Hatály: közlönyállapot (2020.XII.7.) Váltás a jogszabály mai napon hatályos állapotára

 

560/2020. (XII. 7.) Korm. rendelet

a termelőszövetkezeti földhasználati jog alatt álló ingatlanok állami tulajdonba kerülésével kapcsolatban a részarány-tulajdonosok kártalanításának szabályairól

A Kormány

a termelőszövetkezeti földhasználati jog alatt álló földrészletek tulajdonjogának rendezéséről és egyes földügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2020. évi XL. törvény 9. §-ában,

az 5. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 29. pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A kártalanítási eljárásra irányuló kérelem

1. § (1) A termelőszövetkezeti földhasználati jog alatt álló földrészletek tulajdonjogának rendezéséről és egyes földügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2020. évi XL. törvény (a továbbiakban: 2020. évi XL. törvény) 5. § (1) bekezdése szerinti, kártalanításra irányuló kérelmet (a továbbiakban: kérelem) a részarány-tulajdonosnak, jogutódjának vagy a tőlük a jogosultságot megszerző személynek (a továbbiakban: kérelmező) az 1. melléklet szerinti adattartalommal - a földügyért felelős miniszter által rendszeresített nyomtatványon - kell benyújtani a részarány-tulajdont nyilvántartó, területileg illetékes fővárosi és megyei kormányhivatalnál (a továbbiakban: ingatlanügyi hatóság). A nyomtatványt az ingatlanügyi hatóság az internetes oldalán közzéteszi.

(2) Ha a kérelmet a részarány-tulajdonos jogutódja vagy a részarány-tulajdonostól vagy jogutódjától a jogosultságot 2021. január 1-jét megelőzően megszerző személy terjesztette elő, ahhoz mellékelni kell az ingatlan-nyilvántartásban a termelőszövetkezeti különlapon történő bejegyzésre egyébként alkalmas alakisággal rendelkező, a jogutódlást, illetve a megszerzést igazoló okiratot vagy hitelesített másolatát.

2. A kérelem vizsgálata

2. § (1) Az ingatlanügyi hatóság a hiánytalan kérelem, annak mellékletei, a termelőszövetkezeti külön lap, a belső nyilvántartásai és a rendelkezésére álló okiratok alapján a kérelem megalapozottságának vizsgálata körében megvizsgálja különösen, hogy nem állnak-e fenn a 2020. évi XL. törvény 1. § (2) bekezdése szerinti esetkörök, és

a) az érintett személy

aa) nevén vagy az 1. § (2) bekezdése szerinti esetben jogelődjének nevén a termelőszövetkezeti különlapon aranykorona értékben kifejezett olyan részarány-tulajdon van nyilvántartva, vagy

ab) legalább teljes bizonyítóerejű magánokirattal igazolja, hogy az aa) alpont szerinti jogosulttól 2021. január 1-jét megelőzően részarány-tulajdont szerzett,

amely ellenében sem a kérelmező, sem annak jogelődje ingatlan tulajdonát nem szerezte meg, illetve kártalanítást sem kapott, illetve

b) a 2020. évi XL. törvény 6. §-a szerinti jogosult esetében a kérelmező vagy az 1. § (2) bekezdése szerinti esetben jogelődje

ba) a földrendező és a földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II. törvény 12/C. §-a szerint kártalanításra jogosult, vagy

bb) legalább teljes bizonyítóerejű magánokirattal igazolja, hogy a ba) alpont szerinti jogosulttól 2021. január 1-jét megelőzően a jogosultságát megszerezte,

és a kártalanítási összeg kifizetésére 2021. január 1. napjáig nem került sor.

(2) A kérelem megalapozottságának vizsgálata érdekében a 2020. évi XL. törvény 8. § (1) bekezdése szerinti vételi jog gyakorlásáról a Nemzeti Földalap kezeléséért felelős szerv tájékoztatja az ingatlanügyi hatóságot.

(3) Ha a kiadatlan részarány-tulajdonnal rendelkező személy a 2020. évi XL. törvény 1. § (1) bekezdése szerinti földrészlet tulajdonjogát a 2020. évi XL. törvény 8. § (1) bekezdése alapján megszerzi, és tulajdonjogát az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezték, a bejegyző határozattal egyidejűleg az ingatlanügyi hatóság külön döntésben rendelkezik a vételi jogot gyakorló személy vagy jogelődje részarány-tulajdonának törléséről és a termelőszövetkezeti különlapjának megszüntetéséről, amelyet az ingatlanügyi hatóság a döntés véglegessé válásának napját követő 15 napon belül foganatosít.

3. A kártalanítási határozatban megállapított összeg kifizetése

3. § Ha az ingatlanügyi hatóság a kérelemnek helyt ad, a kártalanítás megfizetését jóváhagyó döntés véglegessé válását követően a 2020. évi XL. törvény 4. § (2) bekezdése szerint számított kártalanítási összeg kifizetését a kérelemben megjelölt bankszámlaszámra történő átutalással teljesíti.

4. Záró rendelkezések

4. § Ez a rendelet 2021. január 1-jén lép hatályba.

5. Az egyes földügyi eljárások részletes szabályairól szóló 384/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet módosítása

5. § Az egyes földügyi eljárások részletes szabályairól szóló 384/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 21. § (11) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(11) Egy vagy több mező- és erdőgazdasági hasznosítású földnek minősülő, önálló helyrajzi számú ingatlant érintő telekalakítás ingatlan-nyilvántartási átvezetésekor, ha a telekalakítás következtében valamelyik tulajdonos tulajdoni hányadát képező földterület nagysága meghaladja az ingatlan-nyilvántartásban a kiinduló állapot szerinti tulajdoni hányadból számítható területnagyságot, igazolni kell, hogy a többlet terület megszerzésére vonatkozóan a Földforgalmi tv. szerinti hatósági jóváhagyás megtörtént.”

6. § (1) A Kr. 27. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A kormányhivatal az ügyfél erre irányuló kérelmére, valamint a bíróság vagy közjegyző megkeresésére hatósági bizonyítványt állít ki arról, hogy az ügyfél földművesnek minősül vagy a Földforgalmi tv. 10. §-a alapján a föld tulajdonjogát megszerezheti, továbbá megfelel a Földforgalmi tv. 16. § (1) bekezdésében foglaltaknak, és nem állnak fenn a Földforgalmi tv. 27. § (2) bekezdés b) pont ba) alpontjában foglalt elutasítási feltételek. A hatósági bizonyítvány a föld tulajdonjogának megszerzésére nem jogosít, az csak

a) a kérelemben megjelölt földnek:

aa) végrehajtási, felszámolási vagy önkormányzati adósságrendezési eljárással összefüggő, vagy

ab) a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek árverés útján történő értékesítésére irányuló

árverezésén való részvételhez szükséges vonatkozó feltétel fennállását; vagy

b) a termelőszövetkezeti földhasználati jog alatt álló földrészletek tulajdonjogának rendezéséről szóló törvény alapján a beruházót, illetve a részarány-tulajdonost megillető vételi jog gyakorlásához szükséges szerzési képességet; vagy

c) a 3. § (8) bekezdésében meghatározott bírósági döntésben szereplő föld tulajdonjogának a bírósági döntésben szereplő fél javára történő bejegyzéséhez szükséges szerzési képességet igazolja.”

(2) A Kr. 27. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A hatósági bizonyítvány kiadására irányuló kérelemben meg kell jelölni a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény 13. § (1) bekezdés a) pontja szerinti adatokat, továbbá az árverezésre kerülő vagy a bírósági döntés alapján történő tulajdonjog bejegyzéssel, illetve a termelőszövetkezeti földhasználati jog alatt álló földrészletek tulajdonjogának rendezéséről és egyes földügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2020. évi XL. törvény 7. § (4) bekezdése vagy a 8. § (1) bekezdése szerinti vételi joggal érintett föld fekvésének települését és helyrajzi számát, valamint a szerzéssel érintett tulajdoni hányadot.”

1. melléklet az 560/2020. (XII. 7.) Korm. rendelethez

A kártalanítási eljárásra irányuló kérelem adattartalma

1. A kártalanítást igénylő személyazonosító adatai

1.1. Családi és utónév

1.2. Születési családi és utónév

1.3. Születési hely

1.4. Születési idő (év/hónap/nap)

1.5. Anyja születési családi és utóneve

1.6. Állampolgárság

1.7. Személyi igazolvány száma

2. A kártalanítást igénylő elérhetőségének az adatai

2.1. Lakcím

2.2. Levelezési cím, ha az igénylő a lakcímétől eltérő címen elérhető

3. A részarány-tulajdonra vonatkozó adatok

3.1. Termelőszövetkezet megnevezése, címe

3.2. Fennálló részarány-tulajdon aranykorona értéke

4. A kérelmező nyilatkozata arról, hogy

4.1. a kérelemmel érintett részarány-tulajdon tekintetében a mezőgazdasági igazgatási szerv nem rendelkezett határozatával földrészlet tulajdonba adásról, továbbá a mezőgazdasági igazgatási szerv által nem került közzétételre nyilvános sorsolás útján történő tulajdonba adás céljából sorsolási hirdetmény, vagy a kárpótlási hatóság által nem került meghirdetésre kárpótlási célú árverés, továbbá, hogy a nevén vagy jogelődjének nevén a 3.2. pontban megjelölt termelőszövetkezeti különlapon aranykorona értékben kifejezett részarány-tulajdon van nyilvántartva, amely ellenében sem a kérelmező, sem annak jogelődje ingatlan tulajdonát nem szerezte meg, illetve kártalanítást sem kapott;

4.2. a termelőszövetkezeti földhasználati jog alatt álló földrészletek tulajdonjogának rendezéséről és egyes földügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2020. évi XL. törvény (a továbbiakban: 2020. évi XL. törvény) 6. §-a szerinti jogosult esetében a kérelmező vagy jogelődje a földrendező és a földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II. törvény 12/C. §-a szerint a mezőgazdasági igazgatási szerv véglegessé vált határozata alapján kártalanításra jogosult, azonban a kártalanítási összeg kifizetésére 2021. január 1. napjáig nem került sor;

4.3. a 2020. évi XL. törvény 8. §-a alapján vételi joga nem áll fenn vagy vételi jogát nem kívánja gyakorolni.

5. A kártalanítás kifizetésére vonatkozó adatok

5.1. Számlatulajdonos neve

5.2. Számlavezető pénzintézet neve

5.3. Számlaszám

6. A kártalanítást igénylő aláírása és a kérelem kelte