A jogszabály mai napon ( 2021.02.25. ) hatályos állapota. Váltás a jogszabály következő időállapotára (2021.V.23. -)
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

479/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet idején alkalmazandó további védelmi intézkedésekről * 

A Kormány

az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára,

a 13. és 14. § tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1b) bekezdés c) pontjában, valamint a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva

a következőket rendeli el:

1-3. * 

1-5. § * 

4. A tömegközlekedéssel összefüggő járványügyi intézkedések

6. § (1) A SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány (a továbbiakban: koronavírus világjárvány) terjedésének csökkentése érdekében, Budapesten, valamint a megyei jogú városokban helyi tömegközlekedési szolgáltatást végző gazdasági társaság köteles járatsűrítési tervet készíteni a munkanapokon reggel 7 óra és délelőtt 9 óra közötti, valamint délután 15 óra és este 19 óra közötti időszakokra.

(2) A járatsűrítési tervet az (1) bekezdés szerinti kötelezettek 2020. november 5. napjáig kötelesek elkészíteni, és Budapesten helyi tömegközlekedési szolgáltatást végző gazdasági társaság esetében a Budapest Főváros Kormányhivatala, illetve a megyei jogú városokban helyi tömegközlekedési szolgáltatást végző gazdasági társaság esetében a megyei jogú város illetékessége szerinti megyei kormányhivatala (a továbbiakban együtt: kormányhivatal) részére átadni.

(3) Ha a kormányhivatal a járatsűrítési tervet nem hagyja jóvá az (1) bekezdés szerinti kötelezett köteles a kormányhivatal által meghatározott szempontok szerint, a kormányhivatal által meghatározott határidőn belül a járatsűrítési tervet újra elkészíteni, és a kormányhivatal részére átadni.

(4) A kormányhivatal által jóváhagyott járatsűrítési terv végrehajtásáról az (1) bekezdés szerinti kötelezett a jóváhagyás napján köteles intézkedni.

7. § (1) A Gst. 38/B. §-ától eltérően a kormányhivatal a 6. § (1)-(4) bekezdése szerinti szabály megsértése esetén a kötelezettre 1 000 000 forinttól 5 000 000 forintig terjedő bírságot szab ki.

(2) Ha a kötelezett az (1) bekezdés szerinti bírság kiszabását követően sem készíti el a 6. § (1) bekezdése szerinti járatsűrítési tervet, illetve a 6. § (3) bekezdése szerinti átdolgozott járatsűrítési tervet, az (1) bekezdés szerinti bírság ismételten több alkalommal kiszabható.

(3) Ha a kötelezett a kormányhivatal által jóváhagyott járatsűrítési terv végrehajtásáról a bírság kiszabását követő napon sem intézkedik, az (1) bekezdés szerinti bírság ismételten több alkalommal kiszabható.

(4) A kiszabott bírság megfizetése a kormányhivatal hivatalos honlapján közzétett számlaszámra történő befizetéssel történik.

(5) A bírságot a bírságot kiszabó határozat véglegessé válását követő 15 napon belül kell megfizetni.

(6) A bírságot kiszabó határozat ellen nincs helye fellebbezésnek.

5. A várakozási díj megfizetésének a veszélyhelyzet során alkalmazandó eltérő szabályai

8. § A koronavírus világjárvány terjedésének csökkentése érdekében

a) a helyi közutak, valamint a helyi önkormányzat tulajdonában álló közforgalom elől el nem zárt magánutak, terek, parkok és egyéb közterületek, valamint

b) az országos közutak, valamint az állam tulajdonában álló közforgalom elől el nem zárt magánutak, terek, parkok és egyéb közterületek

várakozási területeinek járművel történő, várakozási célú használatáért várakozási díjat nem kell fizetni.

6. A járványügyi készültségi időszak szabályai

9. § A járványügyi készültségi időszak szabályai - így például a maszkviselés szabályai - a veszélyhelyzet idején is fennmaradnak.

6/A. *  A nyugellátásban részesülők önkéntes koronavírus elleni védőoltással kapcsolatos tájékoztatása

9/A. § *  A Magyar Államkincstár a lakosság koronavírus-fertőzés kockázatának leginkább kitett érintettjei számára az önkéntesen igénybe vehető és ingyenesen biztosított koronavírus elleni védőoltások kiosztásával kapcsolatos feladatok ellátása keretében jogosult tájékoztatást küldeni a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény szerint nyugellátásra jogosultak (a továbbiakban: nyugdíjasok) csoportjai részére. A Magyar Államkincstár ennek érdekében, e célok teljesítéséhez szükséges időtartamban kezeli a nyugdíjasok nevét és lakcímét.

6/B. *  Az önkéntes koronavírus elleni védőoltás igénybevételének megszervezésével kapcsolatos feladatok ellátása

9/B. § *  (1) A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (a továbbiakban: NEAK) az egészségbiztosítási szervekről szóló 386/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdés o) és p) pontjában meghatározott feladatai részeként, az önkéntesen igénybe vehető és ingyenesen biztosított koronavírus elleni védőoltás (a továbbiakban: védőoltás) igénybevételének szervezésével kapcsolatos feladatát az egészségügyi szolgáltató, az egészségügyi államigazgatási szerv, az Országos Kórházi Főigazgatóság, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal (a továbbiakban együtt: közreműködő szerv) bevonásával látja el.

(2) A NEAK, illetve a közreműködő szerv a NEAK által meghatározott, védőoltásra regisztráló személyeket a védőoltás igénybevételének rendjéről postai, illetve elektronikus vagy telefonos úton értesíti.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott célból a NEAK a közreműködő szerv részére a védőoltás igénybevételére regisztráló személy által a regisztráció során megadott postai, telefonos vagy más elektronikus elérhetőséget, valamint a védőoltás igénybevételéhez szükséges egészségügyi és személyazonosító adatot továbbítja.

(4) A (2) bekezdésben meghatározott értesítés szerint igénybe vett védőoltást követően a közreműködő szerv a (3) bekezdés alapján átvett adatot haladéktalanul törli.

6/C. *  A 2021. évi népszámlálással kapcsolatos eltérő rendelkezések * 

9/C. § *  (1) A 2021. évi népszámlálásról szóló 2018. évi CI. törvényben (a továbbiakban: Törvény) foglaltaktól eltérően a 2021. évi népszámlálásra 2022. évben a (2) és (3) bekezdés szerint kerül sor.

(2) A Törvény 1. § (1) bekezdésétől eltérően Magyarország területén 2022. október 1-jén 0 órakor fennálló állapot alapulvételével a természetes személyekről és a lakásokról nép- és lakásszámlálást kell tartani.

(3) A Törvény 1. § (5) bekezdésétől eltérően az adatfelvételt 2022. október 1. és 2022. november 20. között kell végrehajtani. Az összeírásból kimaradt személyek és lakásuk pótösszeírását 2022. november 28-ig kell befejezni a Törvény 5. § (6) bekezdése szerinti eltéréssel. Az adat-előkészítési, adatfeldolgozási folyamat 2023. november 28-ig tart.

7. Záró rendelkezések

10. § * 

11. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - 2020. november 4-én lép hatályba.

(2) Az 1. § és a 12. § 2020. november 5-én lép hatályba.

12. § * 

13-14. § * 


  Vissza az oldal tetejére