A jogszabály mai napon ( 2023.12.10. ) hatályos állapota.

Az Európai Unió joganyaga kizárólag az Európai Unió Hivatalos Lapjának elektronikus kiadásában megjelent változatban tekinthető hivatalosnak és hitelesnek. A Jogtár termékcsalád európai jogi dokumentumainak forrása az Európai Unió Kiadóhivatala, valamint a Hivatalos Lap magyar nyelvű változatának elektronikus kiadása. © Európai Unió, 1998-2020, https://eur-lex.europa.eu/

A BIZOTTSÁG 2020. december 22-i (EU) 2020/2243 AJÁNLÁSA

az Egyesült Királyságban megfigyelt SARS-COV-2 variánsra való reagálás keretében az utazás és a szállítás összehangolt megközelítéséről * 

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

Tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 292. cikkére,

Mivel:

(1) A Tanács 2020. október 13-án elfogadta a szabad mozgásnak a Covid19-világjárvány miatti korlátozására vonatkozó koordinált megközelítésről szóló (EU) 2020/1475 ajánlást * .

(2) Az (EU) 2020/1475 ajánlás célja a tagállamok közötti fokozott koordináció biztosítása annak érdekében, hogy nemzeti szinten olyan intézkedéseket fogadjanak el, amelyek népegészségügyi okokból korlátozzák a szabad mozgást. Ez az ajánlás biztosítja a Covid19 terjedésének megfékezéséhez szükséges különleges intézkedéseket koordináló keretet, amelynek arányosnak és megkülönböztetéstől mentesnek kell lennie. Például rendelkezik arról, hogy milyen intézkedések alkalmazhatók a magas kockázatú területekről érkező utazókra, és rendelkezik az ilyen intézkedések alóli szükséges kivételekről. Megköveteli továbbá, hogy a nagyközönség időben és naprakészen tájékoztatást kapjon az újonnan bevezetett intézkedésekről.

(3) Az (EU) 2020/1475 ajánlás címzettje valamennyi tagállam. A Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának az Európai Unióból és az Európai Atomenergia-közösségből történő kilépéséről szóló megállapodás *  126. cikkében előírt átmeneti időszak alatt, és az említett megállapodás 127. cikke értelmében az uniós jog, beleértve az (EU) 2020/1475 ajánlást, továbbra is alkalmazandó az Egyesült Királyságra. Az átmeneti időszak alatt az Egyesült Királyság állampolgárait uniós polgároknak, az Egyesült Királyságban lakóhellyel rendelkezőket pedig az Unióban lakóhellyel rendelkezőknek kell tekinteni, különösen az uniós jog szerinti szabad mozgás előnyeiből való részesülés és az említett ajánlás alkalmazásában.

(4) 2020-ben a Bizottság számos útmutató dokumentumot fogadott el a zöld sávokra vonatkozóan, többek között a 2020. október 28-i közleményét, amely a közúti, valamint a vasúti, vízi és légi árufuvarozásra is kiterjesztette a zöld sávok koncepcióját annak érdekében, hogy biztosítsa az alapvető ellátási láncok további működését, valamint, hogy a járvány második hullámában elkerülhetők legyenek a teherszállítás és a logisztika zavarai az EU-ban..

(5) A Tanács 2020. június 30-án elfogadta az Európai Unióba irányuló, nem alapvetően szükséges utazások ideiglenes korlátozásáról és az ilyen korlátozás esetleges feloldásáról szóló (EU) 2020/912 ajánlást * . Az említett ajánlásban a Tanács közös megközelítést fogadott el az EU-ba irányuló, nem alapvetően szükséges utazások ideiglenes korlátozására és a korlátozások fokozatos feloldására vonatkozóan, amelyekben az EU állam-, illetve kormányfői 2020. március 17-én állapodtak meg.

(6) Az (EU) 2020/912 ajánlásnak két melléklete van: Az I. melléklet felsorolja azokat a harmadik országokat, amelyek lakosait nem érintheti a külső határoknak az EU-ba irányuló, nem alapvetően szükséges utazásokra vonatkozó ideiglenes korlátozása, valamint a II. melléklet, amely felsorolja az alapvető feladatot ellátó vagy alapvető szükséglettel rendelkező utazók meghatározott kategóriáit.

(7) A Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának az Európai Unióból és az Európai Atomenergia-közösségből történő kilépéséről szóló megállapodás *  126. cikkében előírt átmeneti időszak lejártát követően az Egyesült Királyságot az (EU) 2020/912 ajánlás alkalmazásában harmadik országnak kell tekinteni. Hacsak nem születik határozat az Egyesült Királyságnak az említett ajánlás I. mellékletében szereplő harmadik országok jegyzékébe való felvételéről, illetve az Európai Unió és az Egyesült Királyság között ezen időpontot megelőzően nem születik eltérő megállapodás, 2021. január 1-jétől nem lesz lehetőség az Egyesült Királyságból az Európai Unióba történő, nem alapvetően szükséges utazásra. Ugyanakkor az Egyesült Királyságban tartózkodó uniós polgárok 2021. január 1-jét követően is élvezhetik az (EU) 2020/912 tanácsi ajánlás 5. pontjának a) alpontjában meghatározott szabályok és biztosítékok előnyeit.

(8) Az elmúlt hetekben az Egyesült Királyság a Covid19 megbetegedések számának gyors növekedésével szembesült Délkelet-Angliában, ami alaposabb epidemiológiai és virológiai vizsgálatokhoz vezetett. A vírusgenom szekvencia-adatok elemzése során kiderült, hogy az esetek nagy arányban a SARS-CoV-2 egy új variánsának következményei, melyet többszörös glikoprotein tüske mutáció és további genomrégió-mutációk jellemeznek. Bár ismert és várható, hogy a vírusok mutáció révén folyamatosan változnak, ami új variánsok megjelenéséhez vezet, az Egyesült Királyságban végzett előzetes elemzés arra enged következtetni, hogy ez a variáns jelentősen fertőzőbb, mint az eddigiekben megfigyelt variánsok; a becslések szerint akár 70%-kal is nagyobb a fertőzőképessége. Jelenleg nincs arra utaló jel, hogy az új variáns súlyosabb megbetegedést okozna.

(9) Ez az új variáns az évnek egy olyan időszakában jelent meg, amikor hagyományosan sűrűbbek a családi és társadalmi kapcsolatok. E fejleményekre válaszul az Egyesült Királyság kormánya 2020. december 19-én szigorúbb korlátozásokat jelentett be Délkelet-Anglia nagy részére vonatkozóan, beleértve azt a tanácsot, hogy az emberek ne utazzanak ezekre a területekre, illetve ne utazzanak ki onnan, és az e területeken élők, néhány kivételtől eltekintve, ne utazzanak külföldre.

(10) A mai napig Belgium, Dánia, Olaszország és Hollandia jelentett az új variáns okozta megbetegedéseket. Más országok, amelyek ilyen eseteket jelentettek, többek között Izland és Ausztrália. Bár valószínű, hogy a variáns már más uniós tagállamokban is jelen van, további epidemiológiai és virológiai kutatásra van szükség e törzs EU-n belüli jelenlegi terjedésének meghatározásához.

(11) Tekintettel e változat további behurcolásának kockázatára, amelynek hatása a megbetegedések és így a kórházi kezelések nagyobb számában mutatkozik, a tagállamok ideiglenes védelmi intézkedéseket hoztak az Egyesült Királyságból történő beutazással kapcsolatban, amíg nem születik közös megközelítés. Amennyiben egy tagállam az EU és az Egyesült Királyság közötti helyzet sajátos összefüggésében, és az elkövetkező napokban antitest gyorsteszteket ír elő a szállításban dolgozók számára, ez nem vezethet a szállítás zavarához. Az EU-n belül a zöld sávokra vonatkozó megközelítés továbbra is alapvető fontosságú marad.

(12) Az uniós politikai szintű integrált válságelhárítási mechanizmus (IPCR) 2020. december 21-i ülésén több tagállam összehangolt megközelítést szorgalmazott.

AJÁNLJA, hogy:

1. A Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának az Európai Unióból és az Európai Atomenergia-közösségből történő kilépéséről szóló megállapodás 126. cikkében meghatározott átmeneti időszak végéig, azaz 2020. december 31-ig a tagállamoknak az Egyesült Királyságból az Európai Unióba történő szabad mozgást korlátozó intézkedések elfogadásakor továbbra is alkalmazniuk kell az (EU) 2020/1475 ajánlásban meghatározott elveket és mechanizmusokat.

Az (EU) 2020/1475 ajánlás 17. pontja szerint a tagállamok alapesetben nem tagadhatják meg a más tagállamokból, illetve az átmeneti időszak alatt az Egyesült Királyságból érkező személyek beutazását.

2. A tagállamok mindegyikének végre kell hajtania az (EU) 2020/1475 ajánlásnak a magasabb kockázatú területekről érkező utazók esetében alkalmazható intézkedések közös keretéről szóló 19-21. pontját. Az elővigyázatosság elvének fényében a tagállamoknak emellett további értesítésig azt kell javasolniuk az embereknek, hogy alapvetően nem szükséges célokból ne utazzanak az Egyesült Királyságba, illetve az Egyesült Királyságból. Az (EU) 2020/1475 ajánlással összhangban azonban a következő csoportokat mentesíteni kell a további ideiglenes korlátozások alól, feltéve, hogy az indulást megelőző 72 órán belül RT-PCR-tesztet vagy antitest gyorstesztet végeztetnek magukon, vagy 10 napos karanténban maradnak, és a 10. napon RT-PCR-tesztet végeztetnek, amely negatív eredményt mutat:

a) az EUMSZ 20. cikkének (1) bekezdése szerinti uniós polgárok, valamint harmadik országok azon állampolgárai, akik az egyrészről az Unió és tagállamai, másrészről az említett harmadik országok között létrejött megállapodások értelmében a szabad mozgás tekintetében az uniós polgárokéval egyenértékű jogokat élveznek, és akik az állampolgárságuk szerinti tagállamba vagy országba utaznak;

b) az EUMSZ 20. cikkének (1) bekezdése szerinti uniós polgárok, valamint harmadik országok azon állampolgárai, akik az egyrészről az Unió és tagállamai, másrészről az említett harmadik országok között létrejött megállapodások értelmében a szabad mozgás tekintetében az uniós polgárokéval egyenértékű jogokat élveznek, valamint az Egyesült Királyság azon állampolgárai, akik a lakóhelyük szerinti tagállamba vagy országba utaznak;

c) a huzamos tartózkodásról szóló irányelv értelmében huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező harmadik országbeli állampolgárok, továbbá a tartózkodási jogukat más uniós irányelvekből vagy nemzeti jogszabályokból származtató vagy hosszú távú tartózkodásra jogosító nemzeti vízummal rendelkező személyek, akik a lakóhelyük szerinti tagállamba utaznak;

d) az a)-c) pontban említett személyek családtagjai.

3. Az (EU) 2020/1475/EK ajánlás 19. pontjában meghatározott, alapvető feladatot ellátó utazók számára és az olyan utazók számára, akiknek az utazása elengedhetetlen - a szállításban dolgozók kivételével -, elő kell írni, hogy az indulást megelőző 72 órán belül végeztessék el magukon az RT-PCR-tesztet vagy az antitest gyorstesztet, de ezen alapvető feladat ellátása során nem kell karanténba vonulniuk.

4. Az átutazást - különösen az alapvető szükségletből utazók esetében - karantén nélkül meg kell könnyíteni. Amennyiben az átutazáshoz negatív RT-PCR-teszteredmény szükséges, az utazókat az utazás megkezdése előtt tájékoztatni kell erről a követelményről, vagy indokolatlan késedelem nélkül fel kell ajánlani számukra a tesztelést az átszállásuk során.

5. Tekintettel arra, hogy biztosítani kell a fent említett kategóriákba tartozó személyek szállítását, meg kell szüntetni a szállítási szolgáltatások tilalmát, például a repülőjáratokra és a vonatközlekedésre vonatkozó tilalmat * .

6. a szállítószemélyzetet, beleértve a tehergépkocsi- és vonatvezetőket, a belvízi hajók személyzetét és a repülőszemélyzetet, mentesíteni kell a határok átlépésére vonatkozó utazási tilalom alól. Hasonlóképpen meg kell könnyíteni a tengerészek utazását és átutazását. A szállítószemélyzetet és a tengerészeket mentesíteni kell a tesztelési és karanténkövetelmények alól, amennyiben a határon át történő utazásukra hajóhoz, közúti vagy légi járműhöz vagy hajótól, közúti vagy légi járműtől történő utazás keretében kerül sor, de tiszteletben kell tartaniuk a helyi szinten alkalmazott általános védelmi és távolságtartási intézkedéseket. Amennyiben egy tagállam az EU és az Egyesült Királyság közötti helyzet sajátos összefüggésében, és az elkövetkező napokban antitest gyorsteszteket ír elő a szállításban dolgozók számára, ez nem vezethet a szállítás zavarához. Végezetül, a vonatkozó óvintézkedések tiszteletben tartása mellett fenn kell tartani az alapvetően szükséges utazásokat - ideértve az állampolgárok és a lakosok hazatérését is - kiszolgáló összeköttetéseket.

7. A zöld sávok végrehajtásáról szóló közleményben vagy a légi árufuvarozási műveletek megkönnyítéséről szóló iránymutatással *  összhangban a teherforgalomnak is megszakítás nélkül kell folytatódnia, nem utolsósorban a Covid19-oltóanyagok és az egyéb ellátmányok időben történő szétosztásának biztosítása érdekében.

8. Az Egyesült Királyságot érintően hozott bármely új tagállami intézkedés kapcsán egyértelműen jelezni kell, hogy az intézkedés az átmeneti időszak végén, azaz 2020. december 31-én hatályát veszti.

9. A tagállamoknak valamennyi rendelkezésre álló kommunikációs csatornán keresztül biztosítaniuk kell a nyilvánosság időben történő, naprakész és átfogó tájékoztatását.

10. A tagállamok népegészségügyi hatóságainak és laboratóriumainak az alapvető jogok teljes körű tiszteletben tartása mellett:

a) fokozniuk kell a szekvenálásra irányuló erőfeszítéseiket, és az új variáns okozta új megbetegedések gyors azonosítása érdekében időben elemezniük kell a vírusizolátumokat, különösen azokat, amelyek olyan személyekből származnak, akik a közelmúltban olyan országokban jártak, vagy kötődésük volt olyan országokhoz, ahol a variáns nagy számban jelen van;

b) azonnal azonosítaniuk kell az olyan személyeket érintő eseteket, akik az elmúlt 14 napban az Egyesült Királyságba vagy az Egyesült Királyságból utaztak, annak érdekében, hogy RT-PCR-teszt, karantén , vagy fokozott kontaktkövetés alá vessék őket. Az ilyen esetekből származó vírusizolátumokat időben szekvenálni kell, hogy azonosítsák az új variáns okozta megbetegedéseket.

c) azonnal azonosítaniuk kell az új variáns által igazoltan megbetegedett személlyel szoros érintkezésben lévő személyeket, illetve az Egyesült Királyságba vagy az Egyesült Királyságból utazókat annak érdekében, hogy az új variáns megállítása céljából teszt, karantén vagy kontaktkövetés alá vessék őket. Az ilyen esetekből származó vírusizolátumokat időben szekvenálni kell, hogy azonosítsák az új variáns okozta megbetegedéseket.

11. A tagállamok 2021. január 1-jétől alkalmazni fogják az Európai Unióba irányuló, nem alapvetően szükséges utazások ideiglenes korlátozásáról és az ilyen korlátozások esetleges feloldásáról szóló (EU) 2020/912 ajánlást *  az Egyesült Királyság állampolgárai és az Egyesült Királyságban tartózkodó más harmadik országbeli állampolgárok tekintetében, akik az uniós jog alapján az átmeneti időszak végéig a szabad mozgás jogával rendelkeznek. Ez azt jelenti, hogy amíg az Egyesült Királyság nem kerül fel az említett ajánlás I. mellékletében szereplő jegyzékre, addig csak alapvetően szükséges utazás céljából lehet az Egyesült Királyságból a schengeni térségbe lépni.

12. A 2020/912 ajánlás 5. pontjával összhangban az alábbi kategóriába sorolt személyeket az utazás céljától függetlenül mentesíteni kell az utazási korlátozás alól, feltéve, hogy az indulást megelőző 72 órán belül RT-PCR-tesztnek vagy pedig antitest gyorstesztnek vetik alá magukat, vagy 10 napig karanténban maradnak, valamint a 10. napon RT-PCR-tesztük negatív eredményt mutat:

a) az EUMSZ 20. cikkének (1) bekezdése szerinti uniós polgárok és azon harmadik országbeli állampolgárok, akik egyrészről az Unió és tagállamai, másrészről az említett harmadik országok közötti megállapodások értelmében az uniós állampolgárokéval egyenértékű szabad mozgáshoz való jogot élveznek, valamint családtagjaik;

b) azon harmadik országbeli állampolgárok, akik a huzamos tartózkodásról szóló irányelv *  értelmében huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkeznek, valamint azon személyek, akik más uniós irányelvekből vagy nemzeti jogszabályokból eredően tartózkodási joggal vagy pedig hosszú távú tartózkodásra jogosító nemzeti vízummal rendelkeznek, valamint családtagjaik; Ez kiterjed azokra a személyekre is, akik a kilépésről rendelkező megállapodás alapján tartózkodási joggal rendelkeznek az EU-ban.

13. Az Egyesült Királyság azon állampolgárai, akik nem jogszerűen tartózkodnak az EU-ban 2021. január 1-jétől nem tartoznak a 2020/912 ajánlás 5. pontjának b) alpontja szerinti mentesség hatálya alá. Ez azt jelenti, hogy azok az egyesült királysági állampolgárok, akik nem részesülnek a kilépésről rendelkező megállapodás biztosította védelemben, és nem jogszerűen tartózkodnak az Unióban, valamint nem uniós állampolgárok családtagjai, nem hivatkozhatnak az (EU) 2020/912 ajánlás 5. pontjának b) alpontjára. Mindazonáltal az ilyen egyesült királysági állampolgárokra vonatkozhat az (EU) 2020/912 ajánlás II. mellékletében foglalt, alapvetően szükséges utazásra (alapvető funkcióra vagy szükségletre) vonatkozó kivétel.

14. A tagállamok és a schengeni társult országok minden intézkedést összehangolt és koherens módon hoznak meg, és a lehető leghamarabb tájékoztatják a Bizottságot és a többi tagállamot az általuk hozott intézkedésekről. A tagállamok minden jövőbeli intézkedésekről azok hatálybalépését megelőzően tájékoztatást nyújtanak. A légi járatok működtetésére vonatkozó korlátozásokat az 1008/2008/EK rendelet 21. és 21a. cikkével összhangban be kell jelenteni.

Kelt Brüsszelben, 2020. december 22-én.

a Bizottság részéről

Ylva JOHANSSON

a Bizottság tagja