A jogszabály mai napon ( 2024.06.20. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

1173/2020. (IV. 22.) Korm. határozat

a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a gödi ipari-innovációs fejlesztési terület infrastruktúra-fejlesztéseiről

1. A Kormány

1.1. egyetért a gödi ipari-innovációs fejlesztési területhez kapcsolódó – 1. melléklet szerinti – közlekedési infrastruktúra-fejlesztéssel összefüggő feladatok elvégzésével, valamint a megvalósításukhoz szükséges 7 161 600 000 forint biztosításával;

1.2. felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy a NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság és a Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság útján gondoskodjon az 1.1. alpont szerinti közlekedési infrastruktúra-fejlesztéssel kapcsolatos beruházások előkészítéséről és megvalósításáról;

Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter

Határidő: a forrás rendelkezésre állását követően azonnal

1.3. *  egyetért a gödi ipari-innovációs fejlesztési terület energiaellátáshoz kapcsolódó, a villamos energia átviteli és elosztó hálózati infrastruktúra-fejlesztés keretében a villamosenergia-ellátáshoz kapcsolódó infrastruktúra-fejlesztéssel összefüggő feladatok 2025. december 31-ig történő elvégzésével, valamint a megvalósításukhoz szükséges 49 476 314 000 forint költségvetési forrás biztosításával;

1.4. *  felhívja a pénzügyminisztert, hogy – a technológiai és ipari miniszter bevonásával – az 1.3. alpont szerinti feladatok megvalósítása érdekében gondoskodjon * 

a) a villamos energia elosztó hálózati infrastruktúra-fejlesztési feladatok megvalósításához szükséges 4 000 000 000 forint biztosításáról a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 38. Egyéb feladatok alcím, 7. Állami többletfeladatok jogcímcsoport javára,

b) a villamos energia átviteli hálózati infrastruktúra-fejlesztési feladatok megvalósításához szükséges 6 000 000 000 forint biztosításáról a Kvtv. 1. melléklet XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet, 2. Az NVTNM tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és kiadások cím, 2. Az NVTNM tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások alcím, 1. Az NVTNM tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok tőkeemelése, pótbefizetése jogcímcsoport javára,

Felelős: pénzügyminiszter

innovációért és technológiáért felelős miniszter

nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter

Határidő: azonnal

c) *  a villamos energia elosztó hálózati infrastruktúra-fejlesztési feladatok megvalósításához szükséges 10 835 414 000 forint többletforrás biztosításáról az alábbi ütemezés szerint:

ca) a 2023. évben a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény (a továbbiakban: Kvtv. 2023.) 1. melléklet XVII. Technológiai és Ipari Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 37. Gazdaságfejlesztési feladatok alcím, 3. Térségi fejlesztési feladatok jogcím javára 175 086 500 forint,

cb) a 2024. évi központi költségvetés XVII. Technológiai és Ipari Minisztérium fejezet térségi fejlesztések finanszírozását szolgáló előirányzata javára 5 112 555 000 forint,

cc) a 2025. évi központi költségvetés XVII. Technológiai és Ipari Minisztérium fejezet térségi fejlesztések finanszírozását szolgáló előirányzata javára 5 547 772 500 forint;

Felelős: pénzügyminiszter

technológiai és ipari miniszter

Határidő: a ca) alpont tekintetében a 2023. évi központi költségvetés végrehajtása során, a felmerülés ütemében a cb) és a cc) alpont tekintetében az adott évi központi költségvetés tervezése során

d) *  a gödi ipari-innovációs fejlesztési területhez kapcsolódó infrastruktúra-fejlesztéssel összefüggő igazgatási feladatok elvégzéséhez szükséges 333 000 000 forint többletforrás biztosításáról a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 1. melléklet XLVII. Gazdaságvédelmi Alap fejezet, 2. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 6. Gazdaságvédelmet szolgáló innovációs és technológiai fejezeti kezelésű előirányzatok alcím, 2. Gazdaságfejlesztési feladatok jogcímcsoport, 3. Térségi fejlesztési feladatok jogcím javára;

Felelős: pénzügyminiszter

innovációért és technológiáért felelős miniszter

Határidő: a felmerülés ütemében

e) * 

1.5. *  felhívja a pénzügyminisztert, hogy a technológiai és ipari miniszter bevonásával, az 1.3. alpont szerinti villamos energia átviteli hálózati infrastruktúra-fejlesztési feladat megvalósítása érdekében – a már biztosított 12 500 000 000 forinton felül – gondoskodjon 15 807 900 000 forint többletforrás biztosításáról a következő ütemezés szerint:

a) a Kvtv. 2023. 1. melléklet XVII. Technológiai és Ipari Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 37. Gazdaságfejlesztési feladatok alcím, 3. Térségi fejlesztési feladatok jogcímcsoport javára 7 903 950 000 forint,

b) a 2024. évi központi költségvetés XVII. Technológiai és Ipari Minisztérium fejezet térségi fejlesztések finanszírozását szolgáló előirányzata javára 7 903 950 000 forint;

Felelős: pénzügyminiszter

technológiai és ipari miniszter

Határidő: az a) pont tekintetében a 2023. évi központi költségvetés végrehajtása során, a felmerülés ütemében

a b) pont tekintetében a 2024. évi központi költségvetés tervezése során

1.6. *  egyetért a gödi ipari-innovációs fejlesztési terület energiaellátáshoz kapcsolódó infrastruktúra-fejlesztés keretében a gázellátáshoz kapcsolódó infrastruktúra-fejlesztéssel összefüggő feladatok 2021. december 31-ig történő elvégzésével, valamint a megvalósításukhoz szükséges 415 000 000 forint költségvetési forrás biztosításával;

1.7. *  felhívja a pénzügyminisztert, hogy – az innovációért és technológiáért felelős miniszter bevonásával – az 1.6. alpont szerinti feladat megvalósítása érdekében gondoskodjon 415 000 000 forint biztosításáról a Kvtv. 1. melléklet XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 38. Egyéb feladatok alcím, 7. Állami többletfeladatok jogcímcsoport javára;

Felelős: pénzügyminiszter

innovációért és technológiáért felelős miniszter

Határidő: azonnal

1.8. *  egyetért azzal, hogy az innovációért és technológiáért felelős miniszter az 1.4. alpont a) és c) pontja szerinti villamos energia elosztó hálózati infrastruktúra-fejlesztési feladatok megvalósítása érdekében Pest Megye Önkormányzata helyett az ELMŰ Hálózati Kft.-vel mint kedvezményezettel hozzon létre támogatási jogviszonyt, valamint tegye meg a szükséges intézkedéseket a támogatási jogviszonyok rendezése érdekében; továbbá egyetért azzal, hogy az 1.4. alpont d) pontja szerinti infrastruktúra-fejlesztéssel összefüggő igazgatási, valamint az 1.6. alpont szerinti gázellátáshoz kapcsolódó infrastruktúra-fejlesztéssel összefüggő feladatok megvalósítása érdekében az innovációért és technológiáért felelős miniszter Pest Megye Önkormányzata mint kedvezményezett javára támogatói okiratot bocsásson ki;

Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter

Határidő: a forrás rendelkezésre állását követően azonnal

1.9. *  felhívja a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy az MVM Magyar Villamos Művek Zártkörűen Működő Részvénytársaság jegyzett tőkéjének – az 1.4. alpont b) pontja és az 1.5. alpont szerinti 18 500 000 000 forint összegű – megemelése útján gondoskodjon a MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító Zártkörűen Működő Részvénytársaság tulajdonosi kölcsön formájában történő finanszírozásáról a villamos energia átviteli hálózati infrastruktúra-fejlesztési feladatok megvalósítása érdekében;

Felelős: nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter

Határidő: a forrás rendelkezésre állását követően azonnal

1.9a. *  felhívja a technológiai és ipari minisztert, hogy az 1.5. alpont szerinti többletforrás terhére kössön támogatási szerződést a MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító Zártkörűen Működő Részvénytársasággal 15 800 000 000 forint összegben;

Felelős: technológiai és ipari miniszter

Határidő: azonnal

1.10. *  egyetért a gödi ipari-innovációs fejlesztési területhez kapcsolódó – 2. melléklet szerinti – víziközmű-hálózatokhoz kapcsolódó infrastruktúra-fejlesztéssel összefüggő feladatok elvégzésével, valamint a megvalósításukhoz szükséges 32 251 248 371 forint biztosításával;

1.10a. *  felhívja a pénzügyminisztert, hogy az energiaügyi miniszter bevonásával az 1.10. alpontban foglalt fejlesztések komplex előkészítése, megvalósítása és az ezekkel összefüggő feladatok elvégzése érdekében gondoskodjon az 1.10. alpontban foglalt feladat ellátására szolgáló előirányzat javára

a) a 2020. évben 1 021 910 700 forint,

b) a 2021. évben 12 148 726 805 forint,

c) a 2022. évben 6 385 331 070 forint,

d) a 2023. évben 7 638 886 843 forint,

e) a 2024. évben 5 056 392 953 forint

forrás biztosításáról;

Felelős: pénzügyminiszter

energiaügyi miniszter

Határidő: az a)–c) pont tekintetében azonnal

a d) pont tekintetében a felmerülés ütemében

az e) pont tekintetében a 2024. évi központi költségvetés végrehajtása során, a felmerülés ütemében

1.11. * 

1.11a. * 

1.12. *  egyetért azzal, hogy az 1.10. alpont szerinti feladat megvalósítása érdekében az innovációért és technológiáért felelős miniszter támogatási szerződést kössön a DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársasággal (a továbbiakban: DMRV Zrt.) és az NFP Nonprofit Kft.-vel mint Kedvezményezettekkel;

Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter

nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter

Határidő: a forrás rendelkezésre állását követően azonnal

1.13. * 

1.14. *  felhívja a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság útján intézkedjen a víziközmű hálózatokhoz kapcsolódó infrastruktúra-fejlesztés keretében megvalósuló vagyonnövekmények állami tulajdonba kerülése és a DMRV Zrt. részére történő vagyonkezelésbe adása érdekében.

Felelős: nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter

Határidő: a beruházás befejezését követően azonnal

2. Az ecseri és gödöllői fejlesztési terület kialakításával összefüggő infrastruktúra-fejlesztésekről szóló 1112/2020. (III. 20.) Korm. határozat (a továbbiakban: Korm. határozat) 6. pontjában a „2022.” szövegrész helyébe a „2021.” szöveg lép.

3. A Kormány visszavonja a Korm. határozat 3–5. és 7. pontját.

1. melléklet az 1173/2020. (IV. 22.) Korm. határozathoz

Közlekedési infrastruktúra-fejlesztéssel összefüggő feladatok

Sorszám Projekt
1. Az M2-es autóút 26+692 km szelvényben új félcsomópont megvalósítása [új gödi csomópont]
2. Új felüljáró építése az M2-es autóút felett [új felüljáró]
3. Az M2-es autóút meglévő gödi csomópontja és az iparterület közötti közvetlen útkapcsolat kialakítása
[északi út]
4.a Új közúti kapcsolat létesítése az új gödi csomópont és Göd város településközpontja között, kerékpáros
kapcsolatok kialakításával [déli út]
4.b A déli út és a 2113. jelű összekötő út között új útkapcsolat kialakítása [második feltáró út]
4.c A déli út és az iparterület közötti útkapcsolat kialakítása [nyugati út]

2. melléklet az 1173/2020. (IV. 22.) Korm. határozathoz * 

Víziközmű-hálózatokhoz kapcsolódó infrastruktúra-fejlesztéssel összefüggő feladatok

Sor-
szám
Projekt
1. Vác Déli-Forte vízbázis területén található ivóvíztermelő kutak és a kutakat összekötő vezeték rekonstrukciója
2. Vác Déli-Forte vízbázis területén létrehozandó vízkivételi mű és egy Ultraszűrő rendszert tartalmazó vízkezelő technológia kialakítása
3. Vác Déli-Forte vízbázis és a gödi ipari-innovációs fejlesztési terület közötti vízvezetékek építése
4. A gödi ipari-innovációs fejlesztési területen keletkező kommunális és ipari szennyvizek teljes körű tisztítása
5. A gödi ipari-innovációs fejlesztési terület és a váci szennyvíztelep közötti szennyvízvezeték építése