A jogszabály mai napon ( 2022.05.25. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

Az Európai Unió joganyaga kizárólag az Európai Unió Hivatalos Lapjának elektronikus kiadásában megjelent változatban tekinthető hivatalosnak és hitelesnek. A Jogtár termékcsalád európai jogi dokumentumainak forrása az Európai Unió Kiadóhivatala, valamint a Hivatalos Lap magyar nyelvű változatának elektronikus kiadása. © Európai Unió, 1998-2020, https://eur-lex.europa.eu/

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK 2020. április 30-i (EU) 2020/614 HATÁROZATA

a célzott hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek harmadik sorozatáról szóló (EU) 2019/1311 határozat módosításáról (EKB/2020/25) * 

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK KORMÁNYZÓTANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 127. cikke (2) bekezdésének első francia bekezdésére,

tekintettel a Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai Központi Bank Alapokmányára és különösen annak 3.1. cikke első francia bekezdésére, 12.1. cikkére, 18.1. cikke második francia bekezdésére és 34.1. cikke második francia bekezdésére,

tekintettel az eurorendszer monetáris politikához kötődő keretének végrehajtásáról (Az általános dokumentációra vonatkozó iránymutatás) szóló, 2014. december 19-i (EU) 2015/510 európai központi banki iránymutatásra (EKB/2014/60) * ,

mivel:

(1) Az (EU) 2015/510 iránymutatás (EKB/2014/60) 1. cikkének (4) bekezdése értelmében a Kormányzótanács bármikor megváltoztathatja az eurorendszer monetáris politikai műveletei végrehajtásának eszközeit, instrumentumait, követelményeit, feltételeit és eljárásait.

(2) 2019. július 22-én a Kormányzótanács az árstabilitással kapcsolatos feladata ellátása során, valamint a kedvező banki hitelezési feltételek megőrzése és az alkalmazkodó monetáris politikai irányvonal azon tagállamokban való támogatása érdekében, amelyek pénzneme az euro, elfogadta az (EU) 2019/1311 európai központi banki határozatot (EKB/2019/21) * . Ez a határozat a 2019 szeptembere és 2021 márciusa közötti időszakban lefolytatandó célzott hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek harmadik sorozatáról (TLTRO-III) rendelkezett.

(3) 2020. március 12-én annak érdekében, hogy támogassa a banki hitelezést azok részére, akiket legjobban érint a koronavírus-betegség (COVID-19) terjedése, különösen a kis- és középvállalkozásokat ideértve, a Kormányzótanács úgy határozott, hogy megváltoztatja a TLTRO-III bizonyos főbb paramétereit. 2020. március 16-án a Kormányzótanács bizonyos ilyen változtatások végrehajtása érdekében elfogadta az (EU) 2020/407 határozatot (EKB/2020/13) * . A jelen határozat a Kormányzótanács által elhatározott további változtatások végrehajtásához szükséges, így különösen a valamennyi TLTRO-III-ra alkalmazott kamatlábak átmeneti csökkentésének és a hitelezési teljesítményre vonatkozó küszöbérték bizonyos feltételek mellett történő csökkentésének előírása érdekében.

(4) Ami a hitelezési teljesítményre vonatkozó küszöbérték csökkentésére vonatkozó döntést illeti, 2020. március 12-én a Kormányzótanács úgy határozott, hogy a küszöböt a 2020. április 1. és 2021. március 31. közötti időszak tekintetében 0%-ra kell csökkenteni. Annak érdekében, hogy a bankok által a koronavírus-betegség (COVID-19) okozta válság európai kezdete óta már nyújtott hiteleket is figyelembe vegyék, ezen időszak kezdő időpontja 2020. március 1-jére kerül áthelyezésre a 2020. április 30-i döntés értelmében, míg a záró időpontja változatlanul 2021. március 31. marad. Ezenkívül a banki hitelezés 2020. március 1-jét követő várható csökkenésének figyelembevétele érdekében a korábbi hitelezési teljesítményre vonatkozó kritériumok alapján nyújtható legmagasabb mértékű kedvezmény eléréséhez kapcsolódó, az állomány-referenciaértéktől való eltérés 2,5%-ról 1,15%-ra csökkentésre kerül.

(5) Továbbá a háztartásoknak és cégeknek történő hitelezés általános gazdasági zavarok és fokozott bizonytalanság idején való további támogatása érdekében 2020. április 30-án a Kormányzótanács úgy határozott, hogy előírja a valamennyi TLTRO-III-ra alkalmazott kamatlábak bizonyos feltételek mellett történő további átmeneti csökkentését.

(6) E kiigazított paraméterek azonnali hatállyal való alkalmazása érdekében e határozatnak haladéktalanul hatályba kell lépnie.

(7) Ezért az (EU) 2019/1311 határozatot (EKB/2019/21) megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Módosítások

Az (EU) 2019/1311 határozat (EKB/2019/21) a következőképpen módosul:

1. Az 1. cikk a következőképpen módosul:

a) A következő fogalommeghatározások helyébe a következő szöveg lép:

„1. »nettó hitelnyújtási referenciaérték«: azon figyelembe vehető nettó hitelnyújtás összege, amelyet a résztvevőnek a második referencia-időszakban és opcionálisan a különleges referencia-időszakban túl kell lépnie ahhoz, hogy jogosult legyen a hitelfelvételére vonatkozó olyan kamatlábra, amely alacsonyabb, mint az alkalmazott kezdeti kamatláb, és amely a 4. cikkben, illetve az I. mellékletben meghatározott elveknek és részletes rendelkezéseknek megfelelően kerül kiszámításra;”

„12. »a kamatláb ösztönző kiigazítása«: a TLTRO-III-k keretében hitelként felvett összegre alkalmazandó kamatláb csökkentése, amennyiben van ilyen, a vonatkozó maximális kamatláb és a vonatkozó minimális kamatláb közötti átlagos különbség hányadában kifejezve, amely az I. mellékletben meghatározott részletes rendelkezéseknek megfelelően kerül kiszámításra;”

b) A szöveg a következő fogalommeghatározásokkal egészül ki:

„23. »az adott TLTRO-III fennmaradó élettartama«: az adott TLTRO-III elszámolási időpontjától 2020. június 23-ig, illetve a 2021. június 24-től a lejáratának időpontjáig vagy adott esetben korai visszafizetési időpontjáig tartó időszak, tehát a különleges kamatláb-időszak figyelembevétele nélkül;

24. »különleges kamatláb-időszak«: a 2020. június 24-től 2021. június 23-ig tartó időszak;

25. »különleges referencia-időszak«: a 2020. március 1-jétől 2021. március 31-ig tartó időszak.”

2. Az 5. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„5. cikk

Kamat

(1) A valamely TLTRO-III keretében azon résztvevők által hitelként felvett összegekre alkalmazandó kamatláb, amelyek figyelembe vehető nettó hitelnyújtása a különleges referencia-időszakban eléri vagy meghaladja a nettó hitelnyújtási referenciaértéküket, a következőképpen kerül kiszámításra, a 6. cikk (3a) bekezdésében meghatározott feltétel mellett:

a) a különleges kamatláb-időszak alatt a kamatláb a betéti rendelkezésre állásra az adott időszakban érvényes átlagos kamatláb mínusz 50 bázispont. Az ebből eredő kamatláb semmiképpen sem lehet magasabb mínusz 100 bázispontnál; és

b) az adott TLTRO-III fennmaradó élettartama alatt a kamatláb a betéti rendelkezésre állásra az adott TLTRO-III élettartama alatt érvényes átlagos kamatláb.

(2) A valamely TLTRO-III keretében azon résztvevők által hitelként felvett összegekre alkalmazandó kamatláb, amelyek figyelembe vehető nettó hitelnyújtása a különleges referencia-időszakban alacsonyabb a nettó hitelnyújtási referenciaértéküknél, azonban a figyelembe vehető nettó hitelnyújtása a második referencia-időszakban meghaladja a nettó hitelnyújtási referenciaértéküket, a következőképpen kerül kiszámításra:

a) a különleges kamatláb-időszak alatt a kamatláb a következő kamatlábak közül az alacsonyabbnak felel meg: i. az adott időszakban az irányadó refinanszírozási műveletekre érvényes átlagos kamatláb mínusz 50 bázispont; ii. a b) pontban foglaltaknak megfelelően az állomány-referenciaértéktől való eltéréstől függően kiszámított kamatláb; és

b) az adott TLTRO-III fennmaradó élettartama alatt a kamatláb alacsonyabb az irányadó refinanszírozási műveletekre az adott TLTRO-III élettartama alatt érvényes átlagos kamatlábnál, és lehet olyan alacsony, mint a betéti rendelkezésre állásra az adott TLTRO-III élettartama alatt érvényes átlagos kamatláb, az állomány-referenciaértéktől való eltéréstől függően.

(3) A valamely TLTRO-III keretében azon résztvevők által hitelként felvett összegekre alkalmazandó kamatláb, amelyek figyelembe vehető nettó hitelnyújtása a különleges referencia-időszakban és a második referencia-időszakban is alacsonyabb a nettó hitelnyújtási referenciaértéküknél, a következőképpen kerül kiszámításra:

a) a különleges kamatláb-időszak alatt a kamatláb az adott időszakban az irányadó refinanszírozási műveletekre érvényes átlagos kamatláb mínusz 50 bázispont; és

b) az adott TLTRO-III fennmaradó élettartama alatt a kamatláb az irányadó refinanszírozási műveletekre az adott TLTRO-III élettartama alatt érvényes átlagos kamatláb.

(4) A kamatláb-számításokkal kapcsolatos további részleteket az I. melléklet tartalmazza. A végső kamatlábat és a kiszámítása szempontjából releváns adatokat az EKB honlapján közzétett, a TLTRO-III-ra vonatkozó indikatív naptárral összhangban kell közölni a résztvevőkkel.

(5) A kamatot az adott TLTRO-III lejáratakor utólag, illetve korai visszafizetés esetén az 5a. cikkben meghatározottak szerint kell kiegyenlíteni.

(6) Amennyiben a valamely NKB szerződéses vagy szabályozási rendelkezéseivel összhangban az NKB rendelkezésére álló korrekciós intézkedések alkalmazása következtében egy résztvevőnek a TLTRO-III kintlévő összegeket azelőtt kell visszafizetnie, hogy az állomány-referenciaértéktől való eltérést vagy - amennyiben van ilyen - a kamatláb ösztönző kiigazítását közölték volna a résztvevővel, az adott résztvevő által az egyes TLTRO-III-k keretében hitelként felvett összegekre alkalmazandó kamatláb: a) a különleges kamatláb-időszakra az irányadó refinanszírozási műveletekre az adott időszakban érvényes átlagos kamatláb mínusz 50 bázispont; és b) az adott TLTRO-III fennmaradó élettartamára az irányadó refinanszírozási műveletekre az adott TLTRO-III élettartama alatt érvényes átlagos kamatláb, a visszafizetés NKB által előírt időpontjáig. Amennyiben az állomány-referenciaértéktől való eltérésnek és - amennyiben van ilyen - a kamatláb ösztönző kiigazításának a résztvevővel történő közlését követően írnak elő ilyen visszafizetést, a résztvevő által az egyes TLTRO-III-k keretében felvett összegekre alkalmazandó kamatlábat az (1)-(3) bekezdésnek megfelelően kell meghatározni.”

3. A 6. cikk a következőképpen módosul:

a) Az (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő szöveg lép:

„b) i. a második referencia-időszakra és ii. opcionálisan a különleges referencia-időszakra vonatkozó adatokat az alkalmazandó kamatlábak megállapítása érdekében (a továbbiakban: második jelentés).”

b) A szöveg a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:

„(3a) Azok a résztvevők, akik igénybe kívánják venni az 5. cikk (1) bekezdésében meghatározott kamatlábakat, azáltal élnek ezzel a lehetőséggel, hogy a második jelentésben külön rendelkezésre bocsátják a különleges referencia-időszakra vonatkozó adatokat, valamint ezen adatok 6. cikk (6) bekezdésének b) pontja szerinti, könyvvizsgáló általi értékelésének eredményét. Ha ezek a feltételek nem teljesülnek, a résztvevők által hitelként felvett összegekre alkalmazandó kamatláb az 5. cikk (2) vagy (3) bekezdése alapján kerül kiszámításra. A különleges referencia-időszakra vonatkozó adatok és/vagy a könyvvizsgáló általi vonatkozó értékelés eredményei benyújtásának elmulasztásához nem kapcsolódik szankció.”

c) A (6) bekezdés első albekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(6) A résztvevőknek biztosítaniuk kell, hogy az (1)-(3a) bekezdés alapján benyújtott adatok minőségét külső könyvvizsgáló értékelje, a következő szabályokkal összhangban:”

d) A (6) bekezdés c) pontjának első albekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„c) a könyvvizsgáló értékelésének a (2), a (3a) és a (4) bekezdésben meghatározott követelményekre kell összpontosítania. A könyvvizsgáló különösen:”

4. A 7. cikk (1) bekezdésének b), d) és e) pontja helyébe a következő szöveg lép:

„b) Ha a résztvevő az EKB honlapján közzétett, a TLTRO-III-ra vonatkozó indikatív naptárban meghatározott határidőig nem bocsátja az érintett NKB rendelkezésére a könyvvizsgáló első jelentésre vonatkozó értékelésének eredményeit, a résztvevőnek vissza kell fizetnie a TLTRO-III keretében felvett minden összeget a következő irányadó refinanszírozási művelet elszámolási napján, az irányadó refinanszírozási műveletre az adott TLTRO élettartama alatt érvényes átlagos kamatlábbal, a visszafizetés elszámolási napjáig, a különleges kamatláb-időszak időtartamának kivételével, amely alatt az irányadó refinanszírozási művelet ezen időszak alatti átlagos kamatlába mínusz 50 bázispont alkalmazandó.

d) Ha a résztvevő a vonatkozó határidőre nem bocsátja az érintett NKB rendelkezésére a második jelentésben szereplő, a második referencia-időszakra vonatkozó adatokra vonatkozó könyvvizsgálói értékelés eredményeit, az adott TLTRO-III élettartama alatt az irányadó refinanszírozási műveletre érvényes átlagos kamatlábat kell alkalmazni a résztvevő által a TLTRO-III keretében felvett összegekre, a különleges kamatláb-időszak időtartamának kivételével, amely alatt az irányadó refinanszírozási művelet ezen időszak alatti átlagos kamatlába mínusz 50 bázispont alkalmazandó.

e) Ha a résztvevő más módon nem tesz eleget a 6. cikk (6) bekezdésében vagy (7) bekezdésében szereplő kötelezettségeknek, az adott TLTRO-III élettartama alatt az irányadó refinanszírozási műveletre érvényes átlagos kamatlábat kell alkalmazni a résztvevő által a TLTRO-III keretében felvett összegekre, a különleges kamatláb-időszak időtartamának kivételével, amely alatt az irányadó refinanszírozási művelet ezen időszak alatti átlagos kamatlába mínusz 50 bázispont alkalmazandó.”

5. Az I. és a II. melléklet e határozat mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

Hatálybalépés

Ez a határozat 2020. május 5-én lép hatályba.

Kelt Frankfurt am Mainban, 2020. április 30-án.

az EKB Kormányzótanácsa részéről

az EKB elnöke

Christine LAGARDE

MELLÉKLET

Az I. és a II. melléklet, valamint a TLTRO-III B. adatszolgáltatási sablon a következőképpen módosul:

1. Az I. melléklet 3. szakasza helyébe a következő szöveg lép:

„3. A kamatláb kiszámítása

A. Jelölje NLKülönleges a 2020. március 1. és 2021. március 31. közötti különleges referencia-időszak figyelembe vehető nettó hitelnyújtásának összegét.

B. Jelölje NS2o2imárc a 2019. április 1. és 2021. március 31. közötti időszak figyelembe vehető nettó hitelnyújtásának és a figyelembe vehető hitelek 2019. március 31-i állományainak az összeadásával kapott összeget; ez a következőképpen kerül kiszámításra:

Most jelölje EX az NS2o2imárc-nak a 2019. április 1. és 2021. március 31. közötti időszakban az állományreferenciaértéktől való százalékos eltérését, vagyis

Az EX 15 tizedesjegyre kerekítendő. Ahol az OAB nullával egyenlő, úgy tekintendő, hogy az EX 1,15-tel egyenlő.

C.

D.

E.

F.

G. Az rk kamatláb a következőként kerül meghatározásra:

Az egyes TLTRO-III k-kra alkalmazandó kamatlábat a következőképpen kell kiszámítani:

a) ha egy résztvevő a különleges referencia-időszakban eléri vagy túllépi a nettó hitelnyújtási referenciaértékét, úgy az adott résztvevő által a TLTRO-III-k keretében hitelként felvett összegekre alkalmazott kamatláb:

i. a különleges kamatláb-időszak alatt: a betéti rendelkezésre állásra adott időszak alatt érvényes kamatláb átlaga mínusz 50 bázispont, amely semmiképpen sem haladhatja meg a mínusz 100 bázispontot; vagyis:

ii. az adott TLTRO-III fennmaradó élettartama alatt: a betéti rendelkezésre állásra az adott TLTRO-III élettartama alatt érvényes kamatláb átlaga, vagyis:

b) Ha egy résztvevő a különleges referencia-időszakban nem éri el vagy lépi túl a nettó hitelnyújtási referenciaértékét, azonban a második referencia-időszakban legalább 1,15%-kal túllépi a figyelembe vehető hitelei állomány-referenciaértékét, az adott résztvevő által a TLTRO-III-k keretében hitelként felvett összegekre alkalmazott kamatláb:

i. a különleges kamatláb-időszak alatt: az irányadó refinanszírozási művelet kamatlábának az adott időszak alatti átlaga mínusz 50 bázispont és a betéti rendelkezésre állás kamatlábának az adott TLTRO-III élettartama alatt átlaga közül az alacsonyabb, vagyis:

ii. az adott TLTRO-III fennmaradó élettartama alatt: a betéti rendelkezésre állásra az adott TLTRO-III élettartama alatt érvényes kamatláb átlaga, vagyis:

c) Ha egy résztvevő a különleges referencia-időszakban nem éri el vagy lépi túl a nettó hitelnyújtási referenciaértékét, azonban a második referencia-időszakban kevesebb mint 1,15%-kal lépi túl a figyelembe vehető hitelei állomány-referenciaértékét, az adott résztvevő által a TLTRO-III-k keretében hitelként felvett összegekre alkalmazott kamatláb:

i. a különleges kamatláb-időszak alatt: az irányadó refinanszírozási művelet kamatlábának az adott időszak alatti átlaga mínusz 50 bázispont és az alábbi ii. pont szerint számított kamatláb közül az alacsonyabb, vagyis:

ii. az adott TLTRO-III fennmaradó élettartama alatt: az a kamatláb, amely lineárisan változik attól a százaléktól függően, amellyel a résztvevő az állomány-referenciaértékét túllépte, vagyis

d) Ha egy résztvevő a különleges referencia-időszakban nem éri el vagy lépi túl a nettó hitelnyújtási referenciaértékét, és a második referencia-időszakban sem lépi túl az állomány-referenciaértékét, az adott résztvevő által a TLTRO-III-k keretében hitelként felvett összegekre alkalmazott kamatláb:

i. a különleges kamatláb-időszak alatt: az irányadó refinanszírozási műveletre az adott időszakban érvényes kamatláb átlaga mínusz 50 bázispont, vagyis:

ii. az adott TLTRO-III fennmaradó élettartama alatt: az irányadó refinanszírozási műveletre az adott TLTRO-III élettartama alatt érvényes kamatláb átlaga, vagyis:

A kamatláb ösztönző kiigazítása (iri) 15 tizedesjegyre kerekítve kerül kifejezésre.

Az rk végső kamatláb éves százalékos arányként kerül kifejezésre, a negyedik tizedesjegyre lefelé kerekítve.”

2. A II. melléklet a következőképpen módosul:

a) A 2. szakasz szövege az első albekezdést követően a következő albekezdéssel egészül ki:

„Amennyiben a résztvevők igénybe kívánják venni az 5. cikk (1) bekezdésében meghatározott kamatlábakat, a második jelentésnek a második referencia-időszakra vonatkozó követelményekhez hasonló alapon a különleges referencia-időszakra vonatkozó adatokra is ki kell terjednie.”

b) A 2. szakasz második bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„Az összegyűjtött információk felhasználását illetően a referencia-állományra vonatkozó adatok a hitelfelvételi keret megállapításához kerülnek felhasználásra. Ezenkívül az első referencia-időszak alatti figyelembe vehető nettó hitelnyújtásra vonatkozó adatok a nettó hitelnyújtási referenciaérték és az állomány-referenciaérték kiszámításához kerülnek felhasználásra. A második referencia-időszak és adott esetben a különleges referencia-időszak alatti figyelembe vehető nettó hitelnyújtásra vonatkozó adatok a hitelezés alakulásának, és következésképpen az alkalmazandó kamatlábaknak az értékeléséhez kerülnek felhasználásra. Minden egyéb mutató az információk belső összhangjának, valamint az információknak az eurorendszeren belül gyűjtött statisztikai adatokkal való összhangjának ellenőrzésére, valamint a TLTRO-III-program hatásának részletes figyelemmel kísérésére szolgál.”

c) A 3. szakasz a) pontja második bekezdésének második francia bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„- A második jelentés a »második referencia-időszak«, azaz a 2019. április 1-jétől 2021. március 31-éig tartó időszak tekintetében írja elő a kitöltött B. adatszolgáltatási sablont a figyelembe vehető nettó hitelnyújtás kiszámítása, valamint az alkalmazandó kamatlábak alapjául szolgáló mutatókkal szembeni összehasonlítás céljából.

- Az 5. cikk (1) bekezdésében meghatározott kamatlábakat igénybe venni kívánó résztvevőknek ezenkívül a kitöltött B. adatszolgáltatási sablont a »különleges referencia-időszak«, azaz a 2020. március 1-jétől 2021. március 31-ig tartó időszak tekintetében is rendelkezésre kell bocsátaniuk a figyelembe vehető nettó hitelnyújtás kiszámítása, valamint az alacsonyabb kamatlábak alapjául szolgáló nettó hitelnyújtási referenciaértékkel szembeni összehasonlítás céljából.”

d) A 3. szakasz a) pontjának harmadik bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„A B. sablonban az állományokra vonatkozó mutatókat az adatszolgáltatási időszak kezdetét megelőző hónap vége és az adatszolgáltatási időszak vége szerinti állapotban kell jelenteni; így az első referencia-időszak vonatkozásában az állományokat a 2018. március 31-i és a 2019. március 31-i állapot szerint kell jelenteni; a második referenciaidőszak vonatkozásában az állományokat a 2019. március 31-i és a 2021. március 31-i állapot szerint kell jelenteni; a különleges referencia-időszak vonatkozásában pedig az állományokat a 2020. február 29-i és a 2021. március 31-i állapot szerint kell jelenteni. A tranzakciókra és a kiigazításokra vonatkozó adatoknak viszont tartalmazniuk kell minden olyan jelentős hatást, amelyre az adatszolgáltatási időszakban kerül sor.”

e) A TLTRO-III B. adatszolgáltatási sablon helyébe a következő B. sablon lép.

„TLTRO-III B. adatszolgáltatási sablon

Adatszolgáltatási időszak: 2018. április 1-jétől 2019. március 31-ig (első referencia-időszak)/ 2019. április 1-jétől 2021. március 31-éig (második referencia-időszak) /opcionálisan: 2020. március 1-jétől 2021. március 31-ig (különleges referencia-időszak)

Nem pénzügyi vállalatoknak és háztartásoknak nyújtott hitelek, kivéve a lakáscélú hiteleket (euróban, ezres nagyságrendben)


  Vissza az oldal tetejére