A jogszabály mai napon ( 2024.03.04. ) hatályos állapota.

Az Európai Unió joganyaga kizárólag az Európai Unió Hivatalos Lapjának elektronikus kiadásában megjelent változatban tekinthető hivatalosnak és hitelesnek. A Jogtár termékcsalád európai jogi dokumentumainak forrása az Európai Unió Kiadóhivatala, valamint a Hivatalos Lap magyar nyelvű változatának elektronikus kiadása. © Európai Unió, 1998-2020, https://eur-lex.europa.eu/

A BIZOTTSÁG (2020/C 112 I/01) KÖZLEMÉNYE

a gazdaságnak a jelenlegi COVID-19-járvánnyal összefüggésben való támogatását célzó, állami támogatási intézkedésekre vonatkozó ideiglenes keret módosításáról * 

1. BEVEZETES

1. A Bizottság 2020. március 19-én elfogadta az „Állami támogatási intézkedésekre vonatkozó ideiglenes keret [a továbbiakban: ideiglenes keret] a gazdaságnak a jelenlegi COVID-19-járvánnyal összefüggésben való támogatása céljából” című közleményt * , amely többek között ismerteti azokat a lehetőségeket, amelyek az uniós jogszabályok alapján a tagállamok rendelkezésére állnak ahhoz, hogy azok biztosítani tudják a vállalkozások - különösen az ebben az időszakban hirtelen likviditási nehézségekkel szembenéző kis- és középvállalkozások (a továbbiakban: kkv-k) -likviditását és forráshoz jutását annak érdekében, hogy a jelenlegi helyzetből talpra álljanak. A cél egy olyan keret létrehozása, amely lehetővé teszi a tagállamok számára, hogy az uniós belső piac integritásának megőrzése és az egyenlő versenyfeltételek biztosítása mellett támogassák a jelenlegi COVID-19-járvány miatt nehézségekkel küzdő vállalkozásokat.

2. Az állami támogatások uniós ellenőrzésének célzott és arányos alkalmazása biztosítja, hogy a nemzeti támogatási intézkedések hatékonyan segítsék az érintett vállalkozásokat a C OVID-19-járvány idején, és lehetővé tegyék számukra a jelenlegi helyzetből való visszakapaszkodást is, szem előtt tartva a zöld és digitális kettős átállással kapcsolatos uniós célkitűzések teljesülését is.

3. E közlemény célja azon további ideiglenes állami támogatási intézkedések azonosítása, amelyeket a Bizottság az EUMSZ 107. cikkének (3) bekezdése értelmében - a COVID-19-járványra tekintettel - a belső piaccal összeegyeztethetőnek tekint.

4. A Bizottság úgy véli, hogy a likviditáshoz és a finanszírozáshoz való hozzáférés biztosításán túlmenően létfontosságú a COVID-19 szempontjából releváns kutatás-fejlesztés elősegítése, a COVID-19 szempontjából releváns termékek tesztelésére szolgáló létesítmények kiépítésének és korszerűsítésének támogatása, valamint a járvány leküzdéséhez szükséges termékek előállítására szolgáló további kapacitások létrehozása is. Ide tartoznak a releváns gyógyszerek (beleértve az oltóanyagokat is) és kezelések, azok közbenső termékei, a gyógyszerhatóanyagok és a nyersanyagok; orvostechnikai eszközök, kórházi és orvostechnikai felszerelések (beleértve a lélegeztetőgépeket, védőruházatokat és védőeszközöket, valamint a diagnosztikai eszközöket) és a szükséges alapanyagok, fertőtlenítőszerek és köztes termékeik, valamint az előállításukhoz szükséges vegyipari alapanyagok, továbbá adatgyűjtési és -feldolgozási eszközök.

5. Emellett a jelen körülmények között a munkahelyek védelme is alapvető fontosságú. Az adók és társadalombiztosítási járulékok megfizetésének elhalasztása értékes eszköz lehet a vállalkozások likviditási nehézségeinek enyhítésére és a foglalkoztatás megőrzésére. Amennyiben az ilyen halasztások a gazdaság egészében alkalmazandók, nem tartoznak az állami támogatások ellenőrzésére irányadó szabályok hatálya alá. Ha azonban egyes vállalkozások számára szelektív előnyt biztosítanak - ami megtörténhet, ha csak bizonyos ágazatokra (pl. közlekedés, turizmus, egészségügy), régiókra vagy vállalkozástípusokra korlátozódnak -, akkor az EUMSZ 107. cikkének (1) bekezdése értelmében támogatásnak minősülnek.

6. Hasonlóképpen, a foglalkoztatás fenntartása érdekében a tagállamok fontolóra vehetik a vállalkozások bérköltségeihez való hozzájárulást, amely vállalatok a COVID-19-járvány miatt egyébként elbocsátanák az alkalmazottaikat. Amennyiben az ilyen támogatási programok a gazdaság egészében alkalmazandók, nem tartoznak az állami támogatások ellenőrzésére irányadó szabályok hatálya alá. Ha azonban például bizonyos ágazatokra (pl. közlekedés, turizmus, egészségügy), régiókra vagy vállalkozástípusokra korlátozódnak, akkor az EUMSZ 107. cikkének (1) bekezdése értelmében támogatásnak minősülnek.

7. A Bizottság pozitívan értékeli a tagállamok által a rugalmas biztonság növelése és a tömeges elbocsátások elkerülése érdekében hozott intézkedéseket. Általában nem szelektívek azok az általános hatályú ideiglenes elbocsátási programok, amelyek a rendelkezési állományba küldött munkavállalókat kártalanítják - teljesen vagy részlegesen - az érintett időszakban kiesett javadalmazásuk miatt.

8. Ezenfelül az ideiglenes keret alkalmazása rámutatott arra, hogy egyes rendelkezések tekintetében további pontosításokra és módosításokra van szükség, különösen a 3.1., a 3.2., a 3.3. és a 3.5. szakaszban.

2. AZ IDEIGLENES KERET MODOSÍTÁSA

9. A gazdaságnak a jelenlegi COVID-19-járvánnyal összefüggésben való támogatása céljából bevezetett, az állami támogatási intézkedésekre vonatkozó ideiglenes keret alábbi módosítása 2020. április 3-án lép hatályba.

10. A szöveg az alábbi 16a. ponttal egészül ki:

„16a. A Bizottság továbbá úgy véli, hogy az EUMSZ 107. cikke (3) bekezdésének b) pontja értelmében megengedett támogatási intézkedéseken és az EUMSZ 107. cikke (3) bekezdésének c) pontja értelmében jelenleg rendelkezésre álló lehetőségeken túlmenően létfontosságú felgyorsítani a COVID-19 szempontjából releváns kutatás-fejlesztést, támogatni a COVID-19 szempontjából releváns termékek fejlesztéséhez hozzájáruló tesztelési és felskálázási infrastruktúrákat, valamint támogatni a járvány leküzdéséhez szükséges termékek előállítását. Ezért e közlemény meghatározza azokat a feltételeket, amelyek mellett a Bizottság az ilyen intézkedéseket az EUMSZ 107. cikke (3) bekezdésének c) pontja értelmében a belső piaccal összeegyeztethetőnek fogja tekinteni. A Bizottság kellően figyelembe vette az ilyen támogatási intézkedésekkel elérendő közös célkitűzést és azok pozitív hatásait a COVID-19-járvány kitörése által kiváltott közegészségügyi vészhelyzetre, amikor összevetette azokat az ilyen támogatásoknak a belső piacra gyakorolt lehetséges negatív hatásaival.”

11. A 20. pont helyébe a következő szöveg lép:

„20. Az e közlemény különböző szakaszaiban szereplő valamennyi támogatás halmozható egymással, kivéve:

a. a 3.2. és a 3.3. szakasz alapján nyújtott támogatások esetében, ha a támogatást ugyanarra a mögöttes hitelre nyújtják, és a teljes hitelösszeg vállalkozásonként meghaladja az e közlemény 25. pontjának d) alpontjában vagy 27. pontjának d) alpontjában meghatározott küszöbértékeket; valamint

b. a 3.6., a 3.7. és a 3.8. szakasz alapján nyújtott támogatások esetében, ha a támogatás ugyanazokat az elszámolható költségeket érinti * .”

12. A 22. pont bevezető bekezdése, valamint a) és c) alpontja helyébe a következő szöveg lép:

„22. A Bizottság az EUMSZ 107. cikke (3) bekezdésének b) pontja alapján a belső piaccal összeegyeztethetőnek tekinti az ilyen állami támogatást, ha a következő feltételek mindegyike teljesül (az elsődleges mezőgazdasági termelésre, valamint a halászati és akvakultúra-ágazatra vonatkozó különös rendelkezéseket a 23. pont tartalmazza):

a. a támogatás teljes összege vállalkozásonként nem haladja meg a 800 000 EUR-t. A támogatás nyújtható közvetlen támogatások, adókedvezmény vagy fizetési könnyítés formájában vagy egyéb formában, például visszafizetendő előlegek, garanciák, hitelek és saját tőke formájában, feltéve, hogy az ilyen intézkedések teljes névértéke a vállalkozásonkénti 800 000 EUR összegű általános felső határ alatt marad; a számításokhoz bruttó, vagyis adókat és egyéb terheket is tartalmazó adatokat kell használni;”

„c) a támogatás nem nyújtható olyan vállalkozásoknak, amelyek 2019. december 31-én (az általános csoportmentességi rendelet értelmében * ) már nehéz helyzetben lévőnek minősültek.”

13. A 23. pont helyébe a következő szöveg lép:

„23. A 22. pont a) alpontjától eltérve a 22. pont b)-e) alpontjában foglalt feltételeken túlmenően a következő különleges feltételek vonatkoznak a mezőgazdasági és a halászati és akvakultúra-ágazatban működő vállalkozásoknak nyújtott támogatásokra:

a. a támogatás teljes összege a halászati és akvakultúra-ágazat *  esetében vállalkozásonként legfeljebb 120 000 EUR, az elsődleges mezőgazdasági termelés *  esetében pedig vállalkozásonként legfeljebb 100 000 EUR; a támogatás nyújtható közvetlen támogatások, adókedvezmény vagy fizetési könnyítés formájában vagy egyéb formában, például visszafizetendő előlegek, garanciák, hitelek és saját tőke formájában, feltéve, hogy az ilyen intézkedések teljes névértéke nem haladja meg a 120 000 EUR összegű általános felső határt, vagy a vállalkozásonkénti 100 000 EUR összegű felső határt; a számításokhoz bruttó, vagyis adókat és egyéb terheket is tartalmazó adatokat kell használni;

b. az elsődleges mezőgazdasági termeléssel foglalkozó vállalkozásoknak nyújtott támogatás nem köthető a forgalomba hozott termékek árához vagy mennyiségéhez;

c. a halászati és akvakultúra-ágazatban működő vállalkozásoknak nyújtott támogatás nem tartozik a 717/2014/EU bizottsági rendelet *  1. cikke (1) bekezdésének a)-k) pontjában említett támogatási kategóriák közé;”

14. A szakasz a következő 23a. ponttal egészül ki:

„23a. Ha egy vállalkozás több ágazatban is tevékenykedik, és ezekre a 22. pont a) alpontja és a 23. pont a) alpontja szerint eltérő maximális összegek vonatkoznak, az érintett tagállam megfelelő eszközökkel, például számviteli elkülönítéssel biztosítja az egyes tevékenységekre vonatkozó felső határok betartását.”

15. A 25. pont helyébe a következő szöveg lép:

„25. A Bizottság az EUMSZ 107. cikke (3) bekezdésének b) pontja alapján a belső piaccal összeegyeztethetőnek fogja tekinteni az egyedi hitelekre vonatkozó új állami garanciák formájában - a COVID-19-járvány nyomán - nyújtott állami támogatást, ha:

a. a garanciadíjakat egyedi hitelenként olyan minimumszinten rögzítik, amely a garanciával biztosított hitel futamidejének növekedésével fokozatosan emelkedik az alábbi táblázat szerint:

A kedvezményezett típusa Az 1. évre A 2-3. évre A 4-6. évre
Kkv-k 25 bázispont 50 bázispont 100 bázispont
Nagyvállalatok 50 bázispont 100 bázispont 200 bázispont

b. alternatív megoldásként a tagállamok olyan programokat is bejelenthetnek, amelyek a fenti táblázaton alapulnak, de az egyes hitelek tekintetében eltérhet a garanciavállalás időtartama, a garanciadíjak és a garanciafedezet, így például az alacsonyabb garanciafedezet ellensúlyozhatja a hosszabb futamidőt vagy alacsonyabb garanciadíjakat tehet lehetővé; a garancia teljes időtartamára alkalmazható átalánydíj, ha az magasabb a fenti táblázatban a kedvezményezettek minden egyes típusa tekintetében az 1. évre meghatározott minimumdíjaknál, és azt kiigazították a garancia e pont szerinti időtartamának és fedezetének megfelelően;

c. a garanciát legkésőbb 2020. december 31-ig nyújtják;

d. a 2020. december 31. után lejáró hitelek esetében a hitelek kedvezményezettenkénti teljes összege nem haladhatja meg:

i. a kedvezményezett 2019. évi (vagy az utolsó rendelkezésre álló évi) éves bérköltségének kétszeresét (beleértve a társadalombiztosítási járulékokat, valamint a vállalkozás telephelyén dolgozó, de hivatalosan az alvállalkozók által foglalkoztatott munkavállalók bérköltségeit). A 2019. január 1. után alapított vállalkozások esetében a hitel maximális összege nem haladhatja meg a működés első két évére becsült bérköltséget; vagy

ii. a kedvezményezett 2019. évi teljes forgalmának 25%-át; vagy

iii. a hitel összege - kellően indokolt esetekben, a kedvezményezett likviditási szükségletre *  vonatkozó nyilatkozata alapján - megnövelhető, hogy fedezni tudja kkv-k esetében a következő - a hitelnyújtás időpontjától számított - 18 hónap, nagyvállalatok esetében pedig a következő 12 hónap likviditási szükségletét;

e. a 2020. december 31-ig lejáró hitelek esetében a hitel tőkeösszege megfelelő indoklással meghaladhatja a 25. pont d) alpontja szerinti összeget, amennyiben a támogatás arányossága továbbra is biztosított;

f. hacsak nem differenciálják a 25. pont b) alpontjának megfelelően, a garancia legfeljebb hat év időtartammal adható, és az állami garancia fedezete nem haladhatja meg:

i. a hitel tőkeösszegének 90%-át, ha a veszteségeket a hitelintézet és az állam arányosan és azonos feltételekkel viseli; vagy

ii. a hitel tőkeösszegének 35%-át, ha a veszteségeket először az állam viseli, és csak utána a hitelintézetek (vagyis az első veszteségre nyújtott garancia esetében); valamint

iii. mindkét fenti esetben, amikor a hitel vagy a pénzügyi kötelezettség összege idővel csökken - például a hiteltörlesztés megkezdésével -, a garantált összegnek arányosan csökkennie kell;

g. a garancia vonatkozhat a beruházási és/vagy a működőtőke-hitelekre;

h. a garancia nem nyújtható olyan vállalkozásoknak, amelyek 2019. december 31-én (az általános csoportmentességi rendelet értelmében * ) már nehéz helyzetben lévőnek minősültek.”

16. A 27. pont helyébe a következő szöveg lép:

„27. A Bizottság az EUMSZ 107. cikke (3) bekezdésének b) pontja alapján a belső piaccal összeegyeztethetőnek fogja tekinteni a COVID-19-járvány kitörése nyomán kedvezményes állami hitelek formájában nyújtott állami támogatást, ha teljesülnek a következő feltételek:

a. a hitelek kedvezményes kamatlába megfelel legalább a 2020. január 1-jén érvényes alapkamatláb (az 1 éves IBOR vagy a vele egyenértékű, Bizottság által közzétett ráta * ) és az alábbi táblázatban meghatározott hitelkockázati felár összegének:

A kedvezményezett típusa Az 1. évre A 2-3. évre A 4-6. évre
Kkv-k 25 bázispont *  50 bázispont *  100 bázispont
Nagyvállalatok 50 bázispont 100 bázispont 200 bázispont

b. alternatív megoldásként a tagállamok olyan programokat is bejelenthetnek, amelyek a fenti táblázaton alapulnak, de a hitel futamideje és a hitelkockázati felár mértéke tekintetében eltérhetnek, így például a hitel teljes futamidejére alkalmazható hitelkockázati átalányfelár, ha az magasabb a kedvezményezettek minden egyes típusára vonatkozóan az 1. évre meghatározott minimális hitelkockázati felárnál, és azt kiigazították a hitel e pont szerinti futamidejének megfelelően * ;

c. a hitelszerződéseket legkésőbb 2020. december 31-ig aláírják, és azok legfeljebb hat évre szólnak, hacsak nem differenciálják őket a 27. pont b) alpontjának megfelelően;

d. a 2020. december 31. után lejáró hitelek esetében a hitelek kedvezményezettenkénti teljes összege nem haladhatja meg:

i. a kedvezményezett 2019. évi (vagy az utolsó rendelkezésre álló évi) éves bérköltségének kétszeresét (beleértve a társadalombiztosítási járulékokat, valamint a vállalkozás telephelyén dolgozó, de hivatalosan az alvállalkozók által foglalkoztatott munkavállalók bérköltségeit). A 2019. január 1. után alapított vállalkozások esetében a hitel maximális összege nem haladhatja meg a működés első két évére becsült bérköltséget; vagy

ii. a kedvezményezett 2019. évi teljes forgalmának 25%-át; vagy

iii. a hitel összege - kellően indokolt esetekben, a kedvezményezett likviditási szükségletre *  vonatkozó nyilatkozata alapján - megnövelhető, hogy fedezni tudja kkv-k esetében a következő - a hitelnyújtás időpontjától számított - 18 hónap, nagyvállalatok esetében pedig a következő 12 hónap likviditási szükségletét;

e. a 2020. december 31-ig lejáró hitelek esetében a hitel kedvezményezettenkénti tőkeösszege megfelelő indoklással meghaladhatja a 27. pont d) alpontja szerinti összeget, amennyiben a támogatás arányossága továbbra is biztosított;

f. a hitel vonatkozhat a beruházási és/vagy a működőtőke-szükségletekre;

g. a hitel nem nyújtható olyan vállalkozásoknak, amelyek 2019. december 31-én (az általános csoportmentességi rendelet értelmében * ) már nehéz helyzetben lévőnek minősültek.”

17. A 3.5. szakasz helyébe a következő szöveg lép:

„3.5. szakasz: Rövid lejáratú exporthitel-biztosítás

„32. A rövid lejáratú exporthitel-biztosításról szóló bizottsági közlemény úgy rendelkezik, hogy a piacképes kockázatok nem fedezhetők a tagállamok által támogatott exporthitel-biztosítással. A jelenlegi COVID-19-járvány nyomán, illetve miután nyilvános konzultációt folytatott a jelenleg piacképes kockázatú országokba irányuló exportra vonatkozó rövid lejáratú exporthitel-biztosítás rendelkezésre állásáról, a Bizottság megállapította, hogy általában véve nincs elegendő magánbiztosítási kapacitás a rövid lejáratú exporthitelekre, valamint hogy átmenetileg nincs fedezet a piacképes kockázatokra.

„33. Ebben az összefüggésben a Bizottság úgy tekinti, hogy a rövid lejáratú exporthitel-biztosításról szóló közlemény mellékletében felsorolt országokba irányuló kivitelhez kapcsolódó valamennyi kereskedelmi és politikai kockázat 2020. december 31-ig ideiglenesen nem piacképes. * 

18. A szöveg a következő szakasszal egészül ki:

„3.6. szakasz: A COVID-19 szempontjából releváns kutatáshoz és fejlesztéshez nyújtott támogatás

„34. A jelenlegi egészségügyi veszélyhelyzetből eredő válság kezelése érdekében alapvetően fontos, hogy a COVID-19 szempontjából releváns kutatás-fejlesztést (K+F) az EUMSZ 107. cikke (3) bekezdésének c) pontján alapuló meglévő lehetőségeken túl is elősegítsük.

„35. A Bizottság a belső piaccal összeegyeztethetőnek fogja tekinteni a COVID-19 szempontjából releváns és más antivirális készítményekkel kapcsolatos kutatásra *  irányuló K+F projektekhez nyújtott támogatást, ideértve azokat a projekteket is, amelyek a Horizont 2020 keretprogram kkv-támogató eszköze keretében COVID-19-specifikus „kiválósági pecsét” minőségi védjegyében részesültek, amennyiben a következő feltételek mindegyike teljesül:

a. a támogatást közvetlen támogatások, visszafizetendő előlegek vagy adókedvezmények formájában nyújtják 2020. december 31-ig;

b. a 2020. február 1-jétől megkezdett K+F-projektek vagy a COVID-19-specifikus kiválósági pecséttel rendelkező projektek esetében a támogatás ösztönző hatásúnak tekintendő; a 2020. február 1. előtt megkezdett projektek esetében a támogatás akkor tekintendő ösztönző hatásúnak, ha a projekt gyorsításához vagy hatókörének bővítéséhez szükséges. Ilyen esetben csak a felgyorsítást célzó intézkedésekhez vagy a hatókör bővítéséhez kapcsolódó többletköltségek támogathatók;

c. elszámolható költség lehet a K+F projekthez annak időtartama alatt szükséges valamennyi költség, többek között a személyzeti költségek, a digitális és informatikai eszközök, diagnosztikai eszközök, adatgyűjtési és -feldolgozási eszközök, K+F-szolgáltatások, preklinikai vizsgálatok és klinikai vizsgálatok (az I-IV. vizsgálati szakaszok) költségei, a szabadalmak és más immateriális javak megszerzésével, validálásával és védelmével kapcsolatos költségek, az új és továbbfejlesztett oltóanyagok és gyógyszerek, orvostechnikai eszközök, kórházi és orvostechnikai felszerelések, fertőtlenítőszerek és egyéni védőeszközök forgalmazásához szükséges megfelelőségértékelések és/vagy engedélyek megszerzésének költségei; a IV. fázisú vizsgálatok akkor támogathatók, ha további tudományos vagy technológiai haladást tesznek lehetővé;

d. az egyes kedvezményezettekre vonatkozó támogatási intenzitás alapkutatás esetében az elszámolható költségek 100%-a lehet, az alkalmazott kutatás és a kísérleti fejlesztés *  esetében pedig nem haladhatja meg az elszámolható költségek 80%-át;

e. az alkalmazott kutatás és a kísérleti fejlesztés támogatási intenzitása 15 százalékponttal növelhető, ha egynél több tagállam támogatja a kutatási projektet, vagy ha azt kutatási szervezetekkel vagy más vállalkozásokkal folytatott, határokon átnyúló együttműködés keretében hajtják végre;

f. az említett intézkedés keretében nyújtott támogatás kombinálható az ugyanazon elszámolható költségekre más forrásokból nyújtott támogatással, feltéve, hogy a kombinált támogatás nem haladja meg a fenti d) és e) pontban meghatározott felső határokat;

g. a támogatás kedvezményezettjének kötelezettséget kell vállalnia arra, hogy megkülönböztetésmentes piaci feltételek mellett nem kizárólagos hasznosítási engedélyeket biztosít EGT-beli harmadik felek számára;

h. a támogatás nem nyújtható olyan vállalkozásoknak, amelyek 2019. december 31-én (az általános csoportmentességi rendelet értelmében * ) már nehéz helyzetben lévőnek minősültek.”

19. A szöveg a következő szakasszal egészül ki:

„3.7. szakasz Tesztelési és felskálázási (upscaling) infrastruktúrákhoz nyújtott beruházási támogatás

36. Alapvetően fontos, hogy az EUMSZ 107. cikke (3) bekezdésének c) pontján alapuló meglévő lehetőségeken túl is támogassuk azokat a tesztelési és felskálázási infrastruktúrákat, amelyek hozzájárulnak a COVID-19 szempontjából releváns termékek fejlesztéséhez.

37. A Bizottság ezért az alábbi feltételek teljesülése esetén a belső piaccal összeegyeztethetőnek fogja tekinteni az azon tesztelési és felskálázási infrastruktúrák kiépítéséhez vagy korszerűsítéséhez nyújtott beruházási támogatást, amelyek a tömegtermelést megelőzően az első ipari hasznosításig a COVID-19 szempontjából releváns - a 3.8. szakaszban ismertetett - termékek fejlesztéséhez, teszteléséhez és felskálázásához szükségesek:

a. a támogatást olyan tesztelési és felskálázási infrastruktúrák kiépítéséhez vagy korszerűsítéséhez nyújtják, amelyek a tömegtermelést megelőzően az első ipari hasznosításig a következők fejlesztéséhez, teszteléséhez és felskálázásához szükségesek: a COVID-19 szempontjából releváns gyógyszerek (többek között oltóanyagok) és kezelések, azok intermedierei, gyógyszerhatóanyagok és alapanyagok, orvostechnikai eszközök, kórházi és orvostechnikai felszerelések (beleértve a lélegeztetőgépeket, védőruházatokat és védőeszközöket, valamint a diagnosztikai eszközöket) és a szükséges alapanyagok, fertőtlenítőszerek és köztes termékeik, valamint az előállításukhoz szükséges vegyipari alapanyagok; valamint adatgyűjtési/-feldolgozási eszközök;

b. a támogatást közvetlen támogatások, adókedvezmények vagy visszafizetendő előlegek formájában nyújtják 2020. december 31-ig;

c. a 2020. február 1-jétől megkezdett projektek esetében a támogatás ösztönző hatásúnak tekintendő; a 2020. február 1. előtt megkezdett projektek esetében a támogatás akkor tekintendő ösztönző hatásúnak, ha a projekt gyorsításához vagy hatókörének bővítéséhez szükséges. Ilyen esetben csak a felgyorsítást célzó intézkedésekhez vagy a hatókör bővítéséhez kapcsolódó többletköltségek támogathatók;

d. a beruházási projekt a támogatás nyújtásának időpontját követő hat hónapon belül befejeződik. A beruházási projekt akkor tekintendő befejezettnek, ha azt a nemzeti hatóságok befejezettnek fogadják el. A közvetlen támogatások és az adókedvezmények esetében a hat hónapos határidő túllépése esetén minden késedelmes hónap után vissza kell fizetni a kapott támogatás összegének 25%-át, kivéve, ha a késedelem a támogatás kedvezményezettjén kívül álló tényezőknek tudható be. A visszafizetendő előlegek a határidő betartása esetén vissza nem térítendő támogatássá alakulnak, a határidő túllépése esetén pedig a támogatás nyújtásának időpontjától számított öt éven belül, egyenlő éves részletekben vissza kell téríteni azokat;

e. elszámolható költségek az a) pontban felsorolt termékek fejlesztéséhez szükséges tesztelési és felskálázási infrastruktúrák létrehozásához szükséges beruházási költségek. A támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 75%-át;

f. a közvetlen támogatások és az adókedvezmények maximális megengedhető támogatási intenzitása további 15 százalékponttal növelhető, ha a beruházás az adott közvetlen támogatás nyújtásának időpontját vagy az adókedvezmény alkalmazásának kezdőnapját követő két hónapon belül befejeződik, vagy ha a támogatás egynél több tagállamból származik. Ha a támogatást visszafizetendő előleg formájában nyújtják, és a beruházás két hónapon belül befejeződik, illetőleg a támogatást egynél több tagállam nyújtja, a támogatási intenzitás további 15 százalékponttal növelhető;

g. az ezen intézkedés keretében nyújtott támogatás nem kombinálható más, ugyanazon elszámolható költségekhez nyújtott beruházási támogatással;

h. veszteségfedezeti garancia nyújtható közvetlen támogatáshoz, adókedvezményhez vagy visszafizetendő előleghez kapcsolódóan vagy független támogatási intézkedésként is; a veszteségfedezeti garanciát a vállalkozás ez irányú kérelmének keltétől számított egy hónapon belül kiadják; az ellentételezendő veszteség összegét pedig a beruházás befejezése után öt évvel állapítják meg. Az ellentételezés összege a következőként számítandó: a beruházási költségeknek, a beruházási költségek 10%-át kitevő méltányos éves nyereség ötéves időszakra vetített összegének és a működési költségeknek az összegéből ki kell vonni a kapott közvetlen támogatásnak, az ötéves időszakban elért bevételeknek és a projekt végértékének az összegét;

i. a tesztelési és felskálázási infrastruktúra szolgáltatásaiért felszámított ár a piaci árnak felel meg;

j. a tesztelési és felskálázási infrastruktúrákat több felhasználó számára elérhetővé kell tenni, és azokat átlátható és megkülönböztetésmentes módon kell biztosítani. Az infrastruktúra beruházási költségeit legalább 10%-ban finanszírozó vállalkozások kedvezőbb feltételek mellett kedvezményes hozzáférési lehetőséget kaphatnak;

k. a támogatás nem nyújtható olyan vállalkozásoknak, amelyek 2019. december 31-én (az általános csoportmentességi rendelet értelmében * ) már nehéz helyzetben lévőnek minősültek.”

20. A szöveg a következő szakasszal egészül ki:

„3.8. szakasz A COVID-19 szempontjából releváns termékek előállítására irányuló beruházási támogatás:

38. Alapvetően fontos, hogy a COVID-19 szempontjából releváns termékek előállítását az EUMSZ 107. cikke (3) bekezdésének c) pontján alapuló meglévő lehetőségeken túl is elősegítsük. E termékek a következők: a releváns gyógyszerek (köztük az oltóanyagok) és kezelések, valamint ezek intermedierei, hatóanyagai és alapanyagai; orvostechnikai eszközök, kórházi és orvostechnikai felszerelések (beleértve a lélegeztetőgépeket, védőruházatokat és védőeszközöket, valamint a diagnosztikai eszközöket) és a szükséges alapanyagok; fertőtlenítőszerek és köztes termékeik, valamint az előállításukhoz szükséges vegyipari alapanyagok; adatgyűjtési/-feldolgozási eszközök.

39. A Bizottság a COVID-19 szempontjából releváns termékek előállításához nyújtott beruházási támogatást a következő feltételek teljesülése esetén a belső piaccal összeegyeztethetőnek fogja tekinteni:

a. a beruházási támogatás a COVID-19 szempontjából releváns termékek előállításához nyújtható. Ilyen termékek például: gyógyszerek (köztük az oltóanyagok) és kezelések, valamint ezek intermedierei, hatóanyagai és alapanyagai; orvostechnikai eszközök, kórházi és orvostechnikai felszerelések (beleértve a lélegeztetőgépeket, védőruházatokat és védőeszközöket, valamint a diagnosztikai eszközöket) és a szükséges alapanyagok; fertőtlenítőszerek és köztes termékeik, valamint az előállításukhoz szükséges vegyipari alapanyagok; adatgyűjtési/-feldolgozási eszközök;

b. a támogatást közvetlen támogatások, adókedvezmények vagy visszafizetendő előlegek formájában nyújtják 2020. december 31-ig;

c. a 2020. február 1-jétől megkezdett projektek esetében a támogatás ösztönző hatásúnak tekintendő; a 2020. február 1. előtt megkezdett projektek esetében a támogatás akkor tekintendő ösztönző hatásúnak, ha a projekt gyorsításához vagy hatókörének bővítéséhez szükséges. Ilyen esetben csak a felgyorsítást célzó intézkedésekhez vagy a hatókör bővítéséhez kapcsolódó többletköltségek támogathatók;

d. a beruházási projekt a támogatás nyújtásának időpontját követő hat hónapon belül befejeződik. A beruházási projekt akkor tekintendő befejezettnek, ha azt a nemzeti hatóságok befejezettnek fogadják el. A közvetlen támogatások és az adókedvezmények esetében a hat hónapos határidő túllépése esetén minden késedelmes hónap után vissza kell fizetni a kapott támogatás összegének 25%-át, kivéve, ha a késedelem a támogatás kedvezményezettjén kívül álló tényezőknek tudható be. A visszafizetendő előlegek a határidő betartása esetén vissza nem térítendő támogatássá alakulnak, a határidő túllépése esetén pedig a támogatás nyújtásának időpontjától számított öt éven belül, egyenlő éves részletekben vissza kell téríteni azokat;

e. az elszámolható költségek közé az a) pontban felsorolt termékek előállításához szükséges beruházási költségek és az új termelési kapacitások próbaüzemének költségei tartoznak. A támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 80%-át;

f. a közvetlen támogatások és az adókedvezmények maximális megengedhető támogatási intenzitása további 15 százalékponttal növelhető, ha a beruházás az adott támogatás nyújtásának időpontját vagy az adókedvezmény alkalmazásának kezdőnapját követő két hónapon belül befejeződik, vagy ha a támogatás egynél több tagállamból származik. Ha a támogatást visszafizetendő előleg formájában nyújtják, és a beruházás két hónapon belül befejeződik, illetőleg a támogatást egynél több tagállam nyújtja, a támogatási intenzitás további 15 százalékponttal növelhető;

g. az ezen intézkedés keretében nyújtott támogatás nem kombinálható más, ugyanazon elszámolható költségekhez nyújtott beruházási támogatással;

h. veszteségfedezeti garancia nyújtható közvetlen támogatáshoz, adókedvezményhez vagy visszafizetendő előleghez kapcsolódóan vagy független támogatási intézkedésként is; a veszteségfedezeti garanciát a vállalkozás ez irányú kérelmének keltétől számított egy hónapon belül kiadják; az ellentételezendő veszteség összegét pedig a beruházás befejezése után öt évvel állapítják meg. Az ellentételezés összege a következőként számítandó: a beruházási költségeknek, a beruházási költségek 10%-át kitevő méltányos éves nyereség ötéves időszakra vetített összegének és a működési költségeknek az összegéből ki kell vonni a kapott közvetlen támogatásnak, az ötéves időszakban elért bevételeknek és a projekt végértékének az összegét;

i. a támogatás nem nyújtható olyan vállalkozásoknak, amelyek 2019. december 31-én (az általános csoportmentességi rendelet értelmében * ) már nehéz helyzetben lévőnek minősültek.”

21. A szöveg a következő szakasszal egészül ki:

„3.9. szakasz Adó- és/vagy társadalombiztosítási járulékok elhalasztása formájában nyújtott támogatás

40. Az adók és/vagy a társadalombiztosítási járulékok megfizetésének elhalasztása hasznos eszköz lehet a vállalkozások (és köztük az önfoglalkoztató személyek) likviditási korlátainak csökkentésére és a munkahelyek megőrzésére. Ha az ilyen halasztások általános hatályúak, és nem részesítenek előnyben bizonyos vállalkozásokat vagy bizonyos áruk előállítását, akkor nem tartoznak az EUMSZ 107. cikke (1) bekezdésének hatálya alá. Ha azonban például bizonyos ágazatokra, régiókra vagy vállalkozástípusokra korlátozódnak, akkor az EUMSZ 107. cikkének (1) bekezdése értelmében támogatásnak minősülnek. * 

41. A Bizottság az EUMSZ 107. cikke (3) bekezdésének b) pontja alapján a belső piaccal összeegyeztethetőnek fogja tekinteni azokat a támogatási programokat, amelyek a COVID-19-járvány által különösen érintett - például bizonyos ágazatokban vagy régiókban működő vagy meghatározott méretű - vállalkozásokra (és köztük az önfoglalkoztató személyekre) alkalmazandó adók vagy társadalombiztosítási járulékok ideiglenes halasztásából állnak. Ez vonatkozik az adókötelezettségekhez és a társadalombiztosítási kötelezettségekhez kapcsolódó olyan intézkedésekre is, amelyek célja a kedvezményezettek likviditási korlátainak enyhítése, ideértve többek között a részletfizetések elhalasztását, az adótartozás-átütemezési programok igénybevételének könnyítését és a kamatmentes időszakok engedélyezését, az adótartozások behajtásának felfüggesztését és a gyorsított adó-visszatérítést. A támogatást 2020. december 31. előtt kell nyújtani, és a halasztás legfeljebb a 2022. december 31-ével záródó időtartamra adható.”

22. A szöveg a következő szakasszal egészül ki:

„3.10. szakasz Munkavállalók utáni bértámogatás formájában nyújtott támogatás a COVID-19-járvány alatti elbocsátások elkerülése érdekében

42. Előfordulhat, hogy a tagállamok a munkahelyek megőrzése érdekében hozzá kívánnak járulni az olyan vállalkozások (és köztük az önfoglalkoztató személyek) bérköltségeihez, amelyek (akik) a COVID-19 kitörése miatt egyébként munkavállalókat bocsátanának el. Amennyiben az ilyen támogatási programok a gazdaság egészében alkalmazandók, nem tartoznak az állami támogatások ellenőrzésére irányadó uniós szabályok hatálya alá. Ha azonban e programok vállalkozások számára szelektív előnyt nyújtanak, ami akkor fordulhat elő, ha bizonyos ágazatokra, régiókra vagy vállalkozástípusokra korlátozódnak, akkor az EUMSZ 107. cikkének (1) bekezdése értelmében támogatásnak minősülnek.

43. Amennyiben az ilyen intézkedések állami támogatásnak minősülnek, a Bizottság azokat az EUMSZ 107. cikke (3) bekezdésének b) pontja alapján a belső piaccal összeegyeztethetőnek fogja tekinteni, ha teljesülnek a következő feltételek:

a. a támogatás célja a COVID-19-járvány alatti elbocsátások elkerülése;

b. a támogatást a COVID-19-járvány által különösen érintett - például bizonyos ágazatokban vagy régiókban működő vagy meghatározott méretű - vállalkozásokra irányuló programok formájában nyújtják;

c. a bértámogatást a támogatási kérelmet követő legfeljebb tizenkét hónapos időtartamra nyújtják olyan munkavállalók után, akiket egyébként az üzleti tevékenység COVID-19-járvány miatti felfüggesztése vagy csökkentése következtében elbocsátottak volna; a támogatás feltétele továbbá, hogy a szóban forgó munkavállalókat a támogatás teljes tárgyidőszakában folyamatosan foglalkoztatják;

d. a bértámogatás havi összege nem haladhatja meg a szóban forgó munkavállalók havi bruttó (munkáltatói társadalombiztosítási járulékkal együtt számított) fizetésének 80%-át. A tagállamok - különösen az alacsony bérkategóriába tartozók érdekében - a támogatási intenzitás számítására alternatív módszereket, például a nemzeti átlagbér vagy a minimálbér alkalmazását is bejelenthetik, amennyiben a támogatás arányossága nem sérül;

e. a bértámogatás kombinálható más általánosan elérhető vagy szelektív foglalkoztatástámogatási intézkedésekkel, amennyiben a kombinált támogatás nem vezet a szóban forgó munkavállalók bérköltségeinek túlkompenzálásához. A bértámogatások emellett adóhalasztással és a társadalombiztosítási járulékfizetés elhalasztásával is kombinálhatók.”

23. A 34. pont számozása 44. pontra változik, és helyébe a következő szöveg lép:

„44. A 3.9. és a 3.10. szakasz szerint nyújtott támogatások kivételével a tagállamoknak az e közlemény alapján nyújtott minden egyes egyedi támogatásra vonatkozó információkat *  az adott támogatás nyújtásától számított 12 hónapon belül közzé kell tenniük az átfogó állami támogatási honlapon vagy a Bizottság vonatkozó adatbázisában * .”

24. A 35-42. pont számozása 45-52. pontra változik.