A jogszabály mai napon ( 2022.07.04. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

Az Európai Unió joganyaga kizárólag az Európai Unió Hivatalos Lapjának elektronikus kiadásában megjelent változatban tekinthető hivatalosnak és hitelesnek. A Jogtár termékcsalád európai jogi dokumentumainak forrása az Európai Unió Kiadóhivatala, valamint a Hivatalos Lap magyar nyelvű változatának elektronikus kiadása. © Európai Unió, 1998-2020, https://eur-lex.europa.eu/

A BIZOTTSÁG 2020. október 13-i (EU) 2020/1474 RENDELETE

a 360/2012/EU rendeletnek az alkalmazási időszak meghosszabbítása, valamint a Covid19-világjárvány hatásának figyelembevétele érdekében a nehéz helyzetben lévő vállalkozások számára meghatározott időtartamra biztosított eltérés tekintetében történő módosításáról * 

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a horizontális állami támogatások bizonyos fajtáira történő alkalmazásáról szóló, 2015. július 13-i (EU) 2015/1588 tanácsi rendeletre *  és különösen annak 2. cikke (1) bekezdésére,

az Állami Támogatások Tanácsadó Bizottságával folytatott konzultációt követően,

mivel:

(1) A 360/2012/EU bizottsági rendelet *  értelmében a vállalkozások számára általános gazdasági érdekű szolgáltatás nyújtásával kapcsolatosan juttatott, bizonyos küszöbérték alatti támogatás úgy tekintendő, hogy az nem felel meg a Szerződés 107. cikkének (1) bekezdésében meghatározott valamennyi kritériumnak, és ezért - meghatározott feltételek teljesülése esetén - mentesül a Szerződés 108. cikkének (3) bekezdésében előírt bejelentési kötelezettség alól.

(2) A 360/2012/EU rendelet 2020. december 31-én hatályát veszti.

(3) A 360/2012/EU rendeletnek az 1407/2013/EU bizottsági rendelet *  esetleges jövőbeli aktualizálásával összehangolt lehetséges jövőbeli frissítésére való felkészülés során biztosítani kell a kiszámíthatóságot és a jogbiztonságot.

(4) Következésképpen először is meg kell hosszabbítani a 360/2012/EU rendelet alkalmazási időszakát. Másodszor, a Bizottság minőségi jogalkotásra vonatkozó iránymutatásával összhangban értékelni kell a 360/2012/EU rendeletet, valamint - annyiban, amennyiben azok az egészségügyi és a szociális szolgáltatásokra vonatkoznak - a 2011. december 20-i bizottsági határozatban * , az európai uniós állami támogatási szabályoknak az általános gazdasági érdekű szolgáltatások nyújtásának ellentételezésére való alkalmazásáról szóló bizottsági közleményben * , továbbá a közszolgáltatás ellentételezése formájában nyújtott állami támogatásról szóló európai uniós keretszabályra (2011) vonatkozó bizottsági közleményben *  meghatározott, az általános gazdasági érdekű szolgáltatásokra vonatkozó egyéb szabályokat. A Bizottság már 2019 júniusában megkezdte e szabályok értékelését. A 360/2012/EU rendelet alkalmazását úgy kell meghosszabbítani, hogy a Bizottság figyelembe tudja venni az 1407/2013/EU rendeletre is kiterjedő célravezetőségi vizsgálat eredményeit. Következésképpen a 360/2012/EU rendelet alkalmazása meghosszabbításának igazodnia kell az 1407/2013/EU rendelet meghosszabbított alkalmazási időszakához. A meghosszabbítás lehetővé teszi a Bizottság számára, hogy átfogóbb képet kapjon a két rendelet különböző elemeinek kölcsönhatásáról. A korlátozott időtartamú meghosszabbítás jogbiztonságot teremt az általános gazdasági érdekű szolgáltatás nyújtásával megbízott vállalkozások számára, és nem vezet az adminisztratív terhek megnövekedéséhez, mivel az általános gazdasági érdekű szolgáltatást nyújtó vállalkozások számára biztosított, bármely három pénzügyi évben az 500 000 EUR-t meg nem haladó ellentételezési intézkedések a továbbiakban sem minősülnek állami támogatásnak.

(5) A 360/2012/EU rendelet alkalmazási időszakát ezért három évvel, 2023. december 31-ig kell meghosszabbítani.

(6) A Covid19-világjárvány vállalkozásokra gyakorolt gazdasági és pénzügyi hatásaira való tekintettel és a Bizottság által - mindenekelőtt 2020-2021-ben - elfogadott általános szakpolitikai válaszintézkedésekkel való összhang biztosítása érdekében indokolt, hogy azok a vállalkozások, amelyek a Covid19-világjárvány következtében nehéz helyzetbe kerültek, meghatározott időtartamig támogathatóak maradjanak a 360/2012/EU rendeletnek megfelelően.

(7) A 360/2012/EU rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 360/2012/EU rendelet a következőképpen módosul:

a) Az 1. cikk a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

„(2a) A (2) bekezdés h) pontjától eltérve ez a rendelet alkalmazandó azokra a vállalkozásokra, amelyek 2019. december 31-én nem voltak nehéz helyzetben, de a 2020. január 1. és 2021. június 30. közötti időszakban nehéz helyzetbe kerültek.”

b) Az 5. cikk második bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„Ezt a rendeletet 2023. december 31-ig kell alkalmazni.”

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban

Kelt Brüsszelben, 2020. október 13-án.

a Bizottság részéről

az elnök


  Vissza az oldal tetejére