A jogszabály mai napon ( 2024.06.19. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

359/2020. (VII. 23.) Korm. rendelet

az Iváncsa község külterületén megvalósuló ipari park fejlesztéssel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

A Kormány

a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a) és d) pontjában,

a 4. § a) pontja tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 16. pont 16.2. alpontjában és 17. pontjában,

a 4. § b) és c) pontja tekintetében a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (1) bekezdés c) pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) *  A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja azokat az 1. mellékletben felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek az ingatlan-nyilvántartás szerint Iváncsa külterület 064/4, 064/5, 067/46, 068/4, 072/7, 093, 095/1, 096/3, 096/4, 096/5, 096/6, 096/7, 096/8, 096/28, 096/30, 096/32, 096/34, 096/36, 096/38, 096/40, 096/43, 096/47, 096/51, 096/55, 096/69, 096/70, 096/95, 096/96, 096/97, 096/98, 096/99, 096/100, 096/101, 096/102, 096/103, 096/104, 096/105, 096/106, 096/107, 098/1, 099/2, 099/3, 099/4, 099/5, 099/6, 099/7, 099/8, 099/9, 099/10, 099/12, 099/13, 099/28, 099/48, 099/51, 099/53, 099/54, 099/55, 099/56, 099/57, 099/58, 099/59 és 0206 helyrajzi számon nyilvántartott földrészleteken, valamint az ezen földrészletekből a telekalakítási eljárásban hozott döntés véglegessé válását követően kialakított földrészleteken megvalósításra kerülő ipari park, továbbá az ahhoz kapcsolódó építmények, és az itt felsorolt és az azokkal szomszédos földrészleteken megvalósításra kerülő útépítési, közműfejlesztési és -csatlakozási, valamint egyéb infrastruktúra-fejlesztések megvalósítására irányuló beruházással függenek össze (a továbbiakban együtt: Beruházás).

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a Beruházással összefüggőnek kell tekinteni mindazokat a közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek

a) a Beruházás megvalósításához, engedélyezéséhez, használatbavételéhez és üzemeltetésének beindításához szükségesek,

b) a Beruházás megvalósításának helyszíneként megjelölt ingatlanból a telekalakítási eljárások véglegessé válását követően kialakított ingatlanokat érintik, valamint

c) a Beruházáshoz közvetlenül kapcsolódó útépítési, közműcsatlakozási és -fejlesztési munkákkal kapcsolatosak.

2. § (1) Az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ügyekre vonatkozó ügyintézési határidő – ha jogszabály rövidebbet nem állapít meg, illetve az előzetes vizsgálati eljárás, a környezeti hatásvizsgálati eljárás és a természetvédelmi hatósági eljárás kivételével – tizenöt nap.

(2) Az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ügyekben a szakhatósági eljárásra vonatkozó ügyintézési határidő – ha jogszabály rövidebbet nem állapít meg – nyolc nap.

3. § A Beruházással összefüggésben

a) építészeti-műszaki tervtanácsi véleményt nem kell beszerezni,

b) településképi véleményezési eljárást nem kell lefolytatni, és

c) településképi bejelentési eljárásnak nincs helye.

3/A. § *  (1) A Beruházás esetében a beépítés szabályait a (2)–(5) bekezdés állapítja meg, azzal, hogy * 

a) *  a hatályos településrendezési eszközök és az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: OTÉK) előírásait a (2)–(5) bekezdésben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni, és

b) *  ha a hatályos településrendezési eszköz vagy az OTÉK a beépítés (2)–(5) bekezdésben meghatározott sajátos szabályaival ellentétes vagy azzal nem összeegyeztethető előírást tartalmaz, akkor a településrendezési eszközt és az OTÉK-ot nem lehet alkalmazni.

(2) A 2. mellékletben foglalt táblázat 2., 4., 7., 8., 9. és 11. sora szerinti földrészlet közlekedési terület, amelyen a közlekedéshez kapcsolódó épületek, közmű, hírközlési, raktározási és gazdasági rendeltetésű építmények, közműpótló műtárgyak és azok kiszolgáló építményei helyezhetőek el, az alábbi sajátos beépítési szabályok és egyedi építési követelmények alkalmazásával:

a) a telek beépítési módja szabadon álló,

b) a kialakítható telek legkisebb területe 3000 m2.

(3) A 2. mellékletben foglalt táblázat 3. és 10. sora szerinti földrészlet ipari terület, amelyen ipari és gazdaság tevékenységi célú építmények és azok kiszolgáló építményei helyezhetőek el, az alábbi sajátos beépítési szabályok és egyedi építési követelmények alkalmazásával:

a) a telek beépítési módja szabadon álló,

b) a kialakítható telek legkisebb területe 3000 m2.

(4) A 2. mellékletben foglalt táblázat 5. és 6. sora szerinti földrészlet közlekedési és infrastrukturális fejlesztések megvalósítására szolgáló terület, amelyen a közlekedéshez kapcsolódó épületek, közmű, hírközlési, raktározási és gazdasági rendeltetésű építmények, közműpótló műtárgyak és azok kiszolgáló építményei helyezhetőek el, az alábbi sajátos beépítési szabályok és egyedi építési követelmények alkalmazásával:

a) a telek beépítési módja szabadon álló,

b) a kialakítható telek legkisebb területe 3000 m2.

(5) *  A 2. mellékletben foglalt táblázat 12. sora szerinti területen a közlekedéshez kapcsolódó épületek, közmű, hírközlési, raktározási és gazdasági rendeltetésű építmények, közműpótló műtárgyak és azok kiszolgáló építményei helyezhetőek el, az alábbi sajátos beépítési szabályok és egyedi építési követelmények alkalmazásával:

a) a telek beépítési módja szabadon álló,

b) a kialakítható telek legkisebb területe 140 m2.

3/B. § *  (1) A Beruházással összefüggésben a tereprendezést és mélyalapozást a megvalósuló építési tevékenység ütemeként is engedélyezheti az 1. melléklet 1. pontja szerinti engedélyezési eljárásban az eljáró hatóság.

(2) Az (1) bekezdés szerinti tereprendezés és mélyalapozás építési engedélyezési dokumentációjának az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 8. mellékletében foglaltakon túl tartalmaznia kell talajvédelmi tervet.

(3) Az (1) bekezdés szerint engedélyezett ütemre használatbavételre irányuló eljárást nem kell lefolytatni, annak elkészültét és megfelelőségét az építmény használatbavételére irányuló kérelem elbírálása során kell igazolni.

3/C. § *  A Beruházás tekintetében nem kell alkalmazni a Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény 12. § (1) bekezdés a) pontját.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

5. § E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

6. § *  E rendeletnek az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 174/2021. (IV. 9.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított 3/A. és 3/B. §-át, valamint 2. mellékletét a Módr. hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

7. § *  E rendeletnek a Rácalmás városban megvalósuló ipari telephely kialakításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 31/2016. (II. 25.) Korm. rendelet és az Iváncsa község külterületén megvalósuló ipari park fejlesztéssel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 359/2020. (VII. 23.) Korm. rendelet módosításáról szóló 342/2021. (VI. 15.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr2.) megállapított 1. § (1) bekezdését a Módr2. hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

8. § *  E rendeletnek az Iváncsa község külterületén megvalósuló ipari park fejlesztéssel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 359/2020. (VII. 23.) Korm. rendelet, valamint a Duna-mente – Fejér megye különleges gazdasági övezet kijelöléséről szóló 362/2021. (VI. 28.) Korm. rendelet módosításáról szóló 1/2023. (I. 4.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr3.) megállapított 1. § (1) bekezdését a Módr3. hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

9. § *  E rendeletnek az egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 42/2023. (II. 20.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr4.) megállapított 3/C. §-át a Módr4. hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

10. § *  E rendeletnek az Iváncsa község külterületén megvalósuló ipari park fejlesztéssel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 359/2020. (VII. 23.) Korm. rendelet módosításáról szóló 343/2023. (VII. 25.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr5.) megállapított 3/A. § (1) és (5) bekezdését, valamint 2. mellékletében foglalt táblázat 12. sorát a Módr5. hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

1. melléklet a 359/2020. (VII. 23.) Korm. rendelethez

A Beruházással összefüggő, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánított eljárások

1. építésügyi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,

2. örökségvédelmi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,

3. környezetvédelmi hatósági eljárások,

4. természetvédelmi hatósági eljárások,

5. útügyi hatósági eljárások,

6. vízügyi és vízvédelmi hatósági engedélyezési eljárások,

7. mérésügyi és műszaki biztonsági hatósági engedélyezési eljárások,

8. a műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások,

9. termőfölddel összefüggő engedélyezésre irányuló hatósági eljárások,

10. ingatlan-nyilvántartással összefüggő hatósági eljárások,

11. telekalakításra irányuló hatósági eljárások,

12. területrendezési hatósági eljárások,

13. földmérési hatósági eljárások,

14. talajvédelmi engedélyezésre irányuló hatósági eljárások,

15. hírközlési hatósági eljárások,

16. bányahatósági engedélyezési eljárások,

17. tűzvédelmi hatósági eljárások,

18. közegészségügyi hatósági eljárások,

19. földvédelmi hatósági eljárás,

20. veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésre vonatkozó katasztrófavédelmi engedélyezési eljárások,

21. az építési, illetve a bontási hulladékok kezelésére és hulladékgazdálkodási előírásokra vonatkozó megfelelőségre irányuló eljárások,

22. közműkezeléssel kapcsolatos hatósági eljárások,

23. azok az 1–22. pontban nem szereplő hatósági engedélyezési eljárások, amelyek a Beruházás megvalósításához, használatbavételéhez és üzemeltetésének beindításához szükségesek,

24. az 1–23. pontban felsorolt ügyfajtákban kiadott hatósági döntések módosítására irányuló hatósági eljárások.

2. melléklet a 359/2020. (VII. 23.) Korm. rendelethez * 

A Beruházás megvalósításához kapcsolódó ingatlanrészek területi lehatárolása a terület határpontjainak Egységes Országos Vetületi Rendszerben megadott koordinátáival

A B C D
1. Telekpont EOV
X Y
2. X1 200 516,15 631 734,09
X2 200 670,24 631 875,57
X3 200 823,50 632 147,10
X4 200 818,87 632 188,12
X4* 200 828,91 632 205,27
X11 200 511,30 631 714,69
S1 200 574,96 631 698,78
S2 200 872,05 632 180,02
3. X1 200 516,15 631 734,09
X2 200 670,24 631 875,57
X3 200 823,50 632 147,10
X4 200 818,87 632 188,12
X5 200 601,74 632 316,12
X7 200 366,76 632 570,34
A 200 329,07 632 593,19
D 199 926,31 631 928,63
4. X4 200 818,87 632 188,12
X4* 200 828,89 632 205,28
X5 200 601,74 632 316,12
X7 200 366,76 632 570,34
X12 200 101,89 632 730,87
V1 200 294,09 632 662,12
V2 200 329,06 632 722,98
V3 200 346,55 632 713,25
V4 200 311,35 632 652,01
S3 200 643,10 632 314,96
S4 200 662,51 632 348,26
S5 200 521,32 632 434,17
S6 200 564,83 632 503,50
S7 200 121,42 632 763,28
5. R1 199 357,94 633 147,10
R2 199 089,58 633 210,36
R3* 199 069,03 633 200,69
R4 199 254,62 632 976,62
S12* 199 014,25 633 109,39
6. R1 199 357,94 633 147,10
R4 199 254,62 632 976,62
R5 199 350,79 632 923,48
R6 199 379,43 632 931,74
R7 199 469,11 633 079,72
7. S13* 199 394,77 632 899,18
B2 199 494,76 633 064,18
R5 199 350,79 632 923,48
R6 199 379,43 632 931,74
R7 199 469,11 633 079,72
8. X13 199 254,12 632 667,10
S12* 199 014,25 633 109,39
S13* 199 394,77 632899,18
S14 199 352,94 632 888,01
S15 199 247,25 632 671,22
S16 199 228,40 632 682,55
S18 198 998,77 633 083,69
9. X1 200 516,15 631 734,09
X11 200 511,30 631 714,69
X13 199 254,12 632 667,10
C1 199 075,35 632 372,11
C2 199 086,70 632 330,49
D 199 926,31 631 928,63
S15 199 247,25 632 671,22
S16 199 228,40 632 682,55
S17 199 022,70 632 343,12
10. A 200 329,07 632 593,19
B1 199 535,45 633 074,16
B2 199 494,76 633 064,18
C1 199 075,35 632 372,11
C2 199 086,70 632 330,49
D 199 926,31 631 928,63
X12 200 101,89 632 730,87
X13 199 254,12 632 667,10
S13* 199 394,77 632 899,18
11. S7 200 121,42 632 763,28
S8 200 159,01 632 825,67
S9 199 256,09 633 324,47
J1 199 174,74 633 365,16
J2 199 167,74 633 361,94
S10* 199 157,35 633 347,95
R3* 199 069,03 633 200,69
R2 199 089,58 633 210,36
R1 199 357,94 633 147,10
R7 199 469,11 633 079,72
B2 199 494,76 633 064,18
B1 199 535,45 633 074,16
X12 200 101,89 632 730,87
12. *  1 200 511,30 631 714,69
1 199 358,21 632 159,54
1 199 022,70 632 343,12
2 200 516,15 631 734,09
2 199 228,40 632 682,55
3 199 217,00 632 663,73
3 199 247,25 632 671,22
26 199 254,12 632 667,10
27 199 075,35 632 372,11
28 199 086,70 632 330,49
29 199 144,97 632 298,21
30 199 185,57 632 272,90
31 199 239,65 632 244,25
32 199 342,63 632 189,76
33 199 367,20 632 177,41
34 199 424,72 632 148,46
35 199 509,22 632 107,50
36 199 610,18 632 060,72
37 199 671,00 632 033,94
38 199 718,58 632 013,01
39 199 727,99 632 009,05
40 199 799,95 631 978,88
41 199 875,40 631 948,64
42 199 926,31 631 928,63
43 199 966,80 631 912,72
44 200 058,90 631 877,85
45 200 067,18 631 874,71
46 200 157,96 631 842,88
47 200 164,73 631 840,63
48 200 238,25 631 816,05
49 200 262,08 631 808,52
50 200 343,19 631 782,91
51 200 353,98 631 779,71
52 200 433,97 631 755,95
53 200 454,92 631 750,27
54 200 494,56 631 739,52
55 200 496,18 631 739,09
1070 200 256,06 631 789,45
1071 200 348,28 631 760,54
1072 200 489,33 631 720,22
1073 200 449,69 631 730,97
1090 200 428,51 631 736,71
1091 200 491,14 631 719,73
1099 200 232,07 631 797,03
1100 200 337,33 631 763,79
1148 199 031,52 632 337,78
1149 199 134,85 632 280,95
1150 199 175,59 632 255,56
1151 199 230,30 632 226,57
1155 199 868,02 631 930,05
1156 199 959,60 631 894,06
1159 199 710,68 631 994,63
1160 199 792,36 631 960,38
1163 199 601,94 632 042,49
1166 199 415,86 632 130,53
1167 199 500,65 632 089,43
1168 199 662,95 632 015,63
1171 199 668,43 632 013,22
1172 199 720,26 631 990,61
1176 199 929,70 631 905,81
1185 199 333,46 632 171,99
1254 200 051,81 631 859,15
1255 200 158,39 631 821,66
1261 200 060,33 631 855,92
1262 200 151,49 631 823,96