az e rendelet szerinti feladatokban történő közreműködése során - a Hjt. 237/B. §-ára figyelemmel - a Hjt. 237/C. §-ában foglaltakat alkalmazni kell.

2. A kórházparancsnok

3. § (1) A költségvetési forrásból beszerzett egészségügyi készletek felhasználásának ellenőrzésére a rendészetért felelős miniszter javaslatot tesz - szükség esetén az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 232/B. § (1) bekezdése szerinti Operatív Törzs (a továbbiakban: Operatív Törzs) véleményének kikérését követően - az egészségügyi intézményhez kórházparancsnok kirendelésére.

(2) A kórházparancsnok részére a rendészetért felelős miniszter javaslatára a miniszterelnök megbízólevelet állít ki. A megbízólevél kiállítását követően a kórházparancsnokot az egészségügyi intézményhez a rendészetért felelős miniszter rendeli ki.

(3) A kórházparancsnok tevékenységét a rendészetért felelős miniszter - a 4. §-ban meghatározottak szerint - irányítja. (4) A kórházparancsnoknak a járványveszéllyel összefüggő szabályok betartására, és az egészségügyi készlet megóvására vonatkozó javaslatát az egészségügyi intézmény vezetője köteles végrehajtani. (5) A kórházparancsnok orvosszakmai kérdésekben nem tehet javaslatot, és nem hozhat döntést.

4. § (1) A 3. § (3) bekezdése szerinti jogkörét a rendészetért felelős miniszter az országos kórház-főparancsnok útján gyakorolja, aki meghatározza a kórházparancsnokok tevékenységi körét, és koordinálja tevékenységüket.

(2) Az országos kórház-főparancsnokot és helyettesét a rendészetért felelős miniszter javaslatára a miniszterelnök bízza meg.

(3) Az országos kórház-főparancsnok helyettese egészségügyi intézmény vezetésében jártassággal rendelkező orvos.

5. § Az egészségügyi készlet biztonságával kapcsolatos adatokról az országos kórház-főparancsnok folyamatosan tájékoztatja a rendészetért felelős minisztert.

6. § (1) Ha az egészségügyi készlet állagának megóvása ezt indokolja, az egészségügyi intézmény vezetője köteles intézkedni az egészségügyi készlet állagának fenntartására és megőrzésére.

(2) Az (1) bekezdés szerinti esetben az egészségügyi intézménnyel személy- és vagyonvédelmi tevékenységre megkötött érvényes szerződés - több szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén az ilyen szolgáltatás nyújtására vonatkozó részében - megszüntethető.

(3) A (2) bekezdés szerinti intézkedés esetén az egészségügyi intézmény igazgatója a 3. § (4) bekezdésére figyelemmel köteles egészségügyi készlet megóvása céljából szerződést kötni.

7. § (1) A költségvetési forrásból beszerzett egészségügyi készletek felhasználásának, valamint a járványügyi intézkedések betartásának ellenőrzésére az egészségügyért felelős miniszter javaslatára az Operatív Törzs vezetőjének döntése alapján a kórházparancsnok az 1. § (2) bekezdése szerinti intézményben intézményparancsnoki feladatokat lát el.

(2) Az (1) bekezdés szerinti intézményparancsnoki feladatok tekintetében a kórházparancsnok jogállása, feladata és hatásköre vonatkozásában a 3. § (3) és (4) bekezdését, valamint a 4-6. § rendelkezéseit kell alkalmazni.

(3) Az 1. § (2) bekezdése szerinti intézmény vezetőjének kötelezettségei tekintetében a 3. § (4) bekezdésének és a 6. § rendelkezéseit kell alkalmazni.

(4) Az intézményparancsnoki jogkörben eljáró kórházparancsnok ápolási, gondozási és orvosszakmai kérdésekben nem tehet javaslatot, és nem hozhat döntést.

3. Záró rendelkezések

8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére