A jogszabály mai napon ( 2022.05.25. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

Az Európai Unió joganyaga kizárólag az Európai Unió Hivatalos Lapjának elektronikus kiadásában megjelent változatban tekinthető hivatalosnak és hitelesnek. A Jogtár termékcsalád európai jogi dokumentumainak forrása az Európai Unió Kiadóhivatala, valamint a Hivatalos Lap magyar nyelvű változatának elektronikus kiadása. © Európai Unió, 1998-2020, https://eur-lex.europa.eu/

A TANÁCS 2020. június 30-i (KKBP) 2020/955 HATÁROZATA

az Európai Uniónak a rafahi átkelőhelyen működő határőrizeti segítségnyújtó missziója (EU BAM Rafah) létrehozásáról szóló 2005/889/KKBP együttes fellépés módosításáról * 

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre és különösen annak 42. cikke (4) bekezdésére és 43. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének javaslatára,

mivel:

(1) A Tanács 2005. november 25-én elfogadta a 2005/889/KKBP együttes fellépést * , amely létrehozta az Európai Uniónak a rafahi átkelőhelyen működő határőrizeti segítségnyújtó misszióját (EU BAM Rafah).

(2) A Tanács 2019. június 28-án elfogadta a (KKBP) 2019/1115 határozatot * , amely módosította a 2005/889/KKBP együttes fellépést és 2020. június 30-ig meghosszabbította annak alkalmazását.

(3) A Politikai és Biztonsági Bizottság (PBB) 2020. április 16-án megállapodásra jutott arról, hogy a Covid19- világjárvány miatt az EU BAM Rafah missziót - megtartva annak megbízatását - tizenkét hónappal, 2021. június 30-ig meg kell hosszabbítani, tudatában annak, hogy a missziót stratégiai felülvizsgálatnak kell alávetni, amint a körülmények azt megengedik.

(4) Erre az új egyéves időszakra az EU BAM Rafah számára pénzügyi referenciaösszeget kell biztosítani.

(5) A 2005/889/KKBP együttes fellépést ennek megfelelően módosítani kell.

(6) Az EU BAM Rafah végrehajtására olyan helyzetben kerül sor, amely rosszabbodhat, és amely akadályozhatja az Unió külső tevékenysége tekintetében a Szerződés 21. cikkében meghatározott célkitűzések elérését,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2005/889/KKBP együttes fellépés a következőképpen módosul:

1. a 13. cikk (1) bekezdése a következő albekezdéssel egészül ki:

„Az EU BAM Rafah misszióval kapcsolatos kiadások fedezésére szánt pénzügyi referenciaösszeg a 2020. július 1-jétől 2021. június 30-ig terjedő időszakra 2 180 000,00 EUR.”;

2. a 16. cikk második bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„Ez a határozat 2021. június 30-án hatályát veszti.”

2. cikk

Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

Ezt a határozatot 2020. július 1-jétől kell alkalmazni.

Kelt Brüsszelben, 2020. Június 30-án.

a Tanács részéről

az elnök

A. METELKO-ZGOMBIĆ


  Vissza az oldal tetejére