A jogszabály mai napon ( 2022.07.04. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

Az Európai Unió joganyaga kizárólag az Európai Unió Hivatalos Lapjának elektronikus kiadásában megjelent változatban tekinthető hivatalosnak és hitelesnek. A Jogtár termékcsalád európai jogi dokumentumainak forrása az Európai Unió Kiadóhivatala, valamint a Hivatalos Lap magyar nyelvű változatának elektronikus kiadása. © Európai Unió, 1998-2020, https://eur-lex.europa.eu/

A BIZOTTSÁG 2020. december 8-i (EU) 2020/2008 RENDELETE

a 702/2014/EU, a 717/2014/EU és az 1388/2014/EU rendeletnek az alkalmazási időszaka és egyéb releváns kiigazítások tekintetében történő módosításáról * 

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 108. cikke (4) bekezdésére,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a horizontális állami támogatások bizonyos fajtáira történő alkalmazásáról szóló, 2015. július 13-i (EU) 2015/1588 tanácsi rendeletre *  és különösen annak 1. cikke (1) bekezdésére és 2. cikke (1) bekezdésére,

az Állami Támogatások Tanácsadó Bizottságával folytatott konzultációt követően,

mivel:

(1) A 702/2014/EU bizottsági rendelet *  2020. december 31-ig alkalmazandó.

(2) A Bizottság 2018. szeptember 8-án megkezdte a 702/2014/EU rendelet felülvizsgálatát abból a célból, hogy azt a 2021-2027-es időszakra vonatkozóan új rendelettel váltsa fel. Az új rendelet kidolgozásakor azonban figyelembe kell venni a közös agrárpolitika (KAP) fejlesztését. Kiemelt jelentőséggel bír a KAP keretében a tagállamok által elkészítendő stratégiai tervekhez nyújtott támogatásra vonatkozó szabályok megállapításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslat * , amely előírja, hogy a tagállamok 2021. január 1-jétől kezdjék meg KAP-stratégiai terveik végrehajtását.

(3) A KAP-reformmal összefüggő jogalkotási eljárás azonban még folyamatban van, és a jogi keret, valamint többek között az azt követő felhatalmazáson alapuló és végrehajtási jogi aktusok elfogadására még egy ideig nem kerül sor.

(4) Annak biztosítása érdekében, hogy a tagállamok a 702/2014/EU rendelettel összhangban továbbra is mentesíthessék állami támogatási programjaikat, valamint abból a célból, hogy az említett rendelet felülvizsgálatát a KAP-reform elfogadását követően le lehessen zárni, helyénvaló a 702/2014/EU rendelet alkalmazási időszakát 2022. december 31-ig meghosszabbítani.

(5) A 717/2014/EU *  és az 1388/2014/EU bizottsági rendelet *  szintén 2020. december 31-ig alkalmazandó.

(6) A Bizottság 2019. április 29-én és 2019. május 2-án megkezdte a 717/2014/EU, illetve az 1388/2014/EU rendelet felülvizsgálatát, hogy azokat a 2021-2027-es időszakra vonatkozóan új rendeletekkel váltsa fel. E rendeleteknek koherensnek és konzisztensnek kell maradniuk a halászati és az akvakultúra-ágazatban nyújtott állami támogatások értékelése szempontjából releváns egyéb szabályokkal, különösen az Európai Tengerügyi és Halászati Alapról (ETHA) szóló rendelettel * . Kiemelt jelentőséggel bír az ETHA-ról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslat, amely előírja az ETHA 2021. január 1-jétől történő létrehozását * . Az ETHA reformjára vonatkozó jogalkotási eljárás azonban még folyamatban van. Annak biztosítása érdekében, hogy a tagállamok a 717/2014/EU rendelettel összhangban továbbra is nyújthassanak kis összegű támogatást, és az 1388/2014/EU rendelettel összhangban mentesíthessék állami támogatási programjaikat, valamint annak érdekében, hogy e rendeletek felülvizsgálatát az ETHA-reform elfogadását követően le lehessen zárni, helyénvaló a 717/2014/EU és az 1388/2014/EU rendelet alkalmazási időszakát 2022. december 31-ig meghosszabbítani.

(7) A 702/2014/EU és az 1388/2014/EU rendelet alkalmazási időszakának meghosszabbítása miatt előfordulhat, hogy néhány tagállam meg kívánja hosszabbítani azokat az intézkedéseket, amelyekről az említett rendeletek értelmében összefoglaló információkat küldött a Bizottságnak. Az adminisztratív terhek csökkentése érdekében az említett intézkedések meghosszabbítására - és ezzel összefüggésben a költségvetés esetleges növelésére - vonatkozó összefoglaló információkat úgy kell tekinteni, mint amelyeket a Bizottsággal közöltek és közzétettek, feltéve, hogy az érintett intézkedések nem módosultak jelentős mértékben.

(8) A Covid19-járvány vállalkozásokat érintő gazdasági és pénzügyi következményeinek figyelembevétele és a Bizottság által - különösen a 2020-2021 közötti időszakban - elfogadott általános szakpolitikai válaszintézkedésekkel való összhang biztosítása érdekében a 702/2014/EU és az 1388/2014/EU rendeletet is ki kell igazítani. Mindenekelőtt azoknak a vállalkozásoknak, amelyek 2019. december 31-én nem voltak nehéz helyzetben, de a 2020. január 1. és 2021. június 30. közötti időszakban nehéz helyzetben lévő vállalkozásokká váltak, továbbra is jogosultnak kell maradniuk az említett rendeletek szerinti támogatásra.

(9) Az 1388/2014/EU rendelet 1. és 13-43. cikke hivatkozásokat tartalmaz az 508/2014/EU ETHA-rendeletre annak érdekében, hogy meghatározza a nem támogatható műveleteket és az említett rendelkezések alapján történő támogatásnyújtás feltételeit. Az 1388/2014/EU rendelet meghosszabbítási ideje alatt a jogbiztonság biztosítása érdekében ezeket a hivatkozásokat az 508/2014/EU rendelet 2020. december 31-én hatályos változatára való hivatkozásként kell értelmezni, függetlenül attól, hogy az említett rendelet hatályát veszti-e.

(10) A 702/2014/EU, a 717/2014/EU és az 1388/2014/EU rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(11) A 702/2014/EU, a 717/2014/EU és az 1388/2014/EU rendelet szerinti létező támogatások folytonosságának biztosítása, valamint annak lehetővé tétele érdekében, hogy azok a vállalkozások, amelyek a Covid19-járvány miatt 2020. január 1-jén vagy azt követően nehéz helyzetben lévő vállalkozásokká váltak, 2020. január 1-jétől támogathatók legyenek, e rendeletnek a Hivatalos Lapban való kihirdetését követően a lehető leghamarabb hatályba kell lépnie,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 702/2014/EU rendelet módosításai

A 702/2014/EU rendelet a következőképpen módosul:

1. az 1. cikk (6) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:

„c) az olyan vállalkozásoknak nyújtott támogatás, amelyek 2019. december 31-én nem voltak nehéz helyzetben, de a 2020. január 1. és 2021. június 30. közötti időszakban nehéz helyzetben lévő vállalkozásokká váltak.”;

2. a 9. cikk a következő (8) bekezdéssel egészül ki:

„(8) Az (1), a (2) és a (6) bekezdéstől eltérve, amennyiben valamely tagállam olyan intézkedéseket kíván meghosszabbítani, amelyek tekintetében összefoglaló információkat nyújtott be a Bizottságnak, úgy kell tekinteni, hogy a szóban forgó intézkedések meghosszabbítására vonatkozó összefoglaló információkat közölte a Bizottsággal és azok közzétételre kerültek, feltéve, hogy az érintett intézkedések - a költségvetés növelésén kívül - nem módosultak jelentős mértékben.”;

3. az 52. cikk második bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„Ez a rendelet 2022. december 31-ig alkalmazandó.”

2. cikk

A 717/2014/EU rendelet módosításai

A 717/2014/EU rendelet 8. cikkében a második bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„Ez a rendelet 2022. december 31-ig alkalmazandó.”

3. cikk

Az 1388/2014/EU rendelet módosításai

Az 1388/2014/EU rendelet a következőképpen módosul:

1. az 1. cikk (3) bekezdésének d) pontja helyébe a következő szöveg lép:

„d) nehéz helyzetben lévő vállalkozásoknak nyújtott támogatás, a természeti katasztrófák által okozott károk helyreállítására irányuló támogatás kivételével, és olyan vállalkozásoknak nyújtott támogatás, amelyek 2019. december 31-én nem voltak nehéz helyzetben, de a 2020. január 1. és 2021. június 30. közötti időszakban nehéz helyzetben lévő vállalkozásokká váltak;”;

2. a rendelet a következő 11a. cikkel egészül ki:

„11a. cikk

Eltérés a tájékoztatási és közzétételi követelményektől

A 9. cikk (5) bekezdésétől és a 11. cikk a) pontjától eltérve, amennyiben valamely tagállam olyan intézkedéseket kíván meghosszabbítani, amelyek tekintetében összefoglaló adatokat nyújtott be a Bizottságnak, úgy kell tekinteni, hogy a szóban forgó intézkedések meghosszabbítására vonatkozó összefoglaló adatokat közölte a Bizottsággal és azok közzétételre kerültek, feltéve, hogy az érintett intézkedések - a költségvetés növelésén kívül - nem módosultak jelentős mértékben.”;

3. a 47. cikk második bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„Ez a rendelet 2022. december 31-ig alkalmazandó.”

4. cikk

Az 1388/2014/EU rendeletben az 508/2014/EU rendeletre való hivatkozások alkalmazása

Az 1388/2014/EU rendelet 1. és 13-43. cikkében az 508/2014/EU rendelet rendelkezéseire való hivatkozásokat az említett rendelkezések 2020. december 31-én alkalmazandó változatára való hivatkozásként kell értelmezni, függetlenül attól, hogy az utóbbi rendelet hatályát veszti-e.

5. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2020. december 8-án.

a Bizottság részéről

az elnök

Ursula VON DER LEYEN


  Vissza az oldal tetejére