A jogszabály mai napon ( 2022.05.23. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

Az Európai Unió joganyaga kizárólag az Európai Unió Hivatalos Lapjának elektronikus kiadásában megjelent változatban tekinthető hivatalosnak és hitelesnek. A Jogtár termékcsalád európai jogi dokumentumainak forrása az Európai Unió Kiadóhivatala, valamint a Hivatalos Lap magyar nyelvű változatának elektronikus kiadása. © Európai Unió, 1998-2020, https://eur-lex.europa.eu/

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK 2020. november 12-i (EU) 2020/1735 HATÁROZATA

az azon tagállamok nemzeti központi bankjai monetáris jövedelmének felosztásáról, amelyeknek pénzneme az euro szóló (EU) 2016/2248 határozat módosításáról (EKB/2020/55) * 

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK KORMÁNYZÓTANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai Központi Bank Alapokmányára és különösen annak 32. cikkére,

mivel:

(1) Az (EU) 2020/440 európai központi banki határozat (EKB/2020/17) *  monetáris politikai célok érdekében létrehozza az átmeneti pandémiás vészhelyzeti vásárlási programot (PEPP).

(2) Az Európai Központi Bank (EKB) által az (EU) 2020/188 európai központi banki határozattal (EKB/2020/9) *  létrehozott, a közszektor eszközeinek másodlagos piacon történő megvásárlására irányuló program keretében vásárolt értékpapírokhoz hasonlóan azokat a központi és regionális kormányzatok, helyi önkormányzatok és elismert ügynökségek által kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokat, valamint a közösségi tulajdonban levő nem pénzügyi vállalatok által kibocsátott helyettesítő hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokat is jövedelemtermelőnek kell tekinteni az (EU) 2016/2248 európai központi banki határozatban (EKB/2016/36) *  meghatározott kamatlábon, amelyeket az (EU) 2020/440 határozattal (EKB/2020/17) létrehozott PEPP keretében vásárolnak.

(3) A monetáris jövedelem rendszerén belüli összhang biztosítása érdekében létrejön egy új számításba bevonható eszköz.

(4) A Kormányzótanács 2020. június 24-én úgy határozott, hogy az eurorendszerbeli központi bankok által euroalapú likviditásbővítő konstrukciót kell létrehozni a nem eurorendszerbeli központi bankokkal, az EKB koronavírusbetegség 2019 (Covid19) világjárvány által okozott krízisre válaszul meghozott intézkedéseinek részeként. A nem eurorendszerbeli központi bankokat célzó euroalapú likviditásbővítő műveletekből származó jövedelmet a monetáris jövedelem rendszerének részeként fel kell osztani azon tagállamok nemzeti központi bankjai között, amelyek pénzneme az euro, és a megfelelő egyenlegeket tartalmaznia kell a számításba bevonható eszközök (EU) 2016/2248 (EKB/2016/36) határozatban meghatározott fogalmának.

(5) Ezért az (EU) 2016/2248 határozatot (EKB/2016/36) megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Módosítások

Az (EU) 2016/2248 határozat (EKB/2016/36) a következőképpen módosul:

1. A 3. cikk (1) bekezdése b) pontjának iii. alpontja helyébe a következő szöveg lép:

„iii. az (EU) 2020/188 európai központi banki határozat (EKB/2020/9) *  vagy az (EU) 2020/440 európai központi banki határozat (EKB/2020/17) *  alapján monetáris politikai célokból tartott, központi és regionális kormányzatok, valamint helyi önkormányzatok és elismert ügynökségek által kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, valamint a közösségi tulajdonban levő nem pénzügyi vállalatok által kibocsátott helyettesítő hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok.”

2. A II. melléklet e határozat mellékletével összhangban módosul.

2. cikk

Hatálybalépés

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ezt a határozatot 2020. december 31-étől kell alkalmazni.

Kelt Frankfurt am Mainban, 2020. november 12-én.

az EKB elnöke

Christine LAGARDE

MELLÉKLET

Az (EU) 2016/2248 határozat (EKB/2016/36) II. melléklete a következőképpen módosul:

1. Az A. szakasz a következő 9a. ponttal egészül ki:

„9a. A monetáris politikai célokból tartott értékvesztett értékpapírokon felhalmozódott kamathoz kapcsolódó egyenlegek (a határozat 3. cikke (1) bekezdésének b) pontjában szereplő értékvesztett értékpapírokon felhalmozódott kamat kivételével) (a harmonizált mérleg 11.5. eszköztételének része).”

2. Az A. szakasz a következő 11. ponttal egészül ki:

„11. Azok a nem eurorendszerbeli központi bankokkal szembeni követelések, amelyek likviditásbővítő műveletekhez kapcsolódnak (a harmonizált mérleg 4.1. eszköztételének része vagy a mérlegen kívüli eszközök része).”


  Vissza az oldal tetejére