A jogszabály mai napon ( 2024.07.18. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

Az Európai Unió joganyaga kizárólag az Európai Unió Hivatalos Lapjának elektronikus kiadásában megjelent változatban tekinthető hivatalosnak és hitelesnek. A Jogtár termékcsalád európai jogi dokumentumainak forrása az Európai Unió Kiadóhivatala, valamint a Hivatalos Lap magyar nyelvű változatának elektronikus kiadása. © Európai Unió, 1998-2020, https://eur-lex.europa.eu/

A BIZOTTSÁG 2020. július 7-i (EU) 2020/977 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

a 889/2008/EK és az 1235/2008/EK rendelettől a Covid19-világjárvány miatti, az ökológiai termékek termelésének ellenőrzése tekintetében való eltérésről * 

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az ökológiai termelésről és az ökológiai termékek címkézéséről és a 2092/91/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2007. június 28-i 834/2007/EK tanácsi rendeletre *  és különösen annak 28. cikke (6) bekezdésére, 30. cikke (2) bekezdésének harmadik albekezdésére, valamint 38. cikke c), d) és e) pontjára,

mivel:

(1) A Covid19-világjárvány, valamint a tagállamokban és harmadik országokban nemzeti intézkedések formájában bevezetett kiterjedt forgalmi korlátozások rendkívüli és példa nélküli kihívást jelentenek a tagállamok és a gazdasági szereplők számára a 834/2007/EK rendeletben, valamint a 889/2008/EK *  és az 1235/2008/EK *  bizottsági rendeletben meghatározott ellenőrzések elvégzése tekintetében.

(2) A tagállamoktól kapott információk alapján el kell térni a 889/2008/EK és az 1235/2008/EK rendelet egyes rendelkezéseitől.

(3) Az (EU) 2017/625 európai parlamenti és tanácsi rendelet *  hatálya alá tartozó hatósági ellenőrzések és más hatósági tevékenységek tekintetében az (EU) 2020/466 bizottsági végrehajtási rendelet *  lehetővé teszi a tagállamok számára, hogy a Covid19-hez kapcsolódó sajátos helyzetben 2020. augusztus 1-jéig átmeneti intézkedéseket alkalmazzanak az emberek, állatok és növények egészségét, valamint az állatjólétet érintő kockázatok megfékezése érdekében.

(4) Több tagállam és érdekelt fél arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy az említett korlátozások és az azokból eredő fennakadások csorbítják az ökológiai termékek integritásának ellenőrzésére való képességüket. A hatósági ellenőrzések célját szolgáló szemlék elvégzése érdekében az illetékes hatóságok vagy adott esetben az ellenőrző hatóságok és ellenőrző szervek személyzetének általában meg kell látogatnia a gazdasági szereplőket és/vagy nagy távolságokra kell utaznia. Mivel a nemzeti intézkedések miatt az utazás és a szemlék elvégzése jelenleg tilos, vagy szigorú korlátozások vonatkoznak rá, az illetékes hatóságnak, illetve adott esetben az ellenőrző hatóságnak vagy ellenőrző szervnek lehetőséget kell kapnia arra, hogy ezek helyett ellenőrzéseit - bármely rendelkezésre álló távközlő eszköz használatával - okmányellenőrzésekre alapozza. Helyénvaló, hogy a szemléket ilyen okmányellenőrzés váltsa fel azon gazdasági szereplők esetében, akiket a 834/2007/EK rendelet 27. cikkének (3) bekezdésében meghatározott kockázatértékelési eljárás során az illetékes hatóság, illetve adott esetben az ellenőrző hatóság vagy ellenőrző szerv alacsony kockázatúnak értékelt. Ezenkívül a forgalmi korlátozások késleltették az éves ellenőrző látogatásokat, ami megnehezítette az illetékes hatóság, illetve adott esetben az ellenőrző hatóságok vagy ellenőrző szervek számára azt, hogy teljesítsék a bizonyos profilú gazdasági szereplők tekintetében előírt további véletlenszerű látogatásokra, előre be nem jelentett ellenőrzésekre és mintavételre vonatkozó kötelezettségeiket.

(5) A gazdasági szereplők számára továbbra is lehetővé kell tenni, hogy csatlakozzanak az ökológiai termelést szabályozó rendszerhez. Addig azonban, amíg a Covid19-világjárványhoz kapcsolódó nemzeti intézkedések véget nem érnek, és ismét sor kerülhet a szokásos ellenőrzési tevékenységekre, az illetékes hatóság vagy adott esetben az ellenőrző hatóság vagy ellenőrző szerv számára lehetővé kell tenni, hogy elhalássza a szemléket, és a rendelkezésre álló távközlő eszközök segítségével végzett ellenőrzéseket is magában foglaló okmányellenőrzésekre támaszkodjon.

(6) Rendkívüli jelentősége van azonban annak, hogy az ökológiai termelésre vonatkozó szabályokkal kapcsolatos jogsértésekre és szabálytalanságokra utaló gyanú esetén továbbra is időben sor kerüljön a vizsgálatokra. Ezért helyénvaló rendelkezni arról, hogy az ilyen vizsgálatokat minden rendelkezésre álló eszközzel el kell végezni, ugyanakkor az ellenőrző hatóságok és ellenőrző szervek számára lehetőséget kell biztosítani arra, hogy egy későbbi szakaszban végezzék el a szükséges szemléket.

(7) A Covid19-világjárvány miatt a tagállamok által alkalmazott forgalmi korlátozások jelenleg akadályozzák a feltárt szabálytalanságok vagy jogsértések eredetének megállapítása érdekében végzett vizsgálatokról szóló, a tagállamok közötti, az ellenőrző szervek és a tagállamok közötti, valamint a tagállamok és a Bizottság közötti, időben történő kommunikációt. Ezért bizonyos határidőket meg kell hosszabbítani.

(8) A Covid19-világjárvány miatt a tagállamok által jelenleg alkalmazott forgalmi korlátozás hatással lehet az illetékes hatóságok azon lehetőségére is, hogy elvégezzék az ellenőrzési feladatokkal megbízott ellenőrző szervek éves ellenőrzését. Egyértelművé kell tenni, hogy az illetékes hatóság ehelyett ideiglenesen végezhet felügyeleti ellenőrzéseket.

(9) Ezenkívül az emberi egészség védelme érdekében bevezetett intézkedések következtében a szállításra alkalmazott súlyos korlátozások azokat a futárszolgálatokat is érintik, amelyek az importált szállítmányok tekintetében előírt ellenőrzési tanúsítvány nyomtatott és kézzel aláírt papíralapú változatát kézbesítenék. Ezért az ellenőrzési tanúsítvány papíralapú változatára vonatkozó kötelezettséget illetően el kell térni az 1235/2008/EK rendelet vonatkozó rendelkezéseitől.

(10) Ezt a rendeletet 2020. szeptember végéig kell alkalmazni. Engedélyezni kell ugyanakkor, hogy azon gazdasági szereplők esetében, akiket a 834/2007/EK rendelet 27. cikkének (3) bekezdésében meghatározott kockázatértékelési eljárás során az illetékes hatóság, illetve adott esetben az ellenőrző hatóság vagy ellenőrző szerv alacsony kockázatúnak értékelt, a releváns szemlék helyett 2020. december végéig lehessen okmányellenőrzéseket végezni. Tekintettel a több tagállamtól beérkezett információkra, helyénvaló előírni e rendelet visszamenőleges hatályú, 2020. március 1-jétől történő alkalmazását. Ezenkívül a 2020. évre vonatkozóan ki kell számítani a mintavételek, a további véletlenszerű látogatások és az előre be nem jelentett ellenőrzések számát. Ezért ennek a rendeletnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon kell hatályba lépnie.

(11) Miután Kínában kitört a Covid19-világjárvány, ez az ország 2020. január elejétől kezdve utazási korlátozásokat vezetett be. Ezért a Kínában végzett ellenőrzési tevékenységek tekintetében helyénvaló korábbi időpontot előírni az alkalmazás kezdőnapjaként.

(12) Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az ökológiai termeléssel foglalkozó bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Eltérések a 889/2008/EK rendelettől

(1) A 889/2008/EK rendelet 65. cikkének (1) bekezdésétől eltérve, azon gazdasági szereplők esetében, akiket a 834/2007/EK rendelet 27. cikkének (3) bekezdésében meghatározott kockázatértékelési eljárás során az illetékes hatóság, illetve adott esetben az ellenőrző hatóság vagy ellenőrző szerv alacsony kockázatúnak értékelt, a Covid19-világjárványhoz kapcsolódó nemzeti intézkedések miatti forgalmi korlátozások esetén az éves vizsgálatok és az ökológiai gazdasági szereplők igazoló okmányainak megújítása céljából végzett szemlék helyettesíthetők okmányellenőrzéssel. Ezeket az okmányellenőrzéseket szükség esetén bármely rendelkezésre álló távközlő eszközzel is el lehet végezni azon gazdasági szereplők esetében, akiket a 834/2007/EK rendelet 27. cikkének (3) bekezdésében meghatározott kockázatértékelési eljárás során az illetékes hatóság, illetve adott esetben az ellenőrző hatóság vagy ellenőrző szerv alacsony kockázatúnak értékelt.

(2) Az e cikk (1) bekezdésében említett gazdasági szereplőkön kívüli gazdasági szereplők, valamint az ökológiai termelési rendszerhez első alkalommal csatlakozni kívánó gazdasági szereplők tekintetében, illetve minden egyéb olyan esetben, mint például a visszamenőleges hatályú elismerés, a Covid19-világjárványhoz kapcsolódó nemzeti intézkedések miatti forgalmi korlátozások esetén a 889/2008/EK rendelet 65. cikkének (1) bekezdésében említett szemlét rögtön el kell végezni, amint a Covid19-világjárványhoz kapcsolódó nemzeti intézkedések véget érnek, és a tagállamokban és az érintett harmadik országban sor kerülhet az ellenőrzési és tanúsítási tevékenységekre. Addig az időpontig az ökológiai gazdasági szereplők éves ellenőrzését, az igazoló okmányok kiállítását és megújítását, valamint a visszamenőleges hatályú elismerést célzó okmányellenőrzések szükség esetén bármely rendelkezésre álló távközlő eszköz segítségével is elvégezhetők.

(3) A 889/2008/EK rendelet 65. cikkének (2) bekezdésétől eltérve az ellenőrző szerv vagy az ellenőrző hatóság által évente veendő és elemzendő minták száma el kell érje legalább az adott szerv ellenőrzése alá tartozó gazdasági szereplők számának 2%-át.

(4) A 889/2008/EK rendelet 92a. cikke (4) bekezdése második albekezdésének második mondatától eltérve az említett mondatban szereplő, a nem megfelelő termékekkel kapcsolatos értesítésre adott választ az eredeti értesítés dátumától számított 60 naptári napon belül kell elküldeni.

(5) A 889/2008/EK rendelet 92c. cikke (2) bekezdése második albekezdésének b) pontjától eltérve az említett rendelet 65. cikke (4) bekezdésének megfelelően tett további szúrópróbaszerű ellenőrző látogatásoknak a szerződéses gazdasági szereplők 5%-ára ki kell terjedniük a kockázati kategória alapján.

(6) *  A 889/2008/EK rendelet 92c. cikke (2) bekezdése második albekezdésének c) pontjától eltérve a 65. cikk (1) és (4) bekezdésével összhangban végrehajtott ellenőrzések és szemlék legalább 5%-ára előzetes bejelentés nélkül kerül sor.

Az ilyen ellenőrzések és szemlék előtt azonban legfeljebb 24 órával rövid értesítés adható annak biztosítása érdekében, hogy az ellenőrök biztonságos körülmények között bejuthassanak a gazdasági szereplő telephelyeire.

(7) *  A 889/2008/EK rendelet 92e. cikkétől eltérve az említett cikkben említett ellenőrző szerv 2021. december 31-ig tervezett „éves ellenőrzése” helyettesíthető bármely rendelkezésre álló távközlő eszközzel is elvégzett „éves felügyeleti ellenőrzéssel”, amennyiben az érintett tagállamban a Covid19-világjárványhoz kapcsolódó nemzeti vészhelyzeti intézkedések megakadályozzák az illetékes hatóságot az említett éves ellenőrzés elvégzésében.

2. cikk

Eltérések az 1235/2008/EK rendelettől

(1) Az 1235/2008/EK rendelet 13. cikkének (2) bekezdésétől eltérve az ellenőrzési tanúsítványt a megfelelő ellenőrző hatóság vagy ellenőrző szerv állítja ki az összes szükséges információnak a kereskedelem-ellenőrzési és szakértői rendszerbe (TRACES) történő bevitelével és a 18. rovat hitelesítésével. A tanúsítványt az érintett tagállam illetékes hatósága hitelesíti a 20. rovat érvényesítésével, és az első címzett tölti ki a TRACES rendszerben.

(2) Az 1235/2008/EK rendelet 13. cikkének (6) bekezdésétől eltérve a szállítmány vizsgálatakor az érintett tagállam illetékes hatósága a TRACES rendszerben hitelesíti az ellenőrzési tanúsítványt a 20. rovat érvényesítésével.

(3) Az 1235/2008/EK rendelet 15. cikke (4) bekezdése első albekezdésének második mondatától eltérve az említett mondatban szereplő, a nem megfelelő termékekkel kapcsolatos értesítésre adott választ az eredeti értesítés elküldésének napjától számított 60 naptári napon belül kell megküldeni.

3. cikk * 

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

A rendeletet 2020. március 1-jétől 2021. december 31-ig kell alkalmazni.

Az 1. cikk (1) bekezdését azonban 2020. március 1-jétől 2021. december 31-ig kell alkalmazni.

Az 1. cikk (3) bekezdését, az 1. cikk (5) bekezdését és az 1. cikk (6) bekezdését 2020. január 1-jétől 2021. december 31-ig kell alkalmazni.

A Kínában végzett ellenőrzési tevékenységekre ez a rendelet 2020. január 1-jétől 2021. december 31-ig alkalmazandó.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó a tagállamokban.

Kelt Brüsszelben, 2020. július 7-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Ursula VON DER LEYEN