A jogszabály mai napon ( 2023.12.08. ) hatályos állapota. Váltás a jogszabály következő időállapotára (2024.I.1. -)
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

2005/2020. (XII. 24.) Korm. határozat

a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő, valamint fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról, kötelezettségvállalás engedélyezéséről, továbbá a 2021. évi központi költségvetés végrehajtása érdekében szükséges intézkedésekről és egyes kormányhatározatok módosításáról

1. A Kormány

a) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva elrendeli a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet

aa) IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet címrendjének

aaa) a 43. Egyes önkormányzati feladatok ellátásának támogatása címmel és az 1. mellékletben meghatározott alcímekkel,

aab) a 48. Települési önkormányzatok fejlesztési, működési feladatainak, kiemelt fejlesztési igényeinek támogatása címmel és a 2. mellékletben meghatározott alcímekkel,

aac) a 49. Egyes települési önkormányzatok kötelező feladatainak támogatása címmel és a 3. mellékletben meghatározott alcímekkel,

aad) az 51. Pátyod Község Önkormányzata sporttelep fejlesztésének támogatása címmel,

aae) az 52. Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata feladatainak támogatása II. címmel,

aaf) az 53. Egyes települési önkormányzatok kötelező feladatainak és fejlesztéseinek támogatása címmel és a 4. mellékletben meghatározott alcímekkel,

ab) XLV. Kiemelt kormányzati magasépítési beruházások fejezet, 1. Egyedi magasépítési beruházások címnek a 38. Groupama Aréna korszerűsítésének megvalósítása alcímmel

történő kiegészítését;

Felelős: pénzügyminiszter

belügyminiszter

Határidő: azonnal

b) az Áht. 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a

ba) 7. melléklet szerint 290 533 148 877 forint,

bb) 8. melléklet szerint 419 929 367 042 forint,

bc) 9. melléklet szerint 3 084 200 000 forint

egyszeri átcsoportosítását rendeli el a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XLVII. Gazdaságvédelmi Alap fejezet, 1. Gazdaságvédelmi programok cím (a továbbiakban: GVP előirányzat) terhére;

Felelős: pénzügyminiszter

Határidő: azonnal

c) a Kvtv. 79. §-ában biztosított jogkörében eljárva jóváhagyja a GVP előirányzatnak a b) alpont szerinti átcsoportosítás alapján az eredeti előirányzaton felül – az eddig jóváhagyott összegen túl további – 713 546 715 919 forinttal történő túlteljesülését;

d) az Áht. 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a

da) 7. melléklet szerint 33 446 439 111 forint,

db) 10. melléklet szerint 5 660 195 000 forint,

dc) 9. melléklet szerint 1 789 602 000 forint

egyszeri átcsoportosítását rendeli el;

Felelős: pénzügyminiszter

érintett miniszterek

Határidő: azonnal

e) *  az Áht. 21. § (1) bekezdésében és 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a

ea) 7. melléklet szerint 10 450 000 000 forint,

eb) 11. melléklet szerint 2 355 761 710 forint,

ec) 12. melléklet szerint 3 913 561 000 forint

egyszeri átcsoportosítását rendeli el elszámolási, a fel nem használt rész tekintetében visszatérítési kötelezettséggel a Kvtv. 1. melléklet XXII. Miniszterelnöki Kormányiroda fejezet, 21. Központi kezelésű előirányzatok cím, 4. Központi tartalékok alcím, 1. Rendkívüli kormányzati intézkedések jogcímcsoport terhére;

Az átcsoportosítás tekintetében

Felelős: pénzügyminiszter

Határidő: azonnal

Az elszámolás és a visszatérítési kötelezettség tekintetében

Felelős: érintett miniszterek

Határidő: 2022. december 31.

f) az Áht. 33. § (2) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 153. §-ában biztosított jogkörében eljárva 3 120 000 000 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el a Kvtv. 1. melléklet XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet, 43. Központi Maradványelszámolási Alap cím terhére, a 7. melléklet szerint;

Felelős: pénzügyminiszter

Határidő: azonnal

g) az Áht. 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 159 005 391 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el, a 13. melléklet szerint;

Felelős: pénzügyminiszter

érintett miniszterek

Határidő: azonnal

h) az Áht. 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva – a helyi önkormányzatok támogatása érdekében – elrendeli az a) alpont aa) pont aaa) alpontja szerinti cím 1. melléklet szerinti alcímei javára összesen 19 785 933 000 forint egyszeri átcsoportosítását a Kvtv. 1. melléklet XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet, 29. Lakástámogatások cím, 1. Egyéb lakástámogatások alcím terhére, a 14. melléklet szerint;

Felelős: pénzügyminiszter

belügyminiszter

Határidő: azonnal

i) egyetért azzal, hogy a belügyminiszter a h) alpont szerint átcsoportosított előirányzat terhére, az 1. mellékletben meghatározott támogatási célokra, külön pályázat és kérelem benyújtása nélkül, vissza nem térítendő egyedi támogatást nyújtson az érintett önkormányzatok részére támogatási előlegként, a támogatás felhasználásának és elszámolásának részletes feltételeit meghatározó támogatói okirat alapján;

j) egyetért azzal, hogy a belügyminiszter az i) alpont szerinti egyedi költségvetési támogatást a támogatói okirat kiadását követően folyósítsa a kedvezményezett települési önkormányzatok számára;

k) az Áht. 36. § (4c) bekezdés a) pontjában biztosított jogkörében eljárva a központi költségvetés XLVII. Gazdaságvédelmi Alap fejezet, 2. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 5. Gazdaságvédelmet szolgáló pénzügyi fejezeti kezelésű előirányzatok alcím, 2. Területfejlesztési feladatok jogcímcsoport kiadási előirányzata terhére vállalható kötelezettségek mértékét a 2021. évre 16 369 600 000 forint összegben állapítja meg;

l) a Kvtv. 5. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva jóváhagyja a Kvtv. 1. melléklet XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet, 1. Az MNV Zrt. rábízott vagyonával kapcsolatos bevételek és kiadások cím, 2. Az MNV Zrt. rábízott vagyonával kapcsolatos kiadások alcím,

la) 1. Ingatlanokkal és ingóságokkal kapcsolatos kiadások jogcímcsoport, 9. A Nemzeti Eszközkezelő Program keretében megszerzett ingatlanok fenntartása jogcím, valamint

lb) 2. Társaságokkal kapcsolatos kiadások jogcímcsoport, 6. A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. működésének támogatása és tevékenységével kapcsolatos egyéb kiadások jogcím kiadási előirányzatának 1 000 000 000 – 1 000 000 000 forinttal történő növelését;

m) egyetért azzal, hogy a belügyminiszter a b) alpont ba) pontja alapján a Kvtv. 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 51. Pátyod Község Önkormányzata sporttelep fejlesztésének támogatása cím javára átcsoportosított 125 000 000 forint előirányzat terhére a kötelező önkormányzati feladatok ellátása érdekében, külön pályázat és kérelem benyújtása nélkül, vissza nem térítendő egyedi támogatást nyújtson Pátyod Község Önkormányzata részére támogatási előlegként, a támogatás felhasználásának és elszámolásának részletes feltételeit meghatározó támogatói okirat alapján;

n) egyetért azzal, hogy a belügyminiszter a d) alpont da) pontja alapján a Kvtv. 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 52. Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata feladatainak támogatása II. cím javára átcsoportosított 600 000 000 forint előirányzat terhére a kötelező önkormányzati feladatok ellátása érdekében, külön pályázat és kérelem benyújtása nélkül, vissza nem térítendő egyedi támogatást nyújtson Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata részére támogatási előlegként, a támogatás felhasználásának és elszámolásának részletes feltételeit meghatározó támogatói okirat alapján;

o) egyetért azzal, hogy a belügyminiszter az m) és n) alpont szerinti költségvetési támogatást a támogatói okirat kiadását követően folyósítsa Pátyod Község Önkormányzata, valamint Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata számára;

p) egyetért azzal, hogy a belügyminiszter a b) alpont ba) pontja alapján a Kvtv. 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 53. Egyes települési önkormányzatok kötelező feladatainak és fejlesztéseinek támogatása cím, 2. Levelek Nagyközség Önkormányzata óvoda beruházásának támogatása alcím javára átcsoportosított 55 732 927 forint előirányzat terhére, külön pályázat és kérelem benyújtása nélkül, vissza nem térítendő egyedi támogatást nyújtson Levelek Nagyközség Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) részére támogatási előlegként a támogatás felhasználásának és elszámolásának részletes feltételeit meghatározó támogatói okirat alapján azzal, hogy a támogatói okiratban rögzítse, amennyiben az Önkormányzat az óvoda beruházással kapcsolatos kintlévőséget behajtja, az azzal azonos összegű támogatást köteles visszafizetni a központi költségvetés javára;

q) egyetért azzal, hogy a belügyminiszter a b) alpont bc) pontja és a d) alpont dc) pontja szerint átcsoportosított előirányzat terhére, a 2. mellékletben meghatározott támogatási célokra, külön pályázat és kérelem benyújtása nélkül vissza nem térítendő egyedi támogatást nyújtson az érintett önkormányzatok részére támogatási előlegként, a támogatás felhasználásának és elszámolásának részletes feltételeit meghatározó támogatói okirat alapján;

r) egyetért azzal, hogy a belügyminiszter az q) alpont szerinti egyedi költségvetési támogatást a támogatói okirat kiadását követően folyósítsa a 2. melléklet szerinti kedvezményezett települési önkormányzatok számára;

s) egyetért azzal, hogy a belügyminiszter az e) alpont ec) pontja szerint átcsoportosított forrás terhére, a 3. mellékletben meghatározott támogatási célokra, külön pályázat és kérelem benyújtása nélkül vissza nem térítendő egyedi támogatást nyújtson az érintett települési önkormányzatok részére támogatási előlegként, a támogatás felhasználásának és elszámolásának részletes feltételeit meghatározó támogatói okirat alapján;

t) egyetért azzal, hogy a belügyminiszter az s) alpont szerinti egyedi költségvetési támogatást a támogatói okirat kiadását követően folyósítsa a kedvezményezett települési önkormányzatok számára;

u) felhívja az érintett minisztereket, hogy gondoskodjanak a 15. mellékletben foglalt táblázat H–N oszlopában meghatározott fejezeti kezelésű előirányzatok 2020. évi éves költségvetési beszámolóban jóváhagyott maradványainak – az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 150. § (3) és (4) bekezdése szerinti időponttal – a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv1.) 1. melléklete szerinti címrendnek és a 15. mellékletben foglalt táblázat A–G oszlopában meghatározottaknak megfelelő fejezeten belüli átvezetéséről és előirányzatosításáról;

Felelős: érintett miniszterek

Határidő: legkésőbb a 2020. évi éves költségvetési beszámolónak a Magyar Államkincstár által történő elfogadását követő 3. munkanapig

v) egyetért azzal, hogy a 16. mellékletben foglalt táblázat H–N oszlopában meghatározott előirányzatok maradványai a 16. melléklet A–G oszlopában meghatározott előirányzatokon kerüljenek előirányzatosításra;

w) felhívja az érintett minisztereket, hogy gondoskodjanak a v) alpont szerinti előirányzatosítás végrehajtásáról;

Felelős: érintett miniszterek

Határidő: legkésőbb a 2020. évi éves költségvetési beszámolónak a Magyar Államkincstár által történő elfogadását követő 3. munkanapig

x) felhívja a pénzügyminisztert, hogy a Magyar Államkincstár útján intézkedjen a 16. mellékletben meghatározott fejezeti kezelésű előirányzatok 2021. január 1-jei nyitó pénzkészletének a Kvtv1. 1. melléklet XLVII. Gazdaságvédelmi Alap fejezetbe történő átvezetéséről a fejezetet irányító szervek vezetőjének teljesített adatszolgáltatása alapján;

Felelős: átvezetésre: pénzügyminiszter

adatszolgáltatásra: érintett miniszterek

Határidő: átvezetésre: 2021. február 17.

adatszolgáltatásra: 2021. február 12.

y) a Kvtv. 11. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva elrendeli a 2020. évi Kvtv. 1. melléklet LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. Egészségbiztosítási ellátások kiadásai cím, 3. Természetbeni ellátások alcím, 1. Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoport 13. Célelőirányzatok jogcím előirányzatának 44 472 900 000 forinttal történő megemelését, a 17. melléklet szerint;

Felelős: pénzügyminiszter

emberi erőforrások minisztere

Határidő: azonnal

z) a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény (a továbbiakban: 2021. évi Kvtv.) 12. § (1) bekezdés b) pontjában biztosított jogkörében eljárva elrendeli a 2021. évi Kvtv. 1. melléklet LXXII. Egészségbiztosítási és Járvány Elleni Védekezési Alap fejezet, 1. Egészségbiztosítási Alap cím, 2. Egészségbiztosítási ellátások kiadásai alcím, 7. Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoport, 12. Gyógyító-megelőző ellátás céltartalék jogcím terhére 506 400 000 forint egyszeri átcsoportosítását a 2021. évi Kvtv. 1. melléklet LXXII. Egészségbiztosítási és Járvány Elleni Védekezési Alap fejezet, 1. Egészségbiztosítási Alap cím, 2. Egészségbiztosítási ellátások kiadásai alcím, 7. Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoport, 8. Mentés jogcím javára, a 18. melléklet szerint.

Felelős: pénzügyminiszter

emberi erőforrások minisztere

Határidő: 2021. január 1-jét követően azonnal

2. Az egyes civil és egyéb szervezetek támogatása forrásszükségletének biztosításáról szóló 1812/2016. (XII. 20.) Korm. határozat 1. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.

3. Az „Eger megyei jogú város vasútállomás intermodális átszállókapcsolatainak fejlesztése és P+R parkolók kialakítása” című projekt előkészítéséhez szükséges forrás biztosításáról szóló 1482/2018. (X. 5.) Korm. határozat (a továbbiakban: Határozat1.)

a) 2. pontjában a „2020. december 31-ig” szövegrész helyébe a „2021. december 31-ig” szöveg,

b) 4. pontjában az „a 6. pont a) alpontja szerinti jelentés tudomásulvételét követő 15 napon belül” szövegrész helyébe a „2022. március 15.” szöveg,

c) 6. pont b) alpontjában a „2021. január 30.” szövegrész helyébe a „2022. május 15.” szöveg

lép.

4. A Kormány visszavonja a Határozat1. 6. pont a) alpontját.

5. A települési önkormányzatok 2019. évi feladatainak támogatásáról szóló 1004/2019. (I. 18.) Korm. határozat 1. mellékletében foglalt táblázat „Támogatási cél” oszlopának 34. sorában a „bölcsődei eszközök beszerzésének támogatása” szövegrész helyébe a „sportfejlesztés” szöveg lép.

6. A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból és a Központi Maradvány-elszámolási Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben meghatározott befizetési kötelezettség egy részének elengedéséről, a központi költségvetést érintő címrendi módosításról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1057/2019. (II. 22.) Korm. határozat 1. pont f) alpontjában a „2020. március 31.,” szövegrész helyébe a „2020. március 31., a Határon túli felsőoktatási feladatok fejezeti kezelésű előirányzat javára biztosított 788 500 000 forint tekintetében 2021. január 31.” szöveg lép.

7. A települési önkormányzatok támogatásáról és egyes települési önkormányzatok támogatását érintő kormányhatározatok módosításáról szóló 1059/2019. (II. 22.) Korm. határozat 2. pont c) alpontjában az „Üllés Nagyközség Önkormányzata részére temető fejlesztésére” szövegrész helyébe az „Üllés Nagyközség Önkormányzata részére temető és belterületi kerékpárút fejlesztésére” szöveg lép.

8. A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Központi Maradványelszámolási Alapból történő és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, a központi költségvetés címrendjének módosításáról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1104/2019. (III. 8.) Korm. határozat 1. pont a) alpontjában a „2021. február 15.” szövegrész helyébe a „2021. február 15., a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség cím javára biztosított 163 500 000 forint tekintetében 2020. december 31.” szöveg lép.

9. A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, az Országvédelmi Alapból, a Központi Maradványelszámolási Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról, fejezetek közötti átcsoportosításról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1244/2019. (IV. 30.) Korm. határozat (a továbbiakban: Határozat2.) 1. pont a) alpontjában az „az Agrárkutatás támogatása előirányzat javára biztosított 974 464 000 forint és a Versenysport és olimpiai felkészülés szakmai támogatása előirányzat javára biztosított 100 000 000 forint tekintetében 2020. június 30., a Sport népszerűsítésével összefüggő kiadások jogcímcsoport javára biztosított 17 250 000 forint tekintetében 2020. december 31.” szövegrész helyébe az „a Versenysport és olimpiai felkészülés szakmai támogatása előirányzat javára biztosított 100 000 000 forint tekintetében 2020. június 30., a Sport népszerűsítésével összefüggő kiadások jogcímcsoport javára biztosított 17 250 000 forint tekintetében 2020. december 31., az Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezet javára biztosított források tekintetében 2021. június 30., az Agrárkutatás támogatása előirányzat javára biztosított 974 464 000 forint tekintetében 2021. december 31.” szöveg lép.

10. A Határozat2. 1. pont b) alpontjában a „2020. december 31.” szövegrész helyébe a „2020. december 31., a Közúthálózat felújítása jogcímcsoport javára biztosított 28 337 350 000 forint tekintetében 2021. június 30.” szöveg lép.

11. Az egyes települési önkormányzatok fejlesztési feladatainak támogatásáról szóló 1349/2020. (VI. 30.) szóló Korm. határozat 1. mellékletében foglalt táblázat „Támogatási cél” oszlopának 5. sorában az „út, járda és parkoló építése, felújítása” szövegrész helyébe az „út, járda és parkoló építése, felújítása, szabadidős tevékenységhez kapcsolódó fejlesztések” szöveg lép.

12. A települési önkormányzatok fejlesztési és működési támogatásáról szóló 1551/2019. (IX. 26.) Korm. határozat 1. mellékletében foglalt táblázat „Támogatási cél” oszlopának 7. sorában a „kultúrház épületének helyreállítása” szövegrész helyébe a „kultúrház épületének bontása, új kultúrház kialakítása” szöveg lép.

13. A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból és a Központi Maradványelszámolási Alapból történő, illetve fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1591/2019. (X. 16.) Korm. határozat 1. pont a) alpontjában a „2022. március 31.” szövegrész helyébe a „2022. március 31., Az építőipari ágazat technológiai korszerűsítésére, hatékonyságának növelésére irányuló támogatás jogcím javára biztosított 3 000 000 000 forint tekintetében 2021. június 30.” szöveg lép.

14. A koronavírus világjárvány kulturális, művészeti szférát érintő hatásának enyhítéséről szóló 1290/2020. (VI. 5.) Korm. határozat 1. melléklete a 6. melléklet szerint módosul.

15. Az Európa Tanács Miniszteri Bizottságának 2021. május–november közötti magyar elnökségét előkészítő feladatokról szóló 1616/2020. (X. 1.) Korm. határozat (a továbbiakban: Határozat3.)

a) 4. pont c) alpontjában a „100 153 000” szövegrész helyébe a „195 153 000” szöveg,

b) 4. pont h) alpontjában a „217 631 000” szövegrész helyébe a „122 631 000” szöveg

lép.

16. A Határozat3. 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Kormány)

„5. felhívja az ET/MB magyar elnökség tevékenysége és prioritásai alapján érintett minisztereket, hogy a 3–4. pontban megjelölt források minisztériumok közötti elosztását figyelembe véve az elnökségi programra vonatkozó részletes terveket, a tervezett rendezvények koncepcióit és az ezek megvalósításához szükséges igényeket dolgozzák ki;

Felelős: külgazdasági és külügyminiszter

a miniszterelnök általános helyettese

Miniszterelnökséget vezető miniszter

igazságügyi miniszter

belügyminiszter

agrárminiszter

emberi erőforrások minisztere

innovációért és technológiáért felelős miniszter

családokért felelős tárca nélküli miniszter

Határidő: azonnal”

17. A Kormány egyetért azzal, hogy a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Beruházás Előkészítési Alapból, a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból történő és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1176/2020. (IV. 23.) Korm. határozat 1. melléklete szerint – az egyszeri előirányzat-átcsoportosítás összesen összegének változatlanul hagyása mellett – a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 3. Nemzeti Sportközpontok cím javára átcsoportosított 1 200 000 000 forintból 49 932 847 forint a XV. Pénzügyminisztérium fejezet, 5. Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság címen a K3. Dologi kiadások kiemelt előirányzaton kerüljön felhasználásra.

1. melléklet a 2005/2020. (XII. 24.) Korm. határozathoz

Al-
cím-
szám

Alcím név
Támogatási
összeg
(forint)

Támogatási cél
1. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata feladatainak támogatása 1 380 000 000 önkormányzati feladatok ellátása részben pénzeszközátadással
2. Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata feladatainak támogatása 1 380 000 000 önkormányzati feladatok ellátása érdekében pénzeszközátadás, támogatásnyújtás
3. *  Esztergom Város Önkormányzata parkolási feladatainak támogatása 435 982 000 önkormányzati utak építése, felújítása kapcsolódó közműfejlesztésekkel
4. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata feladatainak támogatása 600 000 000 egri vár fejlesztése
5. Egyek Nagyközség Önkormányzata gazdaságfejlesztési feladatainak támogatása 40 075 000 földvédelmi járulék megfizetése
6. Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata közlekedésfejlesztési feladatainak támogatása 81 000 000 önkormányzati közforgalmú utak fejlesztése, rekonstrukciója
7. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata feladatainak támogatása 1 380 000 000 önkormányzati feladatok ellátása érdekében támogatásnyújtás
8. Ipolyvece Község Önkormányzata köznevelési feladatainak támogatása 6 000 000 óvoda épületéhez tűzivíz tározó kialakítása
9. Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata feladatainak támogatása 1 380 000 000 önkormányzati feladatok ellátása érdekében pénzeszközátadás, támogatásnyújtás
10. Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata feladatainak támogatása 1 380 000 000 önkormányzati feladatok ellátása részben támogatás nyújtásával
11. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata feladatainak támogatása 700 000 000 önkormányzati feladat ellátás érdekében támogatás nyújtás (Miskolctapolcai Fürdő üzemeltetése)
12. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata feladatainak támogatása 820 000 000 önkormányzati feladatok ellátása részben támogatás nyújtásával
13. Nemesvita Község Önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatása 25 000 000 közösségi tér kialakítása, településüzemeltetéshez szükséges eszközök beszerzése, temető infrastrukturális fejlesztése
14. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata feladatainak támogatása 1 380 000 000 önkormányzati feladatok ellátása biztosítása részben támogatás nyújtásával
15. Ófalu Község Önkormányzata ivóvízellátással kapcsolatos feladatainak támogatása 67 000 000 ivóvízellátást biztosító kút fúrása
16. Pilisszentkereszt Község Önkormányzata közterület fejlesztési feladatainak támogatása 5 000 000 játszótér kialakítása
17. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata feladatainak támogatása 400 000 000 városüzemeltetési és fejlesztési feladatok támogatása
18. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata feladatainak támogatása 1 380 000 000 önkormányzati feladatok ellátása, önkormányzati feladatok megvalósítása érdekében részben pénzeszközátadás, részben támogatásnyújtás
19. Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata feladatainak támogatása 1 380 000 000 önkormányzati feladatok ellátása, önkormányzati feladatok megvalósítása érdekében részben pénzeszközátadás, részben támogatásnyújtás
20. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata feladatainak támogatása 1 000 000 000 önkormányzati feladatok ellátása, önkormányzati feladatok megvalósítása érdekében részben pénzeszközátadás, részben támogatásnyújtás
21. Szikszó Város Önkormányzata közlekedésfejlesztési feladatainak támogatása 50 000 000 gyalog- és kerékpárút kialakítása
22. Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata feladatainak támogatása 1 380 000 000 ingatlanvásárlás, önkormányzati feladatok ellátása részben támogatás nyújtásával
23. Vatta Község Önkormányzata kulturális feladatainak támogatása 300 000 000 önkormányzati tulajdonú épület közösségi célú felújítása
24. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata feladatainak támogatása 1 380 000 000 önkormányzati feladatok ellátása érdekében pénzeszközátadás
25. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata feladatainak támogatása 1 380 000 000 önkormányzati feladatok ellátása, önkormányzati feladatok megvalósítása érdekében részben pénzeszközátadás, részben támogatásnyújtás
26. Zsana Község Önkormányzata ivóvízellátással kapcsolatos feladatainak támogatása 75 876 000 ivóvízellátást biztosító kút fúrása

2. melléklet a 2005/2020. (XII. 24.) Korm. határozathoz

Al-
cím-
szám

Alcím név
Támogatási
összeg
(forint)

Támogatási cél
1. Albertirsa Város Önkormányzata gyermekvédelmi feladatainak támogatása 70 000 000 bölcsődei férőhelybővítés
2. Bábolna Város Önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatása 250 000 000 tartozás rendezése
3. Budakeszi Város Önkormányzata közlekedési feladatainak támogatása 200 000 000 kerékpárút kialakítása
4. Budapest XVI. Kerület Önkormányzata szociális feladatainak támogatása 106 000 000 új szociális otthon előkészítési feladatai
5. Farkasgyepű Község Önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatása 6 200 000 járdafelújítás
6. Körmend Város Önkormányzata működési feladatainak támogatása 80 000 000 tartozás rendezése
7. Liszó Község Önkormányzata árvízvédelmi feladatainak támogatása 226 992 000 árvízcsúcs-csökkentő tározó, fenékleürítő és vészárapasztó műtárgyak helyreállítása, mederelfajulások helyreállítása
8. Litér Község Önkormányzata településüzemeltetési feladatainak támogatása 15 000 000 munkagépbeszerzés
9. Lovas Község Önkormányzata közlekedésfejlesztési feladatainak támogatása 15 000 000 útfelújítás
10. Ócsa Város Önkormányzata köznevelési feladatainak támogatása 60 000 000 iskola épületén tetőszerkezet és homlokzati faelemek cseréje
11. Ősi Község Önkormányzata többfunkciós épület-felújításának támogatása 70 000 000 gyermekek ellátását biztosító épületegyüttes tetőcseréje
12. Rákóczifalva Város Önkormányzata közlekedésfejlesztési feladatainak támogatása 300 000 000 úthálózat felújítása
13. Sátoraljaújhely Város Önkormányzata feladatainak támogatása 275 000 000 önkormányzati feladatok ellátása, tartozás rendezése
14. Segesd Község Önkormányzata ivóvíz-ellátási feladatainak támogatása 33 000 000 új ivóvízkút létesítése
15. Somogycsicsó Község Önkormányzata közműfejlesztési feladatainak támogatása 26 800 000 szennyvízhálózat fejlesztése
16. Súr Község Önkormányzata településfejlesztési feladatainak támogatása 12 700 000 ingatlanvásárlás
17. Surd Község Önkormányzata árvízvédelmi feladatainak támogatása 42 765 000 parktó fenékleürítő és vészárapasztó műtárgyak helyreállítása, mederelfajulások helyreállítása
18. Szentbalázs Község Önkormányzata működési feladatainak támogatása 6 500 000 jogerős bírósági ítélet alapján fennálló fizetési kötelezettség
19. Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata közlekedésfejlesztési feladatainak támogatása 2 700 000 000 út- és járdafelújítás, parkoló-kialakítás, közmű rekonstrukció, hídfelújítás
20. Tárkány Község Önkormányzata infrastrukturális fejlesztéseinek támogatása 45 000 000 Vasdinnye-Szőlőhegy településrész infrastrukturális fejlesztése
21. Tiszajenő Község Önkormányzata közlekedésfejlesztési feladatainak támogatása 84 200 000 temetőhöz vezető út felújítása
22. Várpalota Város Önkormányzata kulturális feladatainak támogatása 100 000 000 közművelődési és rendezvényközpont kialakításának előkészítése
23. Vasad Község Önkormányzata feladatainak támogatása 30 000 000 önkormányzati feladatok ellátása, fejlesztések megvalósítása
24. Zalamerenye Község Önkormányzata árvízvédelmi feladatainak támogatása 118 645 000 árvízcsúcs-csökkentő tározó, fenékleürítő és vészárapasztó műtárgyak helyreállítása, mederelfajulások helyreállítása

3. melléklet a 2005/2020. (XII. 24.) Korm. határozathoz

Al-
cím
száma

Alcímnév
Támogatási
összeg
(forint)

Támogatási cél
1. Baja Város Önkormányzata kötelező feladatainak támogatása 33 804 000 kötelező önkormányzati feladat biztosítása érdekében pénzeszközátadás
2. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata kötelező feladatainak támogatása 602 860 000 kötelező önkormányzati feladat biztosítása érdekében pénzeszközátadás
3. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata kötelező feladatainak támogatása 211 664 000 kötelező önkormányzati feladat biztosítása érdekében pénzeszközátadás
4. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata kötelező feladatainak támogatása 148 276 000 kötelező önkormányzati feladat biztosítása érdekében pénzeszközátadás
5. Gyula Város Önkormányzata kötelező feladatainak támogatása 135 466 000 kötelező önkormányzati feladat biztosítása érdekében pénzeszközátadás
6. Hajdúböszörmény Város Önkormányzata kötelező feladatainak támogatása 2 430 000 kötelező önkormányzati feladat biztosítása érdekében pénzeszközátadás
7. Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata kötelező feladatainak támogatása 140 010 000 kötelező önkormányzati feladat biztosítása érdekében pénzeszközátadás
8. Kiskunhalas Város Önkormányzata kötelező feladatainak támogatása 161 034 000 kötelező önkormányzati feladat biztosítása érdekében pénzeszközátadás
9. Komló Város Önkormányzata kötelező feladatainak támogatása 156 492 000 kötelező önkormányzati feladat biztosítása érdekében pénzeszközátadás
10. Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata kötelező feladatainak támogatása 14 082 000 kötelező önkormányzati feladat biztosítása érdekében pénzeszközátadás
11. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata kötelező feladatainak támogatása 251 797 000 kötelező önkormányzati feladat biztosítása érdekében pénzeszközátadás
12. Paks Város Önkormányzata kötelező feladatainak támogatása 240 712 000 kötelező önkormányzati feladat biztosítása érdekében pénzeszközátadás
13. Pápa Város Önkormányzata kötelező feladatainak támogatása 9 099 000 kötelező önkormányzati feladat biztosítása érdekében pénzeszközátadás
14. Ráckeve Város Önkormányzata kötelező feladatainak támogatása 226 067 000 kötelező önkormányzati feladat biztosítása érdekében pénzeszközátadás
15. Sátoraljaújhely Város Önkormányzata kötelező feladatainak támogatása 194 059 000 kötelező önkormányzati feladat biztosítása érdekében pénzeszközátadás
16. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata kötelező feladatainak támogatása 43 124 000 kötelező önkormányzati feladat biztosítása érdekében pénzeszközátadás
17. Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata kötelező feladatainak támogatása 615 059 000 kötelező önkormányzati feladat biztosítása érdekében pénzeszközátadás
18. Tokaj Város Önkormányzata kötelező feladatainak támogatása 358 819 000 kötelező önkormányzati feladat biztosítása érdekében pénzeszközátadás
19. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata kötelező feladatainak támogatása II. 140 058 000 kötelező önkormányzati feladat biztosítása érdekében pénzeszközátadás
20. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata kötelező feladatainak támogatása 228 649 000 kötelező önkormányzati feladat biztosítása érdekében pénzeszközátadás

4. melléklet a 2005/2020. (XII. 24.) Korm. határozathoz

Al-
cím-
szám

Alcím név
Támogatási
összeg
(forint)

Támogatási cél
1. Bagamér Nagyközség Önkormányzata óvoda felújításának támogatása 63 952 846 óvoda felújításának támogatása
2. *  Levelek Nagyközség Önkormányzata óvoda beruházásának támogatása 55 732 927 óvoda építésének támogatása
3. *  Kemecse Város Önkormányzata mentőállomás építésének támogatása 750 000 000 mentőállomás-építés előkészítésének és megvalósításának támogatása
4. Kemecse Város Önkormányzata kötelező feladatainak támogatása 69 000 000 kötelező feladatok támogatása
5. Monostorpályi Község Önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatása 131 000 000 fejlesztési feladatok támogatása
6. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata közlekedési infrastruktúra fejlesztési feladatainak támogatása 4 500 000 000 közlekedési infrastruktúra fejlesztési feladatainak támogatása
7. Tiszaderzs Község Önkormányzata ravatalozó felújításának támogatása 28 659 846 ravatalozó felújításának támogatása
8. Tiszaderzs Község Önkormányzata kötelező feladatainak támogatása 5 500 154 kötelező feladatok támogatása
9. Tiszaigar Község Önkormányzata kötelező feladatainak támogatása 57 100 000 kötelező feladatok támogatása
10. Tiszaörs Község Önkormányzata kötelező feladatainak támogatása 36 700 000 kötelező feladatok támogatása
11. Tiszaszentimre Község Önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatása 51 903 784 fejlesztési feladatok támogatása
12. Tomajmonostora Község Önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatása 50 000 000 fejlesztési feladatainak támogatása

5. melléklet a 2005/2020. (XII. 24.) Korm. határozathoz

1. Az egyes civil és egyéb szervezetek támogatása forrásszükségletének biztosításáról szóló 1812/2016. (XII. 20.) Korm. határozat 1. mellékletében foglalt táblázat

[A támogatási cél/fejlesztés megnevezése A támogatás célja A támogatás összege
(M Ft)
Kedvezményezett]
civil és egyéb szervezetek támogatása Bölcsőde, óvoda kialakításának támogatása, fejlesztése, szervezetfejlesztés 300,0 Magyar Ökumenikus Segélyszervezet – Kárpátalja

sora helyébe a

[A támogatási cél/fejlesztés megnevezése A támogatás célja A támogatás összege
(M Ft)
Kedvezményezett]
civil és egyéb szervezetek támogatása Bölcsőde, óvoda kialakításának támogatása, fejlesztése, szervezetfejlesztés 600,0 Magyar Ökumenikus Segélyszervezet – Kárpátalja

sor lép.

2. A Kormány visszavonja az egyes civil és egyéb szervezetek támogatása forrásszükségletének biztosításáról szóló 1812/2016. (XII. 20.) Korm. határozat 1. mellékletében foglalt táblázat

[A támogatási cél/fejlesztés megnevezése A támogatás célja A támogatás összege
(M Ft)
Kedvezményezett]
civil és egyéb szervezetek támogatása Bölcsőde, óvoda kialakításának támogatása, fejlesztése, szervezetfejlesztés 300,0 Magyar Ökumenikus Segélyszervezet – Vajdaság, Újvidék

sorát.

6. melléklet a 2005/2020. (XII. 24.) Korm. határozathoz

1. A koronavírus világjárvány kulturális, művészeti szférát érintő hatásának enyhítéséről szóló 1290/2020. (VI. 5.) Korm. határozat 1. melléklet II. pontjában foglalt táblázat

a) 5. sora helyébe a következő sorok lépnek:

(Program Összeg)
5.1. Hangszervásárlás és hangszerjavítási támogatási alap a magyar hangszerkészítők és hangszerkereskedők megsegítésére (Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola Szegedi Konzervatóriuma Alapítvány) 30 millió forint
5.2. Hangszervásárlás és hangszerjavítási támogatási alap a magyar hangszerkészítők és hangszerkereskedők megsegítésére (Potenton Alapítvány) 30 millió forint

b) 15. sora helyébe a következő sor lép:

(Program Összeg)
15. Öröm a zene! – a tehetségkutató rendszer nemzeti programmá emelése (Petőfi Irodalmi Múzeum) 100 millió forint

2. A Kormány visszavonja a koronavírus világjárvány kulturális, művészeti szférát érintő hatásának enyhítéséről szóló 1290/2020. (VI. 5.) Korm. határozat 1. melléklet II. pontjában foglalt táblázat 14. sorát.

7. melléklet a 2005/2020. (XII. 24.) Korm. határozathoz

III. Alkotmánybíróság
IX. Helyi önkormányzatok támogatásai
X. Igazságügyi Minisztérium
XI. Miniszterelnökség
XII. Agrárminisztérium
XIII. Honvédelmi Minisztérium
XIV. Belügyminisztérium
XV. Pénzügyminisztérium
XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium
XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda
XXII. Miniszterelnöki Kormányiroda
XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai
XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások
XLV. Kiemelt kormányzati magasépítési beruházások
XLVII. Gazdaságvédelmi Alap
LXV. Bethlen Gábor Alap

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA

Költségvetési év: 2020.

forintban
KIADÁSOK A módosítás jogcíme A A
Állam-
háztartási
egyedi
azonosító
Fejezet
szám
Cím
szám
Alcím
szám
Jog-
cím
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Ki-
emelt
előir.
szám
Feje-
zet
név
Cím
név
Alcím
név
Jog-
cím
csop.
név
Jog-
cím
név

Kiemelt előirányzat neve
Módosítás
(+/–)
módosítás következő
évre
áthúzódó
hatása
módosítást elrendelő
jogszabály/
határozat
száma
III. Alkotmánybíróság
000385 1 Alkotmánybíróság
K1 Személyi juttatások 109 300 000
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 16 700 000
K3 Dologi kiadások 44 100 000
IX. Helyi önkormányzatok támogatásai
2 A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai
380073 1 A helyi önkormányzatok általános feladatainak működési célú támogatása
K5 Egyéb működési célú kiadások –10 000 000 000
390962 51 Pátyod Község Önkormányzata sporttelep fejlesztésének támogatása
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 125 000 000
390984 52 Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata feladatainak támogatása II.
K5 Egyéb működési célú kiadások 600 000 000
53 Egyes települési önkormányzatok kötelező feladatainak és fejlesztéseinek támogatása
391006 1 Bagamér Nagyközség Önkormányzata óvoda felújításának támogatása
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 63 952 846
391028 2 Levelek Nagyközség Önkormányzata óvoda beruházásának támogatása
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 55 732 927
391039 3 Kemecse Város Önkormányzata mentőállomás építésének támogatása
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 750 000 000
391040 4 Kemecse Város Önkormányzata kötelező feladatainak támogatása
K5 Egyéb működési célú kiadások 69 000 000
391051 5 Monostorpályi Község Önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatása
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 131 000 000
391062 6 Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata közlekedési infrastruktúra fejlesztési feladatainak támogatása
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 4 500 000 000
391073 7 Tiszaderzs Község Önkormányzata ravatalozó felújításának támogatása
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 28 659 846
391084 8 Tiszaderzs Község Önkormányzata kötelező feladatainak támogatása
K5 Egyéb működési célú kiadások 5 500 154
391095 9 Tiszaigar Község Önkormányzata kötelező feladatainak támogatása
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 57 100 000
391106 10 Tiszaörs Község Önkormányzata kötelező feladatainak támogatása
K5 Egyéb működési célú kiadások 36 700 000
391117 11 Tiszaszentimre Község Önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatása
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 51 903 784
391128 12 Tomajmonostora Község Önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatása
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 50 000 000
X. Igazságügyi Minisztérium
360428 3 Magyarország Európai Unió melletti Állandó Képviseletének igazgatása
K1 Személyi juttatások 41 952 000
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 4 280 000
K3 Dologi kiadások 15 768 000
K6 Beruházások 6 000 000
XI. Miniszterelnökség
304191 14 Nemzeti Közszolgálati Egyetem
K3 Dologi kidások 655 816 500
K6 Beruházások 2 529 066 640
30 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Célelőirányzatok
331684 6 Nemzeti Sírkerthez és Emlékhelyekhez kapcsolódó kiadások
K5 Egyéb működési célú kiadások 651 200 000
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 706 500 000
11 Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztése
376217 9 Kiemelt Nemzetközi Sportesemény Stratégia és sportesemény pályázatok
K5 Egyéb működési célú kiadások 8 000 000 000
380973 14 Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztésével kapcsolatos feladatok támogatása
K3 Dologi kiadások 1 560 333
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 3 120 665 667
20 Család- és ifjúságügyi célú központi költségvetési hozzájárulások
277201 5 Gyermek és ifjúsági szakmafejlesztési célok
K5 Egyéb működési célú kiadások 102 550 000
28 Üldözött keresztények segítésének feladatai
378539 3 Hungary Helps Program
K5 Egyéb működési célú kiadások 2 231 315 100
30 Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások
263212 7 Egyházi épített örökség védelme és egyéb beruházások
K3 Dologi kiadások 571 782
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 5 304 638 963
335740 8 Egyházi közösségi célú programok támogatása
K3 Dologi kiadások 3 993 312
K5 Egyéb működési célú kiadások 5 150 000
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 15 729 933 595
343473 9 Vallási közösségek támogatása
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 89 730 000
368928 13 Görögkatolikus Metropólia támogatása
K5 Egyéb működési célú kiadások 100 000 000
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 8 650 000 000
380028 28 Egyházi közfeladatellátási és közösségi célú beruházások támogatása
K3 Dologi kiadások 652 173
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 3 925 515 374
31 Nemzetiségi célú költségvetési támogatások
349406 4 Nemzetiségi intézmények támogatása beruházásra, felújításra, pályázati önrészre
K3 Dologi kiadások 486 611
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 973 221 000
279012 33 Civil és non-profit szervezetek támogatása
K5 Egyéb működési célú kiadások 1 758 046 977
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 1 535 000 000
42 Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány támogatása
354384 1 Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány működésének támogatása
K5 Egyéb működési célú kiadások 820 000 000
354395 2 Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány szakmai feladatainak támogatása
K5 Egyéb működési célú kiadások 1 500 000 000
368995 3 Kertész Imre Intézet működésével és feladatellátásával kapcsolatos kiadások
K5 Egyéb működési célú kiadások 650 000 000
295146 43 Kulturális örökségvédelmi szakmai feladatok
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 5 000 000
57 Kulturális fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb feladatok ellátásának támogatása gazdasági társaságok részére
367773 6 Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont Közhasznú Nonprofit Kft. kulturális fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb feladatatok ellátásának támogatása
K3 Dologi kiadások 124 938
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 249 875 062
380595 59 Európa Kulturális Fővárosa 2023 cím viselésével kapcsolatos feladatok támogatása
K3 Dologi kiadások 1 651 000
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 3 302 000 000
384651 61 Az államhatárral és az alapponthálózati pontokkal összefüggő geodéziai feladatok
K5 Egyéb működési célú kiadások 40 000 000
XII. Agrárminisztérium
004240 1 Agrárminisztérium igazgatása
K6 Beruházások 400 000 000
004273 2 Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
K6 Beruházások 133 800 000
294313 17 Nemzeti Földügyi Központ
K3 Dologi kidások 65 000 000
K6 Beruházások 11 200 000
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
3 Agrár célelőirányzatok
004471 2 Agrár-tudásátadás támogatása
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 187 589 140
XIII. Honvédelmi Minisztérium
8 Fejezeti kezelésű előirányzatok
2 Ágazati célelőirányzatok
3 Honvédelem érdekében tevékenykedő civil szervezetek és érdekképviseleti szervek támogatása
302724 19 Honvédelem érdekében tevékenykedő civil szervezetek és érdekképviseleti szervek támogatása
K5 Egyéb működési célú kiadások 15 000 000
XIV. Belügyminisztérium
001580 7 Rendőrség
K6 Beruházások 23 034 870
330039 17 Vízügyi Igazgatóságok
K3 Dologi kiadások 120 119 518
K6 Beruházások 28 348 400
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Ágazati célfeladatok
347762 56 Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások
K3 Dologi kiadások 6 885 295
XV. Pénzügyminisztérium
000516 5 Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság
K3 Dologi kiadások 10 853 899
K6 Beruházások 3 232 317 938
K7 Felújítások 5 000 000 000
25 Fejezeti kezelésű előirányzatok
7 Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
296880 4 Nemzetgazdasági programok
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 1 300 000 000
XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium
280645 1 Innovációs és Technológiai Minisztérium igazgatása
K6 Beruházások 600 000 000
227942 14 Egyetemek, főiskolák
K3 Dologi kiadások 890 000 000
K6 Beruházások 20 000 000 000
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
32 Közlekedési ágazati programok
359140 34 Határ menti közúti fejlesztések előkészítése
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 58 635 270
34 Infokommunikációs ágazati programok
295757 2 Nemzeti Infokommunikációs Stratégia (NIS) végrehajtásához kapcsolódó feladatok
K5 Egyéb működési célú kiadások 15 500 000 000
21 Központi kezelésű előirányzatok
1 Közszolgáltatások ellentételezése
1 Közlekedési közszolgáltatások költségtérítése
359595 6 Elővárosi közösségi közlekedés költségtérítése
K5 Egyéb működési célú kiadások 1 018 755 000
3 Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások
376951 1 Tőkeemelés
K6 Beruházások 13 330 100 000
XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium
7 Fejezeti kezelésű előirányzatok
3 Nemzetközi tagdíjak és európai uniós befizetések
004174 1 Nemzetközi tagdíjak és kötelező jellegű, önkéntes hozzájárulások
K5 Egyéb működési célú kiadások 1 372 000 000
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
298224 3 Nemzeti Sportközpontok
K1 Személyi juttatások 31 344 000
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 4 858 320
K3 Dologi kiadások 238 290 527
K6 Beruházások 1 122 691 167
016357 4 Egyéb kulturális intézmények
K1 Személyi juttatások 15 200 000
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 300 000
K3 Dologi kiadások 10 000 000
K6 Beruházások 10 000 000
8 Egyéb történetkutató intézetek
341217 1 Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Archívum
K1 Személyi juttatások 23 724 675
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3 677 325
10 Gyógyító-megelőző ellátás szakintézetei
331662 2 Gyógyító-megelőző ellátás intézetei
K6 Beruházások 1 366 500 461
334484 18 Klebelsberg Központ
K7 Felújítások 283 000 000
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
5 Egyéb feladatok támogatása
271512 19 Szociális ágazati fejlesztések, szolgáltatások és programok támogatása
K5 Egyéb működési célú kiadások 100 000 000
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 1 400 000 000
12 Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés és nemzetiségi kultúra
7 Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés és nemzetiségi kultúra támogatása
295135 2 Közművelődési szakmai feladatok
K5 Egyéb működési célú kiadások 321 405 000
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 4 200 000
13 Művészeti tevékenységek
271489 4 Művészeti tevékenységek és egyéb fejezeti feladatok támogatása
K5 Egyéb működési célú kiadások 100 000 000
19 Szociális célú humánszolgáltatások
353784 10 Egyes szociális és gyermekvédelmi szolgáltatások fejlesztési támogatása
K5 Egyéb működési célú kiadások 318 969 419
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 4 488 030 581
20 Társadalmi kohéziót erősítő tárcaközi integrációs szociális programok
281367 6 Fogyatékos személyek esélyegyenlőségét elősegítő programok támogatása
K5 Egyéb működési célú kiadások 148 190 000
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 2 789 756 000
23 Sporttevékenység támogatása
025155 4 Versenysport támogatása
K5 Egyéb működési célú kiadások 800 000 000
6 Az olimpiai mozgalommal összefüggő, valamint egyéb, a sport stratégiai fejlesztését szolgáló feladatok támogatására
298268 1 Versenysport és olimpiai felkészülés szakmai támogatása
K5 Egyéb működési célú kiadások 750 000 000
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 50 000 000
250078 7 Utánpótlás-nevelési feladatok
K5 Egyéb működési célú kiadások 22 053 015 268
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 11 424 088 260
343395 10 Nem olimpiai sportágak szakmai támogatása
K5 Egyéb működési célú kiadások 40 000 000
277112 25 Sport népszerűsítésével összefüggő kiadások
K5 Egyéb működési célú kiadások 100 000 000
340640 29 Sportági fejlesztési koncepciók megvalósításával összefüggő feladatok támogatása
K5 Egyéb működési célú kiadások 4 711 257 690
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 2 134 250 000
348806 30 Kiemelt sportegyesületek működésének támogatása
K5 Egyéb működési célú kiadások 2 414 700 000
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 635 894 690
360140 36 Magyar Kézilabda Szövetség szakmai feladatainak támogatása
K5 Egyéb működési célú kiadások 3 730 000 000
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 150 000 000
24 Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése
358506 40 Egyedi sportlétesítmény-fejlesztések támogatása
K5 Egyéb működési célú kiadások 70 000 000
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 43 031 278 854
372551 63 Határon túli sportinfrastruktúra fejlesztések támogatása
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 335 997 000
264178 28 Gazdasági társaságok által ellátott feladatok támogatása
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 15 000 000
343451 48 Kincstári díj és pénzügyi tranzakciós illeték
K3 Dologi kiadások 15 839 668
21 Központi kezelésű előirányzatok
1 Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Alap
1 Családi támogatások
011462 3 Gyermekgondozást segítő ellátás
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai –3 500 000 000
265990 7 Pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai –320 990 027
3 Jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatások
011374 3 Fogyatékossági támogatás és a vakok személyi járadéka
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai –2 001 669 313
348562 8 Járási szociális feladatok ellátása
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai –6 500 000 000
XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Célelőirányzatok
347662 5 Batthyány Lajos Alapítvány működéséhez és feladatainak ellátásához szükséges hozzájárulás
K5 Egyéb működési célú kiadások 3 400 000 000
360239 11 Turisztikai fejlesztési célelőirányzat
K3 Dologi kiadások 2 234 335
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 4 469 010 651
376040 13 Kommentár Alapítvány támogatása
K3 Dologi kiadások 1 485 000
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 2 968 515 000
XXII. Miniszterelnöki Kormányiroda
19 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Célelőirányzatok
384139 13 MNV Üzletviteli és Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság (VBÜ)
K3 Dologi kiadások 955 000
K5 Egyéb működési célú kiadások 1 910 045 000
21 Központi kezelésű előirányzatok
1 A mezőhegyesi Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zártkörűen Működő Részvénytársaság által ellátott állami feladatok koordinálásáért felelős kormánybiztos tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások
381039 1 Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt. tőkeemelése
K6 Beruházások 9 550 000 000
4 Központi tartalékok
297102 1 Rendkívüli kormányzati intézkedések
K5 Egyéb működési célú kiadások –10 450 000 000
XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai
196835 31 Szociálpolitikai menetdíj támogatás
K5 Egyéb működési célú kiadások –5 050 000 000
33 Állam által vállalt kezesség és viszontgarancia érvényesítése
031183 5 Garantiqa Hitelgarancia Zrt. garanciaügyleteiből eredő fizetési kötelezettség
K5 Egyéb működési célú kiadások –6 073 779 771
42 Alapok támogatása
263478 2 Bethlen Gábor Alap támogatása
K5 Egyéb működési célú kiadások 7 036 395 000
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 58 906 935 183
374873 43 Központi Maradványelszámolási Alap
K5 Egyéb működési célú kiadások –3 120 000 000
XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások
1 Az MNV Zrt. rábízott vagyonával kapcsolatos bevételek és kiadások
2 Az MNV Zrt. rábízott vagyonával kapcsolatos kiadások
1 Ingatlanokkal és ingóságokkal kapcsolatos kiadások
329639 1 Az MNV Zrt. ingatlan-beruházásai, ingatlanvásárlásai
K6 Beruházások 800 000 000
2 Az NVTNM tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és kiadások
2 Az NVTNM tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások
377073 1 Az NVTNM tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok tőkeemelése, pótbefizetése
K6 Beruházások 6 750 000 000
376251 3 Az NVTNM tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok támogatása
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 800 000 000
XLV. Kiemelt kormányzati magasépítési beruházások
1 Egyedi magasépítési beruházások
390973 38 Groupama Aréna korszerűsítésének megvalósítása
K6 Beruházások 3 000 000 000
XLVII. Gazdaságvédelmi Alap
385484 1 Gazdaságvédelmi programok
K5 Egyéb működési célú kiadások –290 533 148 877
LXV. Bethlen Gábor Alap
263145 4 Nemzetpolitikai célú támogatások
K5 Egyéb működési célú kiadások 7 036 395 000
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 57 306 935 183
380484 6 Rákóczi Szövetség támogatása
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 1 600 000 000
Az előirányzatmódosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
forintban
BEVÉTEL A módosítás jogcíme A A
Állam-
háztartási
egyedi
azonosító
Fejezet
szám
Cím
szám
Alcím
szám
Jog-
cím
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Ki-
emelt
előir.
szám
Feje-
zet
név
Cím
név
Alcím
név
Jog-
cím
csop.
név
Jog-
cím
név

Kiemelt előirányzat neve
Módosítás
(+/–)
módosítás következő
évre
áthúzódó
hatása
módosítást elrendelő
jogszabály/
határozat
száma
LXV. Bethlen Gábor Alap
2 Költségvetési támogatás
284901 3 Eseti támogatás
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 7 036 395 000
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 58 906 935 183
Az előirányzatmódosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
forintban
TÁMOGATÁS A módosítás jogcíme A A
Állam-
háztartási
egyedi
azonosító
Fejezet
szám
Cím
szám
Alcím
szám
Jog-
cím
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Ki-
emelt
előir.
szám
Feje-
zet
név
Cím
név
Alcím
név
Jog-
cím
csop.
név
Jog-
cím
név

Kiemelt előirányzat neve
Módosítás
(+/–)
módosítás következő
évre
áthúzódó
hatása
módosítást elrendelő
jogszabály/
határozat
száma
III. Alkotmánybíróság
000385 1 Alkotmánybíróság 170 100 000
X. Igazságügyi Minisztérium
360428 3 Magyarország Európai Unió melletti Állandó Képviseletének igazgatása 68 000 000
XI. Miniszterelnökség
304191 14 Nemzeti Közszolgálati Egyetem 3 184 883 140
30 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Célelőirányzatok
331684 6 Nemzeti Sírkerthez és Emlékhelyekhez kapcsolódó kiadások 1 357 700 000
11 Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztése
376217 9 Kiemelt Nemzetközi Sportesemény Stratégia és sportesemény pályázatok 8 000 000 000
380973 14 Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztésével kapcsolatos feladatok támogatása 3 122 226 000
20 Család- és ifjúságügyi célú központi költségvetési hozzájárulások
277201 5 Gyermek és ifjúsági szakmafejlesztési célok 102 550 000
28 Üldözött keresztények segítésének feladatai
378539 3 Hungary Helps Program 2 231 315 100
30 Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások
263212 7 Egyházi épített örökség védelme és egyéb beruházások 5 305 210 745
335740 8 Egyházi közösségi célú programok támogatása 15 739 076 907
343473 9 Vallási közösségek támogatása 89 730 000
368928 13 Görögkatolikus Metropólia támogatása 8 750 000 000
380028 28 Egyházi közfeladatellátási és közösségi célú beruházások támogatása 3 926 167 547
31 Nemzetiségi célú költségvetési támogatások
349406 4 Nemzetiségi intézmények támogatása beruházásra, felújításra, pályázati önrészre 973 707 611
279012 33 Civil és non-profit szervezetek támogatása 3 293 046 977
42 Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány támogatása
354384 1 Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány működésének támogatása 820 000 000
354395 2 Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány szakmai feladatainak támogatása 1 500 000 000
368995 3 Kertész Imre Intézet működésével és feladatellátásával kapcsolatos kiadások 650 000 000
295146 43 Kulturális örökségvédelmi szakmai feladatok 5 000 000
57 Kulturális fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb feladatok ellátásának támogatása gazdasági társaságok részére
367773 6 Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont Közhasznú Nonprofit Kft. kulturális fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb feladatatok ellátásának támogatása 250 000 000
380595 59 Európa Kulturális Fővárosa 2023 cím viselésével kapcsolatos feladatok támogatása 3 303 651 000
384651 61 Az államhatárral és az alapponthálózati pontokkal összefüggő geodéziai feladatok 40 000 000
XII. Agrárminisztérium
004240 1 Agrárminisztérium igazgatása 400 000 000
004273 2 Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal 133 800 000
294313 17 Nemzeti Földügyi Központ 76 200 000
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
3 Agrár célelőirányzatok
004471 2 Agrár-tudásátadás támogatása 187 589 140
XIII. Honvédelmi Minisztérium
8 Fejezeti kezelésű előirányzatok
2 Ágazati célelőirányzatok
3 Honvédelem érdekében tevékenykedő civil szervezetek és érdekképviseleti szervek támogatása
302724 19 Honvédelem érdekében tevékenykedő civil szervezetek és érdekképviseleti szervek támogatása 15 000 000
XIV. Belügyminisztérium
001580 7 Rendőrség 23 034 870
330039 17 Vízügyi Igazgatóságok 148 467 918
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Ágazati célfeladatok
347762 56 Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások 6 885 295
XV. Pénzügyminisztérium
000516 5 Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság 8 243 171 837
25 Fejezeti kezelésű előirányzatok
7 Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
296880 4 Nemzetgazdasági programok 1 300 000 000
XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium
280645 1 Innovációs és Technológiai Minisztérium igazgatása 600 000 000
227942 14 Egyetemek, főiskolák 20 890 000 000
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
32 Közlekedési ágazati programok
359140 34 Határ menti közúti fejlesztések előkészítése 58 635 270
34 Infokommunikációs ágazati programok
295757 2 Nemzeti Infokommunikációs Stratégia (NIS) végrehajtásához kapcsolódó feladatok 15 500 000 000
XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium
7 Fejezeti kezelésű előirányzatok
3 Nemzetközi tagdíjak és európai uniós befizetések
004174 1 Nemzetközi tagdíjak és kötelező jellegű, önkéntes hozzájárulások 1 372 000 000
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
298224 3 Nemzeti Sportközpontok 1 397 184 014
016357 4 Egyéb kulturális intézmények 37 500 000
8 Egyéb történetkutató intézetek
341217 1 Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Archívum 27 402 000
10 Gyógyító-megelőző ellátás szakintézetei
331662 2 Gyógyító-megelőző ellátás intézetei 1 366 500 461
334484 18 Klebelsberg Központ 283 000 000
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
5 Egyéb feladatok támogatása
271512 19 Szociális ágazati fejlesztések, szolgáltatások és programok támogatása 1 500 000 000
12 Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés és nemzetiségi kultúra
7 Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés és nemzetiségi kultúra támogatása
295135 2 Közművelődési szakmai feladatok 325 605 000
13 Művészeti tevékenységek
271489 4 Művészeti tevékenységek és egyéb fejezeti feladatok támogatása 100 000 000
19 Szociális célú humánszolgáltatások
353784 10 Egyes szociális és gyermekvédelmi szolgáltatások fejlesztési támogatása 4 807 000 000
20 Társadalmi kohéziót erősítő tárcaközi integrációs szociális programok
281367 6 Fogyatékos személyek esélyegyenlőségét elősegítő programok támogatása 2 937 946 000
23 Sporttevékenység támogatása
025155 4 Versenysport támogatása 800 000 000
6 Az olimpiai mozgalommal összefüggő, valamint egyéb, a sport stratégiai fejlesztését szolgáló feladatok támogatására
298268 1 Versenysport és olimpiai felkészülés szakmai támogatása 800 000 000
250078 7 Utánpótlás-nevelési feladatok 33 477 103 528
343395 10 Nem olimpiai sportágak szakmai támogatása 40 000 000
277112 25 Sport népszerűsítésével összefüggő kiadások 100 000 000
340640 29 Sportági fejlesztési koncepciók megvalósításával összefüggő feladatok támogatása 6 845 507 690
348806 30 Kiemelt sportegyesületek működésének támogatása 3 050 594 690
360140 36 Magyar Kézilabda Szövetség szakmai feladatainak támogatása 3 880 000 000
24 Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése
358506 40 Egyedi sportlétesítmény-fejlesztések támogatása 43 101 278 854
372551 63 Határon túli sportinfrastruktúra fejlesztések támogatása 335 997 000
264178 28 Gazdasági társaságok által ellátott feladatok támogatása 15 000 000
343451 48 Kincstári díj és pénzügyi tranzakciós illeték 15 839 668
XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Célelőirányzatok
347662 5 Batthyány Lajos Alapítvány működéséhez és feladatainak ellátásához szükséges hozzájárulás 3 400 000 000
360239 11 Turisztikai fejlesztési célelőirányzat 4 471 244 986
376040 13 Kommentár Alapítvány támogatása 2 970 000 000
XXII. Miniszterelnöki Kormányiroda
19 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Célelőirányzatok
384139 13 MNV Üzletviteli és Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság (VBÜ) 1 911 000 000
Az előirányzatmódosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
Foglalkoztatottak létszáma (fő) – időszakra
Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/–) Összesen I. n.év II. n.év III. n.év IV. n.év
időarányos
teljesítésarányos
Magyar Államkincstár 1 példány egyéb: azonnal 337 549 587 988 337 549 587 988
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/–) egymást követően kell szerepeltetni.

8. melléklet a 2005/2020. (XII. 24.) Korm. határozathoz

XI. Miniszterelnökség
XIV. Belügyminisztérium
XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
XXXIV. Magyar Művészeti Akadémia
XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai
XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások
XLVII. Gazdaságvédelmi Alap

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA

Költségvetési év: 2020.

forintban
KIADÁSOK A módosítás jogcíme A A
Állam-
háztartási
egyedi
azonosító
Fejezet
szám
Cím
szám
Alcím
szám
Jog-
cím
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Ki-
emelt
előir.
szám
Feje-
zet
név
Cím
név
Alcím
név
Jog-
cím
csop.
név
Jog-
cím
név

Kiemelt előirányzat neve
Módosítás
(+/–)
módosítás következő
évre
áthúzódó
hatása
módosítást elrendelő
jogszabály/
határozat
száma
XI. Miniszterelnökség
294502 1 Miniszterelnökség igazgatása
K3 Dologi kiadások 79 500
K6 Beruházások 159 000 000
30 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Célelőirányzatok
30 Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások
263212 7 Egyházi épített örökség védelme és egyéb beruházások
K3 Dologi kiadások 729 148
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 1 458 294 000
335740 8 Egyházi közösségi célú programok támogatása
K3 Dologi kiadások 2 728 175
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 5 520 350 000
380028 28 Egyházi közfeladatellátási és közösségi célú beruházások támogatása
K3 Dologi kiadások 3 665 018
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 7 330 034 626
279012 33 Civil és non-profit szervezetek támogatása
K3 Dologi kiadások 155 575
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 311 150 000
57 Kulturális fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb feladatok ellátásának támogatása gazdasági társaságok részére
379073 9 Várkapitányság Nonprofit Zrt. kulturális fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb feladatok ellátásának támogatása
K3 Dologi kiadások 8 000 000
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 16 000 000 000
359106 64 Tihanyi Alapítvány pénzbeli vagyoni juttatása
K3 Dologi kiadások 35 000 000
K5 Egyéb működési célú kiadások 94 500 000 000
358951 78 Modern Városok Program
K5 Egyéb működési célú kiadások 271 102 000
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 228 897 000
XIV. Belügyminisztérium
294479 4 Terrorelhárítási Központ
K3 Dologi kiadások 425 196 850
K6 Beruházások 1 574 803 150
XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium
280645 1 Innovációs és Technológiai Minisztérium igazgatása
K3 Dologi kiadások 5 997 000
227942 14 Egyetemek, főiskolák
K6 Beruházások 600 000 000
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
32 Közlekedési ágazati programok
295735 1 A közösségi közlekedés összehangolása
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 1 616 808 000
64 Belgazdasági feladatok
372728 5 Az építőipari ágazat technológiai korszerűsítésére, hatékonyságának növelésére irányuló támogatás
K5 Egyéb működési célú kiadások 2 302 245 578
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 9 691 757 422
66 Kutatási és fejlesztési feladatok
379884 10 Vagyonkezelő alapítvány által fenntartott intézmény feladatainak támogatása
K5 Egyéb működési célú kiadások 540 000 000
67 Felsőoktatási feladatok
302891 2 Felsőoktatás speciális feladatai
K5 Egyéb működési célú kiadások 600 000 000
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
016357 4 Egyéb kulturális intézmények
K1 Személyi juttatások 100 000 000
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 15 500 000
K3 Dologi kiadások 44 500 000
K6 Beruházások 40 000 000
218672 11 Közgyűjtemények
K1 Személyi juttatások 632 808 658
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 83 431 342
K3 Dologi kiadások 918 375 000
K6 Beruházások 947 944 055
K7 Felújítások 77 440 945
218605 12 Művészeti intézmények
K1 Személyi juttatások 180 000 000
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 27 900 000
K3 Dologi kiadások 792 100 000
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
5 Egyéb feladatok támogatása
390517 9 Önkormányzati fenntartású kulturális intézmények támogatása
K1 Személyi juttatások 35 000 000
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 5 000 000
K3 Dologi kiadások 30 000 000
K5 Egyéb működési célú kiadások 4 930 000 000
11 Kulturális feladatok és szervezetek támogatása
295102 1 Filmszakmai támogatások
K5 Egyéb működési célú kiadások 330 000 000
13 Művészeti tevékenységek
271489 4 Művészeti tevékenységek és egyéb fejezeti feladatok támogatása
K5 Egyéb működési célú kiadások 2 020 000 000
264178 28 Gazdasági társaságok által ellátott feladatok támogatása
K5 Egyéb működési célú kiadások 1 295 000 000
XXXIV. Magyar Művészeti Akadémia
4 Fejezeti kezelésű előirányzatok
303435 1 Országos művészeti társaságok, szövetségek támogatása
K5 Egyéb működési célú kiadások 50 000 000
303446 2 Magyar Művészetek Háza programok
K5 Egyéb működési célú kiadások 1 000 000 000
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 450 000 000
XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai
42 Alapok támogatása
286089 1 Nemzeti Foglalkoztatási Alap támogatása
K5 Egyéb működési célú kiadások 2 000 000 000
XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások
1 Az MNV Zrt. rábízott vagyonával kapcsolatos bevételek és kiadások
2 Az MNV Zrt. rábízott vagyonával kapcsolatos kiadások
1 Ingatlanokkal és ingóságokkal kapcsolatos kiadások
329639 1 Az MNV Zrt. ingatlan-beruházásai, ingatlanvásárlásai
K6 Beruházások 2 524 974 000
2 Társaságokkal kapcsolatos kiadások
330017 5 A Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zrt. támogatása
K5 Egyéb működési célú kiadások 6 918 000 000
2 Az NVTNM tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és kiadások
2 Az NVTNM tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások
377073 1 Az NVTNM tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok tőkeemelése, pótbefizetése
K6 Beruházások 243 800 000 000
376251 3 Az NVTNM tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok támogatása
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 595 400 000
381095 8 Liget Budapest projekttel kapcsolatos kiadások
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 3 900 000 000
4 Az MFB Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások
349373 2 Az MFB Zrt. rábízott vagyonába tartozó társaságok tőkeemelése
K6 Beruházások 3 000 000 000
XLVII. Gazdaságvédelmi Alap
385484 1 Gazdaságvédelmi programok
K5 Egyéb működési célú kiadások –419 929 367 042
2 Nemzeti Foglalkoztatási Alap
199188 1 Aktív támogatások
K5 Egyéb működési célú kiadások 2 000 000 000
Az előirányzatmódosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
forintban
BEVÉTEL A módosítás jogcíme A A
Állam-
háztartási
egyedi
azonosító
Fejezet
szám
Cím
szám
Alcím
szám
Jog-
cím
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Ki-
emelt
előir.
szám
Feje-
zet
név
Cím
név
Alcím
név
Jog-
cím
csop.
név
Jog-
cím
név

Kiemelt előirányzat neve
Módosítás
(+/–)
módosítás következő
évre
áthúzódó
hatása
módosítást elrendelő
jogszabály/
határozat
száma
XLVII. Gazdaságvédelmi Alap
2 Nemzeti Foglalkoztatási Alap
36 Költségvetési támogatás
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 2 000 000 000
Az előirányzatmódosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
forintban
TÁMOGATÁS A módosítás jogcíme A A
Állam-
háztartási
egyedi
azonosító
Fejezet
szám
Cím
szám
Alcím
szám
Jog-
cím
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Ki-
emelt
előir.
szám
Feje-
zet
név
Cím
név
Alcím
név
Jog-
cím
csop.
név
Jog-
cím
név

Kiemelt előirányzat neve
Módosítás
(+/–)
módosítás következő
évre
áthúzódó
hatása
módosítást elrendelő
jogszabály/
határozat
száma
XI. Miniszterelnökség
294502 1 Miniszterelnökség igazgatása 159 079 500
30 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Célelőirányzatok
30 Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások
263212 7 Egyházi épített örökség védelme és egyéb beruházások 1 459 023 148
335740 8 Egyházi közösségi célú programok támogatása 5 523 078 175
380028 28 Egyházi közfeladatellátási és közösségi célú beruházások támogatása 7 333 699 644
279012 33 Civil és non-profit szervezetek támogatása 311 305 575
57 Kulturális fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb feladatok ellátásának támogatása gazdasági társaságok részére
379073 9 Várkapitányság Nonprofit Zrt. kulturális fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb feladatok ellátásának támogatása 16 008 000 000
359106 64 Tihanyi Alapítvány pénzbeli vagyoni juttatása 94 535 000 000
358951 78 Modern Városok Program 499 999 000
XIV. Belügyminisztérium
294479 4 Terrorelhárítási Központ 2 000 000 000
XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium
280645 1 Innovációs és Technológiai Minisztérium igazgatása 5 997 000
227942 14 Egyetemek, főiskolák 600 000 000
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
32 Közlekedési ágazati programok
295735 1 A közösségi közlekedés összehangolása 1 616 808 000
64 Belgazdasági feladatok
372728 5 Az építőipari ágazat technológiai korszerűsítésére, hatékonyságának növelésére irányuló támogatás 11 994 003 000
66 Kutatási és fejlesztési feladatok
379884 10 Vagyonkezelő alapítvány által fenntartott intézmény feladatainak támogatása 540 000 000
67 Felsőoktatási feladatok
302891 2 Felsőoktatás speciális feladatai 600 000 000
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
016357 4 Egyéb kulturális intézmények 200 000 000
218672 11 Közgyűjtemények 2 660 000 000
218605 12 Művészeti intézmények 1 000 000 000
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
5 Egyéb feladatok támogatása
390517 9 Önkormányzati fenntartású kulturális intézmények támogatása 5 000 000 000
11 Kulturális feladatok és szervezetek támogatása
295102 1 Filmszakmai támogatások 330 000 000
13 Művészeti tevékenységek
271489 4 Művészeti tevékenységek és egyéb fejezeti feladatok támogatása 2 020 000 000
264178 28 Gazdasági társaságok által ellátott feladatok támogatása 1 295 000 000
XXXIV. Magyar Művészeti Akadémia
4 Fejezeti kezelésű előirányzatok
303435 1 Országos művészeti társaságok, szövetségek támogatása 50 000 000
303446 2 Magyar Művészetek Háza programok 1 450 000 000
Az előirányzatmódosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
Foglalkoztatottak létszáma (fő) – időszakra
Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/–) Összesen I. n.év II. n.év III. n.év IV. n.év
időarányos
teljesítésarányos
Magyar Államkincstár 1 példány egyéb: azonnal 419 929 367 042 419 929 367 042
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/–) egymást követően kell szerepeltetni.

9. melléklet a 2005/2020.