A jogszabály mai napon ( 2022.07.07. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

Az Európai Unió joganyaga kizárólag az Európai Unió Hivatalos Lapjának elektronikus kiadásában megjelent változatban tekinthető hivatalosnak és hitelesnek. A Jogtár termékcsalád európai jogi dokumentumainak forrása az Európai Unió Kiadóhivatala, valamint a Hivatalos Lap magyar nyelvű változatának elektronikus kiadása. © Európai Unió, 1998-2020, https://eur-lex.europa.eu/

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2020. április 23-i (EU) 2020/559 RENDELETE

a 223/2014/EU rendeletnek a COVID-19-járvány kezelése érdekében bevezetendő egyedi intézkedések tekintetében történő módosításáról * 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 175. cikke (3) bekezdésére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

a jogalkotási aktus tervezete nemzeti parlamenteknek való megküldését követően,

az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal folytatott konzultációt követően,

a Régiók Bizottságával folytatott konzultációt követően,

rendes jogalkotási eljárás keretében * ,

mivel:

(1) A 223/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet *  meghatározza a leginkább rászoruló személyeket támogató európai segítségnyújtási alapra (a továbbiakban: az alap) vonatkozóan alkalmazandó szabályokat.

(2) A tagállamokat korábban nem tapasztalt módon érintették a COVID-19-járvány következményei. A válság nagyobb kockázatot jelent a legkiszolgáltatottabbak, így például a leginkább rászoruló személyek számára, különösen az alapból nyújtott támogatások megakasztásával.

(3) A válságnak a leginkább rászoruló személyekre gyakorolt hatásaira történő azonnali reagálás érdekében a COVID-19-járvány kezelésére irányuló, a válsághelyzetekre való reagálási képességeket erősítő műveletekre fordított kiadások 2020. február 1-jétől kezdődően kell, hogy elszámolhatóak legyenek.

(4) A COVID-19-járványra reagáló állami költségvetésekre nehezedő terhek enyhítése érdekében a tagállamok számára lehetőséget kell biztosítani arra, hogy kivételes alapon - a költségvetési előirányzatoknak megfelelően és a rendelkezésre álló finanszírozási eszközök függvényében - a 2020-2021-es számviteli évre 100%-os társfinanszírozási arány alkalmazását kérjék. E kivételes társfinanszírozási arány alkalmazásának értékelése alapján a Bizottság javasolhatja annak meghosszabbítását.

(5) Annak biztosítása érdekében, hogy a leginkább rászoruló személyek továbbra is biztonságos környezetben részesülhessenek az alapból származó támogatásban, elegendő rugalmasságot kell biztosítani a tagállamok számára, hogy a partnerszervezetekkel folytatott konzultációk alapján támogatási programjaikat a jelenlegi körülményekhez igazíthassák, többek között azáltal, hogy lehetővé teszik alternatív célbajuttatási rendszerek - így például elektronikus vagy egyéb formában kiadott utalványok vagy kártyák révén történő célba juttatás - bevezetését, továbbá annak lehetővé tételével, hogy a tagállamok az operatív program egyes elemeit módosítsák bizottsági határozat elfogadásának szükségessége nélkül. A leginkább rászoruló személyek számára történő biztonságos segítségnyújtás biztosítása érdekében lehetővé kell tenni, hogy a technikai segítségnyújtásra előirányzott költségvetésen kívül eső partnerszervezetek számára is nyújtsanak szükséges védőanyagokat és -felszerelést.

(6) Helyénvaló egyedi szabályokat megállapítani a kedvezményezettek által viselt elszámolható költségek meghatározására, amennyiben a COVID-19-járvány következtében a műveleteket késleltetik, felfüggesztik vagy nem teljes egészében hajtják végre.

(7) Annak érdekében, hogy a tagállamok a COVID-19-járványra reagáló intézkedések bevezetésére tudjanak összpontosítani, és elkerülhető legyen a leginkább rászoruló személyeknek szánt támogatás célba juttatásának megszakadása a fertőzés kockázata miatt, helyénvaló olyan egyedi intézkedésekről rendelkezni, amelyek csökkentik a hatóságok adminisztratív terheit, és az egyes - különösen a monitoringgal, a kontrollal és az audittal kapcsolatos - jogszabályi követelményeknek való megfelelés tekintetében rugalmasságot biztosítanak.

(8) Mivel e rendelet célját - nevezetesen egyedi intézkedések bevezetését annak érdekében, hogy a COVID-19-járvány idején biztosított legyen az alap hatékony végrehajtása - a tagállamok nem tudják kielégítően megvalósítani, az Unió szintjén azonban annak terjedelme és hatásai miatt e cél jobban megvalósítható, az Unió intézkedéseket hozhat az Európai Unióról szóló szerződés (EUSZ) 5. cikkében foglalt szubszidiaritás elvének megfelelően. Az említett cikkben foglalt arányosság elvének megfelelően ez a rendelet nem lépi túl az e cél eléréséhez szükséges mértéket.

(9) Tekintve a szükséges támogatás sürgősségét, e rendeletnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon hatályba kell lépnie.

(10) Tekintettel a COVID-19-járvány okozta rendkívüli körülmények által előidézett sürgősségre, az azzal összefüggő közegészségügyi válságra, valamint annak társadalmi és gazdasági következményeire, helyénvalónak tűnt kivételt biztosítani a nemzeti parlamenteknek az Európai Unióban betöltött szerepéről szóló, az EUSZ-hez, az Európai Unió működéséről szóló szerződéshez és az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződéshez csatolt 1. jegyzőkönyv 4. cikkében említett nyolchetes időszak alól.

(11) A 223/2014/EU rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 223/2014/EU rendelet a következőképpen módosul:

1. A 9. cikk (4) bekezdése első albekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„(4) Az (1), a (2), illetve a (3) bekezdés nem alkalmazandó az operatív program azon elemeinek módosítása esetén, amelyeket az operatív programok tekintetében az I. mellékletben meghatározott minták 3.5. és 3.6. alszakasza, illetve 4. szakasza tartalmaz, illetve - amennyiben azok módosítására a COVID-19-járvánnyal kapcsolatos válságra való reagálás következtében kerül sor - a 7. cikk (2) bekezdésének a)-e) és g) pontjában meghatározott elemek módosítása esetén.”

2. A 13. cikk (1) bekezdése a következő albekezdéssel egészül ki:

„Az első albekezdéstől eltérve, a 2019. évre vonatkozó éves végrehajtási jelentés benyújtásának határideje 2020. szeptember 30.”

3. A 20. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

„(1a) Az (1) bekezdéstől eltérve, egy tagállam kérésére 100%-os társfinanszírozási arány alkalmazható a kifizetési kérelmekben a 2020. július 1-jén kezdődő és 2021. június 30-án végződő számviteli év során bejelentett közkiadásokra.

A társfinanszírozási arány módosítására irányuló kérelmeket az operatív programok módosítására vonatkozó, a 9. cikkben meghatározott eljárással összhangban kell benyújtani, és azokhoz csatolni kell egy felülvizsgált programot. A 100%-os társfinanszírozási arány csak abban az esetben alkalmazható, ha a Bizottság az operatív program releváns módosítását az utolsó időközi kifizetési kérelemnek a 45. cikk (2) bekezdésével összhangban történő benyújtása előtt jóváhagyja.

A 2021. július 1-jén kezdődő számviteli évre vonatkozó első kifizetési kérelem benyújtása előtt a tagállamok megküldik az operatív programok tekintetében az I. mellékletben meghatározott minták 5.1. szakaszában említett táblázatot, megerősítve a 2020. június 30-án végződő számviteli év során alkalmazott társfinanszírozási arányt.”

4. A 22. cikk (4) bekezdése a következő albekezdéssel egészül ki:

„Az első albekezdéstől eltérve, a COVID-19-járvánnyal kapcsolatban a válsághelyzetekre való reagálási képességet erősítő műveletekre fordított kiadások 2020. február 1-jétől kezdődően számolhatók el.”

5. A 23. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

„(4a) Élelmiszer és/vagy alapvető anyagi támogatás a leginkább rászoruló személyek számára közvetlenül, vagy közvetetten - így például elektronikus vagy egyéb formában kiadott utalványok vagy kártyák formájában - nyújtható, feltéve, hogy ezeket az utalványokat, kártyákat vagy egyéb eszközöket csak élelmiszerre és/vagy alapvető anyagi támogatásra lehet beváltani.”

6. A 26. cikk (2) bekezdése a következőképpen módosul:

a) az a) pont helyébe a következő szöveg lép:

„a) az élelmiszerek beszerzésével és/vagy az alapvető anyagi támogatással kapcsolatos költségek, valamint a partnerszervezeteknek szánt egyéni védőanyagok és -felszerelés beszerzési költségei;”

b) a c) pont helyébe a következő szöveg lép:

„c) a partnerszervezetek által viselt adminisztratív, előkészítési, szállítási és tárolási költségek, az a) pontban említett költségek 5%-ának megfelelő átalányösszegként megadva; vagy az 1308/2013/EU rendelet 16. cikkének megfelelően rendelkezésre bocsátott élelmiszerek értékének 5%-a;”.

7. A rendelet szövege a következő cikkekkel egészül ki:

„26a. cikk

Az OP I keretében támogatott műveletek kiadásainak elszámolhatósága a műveletek COVID-19-járvány következtében való felfüggesztése alatt

Az élelmiszernek és/vagy alapvető anyagi támogatásnak a COVID-19-járványból adódó késedelmes célba juttatása nem vezethet a beszerző szerv vagy a partnerszervezetek által viselt, a 26. cikk (2) bekezdésének megfelelő elszámolható költségek csökkenéséhez. Ezeket a költségeket a 26. cikk (2) bekezdésével összhangban még azelőtt be lehet jelenteni teljes egészében a Bizottságnak, hogy az élelmiszer és/vagy alapvető anyagi támogatás eljutna a leginkább rászoruló személyekhez, feltéve, hogy a célba juttatás a COVID-19-járvánnal összefüggő válság végét követően folytatódik.

Amennyiben az élelmiszer a célba juttatásnak a COVID-19-járványból adódó felfüggesztése miatt megromlik, a 26. cikk (2) bekezdésének a) pontjában meghatározott költségek nem csökkennek.

26b. cikk

Az OP II vagy technikai segítségnyújtás keretében támogatott műveletek kiadásainak elszámolhatósága a műveletek COVID-19-járvány következtében való felfüggesztése alatt

(1) Amennyiben a műveletek végrehajtását a COVID-19-járvány következtében felfüggesztették, a tagállamok a felfüggesztés ideje alatt felmerülő kiadásokat elszámolható kiadásnak tekinthetik akkor is, ha nem kerül sor szolgáltatásnyújtásra, feltéve, hogy valamennyi alábbi feltétel teljesül:

a) a művelet végrehajtását 2020. január 31. után függesztik fel;

b) a művelet felfüggesztése a COVID-19-járványnak tulajdonítható;

c) a kiadások felmerültek, és azokat kifizették;

d) a kiadás tényleges költséget jelent a kedvezményezett számára, és nem téríthető vissza, illetve nem kompenzálható; a nem a tagállam által nyújtott visszatérítések és kompenzáció esetében a tagállam a kedvezményezett nyilatkozata alapján úgy tekintheti, hogy e feltétel teljesül; a visszatérítéseket és a kompenzációt le kell vonni a kiadásokból;

e) a kiadás a művelet felfüggesztésének időtartamára korlátozódik.

(2) Azon műveletek esetében, amelyeknél a kedvezményezett egyszerűsített költségelszámolási lehetőségek alapján kap visszatérítést, és amennyiben a visszatérítés alapját képező intézkedések végrehajtását a COVID-19-járvány következtében függesztik fel, az érintett tagállam a felfüggesztés időtartamára tervezett teljesítmények alapján visszatérítést nyújthat a kedvezményezettnek még az intézkedések elmaradása esetén is, feltéve, hogy valamennyi alábbi feltétel teljesül:

a) az intézkedések végrehajtását 2020. január 31. után függesztik fel;

b) az intézkedések felfüggesztése a COVID-19-járványnak tulajdonítható;

c) az egyszerűsített költségelszámolási lehetőségek megfelelnek a kedvezményezett által viselt tényleges költségeknek, amelyeket a kedvezményezettnek igazolnia kell, és amelyek nem téríthetők vissza és nem kompenzálhatók; a nem a tagállam által nyújtott visszatérítések és kompenzáció esetében a tagállam a kedvezményezett nyilatkozata alapján úgy tekintheti, hogy e feltétel teljesül; a visszatérítéseket és a kompenzációt le kell vonni az egyszerűsített költségelszámolási lehetőségnek megfelelő összegből;

d) a kedvezményezettnek nyújtott visszatérítés az intézkedések felfüggesztésének időtartamára korlátozódik.

Az e bekezdés első albekezdésében említett műveletek esetében a tagállam a 25. cikk (1) bekezdésének a) pontjában említett költségek alapján is nyújthat visszatérítést a kedvezményezettnek, feltéve, hogy az e cikk (1) bekezdésében meghatározott feltételek teljesülnek.

Amennyiben egy tagállam mind az első, mind a második albekezdés alapján nyújt visszatérítést a kedvezményezettnek, biztosítania kell, hogy ugyanazon kiadás megtérítésére csak egy alkalommal kerüljön sor.

26c. cikk

Az OP II vagy technikai segítségnyújtás keretében támogatott azon műveletek kiadásainak elszámolhatósága, amelyek végrehajtására a COVID-19-járvány következtében nem teljes egészében kerül sor

(1) A tagállamok a COVID-19-járvány következtében nem teljes egészében végrehajtott műveletek kiadásait elszámolható kiadásoknak tekinthetik, feltéve, hogy valamennyi alábbi feltétel teljesül:

a) a művelet végrehajtását 2020. január 31. után szüntetik be;

b) a művelet végrehajtásának beszüntetése a COVID-19-járványnak tulajdonítható;

c) a művelet végrehajtásának beszüntetése előtti kiadások a kedvezményezettnél merültek fel és általa kerültek kifizetésre.

(2) Azon műveletek esetében, amelyeknél a kedvezményezett egyszerűsített költségelszámolási lehetőségek alapján kap visszatérítést, a tagállamok a COVID-19-járvány következtében nem teljes egészében végrehajtott műveletek kiadásait elszámolható kiadásoknak tekinthetik, feltéve, hogy valamennyi alábbi feltétel teljesül:

a) a művelet végrehajtását 2020. január 31. után szüntetik be;

b) a művelet végrehajtásának beszüntetése a COVID-19-járványnak tulajdonítható;

c) az egyszerűsített költségelszámolási lehetőségek által érintett intézkedéseket a művelet végrehajtásának beszüntetését megelőzően legalább részben végrehajtották.

Az e bekezdés első albekezdésében említett műveletek esetében a tagállam a 25. cikk (1) bekezdésének a) pontjában említett költségek alapján is nyújthat visszatérítést a kedvezményezettnek, feltéve, hogy az e cikk (1) bekezdésében meghatározott feltételek teljesülnek.

Amennyiben egy tagállam mind az első, mint a második albekezdés alapján nyújt visszatérítést a kedvezményezettnek, biztosítania kell, hogy ugyanazon kiadás megtérítésére csak egy alkalommal kerüljön sor.”

8. A 30. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

„(1a) Az esetleges kockázatok elemzése alapján a tagállamok enyhébb kontroll- és auditnyomvonal-követelményeket állapíthatnak meg a COVID-19-járvány idején az élelmiszernek és/vagy alapvető anyagi támogatásnak a leginkább rászoruló személyek számára történő elosztása tekintetében.”

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2020. április 23-án.

az Európai Parlament részéről a Tanács részéről
az elnök az elnök
D.M. SASSOLI G. GRLIĆ RADMAN

  Vissza az oldal tetejére