A jogszabály mai napon ( 2021.01.26. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

370/2020. (VII. 30.) Korm. rendelet

a Mathias Corvinus Collegium tehetséggondozási központjának kivitelezési munkálataival kapcsolatos kiemelten közérdekű beruházásról és az azzal összefüggő nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügyekről

A Kormány

a Mathias Corvinus Collegium tehetséggondozási programjának és a Maecenas Universitatis Corvini Alapítvány oktatási tevékenységének támogatásáról szóló 2020. évi XXVI. törvény 9. §-ában,

a 2. § a) pontja tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198. § (1) bekezdés 3. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva

a következőket rendeli el:

1. § (1) A Mathias Corvinus Collegium tehetséggondozási programjának és a Maecenas Universitatis Corvini Alapítvány oktatási tevékenységének támogatásáról szóló 2020. évi XXVI. törvény (a továbbiakban: MCC tv.) 5. §-ában meghatározott, az MCC tv. 6. § (1) bekezdése szerinti ingatlan (a továbbiakban: Ingatlan) területén megvalósuló beruházással (a továbbiakban: Beruházás) összefüggő, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügyek az 1. melléklet szerinti közigazgatási hatósági ügyek.

(2) A Beruházással összefüggőnek kell tekinteni mindazon közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek

a) a Beruházás megvalósításához, használatbavételéhez, üzemeltetésének beindításához szükségesek,

b) a Beruházáshoz közvetlenül kapcsolódó munkák érdekében az Ingatlannal szomszédos ingatlanokat érintik.

2. § A Beruházással összefüggésben

a) építészeti-műszaki tervpályázati eljárást nem kell lefolytatni,

b) építészeti-műszaki tervtanácsi véleményt nem kell beszerezni,

c) településképi véleményezési eljárást nem kell lefolytatni, valamint

d) településképi bejelentési eljárásnak nincs helye.

3. § (1) Az Ingatlanon

a) a terepszint feletti beépítettség megengedett legnagyobb mértéke 65%,

b) a terepszint alatti beépítettség megengedett legnagyobb mértéke 70%,

c) a zöldfelület legkisebb mértéke 20%,

d) az épületmagasság és a homlokzatmagasság megengedett legnagyobb mértéke 32 méter,

e) elhelyezkedő épületek legmagasabb pontja nem haladhatja meg a 35 métert,

f) a szintterületi mutató megengedett legnagyobb mértéke 4 m2/m2,

g) az építési hely az Ingatlan teljes területe,

h) elhelyezhető épületek igazgatási, iroda, nevelési, oktatási, szociális, kulturális, közösségi szórakoztató, kereskedelmi, szolgáltató, sport, szállás jellegű és lakó, valamint ezeket kiszolgáló rendeltetést tartalmazhatnak,

i) a Beruházással összefüggésben megvalósuló építmények között nem kell telepítési távolságot tartani,

j) a telek beépítési módja szabadon álló.

(2) A Beruházás során megvalósítandó építmény, építményrész terepszint alatt közterületre az Ingatlan, illetve a Beruházás által érintett barlangrendszer vonatkozásában legfeljebb 5 méterrel nyúlhat be, olyan módon, hogy a közterület rendeltetésszerű használatát nem zavarhatja, biztonságát nem veszélyeztetheti.

(3) Az Ingatlan, illetve a Beruházás által érintett barlangrendszerben a Beruházás megvalósításával összefüggő tartószerkezeti megerősítések, illetve bármely egyéb szükséges munkálatok elvégezhetők.

(4) Az Ingatlan vonatkozásában a terepszint alatt nem csak a felszín feletti beépítést közvetlenül szolgáló funkciók helyezhetők el.

(5) Az Ingatlanon meglévő beépítés teljes vagy részleges elbontása esetén az Ingatlan beépíthetőségét e rendelet alapján kell meghatározni.

(6) A Kormány a Beruházás során építési tevékenységgel érintett telek közvetlen környezetébe tartozó, az építési tevékenység költséghatékony elvégzéséhez szükséges közterület használatának feltétlenül szükséges időtartamát a kivitelezés megkezdésétől számított 48 hónapban határozza meg. A Beruházás során építési tevékenységgel érintett telek közvetlen környezetébe tartozó, az építési tevékenység elvégzéséhez szükséges közterületre vonatkozóan a közterület-használati hozzájárulást megadottnak kell tekinteni.

(7) Az Ingatlan, annak egyes elemei, illetve az Ingatlanon álló épületek vonatkozásában újonnan helyi védelmet megállapítani nem lehet.

(8) *  Az Ingatlanon a járművek elhelyezésének kialakításánál az építmények, illetve önálló rendeltetési egységek rendeltetésszerű használatához az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 4. számú melléklete alapján számított személygépkocsik számának legalább 15%-a elhelyezését kell biztosítani.

(9) A Beruházás keretében megvalósított építményekre vonatkozó használatbavételi engedély kiadásának nem feltétele a - helyi és fővárosi - településrendezési eszközökben előírt infrastruktúra-fejlesztések megvalósulása.

4. § (1) A Beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyekre vonatkozó ügyintézési határidő - ha jogszabály rövidebb határidőt nem állapít meg, illetve az előzetes vizsgálati eljárás, a környezeti hatásvizsgálati eljárás és a természetvédelmi hatósági eljárás, valamint a (2) bekezdésben meghatározottak kivételével - tizenöt nap.

(2) A 3. § (3) bekezdésében meghatározott munkálatokhoz kapcsolódó engedélyezés határideje - ha jogszabály rövidebb határidőt nem állapít meg - negyvenöt nap.

(3) A Beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyekben a szakhatósági eljárásra vonatkozó ügyintézési határidő - a természetvédelmi hatósági eljárás kivételével, valamint, ha jogszabály rövidebb határidőt nem állapít meg - nyolc nap.

5. § A Kormány

a) az 1. § (1) bekezdése szerinti nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügyekben koordinációs feladatokat ellátó kormánymegbízottként a Budapest Főváros Kormányhivatalát vezető kormánymegbízottat,

b) az 1. melléklet 3-5., 9. és 24. pontja szerinti közigazgatási hatósági ügyekben eljáró hatóságként Budapest Főváros Kormányhivatalát

jelöli ki.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

7. § E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

1. melléklet a 370/2020. (VII. 30.) Korm. rendelethez

A Beruházás megvalósításával összefüggő, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánított közigazgatási hatósági ügyek

1. építésügyi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,

2. örökségvédelmi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,

3. környezetvédelmi hatósági eljárások, ideértve a zajvédelemre vonatkozó hatósági eljárásokat és a füstködriadó tervvel összefüggő hatósági eljárásokat is,

4. természetvédelmi hatósági eljárások, ideértve a helyi jelentőségű védett természeti területre vonatkozó hatósági eljárásokat is,

5. hulladékgazdálkodási bírság kiszabására irányuló hatósági eljárások,

6. útügyi hatósági eljárások,

7. vasúti és szalagpálya hatósági engedélyezési eljárás,

8. vízügyi és vízvédelmi hatósági engedélyezési eljárások,

9. helyi vízgazdálkodási hatósági eljárások,

10. talajvédelmi engedélyezésre irányuló hatósági eljárások,

11. földvédelmi hatósági eljárások,

12. telekalakításra irányuló hatósági eljárások,

13. földmérési hatósági eljárások,

14. ingatlan-nyilvántartással összefüggő hatósági eljárások,

15. tűzvédelmi hatósági eljárások,

16. közegészségügyi hatósági eljárások,

17. hírközlési hatósági eljárások,

18. a műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások,

19. erdészeti hatósági eljárások,

20. bányahatósági engedélyezési eljárások,

21. mérésügyi és műszaki biztonsági hatósági engedélyezési eljárások,

22. élelmiszerlánc-felügyeleti eljárás,

23. régészeti feltárásokkal kapcsolatos eljárások,

24. a közterületen és belterületen lévő fás szárú növények kivágásával és pótlásával kapcsolatos hatósági engedélyezési eljárások,

25. építményeken kívüli és belüli felvonó, mozgólépcső, emelők, gépi működtetési közlekedési berendezések engedélyezésére irányuló hatósági eljárások,

26. területrendezési hatósági eljárások,

27. veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésre vonatkozó katasztrófavédelmi engedélyezési eljárások,

28. azok az 1-27. pontban nem szereplő közigazgatási hatósági engedélyezési eljárások, amelyek a Beruházás megvalósításához, használatbavételéhez és üzemeltetésének beindításához szükségesek,

29. az 1-28. pontban felsorolt ügyfajtákban kiadott hatósági döntések módosítására irányuló hatósági eljárások.


  Vissza az oldal tetejére