Hatály: 2024.VIII.21. - 2024.XII.31. Váltás a jogszabály mai napon hatályos állapotára
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

726/2020. (XII. 31.) Korm. rendelet

az adatok végleges hozzáférhetetlenné tételét lehetővé tevő alkalmazás biztosításával kapcsolatos eljárási szabályok meghatározásáról * 

A Kormány

a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 206. § (3c) bekezdés a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 3. és 4. alcím tekintetében a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 281. § (2) bekezdés 1. és 5. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az 5. alcím tekintetében a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 55. § (1) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Értelmező rendelkezések

1. § E rendelet alkalmazásában:

1. *  csomagküldő kereskedelem: a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 2. § 4. pontjában meghatározott fogalom;

2. *  fogyasztó: az a végső felhasználó természetes vagy jogi személy, aki az e rendelet szerinti tartós adathordozót vásárol;

3. *  internetes oldal: az NMHH honlapján az adatok végleges hozzáférhetetlenné tételét lehetővé tevő szolgáltatás elérhetőségét biztosító oldal;

4. *  kereskedő: az a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Fgytv.) 2. § 33. pontja szerinti vállalkozás, aki tevékenysége folytatása során a fogyasztó részére tartós adathordozót értékesít;

5. *  tartós adathordozó: az NMHH által közzétett, elektronikus adatok tárolását és felülírását támogató, számítógéphez fizikailag csatlakoztatható informatikai eszközök köre;

6. adatok végleges hozzáférhetetlenné tétele: a tartós adathordozón tárolt adatok visszaállíthatatlan módon történő törlése, amely nem jár az eszköz várható élettartamának lényeges csökkenésével, az eszköz károsodásával vagy fizikai megsemmisítésével;

7. *  adattörlő alkalmazás: a tartós adathordozón tárolt adatok végleges hozzáférhetetlenné tételét lehetővé tevő, a jogosultság ellenőrzést végző központi szoftverből és a fogyasztó által letölthető, az adatok törlését ténylegesen megvalósító szoftverből álló rendszer;

8. *  online piac: a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény 2. § k) pontjában meghatározott fogalom;

9. *  adattörlő kód: kriptográfiai úton generált alfanumerikus karaktersorozat, amely az adattörlő alkalmazás fogyasztó által letölthető szoftver komponensének az egyszeri aktiválásához szükséges;

10. *  adattörlési igazolás: az adattörlő alkalmazás által kiállított, elektronikus aláírással és időbélyeggel hitelesített okirat, amely igazolja, hogy a megadott azonosítóval rendelkező tartós adathordozón az adatok végleges hozzáférhetetlenné tétele megtörtént;

11. *  online számlázási funkcióval rendelkező program működtetője: az a személy vagy szervezet,

a) aki vagy amely felhasználói számára a hálózaton keresztül elérhető, számlázási szolgáltatás igénybevételét biztosítja, és

b) akinek vagy amelynek a tárgyévet megelőző évben legalább 1000 online számlaadat-szolgáltatást teljesítő ügyfele volt, akik vagy amelyek a tárgyévet megelőző évben legalább 100 000 online számlaadat-szolgáltatást teljesítettek;

12. *  online számlaadat-szolgáltatás: az adópolitikáért felelős miniszter rendeletében meghatározott módon a kiállított számla, valamint számlával egy tekintet alá eső okirat adatainak az állami adó- és vámhatóság részére, elektronikus úton történő továbbítása.

2. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság feladata

2. § *  (1) Az NMHH az adattörlő alkalmazás használatát térítésmentesen biztosítja a fogyasztó részére.

(2) *  Az NMHH az internetes oldalon közzéteszi az adattörlő alkalmazáshoz kapcsolódó felhasználási feltételeket és a használatához szükséges közérthető használati útmutatót.

(3) *  Az NMHH az internetes oldalon közzétett tartós adathordozók vámtarifaszám szerinti csoportosítását a Nemzeti Adó- és Vámhivatallal (a továbbiakban: NAV) együttműködve határozza meg.

3. § *  (1) Az adattörlő kód fogyasztó részére történő átadásával a fogyasztó az adattörlő alkalmazás használatára jogosult felhasználóvá válik, és a 2. § (2) bekezdése szerint jogosult az adattörlő alkalmazás aktiválására és egyszeri felhasználására.

(2) *  Az adattörlő alkalmazás a kereskedő, az online piac vagy az online számlázási funkcióval rendelkező program működtetője által átadott adattörlő kóddal a 9. § (3)–(6) bekezdése szerinti adatszolgáltatást követően, továbbá a 9/A. § vagy a 14. § (4) bekezdése alapján biztosított adattörlő kóddal aktiválható. Az adattörlő kód a fogyasztó számára egyetlen tartós adathordozó adatainak egyszeri törlésére biztosít lehetőséget. A törlést követően a fogyasztó elektronikus levélben az adattörlés eredményéről adattörlési igazolást kap.

4. § *  (1) *  Az NMHH nyilvántartja az átadott adattörlő kódokkal kapcsolatban a 7. § és a 14. § (5) bekezdése alapján szolgáltatott adatokat.

(2) *  Az NMHH a nyilvántartásban foglalt adatokat a 7. § szerinti adatszolgáltatástól vagy a 14. § (5) bekezdése szerinti átadástól számított 10 évig megőrzi.

3. A NAV feladata * 

5. § *  A NAV a kereskedő, az online piac vagy az online számlázási funkcióval rendelkező program működtetője által elektronikus úton benyújtott kérelmére gondoskodik

a) az adattörlő kód generálásáról és

b) az adattörlő kódnak a kereskedő, az online piac vagy az online számlázási funkcióval rendelkező program működtetője részére történő kiadásáról.

6. § *  A NAV a fogyasztóvédelmi hatóság ellenőrzési feladatainak a támogatása céljából minden év január tizenötödik napjáig a honlapján közzéteszi az 1. § 11. pontja szerinti, online számlázási funkcióval rendelkező programot működtetők nevét, székhelyét, adószámát.

7. § *  A NAV adatot szolgáltat az NMHH részére

a) a kereskedőnek, az online piac, valamint az online számlázási funkcióval rendelkező program működtetőjének kiadott adattörlő kódokról, a kiadás dátumáról a kiadást követő egy munkanapon belül, valamint

b) a kereskedő, az online piac, valamint az online számlázási funkcióval rendelkező program működtetője a 9. § (3)–(6) bekezdése szerinti adatszolgáltatása alapján a fogyasztónak átadott adattörlő kódokról és az átadás dátumáról, hetente, a hét második munkanapján.

4. Adattörlő kód biztosítása a fogyasztó részére * 

8. § *  (1) Az adattörlő kód fogyasztó részére történő térítésmentes átadása

a) a vásárlás megtörténtét igazoló számviteli bizonylaton történő rögzítésével,

b) a bizonylat átadásával egyidejűleg más módon, így különösen papír alapon mellékelve vagy

c) az adásvételi szerződés létrejöttéről szóló, (3) bekezdés szerinti értesítésben történő rögzítésével történik.

(2) Ha a kereskedő online számlázási funkcióval rendelkező programmal állítja ki a vásárlás megtörténtét igazoló számviteli bizonylatot, a bizonylaton az adattörlő kódot az online számlázási funkcióval rendelkező program működtetője rögzíti.

(3) Ha a kereskedő a tevékenységét online piac igénybevételével gyakorolja, az online piac működtetője rögzíti az adattörlő kódot a tartós adathordozó értékesítésére vonatkozó adásvételi szerződés létrejöttéről szóló, a fogyasztó részére megküldött értesítésben.

(4) Arra a kereskedőre, aki a tevékenységét online piac igénybevételével gyakorolja, és online számlázási funkcióval rendelkező programmal állítja ki a vásárlás megtörténtét igazoló számviteli bizonylatot, a (2) bekezdésben foglaltak irányadók.

(5) Az online számlázási funkcióval rendelkező program működtetője köteles az online számlázási szolgáltatást úgy nyújtani, hogy a szolgáltatás emberi beavatkozás nélkül azonosítsa az e rendelet hatálya alá tartozó tartós adathordozót, és automatikusan szolgáltassa az adathordozóhoz az adattörlő kódot. A kereskedő felel az adattörlő kód fogyasztó részére történő átadásának elmulasztásáért, ha az online számlázási funkcióval rendelkező program működtetője bizonyítja, hogy a kereskedő a tartós adathordozó megjelöléséhez olyan megjelölést használt, amelyet az online számlázási funkcióval rendelkező program nem volt képes felismerni.

(6) Az adattörlő kód fogyasztó részére történő átadásáért a kereskedő és az online számlázási funkcióval rendelkező program működtetője egyetemlegesen felel. Az online számlázási funkcióval rendelkező program működtetője mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kereskedő a tartós adathordozó megjelöléséhez olyan megjelölést használt, amelyet az online számlázási funkcióval rendelkező program nem volt képes felismerni. A kereskedő mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a tartós adathordozó megjelöléséhez olyan megjelölést használt, amelyet az online számlázási funkcióval rendelkező program felismert, vagy azért nem ismert fel, mert az nem felelt meg az (5) bekezdésben foglaltaknak.

(7) A kereskedő köteles tájékoztatni az online piac működtetőjét arról, hogy az adásvétel tárgya tartós adathordozó. A tájékoztatás elmulasztása esetén a kereskedő felel az adattörlő kód fogyasztó részére történő átadásáért.

(8) A (2)–(4) bekezdésben foglaltaktól eltérően a kereskedő adja át az adattörlő kódot a fogyasztó részére a kereskedő NAV felé tett, erre vonatkozó kifejezett nyilatkozata esetén, valamint ha a kereskedő nem online számlázási funkcióval rendelkező programmal állítja ki a vásárlás megtörténtét igazoló számviteli bizonylatot, vagy ha a tevékenységét nem online piac igénybevételével gyakorolja.

(9) Ha a kereskedő a vásárlás megtörténtét igazoló számviteli bizonylat kiállításához – amelyen a 2. § (3) bekezdése szerinti csoportosított tartós adathordozót szerepelteti – a NAV Online Számlázó Programját használja, a bizonylaton az adattörlő kódot az Online Számlázó Program rögzíti.

(10) Az adattörlő kód önállóan nem forgalomképes.

8/A. § *  (1) A kereskedő a fogyasztó tájékoztatása érdekében a tartós adathordozó eszközöket tartalmazó részlegén köteles az 1. melléklet szerinti tájékoztatót jól látható módon, információs táblán közzétenni.

(2) *  Azon kereskedő, aki

a) csomagküldő kereskedelmet folytat,

b) internetes honlappal rendelkezik, vagy c) tevékenységét online piacon fejti ki,

a tartós adathordozó termékleírásában jól látható módon közzéteszi a 2. melléklet szerinti tájékoztatót.

9. § (1) *  A kereskedő, az online piac működtetője, valamint az online számlázási funkcióval rendelkező program – kivéve a NAV Online Számlázó Program – működtetője az adattörlő kódot a NAV által erre a célra rendszeresített formanyomtatvány alkalmazásával, elektronikus úton igényelheti. A NAV az igény beérkezését követő 8 napon belül bocsátja a kereskedő, az online piac működtetője, valamint – a NAV Online Számlázó Program kivételével – az online számlázási funkcióval rendelkező program működtetője rendelkezésére az adattörlő kódot.

(2) *  A kereskedő, az online piac működtetője és az online számlázási funkcióval rendelkező program működtetetője a részére kiadott és a fogyasztó részére még át nem adott adattörlő kódokat nyilvántartja.

(3) *  A kereskedő, az online piac működtetője és az online számlázási funkcióval rendelkező program működtetője a fogyasztónak átadott adattörlő kódokról, a tartós adathordozó értékesítéséről kiállított számviteli bizonylat sorszámáról és a fogyasztónak történő átadás dátumáról adatot szolgáltat a NAV felé.

(4) *  A (3) bekezdés szerinti adatszolgáltatást a kereskedő, ha az adattörlő kód kiadására

a) a számlán történő rögzítéssel került sor, úgy az az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.) 257/G. §-a és 10. melléklete szerinti adatszolgáltatás útján,

b) a nyugtaadási kötelezettség pénztárgéppel történő teljesítése esetén a nyugtán vagy a számlán történő rögzítéssel került sor, úgy az Áfa tv. 178. § (1a) bekezdése szerinti adatszolgáltatás útján, valamint

c) az a)–b) ponttól eltérő, egyéb módon került sor, úgy a NAV által erre a célra rendszeresített elektronikus űrlapon, minden hét 5. napjáig az adatszolgáltatás napját megelőző 7 napon kiadott adattörlő kódok tekintetében

teljesíti.

(5) *  A (3) bekezdés szerinti adatszolgáltatást az online számlázási funkcióval rendelkező program működtetője a (4) bekezdés a) pontja szerinti adatszolgáltatás útján teljesíti.

(6) *  A (3) bekezdés szerinti adatszolgáltatást az online piac működtetője a (4) bekezdés c) pontja szerinti adatszolgáltatás útján teljesíti.

9/A. § *  Ha a fogyasztó tartós adathordozó vásárlásakor nem kapott adattörlő kódot, úgy azt az NMHH-tól igényelheti a vásárlásról szóló eredeti bizonylat vagy másolata vagy az adásvételi szerződés létrejöttéről szóló, 8. § (3) bekezdése szerinti értesítés megküldésével. A fogyasztó részére ez esetben az NMHH elektronikus úton biztosítja az adattörlő kódot.

5. Ellenőrzés

10. § *  Az Fgytv. 45/A. § (2) bekezdésével összhangban a fogyasztóvédelmi hatóság ellenőrzi a 8. §-ban, a 8/A. §-ban, a 9. § (2)–(6) bekezdésében és a 13. § (1) bekezdésében meghatározott rendelkezések betartását, és eljár azok megsértése esetén.

10/A. § * 

6. Tanúsító szervezet és a tanúsítási eljárás

11. § (1) Az alkalmazásként csak az e rendeletben meghatározott tanúsító szervezet által minősített szoftver fogadható el adattörlés lefolytatására.

(2) Az a tanúsító szervezet jelölhető ki tanúsítási eljárás lefolytatására, amely

a) eljárásrendje alapján a tanúsítványát, független akkreditált vizsgáló laboratórium (a továbbiakban: vizsgáló laboratórium) által kiadott értékelési jelentés alapulvételével, valamely – informatikai termékek és rendszerek technológiai biztonsági értékelési követelményeit tartalmazó – szabvány vagy nyilvános műszaki követelményrendszer előírásainak való megfelelés alapján állítja ki;

b) minimum két műszaki informatikai mérnök felsőfokú végzettséggel és legalább kétéves, akkreditált tanúsító szervezetnél szerzett, igazolt tanúsítási gyakorlattal rendelkező szakértőt foglalkoztat;

c) rendelkezik legalább tíz teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállalóval;

d) tagjai (részvényesei) és munkavállalói közül legalább öten rendelkeznek személyi biztonsági tanúsítvánnyal;

e) minimum 100 000 000 forintos határig kiterjedő szakmai felelősségbiztosítással rendelkezik;

f) a tanúsító szervezet és a vizsgáló laboratórium rendelkezik informatikai biztonsági funkciókat megvalósító szoftvertermékek és -rendszerek biztonságának hazai vagy nemzetközi informatikai biztonsági módszertanon alapuló tanúsítására vonatkozó, az elmúlt 5 évben legalább 4 évnyi akkreditált státuszt igazoló okirattal;

g) a tanúsító szervezet és a vizsgáló laboratórium rendelkezik informatikai biztonsági funkciókat megvalósító szoftvertermékek és -rendszerek biztonságának hazai vagy nemzetközi informatikai biztonsági módszertanon alapuló tanúsítására vonatkozó akkreditáció alapján végzett – bármilyen ágazatból származó – legalább 3 referenciával;

h) a tanúsító szervezetnek biztonsági szabályzattal, valamint tanúsított informatikabiztonsági irányítási rendszerrel kell rendelkeznie, valamint a tanúsító szervezetnek és a vizsgáló laboratóriumnak legalább 3 éve rendelkeznie kell a minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény 16. §-a alapján kiállított telephely-biztonsági tanúsítvánnyal, és tanúsító szervezetnek és a vizsgáló laboratóriumnak szerepelnie kell a kormányzati eseménykezelő központ és az eseménykezelő központok feladat- és hatásköréről, valamint a biztonsági események kezelésének, a biztonsági események műszaki vizsgálatának és a sérülékenységvizsgálat lefolytatásának szabályairól szóló 271/2018. (XII. 20.) Korm. rendelet 22. § (5) bekezdése szerinti nyilvántartásban.

(3) Az informatikai rendszer megfelel a rendszerelemek zártságával, az informatikai rendszerhez történő jogosulatlan hozzáférés és észrevétlen módosítás megakadályozásával kapcsolatos, valamint az általános információbiztonsági zártsági követelményeknek, ha

a) a rendszer elemei azonosíthatóak és dokumentáltak;

b) a rendszer üzemeltetési folyamatai szabályozottak, dokumentáltak és a vonatkozó szabályzat szerinti gyakorisággal ellenőrzöttek;

c) a rendszer változáskezelési folyamatai biztosítják, hogy a rendszer paraméterezésében és a szoftverkódban bekövetkező változások csak tesztelt és dokumentált módon valósulhatnak meg;

d) a rendszer adatmentési és visszaállítási rendje biztosítja a rendszer biztonságos visszaállítását, továbbá a mentés-visszaállítás a vonatkozó szabályzat szerinti gyakorisággal és dokumentáltan tesztelt;

e) a rendszerhez való végfelhasználói hozzáférés mind alkalmazási, mind pedig infrastruktúra szinten szabályozott, dokumentált és a vonatkozó szabályzat szerinti gyakorisággal ellenőrzött;

f) a rendszerben felállított végfelhasználói hozzáférések egységes, zárt rendszert alkotnak, melyek biztosítják az üzleti folyamatok megvalósulását, továbbá a végfelhasználók tevékenysége naplózásra kerül, és a kritikus rendkívüli eseményekről automatikus figyelmeztetések generálódnak;

g) a rendszerhez hozzáférést biztosító kiemelt jogosultságok szabályozottak, dokumentáltak és a vonatkozó szabályzat szerinti gyakorisággal ellenőrzöttek, továbbá a kiemelt jogosultságokkal elvégzett tevékenység naplózása megvalósul, a napló fájlok sérthetetlensége biztosított, és a kritikus rendkívüli eseményekről automatikus figyelmeztetések generálódnak;

h) a rendszerhez történő távoli hozzáférés szabályozott, dokumentált és a vonatkozó szabályzat szerinti gyakorisággal ellenőrzött;

i) a rendszer vírus és más rosszindulatú programok elleni védelme biztosított;

j) a rendszer adatkommunikációs és rendszerkapcsolatai dokumentáltak és ellenőrzöttek annak érdekében, hogy az adatkommunikáció bizalmassága, sérthetetlensége és hitelessége biztosítható legyen;

k) a katasztrófa-helyreállítási terv rendszeresen tesztelt;

l) a rendszerek és szolgáltatások beszerzése szabályozott, nyomon követett, és megfelel a biztonsági előírásoknak;

m) a rendszer karbantartása szabályozott, és megfelel a rendelkezésre állásra vonatkozó elvárásoknak;

n) a rendszer adathordozóinak védelme szabályozott, megfelelően korlátozott, és a korlátozásokat rendszeres felülvizsgálatokkal és ellenőrzésekkel is fenntartják;

o) a rendszer és az üzemeltetési szabályzatok gondoskodnak a rendszerelemek és a kezelt információk sértetlenségéről;

p) a rendszer és az üzemeltetési szabályzatok gondoskodnak a rendszer és a kommunikáció kellő szintű védelméről;

q) megfelelő szintű fizikailag védett környezetet biztosítanak a rendszer számára;

r) a szervezet detektálja és kezeli az egyes biztonsági eseményeket;

s) a rendszer üzemeltetésében és használatában részt vevő személyek rendszeres biztonságtudatossági oktatáson vesznek részt, valamint a szervezet dolgozóinak munkaügyi szabályozása megfelel a biztonsági előírásoknak.

7. Záró rendelkezések

12. § *  (1)–(3) * 

(4) *  Az NMHH a fogyasztók számára az adattörlést lehetővé tevő szolgáltatás elérhetőségét 2021. december 1. napjától biztosítja.

13. § *  (1) *  A kereskedő az e rendelet 2022. december 31-ig hatályos rendelkezései szerint átvett címkét 2023. december 31-ig adhatja át a fogyasztó részére. A címke felhasználására az e rendelet 2022. december 31-ig hatályos rendelkezései az irányadóak.

(2) *  A fogyasztó a számára e rendelet alapján átadott címkét az adatok végleges hozzáférhetetlenné tételét lehetővé tevő alkalmazás biztosításával kapcsolatos eljárási szabályok meghatározásáról szóló 726/2020. (XII. 31.) Korm. rendelet módosításáról szóló 518/2022. (XII. 13.) Korm. rendelet rendelkezéseinek hatálybalépését követően is jogosult felhasználni.

(3) *  Az NMHH jogosult az adatok végleges hozzáférhetetlenné tételét 2023. december 31-ig az e rendelet 2022. december 31-ig hatályos rendelkezései szerint is biztosítani, mely esetben a címkék kiszállításáról, kereskedőknek történő átadásáról és nyilvántartásáról az e rendelet 2022. december 31-ig hatályos rendelkezései szerint kell gondoskodni.

14. § *  (1) *  A kereskedő a fogyasztó részére 2023. december 31-ig át nem adott címkéket – ideértve a sérült címkéket is – 2024. január 31-ig köteles a székhelye vagy telephelye szerinti illetékes járási (fővárosi kerületi) hivatal (a továbbiakban: járási hivatal) részére visszaszolgáltatni.

(2) *  A járási hivatal a kereskedő által visszaszolgáltatott címkéket 2024. február 15-ig átadja Budapest Főváros Kormányhivatala (a továbbiakban: BFKH) részére.

(3) *  A BFKH a (2) bekezdés alapján átvett címkéket 2024. február 20-ig juttatja el az NMHH részére.

(4) *  Az NMHH – a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Mttv.) 134. § (18) bekezdése szerinti forrás terhére – a 2023. december 31-ig nyilvántartásba vett, de ki nem adott, vagy a (3) bekezdés szerint visszaszolgáltatott ép címkéket jogosult 2026. november 30-ig átadni a személyes adatok védelméhez kapcsolódó nevelő, ismeretterjesztő tevékenység elősegítése, a személyes adatok védelmével összefüggő fogyasztói tudatosság növelése céljából más állami szerv, oktatási, nevelési vagy kulturális feladatokat ellátó intézmény vagy nonprofit szervezet részére.

(5) *  A (4) bekezdés szerint átadott címke felhasználójára az e rendelet fogyasztóra irányadó szabályai megfelelően alkalmazandók.

(6) *  Az NMHH a (4) bekezdés szerinti címkéket szigorú számadású bizonylatként tartja nyilván, és azok átadásáról jegyzőkönyvet vesz fel. Az NMHH nyilvántartja a jegyzőkönyv keltét mint az adattörlő kód fogyasztó részére történő átadásának időpontját, az átadott címkék sorszámát és a jegyzőkönyv – átadási bizonylat – azonosító számát.

15. § *  A 9. § (4) bekezdés c) pontja szerinti adatszolgáltatást első alkalommal 2023. január 13-án kell teljesíteni a 2023. január 1-je és 12-e közötti időszakról.

15/A. § *  E rendeletnek a fogyasztóvédelemmel összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 93/2024. (IV. 23.) Korm. rendelet által megállapított 6. §-a szerinti közzétételi kötelezettségét a NAV a 2023. év tekintetében 2024. szeptember 15. napjáig teljesíti.

16. § *  A Kormány az Mttv. 134. § (18) bekezdésében meghatározott közszolgáltatási szerződés NMHH-val történő megkötésére a fogyasztóvédelemért felelős minisztert jelöli ki.

1. melléklet a 726/2020. (XII. 31.) Korm. rendelethez * 

Az adatok végleges hozzáférhetetlenné tételét lehetővé tévő adattörlő alkalmazással kapcsolatos tájékoztató

2. melléklet a 726/2020. (XII. 31.) Korm. rendelethez * 

Az adatok végleges hozzáférhetetlenné tételét lehetővé tévő adattörlő alkalmazással kapcsolatos tájékoztató szövege:

„A Kormány döntése alapján a kereskedő tartós adathordozó termék vásárlásakor köteles a fogyasztó részére ingyenes adattörlő kódot biztosítani.

Használja az ingyenes adattörlő kódot adatainak biztonsága érdekében! További információ a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság honlapján: https://nmhh.hu/veglegestorles