A jogszabály mai napon ( 2022.07.07. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

Az Európai Unió joganyaga kizárólag az Európai Unió Hivatalos Lapjának elektronikus kiadásában megjelent változatban tekinthető hivatalosnak és hitelesnek. A Jogtár termékcsalád európai jogi dokumentumainak forrása az Európai Unió Kiadóhivatala, valamint a Hivatalos Lap magyar nyelvű változatának elektronikus kiadása. © Európai Unió, 1998-2020, https://eur-lex.europa.eu/

A BIZOTTSÁG 2020. április 16-i (EU) 2020/532 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

a közös agrárpolitika keretében alkalmazandó bizonyos adminisztratív és helyszíni ellenőrzések kapcsán a 2020-as év tekintetében a 809/2014/EU, a 180/2014/EU, a 181/2014/EU, az (EU) 2017/892, az (EU) 2016/1150, az (EU) 2018/274, az (EU) 2017/39, az (EU) 2015/1368 és az (EU) 2016/1240 végrehajtási rendelettől való eltérésről * 

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a közös agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról és monitoringjáról és a 352/78/EGK, a 165/94/EK, a 2799/98/EK, a 814/2000/EK, az 1290/2005/EK és a 485/2008/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre *  és különösen annak 62. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel az Unió legkülső régiói részére egyedi mezőgazdasági intézkedések megállapításáról és a 247/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. március 13-i 228/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre *  és különösen annak 8. cikkére, valamint 18. cikke (1) bekezdésének második albekezdésére,

tekintettel az egyedi mezőgazdasági intézkedéseknek a kisebb égei-tengeri szigetek javára történő megállapításáról és az 1405/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. március 13-i 229/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre *  és különösen annak 7. cikkére, 11. cikke (3) bekezdésére és 14. cikke (1) bekezdésének második albekezdésére,

mivel:

(1) A jelenlegi COVID-19-világjárvány és a tagállamokban széles körben bevezetett kijárási korlátozások következtében valamennyi tagállamban rendkívüli adminisztratív nehézségekbe ütközött a helyszíni ellenőrzések tervezése és kellő számban történő, időszerű elvégzése. Ezek a nehézségek késleltethetik az ellenőrzések elvégzését és a támogatások kifizetését. Ugyanakkor a mezőgazdasági termelőkre kihatással vannak a világjárvány által kiváltott gazdasági zavarok, és anyagi gondokkal, illetve likviditási problémákkal küzdenek.

(2) Az említett, korábban nem tapasztalt körülmények fényében szükséges könnyíteni a helyzeten a közös agrárpolitika keretébe tartozó, egyes adminisztratív és helyszíni ellenőrzésekre alkalmazandó különböző végrehajtási rendeletektől való eltérések révén.

(3) A 809/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet *  rendelkezik többek között az előző naptári évi ellenőrzési adatokkal és statisztikákkal kapcsolatos értesítések határidejéről, a helyszíni ellenőrzések időzítéséről, az integrált rendszer keretébe tartozó egyes helyszíni ellenőrzések arányáról, így az éghajlat és a környezet szempontjából előnyös mezőgazdasági gyakorlatokra nyújtott támogatástól eltérő területalapú támogatási rendszerek, a környezet-barátabbá válást ösztönző támogatás, a vidékfejlesztési intézkedések és az állattartáshoz kapcsolódó támogatási rendszerek esetében, továbbá rendelkezik az ellenőrzési arány növeléséről, illetve csökkentéséről bizonyos rendszerekben. Ezenfelül a 809/2014/EU végrehajtási rendelet tartalmaz szabályokat a támogathatósági feltételek, az állattartáshoz kapcsolódó támogatási intézkedések keretében benyújtott állatállomány-alapú támogatási kérelmekkel vagy kifizetési kérelmekkel kapcsolatos kötelezettségvállalások és más kötelezettségek helyszíni ellenőrzéséről, a nem területalapú és az állattartáshoz nem kapcsolódó vidékfejlesztési intézkedések ellenőrzéséi arányáról és a kölcsönös megfeleltetési ellenőrzések minimális arányáról.

(4) A 809/2014/EU végrehajtási rendelet 9. cikke előírja, hogy a tagállamok minden év július 15-ig értesítsék a Bizottságot az előző naptári évre vonatkozó ellenőrzési adatokról és statisztikákról valamennyi közvetlen kifizetési rendszer, vidékfejlesztési intézkedés és technikai segítségnyújtás, valamint a borágazati támogatási rendszerek esetében, továbbá a kölcsönös megfeleltetési követelmények ellenőrzése kapcsán választott lehetőségekről, valamint a kölcsönös megfeleltetési követelmények és előírások ellenőrzéséért felelős, illetékes ellenőrző szervekről szóló jelentés utólagos módosításairól; illetve az előző naptári évi, a termeléstől függő önkéntes támogatások igazgatása és ellenőrzése vonatkozásában hozott intézkedésekről szóló jelentésről. A jelenlegi helyzetre való tekintettel helyénvaló az említett határidőt az idei év tekintetében 2020. szeptember 15-re módosítani.

(5) A 809/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet 24. cikkének (4) bekezdése az illetékes hatóságot helyszíni fizikai ellenőrzés elvégzésére kötelezi minden olyan esetben, amikor a műholdas képek vagy légi felvételek kiértékelése alapján nem állapítható meg kielégítően az adminisztratív vagy helyszíni ellenőrzés tárgyát képező terület támogathatósága vagy tényleges kiterjedése. A jelenlegi, példa nélküli körülményekre tekintettel helyénvaló ösztönözni a távérzékelés, valamint bizonyos új technológiák (pilóta nélküli légijármű-rendszerek, földrajzi koordinátákkal ellátott fényképek, az EGNOS és Galileo rendszerekhez kapcsolt GNSS-vevők, Kopernikusz Sentinel műholdak általi adatgyűjtés) és más releváns igazoló dokumentumok használatát az érintett támogatási rendszerek vagy támogatási intézkedések támogathatósági feltételeinek, a kötelezettségvállalásoknak vagy kötelezettségeknek való megfelelés, illetve a kölcsönös megfeleltetési követelmények és előírások betartásának ellenőrzése érdekében.

(6) Az 1306/2013/EU rendelet szerinti kölcsönös megfeleltetési kötelezettségek, valamint az 1307/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet *  szerinti környezetbarátabbá tételi kötelezettségek némelyikének teljesítése meghatározott, külön időzítést tesz szükségessé, és következésképpen helyszíni ellenőrzésüket is csak bizonyos időpontokban lehet elvégezni. A jelenlegi COVID-19-világjárvány megfékezése érdekében 2020 során bevezetett tagállami intézkedések kihatással vannak a megkövetelt helyszíni ellenőrzések pontos és a kötelezettségek által megszabott időkereteken belüli elvégzésének lehetőségére. Ezért egyes, 2020-ban esedékes ellenőrzések kapcsán el kell térni a 809/2014/EU végrehajtási rendelet 30-33a. cikkétől és 68. cikkének (1) bekezdésétől, és csökkenteni kell a helyszíni ellenőrzések minimális arányát a környezetbarátabbá tételi és a kölcsönös megfeleltetési kötelezettségek szokásos ellenőrzési arányához képest. A kötelezettségek jellegére tekintettel és a világjárvány kontextusában elvárható ellenőrzési erőfeszítések arányossága érdekében az ellenőrzési sokaságot a kedvezményezettekre és a földhasználatra vonatkozó kötelezettségekkel összhangban korlátozni kell.

(7) A 809/2014/EU végrehajtási rendelet 42. cikkének (1) bekezdése meghatározza a valamennyi támogathatósági feltétel, kötelezettségvállalás és más kötelezettség betartásának helyszíni ellenőrzésére vonatkozó szabályokat, mely ellenőrzéseknek ki kell terjedniük minden olyan állatra, amelyre vonatkozóan az állattartáshoz kapcsolódó támogatási rendszerek vagy támogatási intézkedések keretében támogatási kérelmet vagy kifizetési kérelmet nyújtottak be. A jelenlegi helyzetet figyelembe véve indokolt úgy rendelkezni, hogy amennyiben a tagállamoknak nem áll módjukban az említett rendelkezésnek megfelelően elvégezni a helyszíni ellenőrzéseket, dönthetnek úgy, hogy a 2020-as igénylési évre vonatkozó ilyen ellenőrzéseket az év bármely más szakaszában végzik el, feltéve, hogy azok így is lehetővé teszik a támogathatósági feltételek ellenőrzését.

(8) A nem területalapú és az állattartáshoz nem kapcsolódó vidékfejlesztési intézkedések kapcsán a 809/2014/EU végrehajtási rendelet 48 cikkének (5) bekezdése úgy rendelkezik, hogy a beruházási műveletekkel kapcsolatos adminisztratív ellenőrzéseknek magukban kell foglalniuk a támogatott tevékenység vagy beruházás helyszínének legalább egy alkalommal történő felkeresését a beruházás megvalósulásának ellenőrzésére céljából. A jelenlegi körülményekre tekintettel helyénvaló úgy rendelkezni, hogy amennyiben a tagállamoknak nem áll módjukban elvégezni e szemléket a végső kifizetések teljesítése előtt, akkor helyettük figyelembe vehetnek igazoló dokumentumokat mindaddig, amíg hatályban vannak a COVID-19-világjárvány megfékezése érdekében bevezetett intézkedések.

(9) A 809/2014/EU végrehajtási rendelet 50. cikkének (1) bekezdése, 60. cikkének (2) bekezdése és 52. cikkének (2) bekezdése a nem területalapú és az állattartáshoz nem kapcsolódó vidékfejlesztési intézkedések helyszíni és utólagos ellenőrzéseinek szabályait határozza meg. A jelenlegi helyzetet figyelembe véve lehetővé kell tenni a tagállamok számára az ilyen ellenőrzések számának csökkentését, illetve a helyszíni ellenőrzések igazoló dokumentumok ellenőrzésével való kiváltását.

(10) Egyes tagállamokban a népegészség védelme érdekében bevezetett kijárási korlátozások hatálya olyan tág volt, hogy megakadályozta a helyszíni ellenőrzések elvégzését, hiszen az ellenőrök a gyakorlatban nem kereshették fel a kedvezményezetteket, illetve nem látogathatták meg a gazdaságokat. A példátlan körülményekre tekintettel kivételesen el kell fogadni, hogy a 2019-es év tekintetében alacsonyabb ellenőrzési arány valósult meg az érintett tagállamokban. A 2019-es igénylési év vonatkozásában, illetve a nem területalapú és az állattartáshoz nem kapcsolódó vidékfejlesztési intézkedések tekintetében a 2019-es naptári év vonatkozásában megvalósult alacsonyabb ellenőrzési arányok az átláthatóság és az egyenlő bánásmód biztosítása érdekében csak olyan esetekben fogadhatók el, amikor meghatározott időponttól életbe lépő, széles körű kijárási korlátozások voltak érvényben, melyek megakadályozták a szóban forgó ellenőrzések elvégzését.

(11) Az e rendelet értelmében a 809/2014/EU végrehajtási rendelettől biztosított eltérések várhatóan elkerülhetővé teszik a tagállamok számára a támogatás iránti kérelmek ellenőrzésének és feldolgozásának, és ezáltal a mezőgazdasági termelők részére a 2020-as év tekintetében nyújtandó kifizetések teljesítésének késedelmét. Az említett eltérésekkel élő tagállamoknak törekedniük kell a rendes körülmények között az ellenőrzésekből származó információk helyett alternatív bizonyítékok, többek között okmányalapú ellenőrzések, új technológiák vagy a kedvezményezett által szolgáltatott megbízható bizonyítékok használatára. Fontos biztosítani, hogy az eltérések ne veszélyeztessék a hatékony és eredményes pénzgazdálkodást vagy a megfelelő szintű garanciák nyújtásának követelményét. Ennek megfelelően az eltérésekkel élő tagállamok felelőssége meghozni minden olyan intézkedést, amely a túlfizetések elkerüléséhez, valamint a jogosulatlanul kifizetett összegek visszaköveteléséhez szükséges. Mindezek mellett az 1306/2013/EU rendelet 7. cikke (3) bekezdésének első albekezdése b) pontjában említett vezetőségi nyilatkozat hatályát a 2020-as és a 2021-es pénzügyi év tekintetében ki kell terjeszteni az említett eltérések alkalmazására.

(12) A 180/2014/EU *  és a 181/2014/EU *  bizottsági végrehajtási rendelet meghatározza az Unió legkülső régióiban és a kisebb égei-tengeri szigeteken végrehajtott egyedi mezőgazdasági intézkedések ellenőrzései tekintetében alkalmazandó ellenőrzési arányokat. A COVID-19-világjárvány megfékezése érdekében bevezetett intézkedések ismeretében, amelyek az Unió legkülső régióit és a kisebb égei-tengeri szigeteket is érintik, helyénvaló eltérni e rendeletektől és a 2020-as év tekintetében kiigazítani a helyszíni ellenőrzések ellenőrzési arányait.

(13) Az (EU) 2017/892 bizottsági végrehajtási rendelet *  27. cikkének (2) bekezdése úgy rendelkezik, hogy a helyszíni ellenőrzések minden évben a támogatások teljes összegének legalább 30%-át képviselő mintát érintenek és legalább háromévente egyszer szemlét kell tartani minden, operatív programot végrehajtó termelői szervezetnél vagy termelőiszervezet-társulásnál. Az említett rendelet 27. cikkének (7) bekezdése értelmében a rendelet 27. cikke (2) bekezdésében említett mintába tartozó termelői szervezetek tagjainak önálló gazdaságaiban végrehajtott tevékenységek vizsgálata érdekében legalább egyszer szemlét kell tartani. A COVID-19-világjárvány megfékezése érdekében bevezetett intézkedések következtében előfordulhat, hogy a tagállamok nem tudnak eleget tenni e követelményeknek, ezért a 2020-as év tekintetében indokolt lehetővé tenni alacsonyabb ellenőrzési arány alkalmazását, illetve a termelői szervezeteknél tartandó szemlék tekintetében eltérni az előírt gyakoriságtól.

(14) Az (EU) 2017/892 bizottsági végrehajtási rendelet 29. cikkének (2) bekezdése a kivonási műveletek elsőfokú ellenőrzése kapcsán úgy rendelkezik, hogy a forgalomból kivont termékek mennyiségének 100%-át ellenőrizni kell, eltekintve az ingyenes szétosztásra szánt termékek esetétől, melynek kapcsán a rendelet 29. cikkének (3) bekezdése alapján kisebb arányú ellenőrzés is végezhető, de az egyes termelői szervezetek vonatkozásában ellenőrizendő legalább az adott gazdasági évben ingyenesen szétosztott mennyiségek 10 %-a. A COVID-19-világjárvány megfékezése érdekében bevezetett intézkedések következtében elképzelhető, hogy a tagállamok nem tudnak eleget tenni e követelménynek, ezért a 2020-as év tekintetében indokolt lehetővé tenni alacsonyabb ellenőrzési arány alkalmazását, de az egyes termelői szervezetek vonatkozásában minden forgalomból kivont termék esetében, annak rendeltetésétől függetlenül ellenőrizni kell az adott gazdasági évben érintett mennyiségek legalább 10%-át.

(15) Az (EU) 2017/892 bizottsági végrehajtási rendelet 30. cikkének (3) bekezdése értelmében minden ellenőrzés a termelői szervezet által a gazdasági évben kivont mennyiségek legalább 5%-át kitevő mintára terjed ki. A COVID-19-világjárvány megfékezése érdekében bevezetett intézkedések következtében elképzelhető, hogy a tagállamok nem tudnak eleget tenni e követelménynek, ezért a 2020-as év tekintetében indokolt lehetővé tenni, hogy az ellenőrzés a termelői szervezet által a 2019-es gazdasági évben a forgalomból kivont termék mennyiségének legalább 3%-át kitevő mintát érintsen.

(16) A COVID-19-világjárvány okozta válság kontextusában a tagállamok számára 2020-ban gyakorlatilag lehetetlen lesz az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet *  45-52. cikke alapján támogatott műveletek szisztematikus és mintaalapú helyszíni ellenőrzése. Ezért eltérést kell lehetővé tenni az (EU) 2016/1150 bizottsági végrehajtási rendelet *  32. cikkének (1) és 42. cikkének (3) bekezdésétől a 2019/2020-as pénzügyi év tekintetében, lehetővé téve a tagállamok számára, hogy meghatározzanak a szisztematikus helyszíni ellenőrzésekkel egyenértékű ellenőrzési módszereket, úgymint dátummal ellátott fényképek vagy drónfelvételek, adminisztratív ellenőrzések, a kedvezményezettekkel folytatott videókonferenciák, melyek garantálják a borágazati támogatási programokra vonatkozó jogszabályok betartását. Ezt az eltérést lehetővé kell tenni függetlenül attól, hogy a tagállamok hoztak-e a COVID-19-világjárvány megfékezését célzó intézkedéseket.

(17) A már említett okok miatt a tagállamok számára a 2019/2020-as pénzügyi év tekintetében gyakorlatilag lehetetlen lesz az (EU) 2016/1150 végrehajtási rendelet 43. cikkének (3) bekezdésében előírt határidőn belül elvégezni az 1308/2013/EU rendelet 47. cikke alapján támogatható zöldszüreti műveletek szisztematikus helyszíni ellenőrzését. Ezért eltérést kell biztosítani az ellenőrzések elvégzésének 2020. szeptember 15-ig való elhalasztása érdekében.

(18) Az (EU) 2018/274 bizottsági végrehajtási rendelet *  27. cikkének (3) bekezdése meghatározza az (EU) 2018/273 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet *  39. cikkében említett izotóp adatok analitikai adatbankjának létrehozása céljából a szőlőültetvényekről szüret idején a friss szőlőből veendő minták számát. Amennyiben a COVID-19-világjárvány okozta válság akadályozza a tagállamokat ennek teljesítésében, lehetővé kell tenni a minták minimális számától való eltérést függetlenül attól, hogy elrendeltek-e a COVID-19-világjárvány megfékezését célzó intézkedéseket.

(19) Az (EU) 2018/274 végrehajtási rendelet 31. cikke (2) bekezdésének b) pontja arra kötelezi a tagállamokat, hogy minden évben helyszíni ellenőrzéseket végezzenek a szőlőkataszterben azonosított szőlőtermelők legalább 5%-ánál. Amennyiben a COVID-19 világjárvány okozta válság több bortermelő tagállamban hosszú időn át akadályozza az ilyen ellenőrzések elvégzését, a százalékos arányt a 2020-as év tekintetében indokolt csökkenteni. Ezt az eltérést lehetővé kell tenni függetlenül attól, hogy a tagállamok hoztak-e a COVID-19-világjárvány megfékezését célzó intézkedéseket. Ugyanezen okból a tagállamok számára lehetővé kell tenni az említett rendelet 31. cikke (2) bekezdésének c) pontjában előírt szisztematikus helyszíni ellenőrzések ideiglenes felfüggesztését 2020-ban azokon a szőlővel betelepített területeken, amelyek egyetlen szőlőtermelőre vonatkozó aktában sem szerepelnek.

(20) Az (EU) 2017/39 bizottsági végrehajtási rendelet *  10. cikke meghatározza az 1308/2013/EU rendelet 23. cikkében említett program (az iskolaprogram) keretében végzendő helyszíni ellenőrzések hatályát, tárgyát, időzítését és jelentésének szabályait. A tagállamok által a COVID-19-világjárvány megfékezése érdekében bevezetett intézkedések megakadályozhatták, hogy az (EU) 2017/39 végrehajtási rendelet 10. cikke (2) bekezdésében előírt határidőig elvégezzék a rendelet 10. cikkének (3) bekezdésében előírt követelményeknek megfelelő számú helyszíni ellenőrzést a 2018/2019-es tanév tekintetében. Ennek fényében indokolt rugalmasságot biztosítani a tagállamoknak és meghosszabbítani a 2018/2019-es tanév tekintetében az e helyszíni ellenőrzések elvégzésére rendelkezésre álló időszakot.

(21) Az (EU) 2015/1368 bizottsági végrehajtási rendelet *  a méhészeti ágazatban nyújtott támogatások tekintetében meghatározza a nemzeti méhészeti programok megfelelő végrehajtásának, a ténylegesen felmerült kiadásoknak és a méhészek által bejelentett méhkaptárak számának nyomon követésére és ellenőrzésére vonatkozó szabályokat. A rendelet 8. cikkének (3) bekezdése értelmében a tagállamoknak biztosítani kell, hogy sor kerüljön a méhészeti programjaik keretében támogatást kérelmezők legalább 5%-ának helyszíni ellenőrzésére. Azonban a COVID-19-világjárvány terjedésének korlátozása érdekében hozott intézkedések megnehezíthetik az előírt arány eléréséhez szükséges számú helyszíni ellenőrzés elvégzését. Ezért helyénvaló rugalmasságot biztosítani a tagállamok számára és eltérést engedélyezni e követelménytől. Ez az eltérés mindazonáltal nem eredményezheti a jogosulatlan kifizetések kockázatának növekedését. Ezért a helyszíni ellenőrzések helyett lehetőség szerint adminisztratív ellenőrzéseket kell végezni.

(22) A tagállamok kifizető ügynökségei jelenleg végzik az (EU) 2019/1882 bizottsági végrehajtási rendeletnek *  megfelelően tárolt termékek ellenőrzését. Azonban a COVID-19-világjárvány terjedésének korlátozása érdekében hozott intézkedések megnehezíthetik az (EU) 2016/1240 bizottsági végrehajtási rendelet *  60. cikkében előírt, az állami intervenció és a magántárolási támogatás tekintetében elvégzendő helyszíni ellenőrzésekre vonatkozó követelményeknek való megfelelést. Ennek fényében indokolt rugalmasságot biztosítani a tagállamoknak és meghosszabbítani az említett ellenőrzések elvégzésére rendelkezésre álló időszakot, illetve lehetővé tenni azok helyett alternatív bizonyítékok használatát. Ezért el kell térni az (EU) 2016/1240 végrehajtási rendeletnek az (EU) 2019/1882 végrehajtási rendelet értelmében tárolt termékekre vonatkozó egyes rendelkezéseitől.

(23) A Mezőgazdasági Alapok Bizottsága, a közvetlen kifizetésekkel foglalkozó bizottság, a Vidékfejlesztési Bizottság és a mezőgazdasági piacok közös szervezésével foglalkozó bizottság nem nyilvánított véleményt az elnök által kitűzött határidőn belül,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

I. FEJEZET

ELTÉRÉSEK A 809/2014/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETTŐL

1. cikk

A 809/2014/EU végrehajtási rendelet 9. cikkének (1), (2) és (3) bekezdésétől eltérve a 2020-as évre vonatkozóan a tagállamok 2020. szeptember 15-ig értesítik a Bizottságot az előző naptári évre vonatkozó ellenőrzési adatokról és statisztikákról; a kölcsönös megfeleltetési követelmények ellenőrzése kapcsán választott lehetőségekről, valamint a kölcsönös megfeleltetési követelmények és előírások ellenőrzéséért felelős, illetékes ellenőrző szervekről szóló jelentés utólagos módosításairól; illetve az előző, 2019-es naptári évi, termeléstől függő önkéntes támogatások igazgatása és ellenőrzése vonatkozásában hozott intézkedésekről szóló jelentésről.

2. cikk

A 809/2014/EU végrehajtási rendelet 24. cikkének (4) bekezdésétől eltérve a COVID-19-világjárvány kezelése érdekében bevezetett intézkedésekre tekintettel a 2020-as igénylési évre vonatkozó területalapú támogatásokhoz kapcsolódó ellenőrzések tekintetében a tagállamok dönthetnek úgy, hogy az említett rendelet szerinti fizikai ellenőrzések, nevezetesen a helyszíni szemlék és egyéb helyszíni ellenőrzések helyett kizárólag az ortofotók (műholdas képek vagy légi felvételek) elemzésére, illetve egyéb olyan releváns bizonyítékokra, többek között az illetékes hatóság kérésére a kedvezményezett által bemutatott bizonyítékokra, például földrajzi koordinátákkal ellátott fényképekre támaszkodnak, amelyek alapján az illetékes hatóság kielégítő módon le tudja vonni végleges következtetéseit.

3. cikk

A 809/2014/EU végrehajtási rendelet 26. cikkének (4) bekezdésétől eltérve amennyiben a COVID-19-világjárvány kezelése érdekében bevezetett intézkedések következtében a tagállamok az integrált igazgatási és kontrollrendszerhez kapcsolódó intézkedések tekintetében nem tudják helyszíni ellenőrzésekkel biztosítani bizonyos, csak egy meghatározott időszakban ellenőrizhető támogathatósági feltételek, kötelezettségvállalások vagy kötelezettségek betartását, a 2020-as igénylési évre vonatkozóan dönthetnek úgy, hogy - a távérzékelés alkalmazásának lehetősége mellett - ezeket az ellenőrzéseket az új technológiákra, többek között földrajzi koordinátákkal ellátott fényképekre vagy egyéb releváns bizonyítékokra támaszkodva hajtják végre.

4. cikk

(1) A 809/2014/EU végrehajtási rendelet 30-33. cikkétől eltérve amennyiben a COVID-19-világjárvány kezelése érdekében bevezetett intézkedések következtében a tagállamok nem tudnak az említett cikkekben meghatározott szabályokkal összhangban helyszíni ellenőrzéseket végezni, a 2020-as igénylési év tekintetében dönthetnek úgy, hogy az e cikk (2) és (3) bekezdésében meghatározott szabályok szerinti helyszíni ellenőrzéseket szerveznek.

(2) A 2020-as igénylési év tekintetében a helyszíni ellenőrzések ellenőrzési mintája legalább a következőkre terjed ki:

a) az alaptámogatási rendszer vagy egységes területalapú támogatási rendszer keretében támogatást igénylő összes kedvezményezett 3%-a;

b) az átcsoportosítással nyújtható támogatást igénylő összes kedvezményezett 3%-a;

c) a hátrányos természeti adottságú területekre vonatkozó támogatást igénylő összes kedvezményezett 3%-a;

d) a fiatal mezőgazdasági termelők részére nyújtott támogatást igénylő összes kedvezményezett 3%-a;

e) a termeléstől függő önkéntes támogatás hatálya alá tartozó területalapú támogatást igénylő összes kedvezményezett 3%-a;

f) a mezőgazdasági kistermelők részére nyújtott támogatást igénylő összes kedvezményezett 3%-a;

g) a kendertermelésre bejelentett területek 10%-a;

h) a gyapotra vonatkozó terményspecifikus támogatást igénylő összes kedvezményezett 3%-a;

i) az összes olyan kedvezményezett 3%-a, aki köteles alkalmazni az éghajlat és a környezet szempontjából előnyös mezőgazdasági gyakorlatokat;

j) a környezetbarátabbá válást ösztönző gyakorlatok alkalmazására kötelezett összes olyan kedvezményezett 3%-a, aki részt vesz az 1307/2013/EU rendelet 43. cikke (3) bekezdésének b) pontja szerinti nemzeti vagy regionális környezetvédelmi tanúsítási rendszerekben;

k) a vidékfejlesztési intézkedések keretében támogatást igénylő összes kedvezményezett 3%-a;

l) a kollektív kérelmet benyújtó gazdálkodóközösségek 3%-a;

m) az állattartáshoz kapcsolódó támogatást igénylő összes kedvezményezett 3%-a, az állatállomány legalább 3%-ára kiterjedően.

Az első albekezdés i) pontjában említett mintának ugyanakkor le kell fednie az összes olyan kedvezményezett legalább 3%-át, aki a 92/43/EGK tanácsi irányelv *  vagy a 2009/147/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv *  hatálya alá tartozó területeken környezeti szempontból érzékeny, állandó gyepterületekkel, valamint az 1307/2013/EU rendelet 45. cikkének (1) bekezdésében említett egyéb érzékeny területekkel rendelkezik.

Az első albekezdés k) pontja tekintetében az 1305/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet *  28. és 29. cikkében előírt intézkedésekkel kapcsolatban az ellenőrzési aránynak egy-egy intézkedés szintjén el kell érnie legalább a 3%-ot.

(3) Azok a tagállamok, amelyek a 809/2014/EU végrehajtási rendelet 36. cikke alapján korábban már úgy döntöttek, hogy egyes programok esetében az ellenőrzési arányt 3%-ra csökkentik, az említett programok tekintetében a (2) bekezdésben meghatározott százalékos arányokat tovább csökkenthetik 1%-ra.

(4) Az e cikk (2) és (3) bekezdésének megfelelően elvégzett ellenőrzések eredményeit a következő igénylési év tekintetében nem kell figyelembe venni a 809/2014/EU végrehajtási rendelet 35. és 36. cikkének alkalmazásában. Ugyanakkor az ellenőrzési aránynak az említett rendelet 35. cikke alapján a 2020-as igénylési évben esedékes növelését a 2021-es igénylési évben kell alkalmazni, az ellenőrzési arányok megfelelő növelése révén.

(5) A (2) bekezdés első albekezdésének a), e), i) és j) pontjában meghatározott ellenőrzési arányok alkalmazása céljából a tagállamoknak az állandó gyepterülettől és/vagy az állandó kultúrától eltérő egyéb területeket kell előnyben részesíteniük.

Azokra a területekre, amelyekre a 2020-as igénylési évben a (2) és (3) bekezdés alkalmazása következtében az ellenőrzés nem terjed ki, a mezőgazdasági parcellaazonosító rendszer elkövetkezendő években esedékes aktualizálása során kiemelt figyelmet kell fordítani.

(6) A 2020-as évben a 809/2014/EU végrehajtási rendelet 33a. cikke nem alkalmazandó.

4a. cikk * 

A 809/2014/EU végrehajtási rendelet 40a. cikke (1) bekezdése első albekezdése c) pontjának első mondatától és 40a. cikke (2) bekezdésének b) pontjától eltérve amennyiben a Covid19-világjárvány kezelése érdekében bevezetett intézkedések miatt a tagállamok nincsenek abban a helyzetben, hogy a helyszíni ellenőrzést igénylő valamennyi ellenőrzést elvégezzék, a 2020-as igénylési év tekintetében a következők alkalmazandók:

a) a támogathatósági feltételekkel, kötelezettségvállalásokkal és egyéb kötelezettségekkel kapcsolatos ellenőrzéseket az érintett kedvezményezettek legalább 3%-ára vonatkozóan el kell végezni;

b) a kender tetrahidrokannabinol-tartalmának ellenőrzését a terület legalább 10%-án el kell végezni.

5. cikk

A 809/2014/EU végrehajtási rendelet 42. cikkének (1) bekezdésétől eltérve amennyiben a COVID-19-világjárvány kezelése érdekében bevezetett intézkedések következtében a tagállamok nem tudnak az említett rendelkezésnek megfelelően helyszíni ellenőrzéseket végezni az állatállomány tekintetében, dönthetnek úgy, hogy a 2020-as igénylési évre vonatkozó helyszíni ellenőrzéseket az év bármely más szakaszában végzik el, feltéve, hogy azok még lehetővé teszik a támogathatósági feltételek ellenőrzését.

6. cikk

A 809/2014/EU végrehajtási rendelet 48. cikkének (5) bekezdésétől eltérve amennyiben a COVID-19-világjárvány kezelése érdekében bevezetett intézkedések következtében a tagállamok nem tudnak a végső kifizetések folyósítása előtt szemlét végezni a támogatott művelet, illetve beruházás helyszínén, dönthetnek úgy, hogy az intézkedések időtartamára e szemléket a kedvezményezett által benyújtandó releváns igazoló dokumentumokkal, köztük földrajzi koordinátákkal ellátott fényképekkel helyettesítik.

Ha a helyszíni szemlék nem helyettesíthetők megfelelő igazoló dokumentumokkal, a tagállamok a végső kifizetés után végzik el e szemléket.

7. cikk

A 809/2014/EU végrehajtási rendelet 50. cikkének (1) bekezdésétől és 60. cikke (2) bekezdésének harmadik albekezdésétől eltérve amennyiben a COVID-19-világjárvány kezelése érdekében bevezetett intézkedések következtében a tagállamok nem tudnak az említett rendelkezéseknek megfelelően helyszíni ellenőrzéseket végezni, a következő szabályokat kell alkalmazni:

a) a tagállamok dönthetnek úgy, hogy a helyszíni ellenőrzések helyett a kedvezményezett által benyújtandó bármely olyan releváns igazoló dokumentumot - köztük földrajzi koordinátákkal ellátott fényképeket is - figyelembe vesznek, amely alapján az illetékes hatóság kielégítő módon le tudja vonni végső következtetéseit a művelet megvalósításával kapcsolatban;

b) a 2020-as naptári évben a helyszíni ellenőrzések céljára kiválasztott ellenőrzési mintának le kell fednie a 809/2014/EU végrehajtási rendelet 46. cikkében említett, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) által társfinanszírozott azon kiadások legalább 3%-át, amelyeket a kifizető ügynökségeknek bejelentettek, és nem olyan műveleteket érintenek, melyek esetében csak előlegkifizetéseket jelentettek be.

Az első albekezdés b) pontjának megfelelően elvégzett ellenőrzések eredményeit a következő naptári év tekintetében nem kell figyelembe venni a 809/2014/EU végrehajtási rendelet 50. cikke (5) bekezdésének alkalmazásában. Ugyanakkor az ellenőrzési aránynak az említett rendelet 50. cikkének (5) bekezdése alapján a 2020-as naptári évben esedékes növelését a 2021-es naptári évben kell alkalmazni, az ellenőrzési arányok megfelelő növelése révén.

8. cikk

A 809/2014/EU végrehajtási rendelet 52. cikkének (2) bekezdésétől eltérve amennyiben a COVID-19-világjárvány kezelése érdekében bevezetett intézkedések következtében a tagállamok nem tudják elvégezni az említett rendelkezésben előírt utólagos ellenőrzéseket, a 2020-as naptári évben az 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet *  71. cikke szerinti vagy a vidékfejlesztési programban részletezett kötelezettségvállalások teljesítésének ellenőrzése céljából utólagos ellenőrzések céljára kiválasztott ellenőrzési mintának le kell fednie az EMVA beruházási műveletekre fordított kiadásainak legalább 0,6%-át.

9. cikk

A 809/2014/EU végrehajtási rendelet 68. cikke (1) bekezdésének első albekezdésétől eltérve amennyiben a COVID-19-világjárvány kezelése érdekében bevezetett intézkedések következtében a tagállamok nem tudnak az említett rendelkezésnek megfelelően helyszíni ellenőrzéseket végezni, a 2020-as igénylési év tekintetében dönthetnek úgy, hogy az 1306/2013/EU rendelet 92. cikkében említett és az adott illetékes ellenőrző hatóság hatáskörébe tartozó összes kedvezményezett legalább 0,5%-ánál helyszíni ellenőrzéseket végeznek.

Az első albekezdésnek megfelelően elvégzett ellenőrzések eredményeit a következő igénylési év tekintetében nem kell figyelembe venni a 809/2014/EU végrehajtási rendelet 68. cikke (4) bekezdésének alkalmazásában. Ugyanakkor az ellenőrzési aránynak az említett rendelet 68. cikkének (4) bekezdése alapján a 2020-as igénylési évben esedékes növelését a 2021-es igénylési évben kell alkalmazni, az ellenőrzési arányok megfelelő növelése révén.

10. cikk

Amennyiben a COVID-19-világjárvány kezelése érdekében bevezetett kijárási korlátozások következtében az integrált igazgatási és kontrollrendszerhez kapcsolódó intézkedések esetében a 2019-es igénylési év vonatkozásában, illetve a nem területalapú és az állattartáshoz nem kapcsolódó vidékfejlesztési intézkedések esetében a 2019-es naptári év vonatkozásában a tagállamok nem tudnak elvégezni bizonyos, a 809/2014/EU végrehajtási rendelet által előírt helyszíni ellenőrzéseket, és nem tudnak a 2. cikkben említett alternatív bizonyítékot sem szerezni, az említett kijárási korlátozások első hatálybalépési napján megvalósult helyszíniellenőrzés-arányt megfelelőnek kell tekinteni.

11. cikk

(1) Azon tagállamoknak, amelyek élnek a 4., 5., 7., 8. és 9. cikkben meghatározott eltérésekkel, és megváltoztatják az ellenőrzések időzítését vagy csökkentik azok számát, lehetőség szerint olyan eljárásokat kell meghatározniuk, amelyek alternatív bizonyítékokra támaszkodnak a kiadások jogszerűségére és szabályszerűségére, valamint a kölcsönös megfeleltetés követelményeinek és előírásainak való megfelelésre vonatkozó megfelelő szintű bizonyosság fenntartása érdekében.

(2) A 2-9. cikket alkalmazó tagállamok az 1306/2013/EU rendelet 7. cikke (3) bekezdése első albekezdésének b) pontja szerint készítendő vezetőségi nyilatkozatba belefoglalják, hogy a 2020-as és 2021-es pénzügyi év tekintetében kizárták a kedvezményezettek részére történő túlfizetéseket, illetve a szükséges információk ellenőrzése alapján kezdeményezték a jogosulatlanul kifizetett összegek visszafizettetését.

II. FEJEZET

ELTÉRÉSEK AZ UNIÓ LEGKÜLSŐ RÉGIÓIRA ÉS A KISEBB ÉGEI-TENGERI SZIGETEKRE VONATKOZÓ EGYEDI INTÉZKEDÉSEKTŐL

1. SZAKASZ

Eltérések a 180/2014/EU végrehajtási rendelettől

12. cikk

(1) A 180/2014/EU végrehajtási rendelet 16. cikkének (2) bekezdésétől eltérve amennyiben a COVID-19-világjárvány kezelése érdekében bevezetett intézkedések következtében a tagállamok a legkülső régiókban nem tudnak az említett rendelkezésben meghatározott szabályokkal összhangban fizikai ellenőrzéseket végezni, a 2020-as évben dönthetnek úgy, hogy az e cikk (2) bekezdésében meghatározott szabályok szerinti fizikai ellenőrzéseket szerveznek.

(2) Az érintett legkülső régiókban a mezőgazdasági termékek importja, beléptetése, exportja és szállítása tekintetében végrehajtott fizikai ellenőrzések a 180/2014/EU végrehajtási rendelet 9. cikkével összhangban bemutatott engedélyek és bizonyítványok legalább 3%-ára kiterjedő reprezentatív mintát érintenek.

(3) A 180/2014/EU végrehajtási rendelet 22. cikkétől eltérve amennyiben a COVID-19-világjárvány kezelése érdekében bevezetett intézkedések következtében a tagállamok a legkülső régiókban nem tudnak az említett cikkben meghatározott szabályokkal összhangban helyszíni ellenőrzéseket végezni, a 2020-as év tekintetében dönthetnek úgy, hogy az e cikk (4) bekezdésében meghatározott szabályok szerinti helyszíni ellenőrzéseket szerveznek.

(4) A 180/2014/EU végrehajtási rendelet 24. cikkének (1) bekezdésével összhangban elvégzett kockázatelemzés alapján az illetékes hatóságok a támogatási kérelmek legalább 3%-a esetében szúrópróbaszerű helyszíni ellenőrzéseket végeznek. A mintának egyúttal az egyes fellépésekre nyújtott támogatás tárgyát képező mennyiségek legalább 3%-át is le kell fednie.

(5) *  Az 180/2014/EU végrehajtási rendelet 16. cikkének (2) bekezdésétől és 22. cikkétől eltérve, amennyiben a Covid19-világjárvány kezelésére bevezetett intézkedések miatt a tagállamok nincsenek abban a helyzetben, hogy az említett cikkekben meghatározott szabályoknak megfelelően helyszíni ellenőrzéseket végezzenek a legkülső régiók javára megállapított egyedi intézkedések tekintetében, a tagállamok dönthetnek úgy, hogy:

a) a helyszíni ellenőrzések helyett új technológiákat - például földrajzi koordinátákkal ellátott fényképeket, dátummal ellátott fényképeket vagy drónfelvételeket, a kedvezményezettekkel folytatott videokonferenciákat - alkalmaznak, vagy bármely olyan releváns igazoló dokumentumot felhasználnak, amely segítheti az intézkedések helyes végrehajtásának ellenőrzését;

b) a 2020-as igénylési évre vonatkozó ellenőrzéseket az év bármely szakaszában, akár a végső kifizetés teljesítését követően is elvégzik, amennyiben azok még lehetővé teszik a támogathatósági feltételek ellenőrzését.

Azon tagállamoknak, amelyek élnek az első albekezdésben meghatározott eltérésekkel, és megváltoztatják az ellenőrzések időzítését vagy csökkentik azok számát, olyan eljárásokat kell meghatározniuk, amelyek alternatív módszertant alkalmaznak a kiadások jogszerűségére és szabályszerűségére, valamint a kölcsönös megfeleltetés követelményeinek és előírásainak való megfelelésre vonatkozó megfelelő szintű bizonyosság fenntartása érdekében.

(6) *  Az e cikk (2) és (4) bekezdésének megfelelően elvégzett ellenőrzések eredményeit a következő igénylési év tekintetében nem kell figyelembe venni az 1306/2013/EU rendelet 59. cikkének (5) bekezdése alkalmazásában. Ugyanakkor az ellenőrzési aránynak az említett rendelet 59. cikkének (5) bekezdése alapján a 2020-as igénylési évre előirányzott növelését a 2021-es igénylési évben kell alkalmazni, az ellenőrzések számának megfelelő növelése révén.

2. SZAKASZ

Eltérések a 181/2014/eu végrehajtási rendelettől

13. cikk

(1) A 181/2014/EU végrehajtási rendelet 13. cikkének (2) bekezdésétől eltérve amennyiben a COVID-19-világjárvány kezelése érdekében bevezetett intézkedések következtében Görögország nem tud az említett rendelkezésben meghatározott szabályokkal összhangban fizikai ellenőrzéseket végezni, a 2020-as évben dönthet úgy, hogy az e cikk (2) bekezdésében meghatározott szabályok szerinti fizikai ellenőrzéseket szervez.

(2) A kisebb égei-tengeri szigeteken a mezőgazdasági termékek beléptetése tekintetében végrehajtott fizikai ellenőrzések a 181/2014/EU végrehajtási rendelet 7. cikkével összhangban bemutatott bizonyítványok legalább 3%-ára kiterjedő reprezentatív mintát érintenek.

A kisebb égei-tengeri szigeteken a 181/2014/EU végrehajtási rendelet 3. szakaszában előírtakkal összhangban a kivitel és a szállítás tekintetében végrehajtott fizikai ellenőrzések a tevékenységek legalább 3%-ára kiterjedő reprezentatív mintát érintenek, a Görögország által meghatározott kockázati profil alapján.

(3) A 181/2014/EU végrehajtási rendelet 20. cikkétől eltérve amennyiben a COVID-19-világjárvány kezelése érdekében bevezetett intézkedések következtében Görögország nem tud az említett rendelkezésben meghatározott szabályokkal összhangban helyszíni ellenőrzéseket végezni, a 2020-as évben dönthet úgy, hogy az e cikk (4) bekezdésében meghatározott szabályok szerinti helyszíni ellenőrzéseket szervez.

(4) A 181/2014/EU végrehajtási rendelet 22. cikkének (1) bekezdésével összhangban elvégzett kockázatelemzés alapján az illetékes hatóságok az egyes fellépések vonatkozásában a támogatási kérelmek legalább 3%-ának mintavételével helyszíni ellenőrzéseket végeznek. A mintának egyúttal az egyes fellépésekre nyújtott támogatás tárgyát képező mennyiségek legalább 3%-át is le kell fednie.

(5) *  A 181/2014/EU végrehajtási rendelet 13. cikkének (2) bekezdésétől és 20. cikkétől eltérve, amennyiben a Covid19-világjárvány kezelésére bevezetett intézkedések miatt Görögország nincs abban a helyzetben, hogy az említett cikkekben meghatározott szabályoknak megfelelően helyszíni ellenőrzéseket végezzen a kisebb égei-tengeri szigetek javára hozott egyedi intézkedések tekintetében, Görögország határozhat úgy, hogy:

a) a helyszíni ellenőrzések helyett új technológiákat - például földrajzi koordinátákkal ellátott fényképeket, dátummal ellátott fényképeket vagy drónfelvételeket, a kedvezményezettekkel folytatott videokonferenciákat - alkalmaz, vagy bármely olyan releváns igazoló dokumentumot felhasznál, amely segítheti az intézkedések helyes végrehajtásának ellenőrzését;

b) a 2020-as igénylési évre vonatkozó ellenőrzéseket az év bármely szakaszában, akár a végső kifizetés teljesítését követően is elvégzi, amennyiben azok még lehetővé teszik a támogathatósági feltételek ellenőrzését.

Ha Görögország él az első albekezdésben meghatározott eltérésekkel, és megváltoztatja az ellenőrzések időzítését vagy csökkenti azok számát, olyan eljárásokat kell meghatároznia, amelyek alternatív módszertant alkalmaznak a kiadások jogszerűségére és szabályszerűségére, valamint a kölcsönös megfeleltetés követelményeinek és előírásainak való megfelelésre vonatkozó megfelelő szintű bizonyosság fenntartása érdekében.

(6) *  Az e cikk (2) és (4) bekezdésének megfelelően elvégzett ellenőrzések eredményeit a következő igénylési év tekintetében nem kell figyelembe venni az 1306/2013/EU rendelet 59. cikkének (5) bekezdése alkalmazásában. Ugyanakkor az ellenőrzési aránynak az említett rendelkezés alapján a 2020-as igénylési évre előirányzott növelését a 2021-es igénylési évben kell alkalmazni, az ellenőrzések számának megfelelő növelése révén.

III. FEJEZET

ELTÉRÉSEK A KÖZÖS PIACSZERVEZÉST VÉGREHAJTÓ SZABÁLYOKTÓL

1. SZAKASZ

Eltérés az (eu) 2017/892 végrehajtási rendelettől

14. cikk

(1) Az (EU) 2017/892 végrehajtási rendelet 27. cikkének (2) bekezdésétől eltérve:

a) a 2020-as évben az említett rendelet 27. cikkében előírt helyszíni ellenőrzéseknek a 2019-es évre igényelt összes támogatás legalább 10%-ára kiterjedő mintát kell érintenie;

b) azon szabály, amely szerint minden egyes, operatív programot végrehajtó termelői szervezetnél vagy termelőiszervezettársulásnál legalább háromévente egyszer szemlét kell tartani, nem alkalmazandó a 2020-as évben elvégzendő helyszíni ellenőrzésekre.

(2) Az (EU) 2017/892 végrehajtási rendelet 27. cikkének (7) bekezdésétől eltérve azon szabály, amely szerint az említett rendelet 27. cikkének (2) bekezdésében említett mintába tartozó termelői szervezet tagjainak önálló gazdaságaiban a végzett egyes tevékenységek végrehajtásának vizsgálata érdekében legalább egyszer szemlét kell tartani, nem alkalmazandó a 2020-as évben elvégzendő helyszíni ellenőrzésekre.

(3) Az (EU) 2017/892 végrehajtási rendelet 29. cikkének (2) bekezdésétől eltérve a 2020-as évben a forgalomból kivont termékek esetében, azok rendeltetésétől függetlenül az említett rendelkezésben előírtnál kisebb arányú ellenőrzést is végezhetnek, feltéve, hogy az egyes termelői szervezetek vonatkozásában ez nem kisebb, mint az adott gazdasági évben érintett mennyiségek 10%-a. Az ellenőrzésre sor kerülhet a termelői szervezet vagy a terméket fogadó szervezetek helyiségeiben. Amennyiben az ellenőrzések szabálytalanságokat tárnak fel, a tagállamok további ellenőrzéseket végeznek.

(4) Az (EU) 2017/892 végrehajtási rendelet 30. cikkének (3) bekezdésétől eltérve a 2020-as évben minden ellenőrzés a termelői szervezet által a 2019-es gazdasági évben kivont mennyiségek legalább 3%-ára kiterjedő mintát érint.

2. SZAKASZ

Eltérések az (eu) 2016/1150 végrehajtási rendelettől

15. cikk

(1) Az (EU) 2016/1150 végrehajtási rendelet 32. cikkének (1) és 42. cikkének (3) bekezdésétől eltérve amennyiben a COVID-19-világjárvány nyomán kialakult válság a 2019-2020-as pénzügyi évben megakadályozza a tagállamokat az említett rendelkezéseknek megfelelő helyszíni ellenőrzések elvégzésében, ezen ellenőrzések a tagállamok által meghatározandó egyéb olyan típusú ellenőrzésekkel - például dátummal ellátott fényképekkel vagy drónfelvételekkel, adminisztratív ellenőrzésekkel vagy a kedvezményezettekkel folytatott videókonferenciákkal - helyettesíthetők, amelyek garantálják a borágazati támogatási programokra vonatkozó jogszabályok betartását.

(2) Az (EU) 2016/1150 végrehajtási rendelet 43. cikkének (3) bekezdésétől eltérve amennyiben a COVID-19-világjárvány nyomán kialakult válság a 2019-2020-as pénzügyi évben megakadályozza a tagállamokat az említett rendelkezésnek megfelelő helyszíni ellenőrzések elvégzésében, a zöldszüreti műveletekre vonatkozó ilyen ellenőrzéseket 2020. szeptember 15-ig kell elvégezni.

3. SZAKASZ

Eltérések az (eu) 2018/274 végrehajtási rendelettől

16. cikk

(1) Az (EU) 2018/274 végrehajtási rendelet 27. cikkének (3) bekezdésétől eltérve amennyiben a COVID-19-világjárvány nyomán kialakult válság a 2020-as év szőlőszüreti időszakában megakadályozza a tagállamokat az említett rendelet III. mellékletének II. részében meghatározott nagyságú mintának megfelelő friss szőlő begyűjtésében és feldolgozásában, a tagállamok eltérhetnek ettől a mintanagyságtól.

(2) Az (EU) 2018/274 végrehajtási rendelet 31. cikke (2) bekezdésének b) pontjától eltérve amennyiben a 2020-as évben a COVID-19-világjárvány nyomán kialakult válság megakadályozza a tagállamokat az említett rendelkezésben előírt helyszíni ellenőrzések elvégzésében, a tagállamok a szőlőkataszterben azonosított valamennyi szőlőtermelő legalább 3%-ára kiterjedő helyszíni ellenőrzéseket végeznek.

(3) Az (EU) 2018/274 végrehajtási rendelet 31. cikke (2) bekezdésének c) pontjától eltérve a tagállamok a 2020-as évben ideiglenesen felfüggeszthetik az olyan szőlővel betelepített területeken végzett szisztematikus helyszíni ellenőrzéseket, amelyek egyetlen szőlőtermelőre vonatkozó aktában sem szerepelnek, amennyiben a COVID-19-világjárvány nyomán kialakult válság megakadályozza őket ezen ellenőrzések elvégzésében.

4. SZAKASZ

Eltérés az (eu) 2017/39 végrehajtási rendelettől

17. cikk

Az (EU) 2017/39 végrehajtási rendelet 10. cikke (2) bekezdésének első albekezdésétől eltérve a tagállamok a 2018/2019-es tanév tekintetében 2020. október 15-ig végezhetnek helyszíni ellenőrzéseket.

5. SZAKASZ

Eltérések az (eu) 2015/1368 végrehajtási rendelettől

18. cikk

Az (EU) 2015/1368 végrehajtási rendelet 8. cikkének (3) bekezdésétől eltérve a 2020-as méhészeti évben a tagállamok dönthetnek úgy, hogy a méhészeti programjaik keretében támogatást kérelmezők esetében eltérnek a legalább 5%-os helyszíni ellenőrzési küszöbértéktől, feltéve, hogy a tervezett helyszíni ellenőrzések helyett alternatív ellenőrzéseket végeznek fényképek bekérése, videobeszélgetések kezdeményezése vagy bármely más, olyan ellenőrzési eszköz révén, amely a méhészeti programban foglalt intézkedések megfelelő végrehajtásának ellenőrzéséhez felhasználható.

6. SZAKASZ

Eltérések az (eu) 2016/1240 végrehajtási rendelettől

19. cikk

(1) Az (EU) 2016/1240 végrehajtási rendelet 60. cikkének (1) és (2) bekezdésétől eltérve amennyiben a COVID-19-világjárvány kezelése érdekében bevezetett intézkedések következtében a kifizető ügynökség nem tudja kellő időben elvégezni az említett rendelet 60. cikkének (1) és (2) bekezdésében előírt helyszíni és fizikai ellenőrzéseket, az (EU) 2019/1882 végrehajtási rendeletnek megfelelően eltárolt termékek esetében az érintett tagállam dönthet úgy, hogy az említett intézkedések megszüntetésétől számított legfeljebb 30 nappal meghosszabbítja az ellenőrzések elvégzésére rendelkezésre álló időszakot, vagy pedig az intézkedések időtartamára a helyszíni ellenőrzéseket teljeskörűen helyettesíti a releváns elektronikus bizonyítékok - többek között földrajzi koordinátákkal ellátott fényképek vagy egyéb, elektronikus formátumú bizonyítékok - használatával.

(2) Az (EU) 2016/1240 végrehajtási rendelet 60. cikkének (5) bekezdésétől eltérve amennyiben a COVID-19-világjárvány kezelése érdekében bevezetett intézkedések következtében a kifizető ügynökség nem tudja a helyszínen ellenőrizni a plombák meglétét és sértetlenségét, az (EU) 2019/1882 végrehajtási rendeletnek megfelelően eltárolt termékek esetében az érintett tagállam dönthet úgy, hogy az intézkedések időtartamára a helyszíni ellenőrzést teljeskörűen helyettesíti a releváns elektronikus bizonyítékok - többek között földrajzi koordinátákkal ellátott fényképek vagy egyéb, elektronikus formátumú bizonyítékok - használatával.

IV. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉS

20. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2020. április 16-án.

a Bizottság részéről

az elnök

Ursula VON DER LEYEN


  Vissza az oldal tetejére