A jogszabály mai napon ( 2023.12.08. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

560/2020. (XII. 7.) Korm. rendelet

a termelőszövetkezeti földhasználati jog alatt álló ingatlanok állami tulajdonba kerülésével kapcsolatban a részarány-tulajdonosok kártalanításának szabályairól

A Kormány

a termelőszövetkezeti földhasználati jog alatt álló földrészletek tulajdonjogának rendezéséről és egyes földügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2020. évi XL. törvény 9. §-ában,

az 5. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 29. pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A kártalanítási eljárásra irányuló kérelem

1. § (1) *  A termelőszövetkezeti földhasználati jog alatt álló földrészletek tulajdonjogának rendezéséről és egyes földügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2020. évi XL. törvény (a továbbiakban: 2020. évi XL. törvény) 5. § (1) bekezdése szerinti, kártalanításra irányuló kérelmet (a továbbiakban: kérelem) a részarány-tulajdonosnak, jogutódjának vagy a tőlük a jogosultságot megszerző személynek (a továbbiakban: kérelmező) az 1. melléklet szerinti adattartalommal - a földügyért felelős miniszter által rendszeresített nyomtatványon - kell benyújtani a részarány-tulajdont nyilvántartó, területileg illetékes fővárosi és vármegyei kormányhivatalnál (a továbbiakban: ingatlanügyi hatóság). A nyomtatványt az ingatlanügyi hatóság az internetes oldalán közzéteszi.

(2) Ha a kérelmet a részarány-tulajdonos jogutódja vagy a részarány-tulajdonostól vagy jogutódjától a jogosultságot 2021. január 1-jét megelőzően megszerző személy terjesztette elő, ahhoz mellékelni kell az ingatlan-nyilvántartásban a termelőszövetkezeti különlapon történő bejegyzésre egyébként alkalmas alakisággal rendelkező, a jogutódlást, illetve a megszerzést igazoló okiratot vagy hitelesített másolatát.

2. A kérelem vizsgálata

2. § (1) Az ingatlanügyi hatóság a hiánytalan kérelem, annak mellékletei, a termelőszövetkezeti külön lap, a belső nyilvántartásai és a rendelkezésére álló okiratok alapján a kérelem megalapozottságának vizsgálata körében megvizsgálja különösen, hogy nem állnak-e fenn a 2020. évi XL. törvény 1. § (2) bekezdése szerinti esetkörök, és

a) az érintett személy

aa) nevén vagy az 1. § (2) bekezdése szerinti esetben jogelődjének nevén a termelőszövetkezeti különlapon aranykorona értékben kifejezett olyan részarány-tulajdon van nyilvántartva, vagy

ab) legalább teljes bizonyítóerejű magánokirattal igazolja, hogy az aa) alpont szerinti jogosulttól 2021. január 1-jét megelőzően részarány-tulajdont szerzett,

amely ellenében sem a kérelmező, sem annak jogelődje ingatlan tulajdonát nem szerezte meg, illetve kártalanítást sem kapott, illetve

b) a 2020. évi XL. törvény 6. §-a szerinti jogosult esetében a kérelmező vagy az 1. § (2) bekezdése szerinti esetben jogelődje

ba) a földrendező és a földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II. törvény 12/C. §-a szerint kártalanításra jogosult, vagy

bb) legalább teljes bizonyítóerejű magánokirattal igazolja, hogy a ba) alpont szerinti jogosulttól 2021. január 1-jét megelőzően a jogosultságát megszerezte,

és a kártalanítási összeg kifizetésére 2021. január 1. napjáig nem került sor.

(1a) *  A 2020. évi XL. törvény 6/A. §-a alkalmazása során, ha a jogosult termelőszövetkezeti különlapja már megszüntetésre került, az ingatlanügyi hatóság a jogosult számára új termelőszövetkezeti különlapot nyit.

(1b) *  Az (1a) bekezdés szerinti termelőszövetkezeti különlap I. része tartalmazza a II. részében feltüntetett tulajdonos részére a szövetkezet által megállapított aranykorona jogosultság mértékét. A termelőszövetkezeti különlap II. része tartalmazza a jogosult természetes személyazonosító adatait és lakcímét.

(2) A kérelem megalapozottságának vizsgálata érdekében a 2020. évi XL. törvény 8. § (1) bekezdése szerinti vételi jog gyakorlásáról a Nemzeti Földalap kezeléséért felelős szerv tájékoztatja az ingatlanügyi hatóságot.

(3) Ha a kiadatlan részarány-tulajdonnal rendelkező személy a 2020. évi XL. törvény 1. § (1) bekezdése szerinti földrészlet tulajdonjogát a 2020. évi XL. törvény 8. § (1) bekezdése alapján megszerzi, és tulajdonjogát az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezték, a bejegyző határozattal egyidejűleg az ingatlanügyi hatóság külön döntésben rendelkezik a vételi jogot gyakorló személy vagy jogelődje részarány-tulajdonának törléséről és a termelőszövetkezeti különlapjának megszüntetéséről, amelyet az ingatlanügyi hatóság a döntés véglegessé válásának napját követő 15 napon belül foganatosít.

3. A kártalanítási határozatban megállapított összeg kifizetése

3. § Ha az ingatlanügyi hatóság a kérelemnek helyt ad, a kártalanítás megfizetését jóváhagyó döntés véglegessé válását követően a 2020. évi XL. törvény 4. § (2) bekezdése szerint számított kártalanítási összeg kifizetését a kérelemben megjelölt bankszámlaszámra történő átutalással teljesíti.

3a. *  A Magyar Állam nevén nyilvántartott termelőszövetkezeti különlap törlése

3/A. § *  A Magyar Állam nevén nyilvántartott termelőszövetkezeti különlapot az ingatlanügyi hatóság hivatalból törli.

4. Záró rendelkezések

4. § Ez a rendelet 2021. január 1-jén lép hatályba.

5. * 

5-6. § * 

1. melléklet az 560/2020. (XII. 7.) Korm. rendelethez

A kártalanítási eljárásra irányuló kérelem adattartalma

1. A kártalanítást igénylő személyazonosító adatai

1.1. Családi és utónév

1.2. Születési családi és utónév

1.3. Születési hely

1.4. Születési idő (év/hónap/nap)

1.5. Anyja születési családi és utóneve

1.6. Állampolgárság

1.7. Személyi igazolvány száma

2. A kártalanítást igénylő elérhetőségének az adatai

2.1. Lakcím

2.2. Levelezési cím, ha az igénylő a lakcímétől eltérő címen elérhető

3. A részarány-tulajdonra vonatkozó adatok

3.1. Termelőszövetkezet megnevezése, címe

3.2. Fennálló részarány-tulajdon aranykorona értéke

4. A kérelmező nyilatkozata arról, hogy

4.1. a kérelemmel érintett részarány-tulajdon tekintetében a mezőgazdasági igazgatási szerv nem rendelkezett határozatával földrészlet tulajdonba adásról, továbbá a mezőgazdasági igazgatási szerv által nem került közzétételre nyilvános sorsolás útján történő tulajdonba adás céljából sorsolási hirdetmény, vagy a kárpótlási hatóság által nem került meghirdetésre kárpótlási célú árverés, továbbá, hogy a nevén vagy jogelődjének nevén a 3.2. pontban megjelölt termelőszövetkezeti különlapon aranykorona értékben kifejezett részarány-tulajdon van nyilvántartva, amely ellenében sem a kérelmező, sem annak jogelődje ingatlan tulajdonát nem szerezte meg, illetve kártalanítást sem kapott;

4.2. a termelőszövetkezeti földhasználati jog alatt álló földrészletek tulajdonjogának rendezéséről és egyes földügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2020. évi XL. törvény (a továbbiakban: 2020. évi XL. törvény) 6. §-a szerinti jogosult esetében a kérelmező vagy jogelődje a földrendező és a földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II. törvény 12/C. §-a szerint a mezőgazdasági igazgatási szerv véglegessé vált határozata alapján kártalanításra jogosult, azonban a kártalanítási összeg kifizetésére 2021. január 1. napjáig nem került sor;

4.3. a 2020. évi XL. törvény 8. §-a alapján vételi joga nem áll fenn vagy vételi jogát nem kívánja gyakorolni.

5. A kártalanítás kifizetésére vonatkozó adatok

5.1. Számlatulajdonos neve

5.2. Számlavezető pénzintézet neve

5.3. Számlaszám

6. A kártalanítást igénylő aláírása és a kérelem kelte