A jogszabály mai napon ( 2022.05.23. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

Az Európai Unió joganyaga kizárólag az Európai Unió Hivatalos Lapjának elektronikus kiadásában megjelent változatban tekinthető hivatalosnak és hitelesnek. A Jogtár termékcsalád európai jogi dokumentumainak forrása az Európai Unió Kiadóhivatala, valamint a Hivatalos Lap magyar nyelvű változatának elektronikus kiadása. © Európai Unió, 1998-2020, https://eur-lex.europa.eu/

AZ EFTA FELÜGYELETI HATÓSÁG 2020. augusztus 31-i 102/20/COL HATÁROZATA

a közlekedésre vonatkozó szabályozás bizonyos területein egyes bizonyítványok és engedélyek megújításával és meghosszabbításával, valamint egyes időszakos ellenőrzések és továbbképzések elhalasztásával kapcsolatos egyedi és átmeneti intézkedéseknek a Covid19-járványra tekintettel történő megállapításáról szóló (EU) 2020/698 európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikkében meghatározott egyes időszakok meghosszabbításának Norvégia számára való engedélyezéséről [2020/1635] * 

AZ EFTA FELÜGYELETI HATÓSÁG,

tekintettel az EGT-megállapodáshoz annak 1. jegyzőkönyvével hozzáigazított, a közlekedésre vonatkozó szabályozás bizonyos területein egyes bizonyítványok és engedélyek megújításával és meghosszabbításával, valamint egyes időszakos ellenőrzések és továbbképzések elhalasztásával kapcsolatos egyedi és átmeneti intézkedéseknek a Covid19-járványra tekintettel történő megállapításáról szóló, 2020. május 25-i (EU) 2020/698 európai parlamenti és tanácsi rendeletre * , és különösen annak 2. cikkére,

mivel:

A 2003/59/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv *  szerint egyes hivatásos gépjárművezetőknek továbbképzésben kell résztvenniük, és a képzés sikeres elvégzését követően szakmai alkalmassági bizonyítványt (SZAB) szereznek. Ez jelentheti az említett irányelv 10. cikke szerint gépjárművezetői képesítési igazolvány kiállítását, vagy a 95. harmonizált uniós kód feltüntetését a vezetői engedélyen.

Az (EU) 2020/698 rendelet 2. cikkének (1) bekezdése hét hónappal meghosszabbítja a továbbképzésnek a szakmai alkalmassági bizonyítvánnyal rendelkezők általi elvégzésére vonatkozó azon határidőket, amelyek egyébként 2020. február 1. és 2020. augusztus 31. között jártak volna le vagy járnának le. Az említett rendelet 2. cikkének (2) bekezdése ugyanígy meghosszabbítja a feltüntetett 95. harmonizált uniós kód jelölésének érvényességét, a 2. cikk (3) bekezdése pedig meghosszabbítja a megfelelő gépjárművezetői képesítési igazolványok érvényességét.

Amennyiben valamely tagállam úgy ítéli meg, hogy a továbbképzés elvégzése vagy annak tanúsítása, a 95. harmonizált uniós kód feltüntetése vagy a gépjárművezetői képesítési igazolványok megújítása 2020. augusztus 31. után valószínűleg kivitelezhetetlen marad az általa a Covid19-járvány terjedésének megelőzése vagy megfékezése céljából hozott intézkedések miatt, indokolással ellátott kérelmet nyújthat be adott esetben az (EU) 2020/698 rendelet 2. cikkének (1), (2) és (3) bekezdésében meghatározott időszakok meghosszabbításának engedélyezése iránt. Az említett kérelem vonatkozhat a 2020. február 1. és 2020. augusztus 31. közötti időszakra, vagy adott esetben az említett rendelet 2. cikkének (1), (2) és (3) bekezdésében meghatározott hét hónapos időszakokra, vagy mindkettőre.

Amennyiben az (EU) 2020/698 rendelet 2. cikke (5) bekezdésének megfelelően benyújtott kérelem alapján az EFTA Felügyeleti Hatóság megállapítja, hogy az említett bekezdésben meghatározott követelmények teljesülnek, az említett rendelet 2. cikkének (6) bekezdésével összhangban határozatot fogad el, amelyben felhatalmazza az érintett tagállamot, hogy meghosszabbítsa a szóban forgó időszakokat. A meghosszabbítás korlátait azon időszak tükrében kell meghatározni, amely alatt a szóban forgó továbbképzés elvégzése vagy annak tanúsítása, a 95. harmonizált uniós kód feltüntetése vagy a gépjárművezetői képesítési igazolványok megújítása valószínűleg kivitelezhetetlen marad, és az semmiképpen nem haladhatja meg a hat hónapot.

2020. június 15-én kelt levelében *  Norvégia az (EU) 2020/698 rendelet 2. cikkének (1) és (2) bekezdésére hivatkozva a 2. cikk (5) bekezdése szerinti, indokolással ellátott kérelmet nyújtott be az említett rendelet 2. cikke (1) és (2) bekezdésében meghatározott időszak egy hónappal történő meghosszabbításának engedélyezése iránt. Norvégia 2020. augusztus 26-án további információkat *  nyújtott be kérelmének alátámasztására.

A Norvégia által benyújtott információ alapján a továbbképzés elvégzése vagy annak tanúsítása, és a 95. harmonizált uniós kód feltüntetése 2020. szeptember 30-ig valószínűleg kivitelezhetetlen marad az általa a Covid19-járvány terjedésének megelőzése vagy megfékezése céljából hozott intézkedések miatt.

Norvégia általános korlátozó intézkedéseket vezetett be, amelyek magukban foglalták a képzési - beleértve a járművezetők 2003/59/EK irányelvben előírt továbbképzését nyújtó - létesítmények, továbbá a dokumentumok és engedélyek megújításával kapcsolatos közszolgáltatásokat nyújtó intézmények bezárását.

A továbbképzések fokozatosan újraindultak. A Covid19-járvány megfékezéséhez szükséges intézkedések azonban még mindig korlátokat szabnak e létesítményekre. Norvégia előadja, hogy a képzési létesítményeknek meg kell felelniük a közösségi kontaktusok korlátozására vonatkozó nemzeti szabályoknak. Ennek eredményeként csak korlátozott számú vizsgázó tud egyszerre részt venni a képzéseken. A norvég hatóságok által bevezetett említett intézkedések miatt jelentősen megnőtt a szakmai alkalmassági bizonyítvánnyal rendelkezők között azoknak a száma, akik nem tudták elvégezni az előírt továbbképzést.

A Norvégia által az (EU) 2020/698 rendelet 2. cikkének (5) bekezdése szerint benyújtott, indokolással ellátott beadványnak és a benyújtott további információknak az említett rendelet 2. cikkének (6) bekezdése szerinti értékelését követően a Hatóság megállapítja, hogy a továbbképzés elvégzése vagy annak tanúsítása, a 95. harmonizált uniós kód feltüntetése vagy a gépjárművezetői képesítési igazolványok megújítása 2020. augusztus 31. után valószínűleg kivitelezhetetlen marad a Norvégia által a Covid19-járvány terjedésének megelőzése vagy megfékezése céljából hozott intézkedések miatt. Az (EU) 2020/698 rendelet 2. cikkének (5) bekezdésében meghatározott követelmények tehát teljesülnek.

Következésképpen Norvégiát fel kell hatalmazni arra, hogy az (EU) 2020/698 rendelet 2. cikkének (1) és (2) bekezdésében meghatározott, 2020. február 1. és 2020. augusztus 31. közötti időszakokat egy hónappal meghosszabbítsa,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

Norvégia felhatalmazást kap arra, hogy az (EU) 2020/698 rendelet 2. cikke (1) és (2) bekezdésének alkalmazásában a szóban forgó rendelet 2. cikkének (1) bekezdésében meghatározott, 2020. február 1. és 2020. augusztus 31. közötti időszakot egy hónappal meghosszabbítsa.

E határozatnak a Norvég Királyság a címzettje.

Kelt Brüsszelben, 2020. augusztus 31-én.

az EFTA Felügyeleti Hatóság részéről
Bente ANGELL-HANSEN
Elnök
Frank J. BÜCHEL
kollégiumi tag
Högni KRISTJÁNSSON
felelős kollégiumi tag
Carsten ZATSCHLER
ellenjegyző igazgató, Jogi és Végrehajtási Ügyek

  Vissza az oldal tetejére