A jogszabály mai napon ( 2022.07.06. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

ITM közlemény

a Légügyi Felügyeleti Hatósági Főosztály üzemben tartási határozatáról * 

A légiközlekedési hatóságként eljáró innovációért és technológiáért felelős miniszter (1440 Budapest, Pf. 1, a továbbiakban: Hatóság) a légi járművek üzemben tartásához kapcsolódó műszaki követelményeknek és igazgatási eljárásoknak a 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében történő rögzítéséről szóló 965/2012/EU Rendelet alapján, a hatóság által kiadott, utasok kereskedelmi légi úton történő személyszállítására vonatkozó engedéllyel (AOC) rendelkező légifuvarozókat (a továbbiakban: légifuvarozó) 2020. március 16-án hivatalból indult közigazgatási hatósági eljárásban a Hatóság a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény (a továbbiakban: Lt.) 3/C. § (2) bekezdése alapján kibocsátott üzembentartási határozatban a koronavírus járvány (a továbbiakban: CoVID-19) további elterjedésének megakadályozása érdekében az alábbi intézkedések végrehajtására kötelezi:

1. A légifuvarozók kötelesek minden, a CoVID-19 járvány terjedése szempontjából magas kockázatúnak minősített repülőtérről végrehajtott üzemelést követően haladéktalanul elvégezni a járatot teljesítő légijármű teljes tisztítását és fertőtlenítését a légiközlekedésben engedélyezett anyagok felhasználásával.

A járvány terjedése szempontjából magas kockázatúnak minősített repülőterek listája folyamatosan frissítésre kerül. Az aktuális lista elérhető az Európai Unió Repülésbiztonsági Ügynöksége (a továbbiakban: EASA) honlapján: https://www.easa.europa.eu/SD-2020-01/Airports

A légifuvarozók által a légijárművek fertőtlenítéséhez használt anyag lehet pl. 62%-71% tartalmú etanol, 0,5% tartalmú hidrogén peroxid vagy 0,1% tartalmú nátrium-hipoklorit, az anyagok felhasználhatóságát azonban minden esetben ellenőrizni kell a légijármű gyártók által kiadott dokumentációban.

2. A légifuvarozók az 1. pontban meghatározottaktól eltérő gyakorisággal is elvégezhetik a légijárművek teljes tisztítását és fertőtlenítését, amennyiben saját kockázat elemzést végeznek, figyelembe véve üzemelési sajátosságaikat és a fertőtlenítő hatás időtartamát, valamint a fertőtlenítéshez használt anyagokat. A légifuvarozóknak ebben az esetben is biztosítani kell, hogy az érintett légijárművek minden, magas kockázatú repülőtérről való megérkezését követően legkésőbb 24 órán belül teljes tisztításra és fertőtlenítésre kerüljenek. Az 1. pontban meghatározottaktól eltérő gyakoriságú tisztítást és fertőtlenítést a légifuvarozók kötelesek a hatóságnak bejelenteni és benyújtani az elvégzett kockázatelemzést is.

3. A légifuvarozók kötelesek minden légijárművet felszerelni Általános Védekező Csomaggal. A Csomagokat a légi személyzet védelme céljából kell használni, amennyiben segítséget nyújtanak esetlegesen a CoVID-19 vírussal fertőzött vagy gyanús utasok esetén, illetve bármely esetlegesen fertőzött anyag és eszköz tisztítása és eltávolítása során.

Döntésem a közléssel végleges.

A döntés ellen közigazgatási per indítható. A közigazgatási per iránti keresetlevelet 3 (három) példányban az első fokon eljáró innovációért és technológiáért felelős miniszter, alperesként történő megjelölésével - de a Fővárosi Törvényszékhez címzetten - lehet benyújtani a vitatott döntés közlésétől számított harminc napon belül. Az ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezet és az ügyfél jogi képviselője a közigazgatási perben elektronikus kapcsolattartásra kötelezett. Tájékoztatom, hogy ha egyik fél sem kéri tárgyalás tartását, és azt a bíróság sem tartja szükségesnek, a bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül határoz. Tárgyalás tartása a keresetlevélben kérhető. A bírósági eljárás illetékköteles, az illetéket a bíróság döntése szerint kell megfizetni.

INDOKOLÁS

A koronavírus (CoVID-19) járványt a Világ Egészségügyi Szervezet (a továbbiakban: WHO) 2020. március 11-én világjárvánnyá minősítette. A járvány rendkívül gyorsan terjed Európában is és még terjedő fázisban van.

Az európai országok számos intézkedést hoztak a járvány terjedésének megelőzésére, melyek közé tartozik a közlekedés (ezen belül a légiközlekedés) korlátozása is.

Az EASA 2020. március 16-ai hatállyal Biztonsági határozatot adott ki (EASA SD 2020-01), melyben meghatározza az elérendő biztonsági célkitűzéseket, valamint ajánlásokat tesz az illetékes nemzeti hatóságok által megteendő intézkedésre, melynek célja az utasok és a népesség védelme, a fertőzés olyan légi járatok által történő terjesztésének megakadályozása, melyek a CoVID-19 szempontjából ún. „magas kockázatú repülőterekről” üzemelnek. A magas kockázatú repülőterek listája a WHO, Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC) és más mérvadó egészségügyi szervek által kiadott jelentések alapján kerül meghatározásra, és az aktuális járványügyi helyzetnek megfelelően folyamatosan frissül. A lista a Biztonsági határozat mellékletét képezi, és a rendelkező részben hivatkozott linken érthető el.

A Biztonsági határozat egyrészről a légijárművek teljes tisztítására és fertőtlenítésére határoz meg ajánlásokat, magas kockázatú repülőtérről való üzemelés esetére, másrészről a légi személyzet védelmére írja elő a légijárművek felszerelését Általános Védekező csomaggal, mert a személyzet közvetlen kapcsolatba kerülhet CoVID-19 fertőzött, vagy fertőzés gyanús utasokkal és eszközökkel. Az Általános Védekező Csomag tartalma tekintetében a IATA (Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség) ajánlása az irányadó (https://www.iata.org/contentassets/f1163430bba94512a583eb6d6b24aa56/health-guidelines-universal-precaution-kit.pdf).

Az illetékes nemzeti hatóságok a polgári légi közlekedés területén alkalmazandó közös szabályokról és az Európai Unió Repülésbiztonsági Ügynökségének létrehozásáról és a 2111/2005/EK, az 1008/2008/EK, a 996/2010/EU, a 376/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet és a 2014/30/EU és a 2014/53/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról, valamint az 552/2004/EK és a 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és a 3922/91/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2018/1139 Rendelet 76. cikk (6) bekezdés b) pontja értelmében kötelesek indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatni az EASA-t a biztonsági célkitűzések elérése érdekében hozott intézkedésekről.

Az EASA által kibocsátott Biztonsági határozatban foglaltaknak megfelelően, az abban foglalt megteendő intézkedések végrehajtására a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.

A Hatóság az eljárás megindításáról szóló értesítést az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 104. § (3) bekezdés a) pont alapján mellőzte.

Döntésem az Ákr. 82. § (1) bekezdése szerint a közléssel véglegessé válik, az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvényben meghatározott kivételekkel nem változtatható meg.

A döntés ellen az Ákr. 116. § (4) bekezdés a) pontja alapján nincs helye fellebbezésnek. A közigazgatási per indításának lehetőségét az Ákr. 114. § (1) bekezdése és a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 39. § (1) bekezdése alapján biztosítottam. A perre hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróságot a Kp. 12. § (1)-(2) bekezdése és a 13. §-a határozza meg. A tárgyalás tartása iránti kérelemről a Kp. 77. § (1)-(2) bekezdésében foglaltak alapján, a bírósági eljárással kapcsolatos illetékfizetési kötelezettségről az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 62. § (1) bekezdése alapján adtam tájékoztatást.

Tájékoztatásul rögzítem, hogy a Kp. 29. § (1) bekezdése, a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 608. § (1) bekezdése és az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 2. § (4) bekezdés e) pontja és a 9. § (1) bekezdés aa) és b) pontjai alapján a közigazgatási perben eljáró gazdálkodó szervezet és a fél jogi képviselője elektronikus kapcsolattartásra köteles. „A keresetlevél elektronikus úton történő benyújtására a www.kormany.hu oldalon, a Dokumentumok/Innovációs és Technológiai Minisztérium/Felülvizsgálat menüpontban közzétett (a http://www.kormany.hu/hu/dok?source=11&type=412#!DocumentBrowse linken közvetlenül elérhető) űrlap kitöltésével kerülhet sor, az ÁNYK program használatával. Az űrlapok benyújtásához Ügyfélkapu regisztráció szükséges.”

Tájékoztatom, hogy jelen hatósági eljárásban a személyes adatkezelés a Hatóságra ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges, amellyel kapcsolatos részletes előírásokat és az adatkezelésben érintettek jogait a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2016/679 rendelet 6. cikke és III. fejezete; az Ákr. 27. §-a, 36. §-a és 103. §-a; az Lt. 3/A. §-a; az (EU) 2018/1139 rendelet 74. cikke; továbbá az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.) 5. §-a és II/A. fejezete határozza meg. Tájékoztatom, hogy az Info tv. 22. §-a szerint a személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogainak érvényesítése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat, továbbá az Info tv. 23. §-a értelmében lehetősége van adatainak védelme érdekében bírósághoz fordulni.

Rögzítem, hogy a közlekedésért felelős miniszter a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet alapján az innovációért és technológiáért felelős miniszter.

A kiadmányozási jog az Innovációs és Technológiai Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2019. (II. 28.) ITM utasítás 124. §-án alapul.

A rendelkező részben szereplő döntés meghozatala során a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 9. §-ban meghatározott hatásköröm alapján és országos illetékességgel jártam el.


  Vissza az oldal tetejére