A jogszabály mai napon ( 2022.07.04. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

Az Európai Unió joganyaga kizárólag az Európai Unió Hivatalos Lapjának elektronikus kiadásában megjelent változatban tekinthető hivatalosnak és hitelesnek. A Jogtár termékcsalád európai jogi dokumentumainak forrása az Európai Unió Kiadóhivatala, valamint a Hivatalos Lap magyar nyelvű változatának elektronikus kiadása. © Európai Unió, 1998-2020, https://eur-lex.europa.eu/

A BIZOTTSÁG 2020. augusztus 7-i (EU) 2020/1176 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

az (EU) 2019/1387 végrehajtási rendeletnek egyes intézkedései alkalmazása kezdőnapjának a Covid19-világjárvány miatti elhalasztása tekintetében történő módosításáról * 

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a polgári légi közlekedés területén alkalmazandó közös szabályokról és az Európai Unió Repülésbiztonsági Ügynökségének létrehozásáról és a 2111/2005/EK, az 1008/2008/EK, a 996/2010/EU, a 376/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet és a 2014/30/EU és a 2014/53/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról, valamint az 552/2004/EK és a 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és a 3922/91/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. július 4-i (EU) 2018/1139 európai parlamenti és tanácsi rendeletre *  és különösen annak 31. cikkére,

mivel:

(1) A Covid19-világjárvány megfékezése érdekében bevezetett intézkedések súlyosan akadályozzák a tagállamokat és a légi közlekedési ágazatot a légi közlekedés biztonsága terén a közelmúltban elfogadott számos végrehajtási rendelet alkalmazására való felkészülésben.

(2) A kijárási korlátozások, a munkavállalók változó munkakörülményei és rendelkezésre állása, valamint a Covid19-világjárvány valamennyi érdekelt félre gyakorolt jelentős negatív következményeinek kezeléséhez szükséges többletmunka hátráltatja az említett végrehajtási rendeletek alkalmazásának előkészítését.

(3) Az (EU) 2019/1387 bizottsági végrehajtási rendelet *  új előírásokat állapít meg a légi járművek leszállási teljesítményének kiszámítására vonatkozóan, amelyek 2020. november 5-től alkalmazandók. Ahhoz, hogy ezen előírások alkalmazása - az általuk támasztott működési követelmények miatt - ne jelentsen akadályt a Covid19-világjárványból való kilábalás során a járatok zökkenőmentes újraindítása előtt, alkalmazásukat célszerű elhalasztani, hogy az illetékes hatóságok és az érdekelt felek fel tudjanak készülni a végrehajtásra.

(4) Az Európai Unió Repülésbiztonsági Ügynöksége megerősítette a Bizottság felé, hogy a (3) preambulumbekezdésben említett rendelkezések alkalmazását korlátozott ideig el lehet halasztani anélkül, hogy az káros hatást gyakorolna a légi közlekedés biztonságára, mivel az említett szabályok olyan műszaki könnyítéseket tartalmaznak az ágazat számára, amelyek a szokásos működési környezetben valósíthatók meg a legjobban.

(5) Ahhoz, hogy a Covid19-világjárvány során azonnali segítséget lehessen nyújtani a nemzeti hatóságoknak és valamennyi érdekelt félnek, és lehetővé lehessen tenni számukra, hogy az érintett rendelkezések elhalasztott alkalmazására való felkészülés érdekében kiigazítsák terveiket, e rendeletnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon hatályba kell lépnie.

(6) Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban állnak az (EU) 2018/1139 rendelet 127. cikkével létrehozott bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az (EU) 2019/1387 végrehajtási rendelet 2. cikkének harmadik bekezdésében a „2020. november 5-től” szövegrész helyébe a „2021. augusztus 12-től” szöveg lép.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2020. augusztus 7-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Ursula VON DER LEYEN


  Vissza az oldal tetejére