A jogszabály mai napon ( 2022.07.07. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

Az Európai Unió joganyaga kizárólag az Európai Unió Hivatalos Lapjának elektronikus kiadásában megjelent változatban tekinthető hivatalosnak és hitelesnek. A Jogtár termékcsalád európai jogi dokumentumainak forrása az Európai Unió Kiadóhivatala, valamint a Hivatalos Lap magyar nyelvű változatának elektronikus kiadása. © Európai Unió, 1998-2020, https://eur-lex.europa.eu/

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2020. április 17-i (EU) 2020/547 HATÁROZATA

a rendkívüli tartaléknak a tagállamok számára nyújtandó sürgősségi segély, valamint a COVID-19-járvány kapcsán az uniós polgári védelmi mechanizmus/rescEU további megerősítése céljából 2020-ban történő igénybevételéről * 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló, 2013. december 2-i intézményközi megállapodásra *  és különösen annak 14. pontjára,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

mivel:

(1) Az 1311/2013/EU, Euratom tanácsi rendelet *  13. cikke az Unió bruttó nemzeti jövedelmének legfeljebb 0,03%-át kitevő rendkívüli tartalékot hozott létre.

(2) Az 1311/2013/EU, Euratom rendelet 6. cikkének megfelelően a Bizottság kiszámította a rendkívüli tartalék 2020-ra vonatkozó maximális összegét * .

(3) Annak megvizsgálását követően, hogy milyen egyéb pénzügyi lehetőségek lennének arra, hogy a többéves pénzügyi keret 3. fejezetében (Biztonság és uniós polgárság) a 2020. évi kötelezettségvállalásokra vonatkozó felső értékhatáron belül reagálni lehessen az előre nem látható körülményekre, továbbá miután sor került a kötelezettségvállalásokra vonatkozó összesített tartalék keretében 2020-ra rendelkezésre álló 2 392 402 163 EUR teljes összeg, valamint a Rugalmassági Eszköz keretében 2020-ra rendelkezésre álló 1 094 414188 EUR teljes összeg igénybevételére, a rendkívüli tartalék igénybevétele látszik szükségesnek ahhoz, hogy fedezni lehessen a COVID-19-járványból eredő szükségleteket annak révén, hogy az Európai Unió 2020-as pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetésében a kötelezettségvállalási előirányzatokat a többéves pénzügyi keret 3. fejezetéhez tartozó kötelezettségvállalási előirányzatok felső értékhatárát meghaladó mértékben megemeljük.

(4) A helyzet rendkívüli jellegére tekintettel teljesül az 1311/2013/EU, Euratom rendelet 13. cikkének (1) bekezdésében szereplő azon feltétel, amely szerint a rendkívüli tartalékot végső megoldásként lehet igénybe venni.

(5) Ez a határozat az Európai Unió 2020. évi általános költségvetésére vonatkozó 2. sz. költségvetés-módosítás szerinti finanszírozáshoz kapcsolódik. Az említett költségvetésmódosítással való összhang biztosítása érdekében ez a határozat az elfogadása napjától kezdődően alkalmazandó,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az Európai Unió 2020-as pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetésének céljára igénybe kell venni a rendkívüli tartalékot a többéves pénzügyi keret 3. fejezetének (Biztonság és uniós polgárság) kötelezettségvállalási felső határát meghaladóan, 714558 138 EUR összegű kötelezettségvállalási előirányzat biztosítására.

2. cikk

Az 1. cikkben említett 714 558 138 EUR teljes összeget a többéves pénzügyi keret 5. fejezetének (Igazgatás) 2020-as pénzügyi évre vonatkozó kötelezettségvállalási felső határán belüli mozgástér felhasználásával kell ellentételezni.

3. cikk

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ezt a határozatot 2020. április 17-től kell alkalmazni.

Kelt Brüsszelben, 2020. április 17-én.

az Európai Parlament részéről a Tanács részéről
az elnök az elnök
D. M. SASSOLI G. GRLIC RADMAN

  Vissza az oldal tetejére