A jogszabály mai napon ( 2022.07.04. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

Az Európai Unió joganyaga kizárólag az Európai Unió Hivatalos Lapjának elektronikus kiadásában megjelent változatban tekinthető hivatalosnak és hitelesnek. A Jogtár termékcsalád európai jogi dokumentumainak forrása az Európai Unió Kiadóhivatala, valamint a Hivatalos Lap magyar nyelvű változatának elektronikus kiadása. © Európai Unió, 1998-2020, https://eur-lex.europa.eu/

A BIZOTTSÁG 2020. június 5-i (EU) 2020/750 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

az általános preferenciarendszer egyes kedvezményezett országaiban a regisztrált exportőri rendszer alkalmazása tekintetében az (EU) 2015/2447 végrehajtási rendeletben előírt átmeneti időszak meghosszabbítására vonatkozó eljárás megállapításáról * 

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló, 2013. október 9-i 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre *  és különösen annak 66. cikke a) pontjára,

mivel:

(1) A Bizottság (EU) 2015/2447 végrehajtási rendelete *  előírja a 952/2013/EU rendelet 64. cikkének (1) bekezdésében említett, az áruk preferenciális származása Unión belüli megállapítását elősegítő eljárási szabályokat, beleértve az Unió általános preferenciarendszere (GSP) keretében alkalmazandó származási eljárási szabályokat is.

(2) Az (EU) 2015/2447 végrehajtási rendelet 79. cikkének (4) bekezdése értelmében a GSP-rendszerben a preferenciális származó státusz igazolása érdekében legkésőbb 2020. június 30-tól valamennyi kedvezményezett országnak alkalmaznia kell a regisztrált exportőri rendszert (REX). E dátumot követően a szóban forgó országok illetékes hatóságai nem állíthatnak ki Form A származási bizonyítványokat.

(3) Az Egészségügyi Világszervezet által 2020. március 11-én világjárványnak nyilvánított Covid19 koronavírusbetegség terjedésének megfékezése érdekében példa nélküli intézkedések, különösen a lakossági kijárást és a közösségi kontaktusokat korlátozó rendelkezések kerültek bevezetésre. Ezek az intézkedések a GSP-kedvezményezett országok vállalataiban és közigazgatási hivatalaiban dolgozó, a GSP származási eljárásokkal, valamint a REX-rendszer létrehozásával és működtetésével foglalkozó személyzetre is hatással voltak, megzavarták a rendes munkafolyamatokat, a termelést és a kereskedelmet.

(4) A kereskedelmi partnerekre gyakorolt hatások figyelembevétele jegyében a Bizottság és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője a Covid19-világjárványra való globális szintű uniós reagálásról szóló közös közleményben *  hathatós és célzott uniós válaszintézkedéseket terjesztett elő a partnerországoknak a Covid19-világjárvány kezelése érdekében hozott erőfeszítéseik terén történő támogatása érdekében.

(5) A Covid19-világjárvány következtében a GSP rendszer kedvezményezett országainak némelyike komoly nehézségekkel szembesül a REX-rendszer alkalmazása tekintetében előírt 2020. június 30-i határidő betartása terén. Ezért gondoskodni kell arról, hogy azok a kedvezményezett országok, amelyek a világjárvány következtében nem képesek beindítani vagy használni a REX-rendszert, élhessenek az átmeneti időszak meghosszabbításával.

(6) Mivel e meghosszabbítás az (EU) 2015/2447 végrehajtási rendeletben előírt átmeneti időszak maximális hosszától való eltérést biztosító rendkívüli intézkedésnek minősül, az érintett kedvezményezett országoknak az arról szóló értesítésüket, hogy élni kívánnak a hosszabbítással, ki kell egészíteniük ennek megfelelő indoklásával, illetve egy olyan munkaprogrammal, amely részletesen bemutatja a REX-rendszer teljeskörű alkalmazásához a tervezett meghosszabbított átmeneti időszak végéig elvégzendő lépéseket. Ugyanebből a megfontolásból gondoskodni kell arról, hogy a REX-rendszer alkalmazása tekintetében biztosított átmeneti időszak meghosszabbítása időben korlátozott legyen.

(7) Indokolt jelentéstételi mechanizmusról rendelkezni annak érdekében, hogy azok a kedvezményezett országok, amelyek élnek az átmeneti időszak meghosszabbításának lehetőségével, folytassák a REX-rendszer alkalmazására való felkészülést az újabb határidő betartása érdekében.

(8) Azon nehézségek ismeretében, amelyekkel egyes kedvezményezett országok szembesülnek a Covid19-világjárvány miatt, ennek a rendeletnek sürgősen hatályba kell lépnie.

(9) Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Vámkódexbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

(1) Az (EU) 2015/2447 végrehajtási rendelet 79. cikkének (4) bekezdésétől eltérve az általános preferenciarendszer azon kedvezményezett országai, amelyek a Covid19-világjárvány miatt 2020. június 30-ig nem tudják teljesíteni az említett végrehajtási rendelet 70. és 72. cikkében előírt kötelezettségeket, illetve nem tudják befejezni az exportőrök regisztrációját, értesítést tehetnek arról, hogy élni kívánnak a REX-rendszer alkalmazására vonatkozó átmeneti időszak meghosszabbításának lehetőségével.

(2) Az (1) bekezdés szerinti értesítést legkésőbb 2020. július 15-ig írásban kell megküldeni a Bizottság részére. Az értesítésben meg kell indokolni az átmeneti időszak meghosszabbításának szükségességét a Covid19-világjárvánnyal összefüggésben. Az értesítéshez mellékelni kell egy munkatervet, amely részletes információkat tartalmaz arról, hogy az értesítést küldő ország hogyan készül fel a REX-rendszer 2020. december 31. utáni teljeskörű alkalmazására.

(3) Amennyiben az (1) bekezdés szerinti értesítés hiánytalan, a REX-rendszer alkalmazására vonatkozó átmeneti időszak az érintett kedvezményezett ország számára 2020. december 31-ig meghosszabbodik.

(4) A Bizottság közzéteszi a honlapján azon kedvezményezett országok jegyzékét, amelyek tekintetében az átmeneti időszak meghosszabbodott.

(5) Az átmeneti időszak (1)-(4) bekezdés szerinti meghosszabbításával élő kedvezményezett országok illetékes hatóságai 2020. december 31-ig folytathatják a Form A származási bizonyítványok kiadását azon exportőrök kérelmére, amelyeket a bizonyítvány kérelmezésének időpontjában még nem regisztráltak.

2. cikk

Azok a kedvezményezett országok, amelyek számára az átmeneti időszak az 1. cikknek megfelelően meghosszabbodott, 2020. szeptember 30-ig jelentést nyújtanak be a Bizottsághoz az 1. cikk (2) bekezdése szerinti munkaprogram végrehajtásában elért előrehaladásról, illetve azon korrekciós intézkedésekről, amelyeket a REX-rendszer alkalmazása tekintetében előírt 2020. december 31-i határidőnek való megfelelés érdekében meg kell hozniuk.

3. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2020. június 5-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Ursula VON DER LEYEN


  Vissza az oldal tetejére