A jogszabály mai napon ( 2020.06.03. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

10/2020. (III. 27.) KKM utasítás

a Külgazdasági és Külügyminisztériumban az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során a végrehajtással kapcsolatban teendő intézkedésekről és a követendő eljárásrendről * 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontja alapján, figyelemmel a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletre, valamint az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről (IV.) szóló 48/2020. (III. 19.) Korm. rendeletre, a következő utasítást adom ki:

1. § Az utasítás hatálya kiterjed a Külgazdasági és Külügyminisztérium (a továbbiakban: minisztérium) hatályos Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott önálló szervezeti egységekre, továbbá a KKM-mel kormányzati szolgálati jogviszonyban, politikai szolgálati jogviszonyban, biztosi jogviszonyban, munkaviszonyban vagy megbízási jogviszonyban álló természetes személyekre.

2. § A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet által kihirdetett veszélyhelyzet megszűnéséig a minisztérium hatályos közjogi szervezetszabályozó eszközeit az utasításban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

3. § A minisztérium nevében új kötelezettség nem vállalható, kivéve

a) *  a minisztérium normál feladatellátásához, az ehhez kapcsolódó beszerzésekhez,

b) a járványügyi veszélyhelyzet elhárításához kapcsolódó beszerzésekhez,

c) a járványügyi veszélyhelyzettel kapcsolatban magyar állampolgárok külföldről történő hazamenekítéséhez, valamint az ezekhez kapcsolódó beszerzésekhez,

d) *  a beruházás ösztönzési célelőirányzat felhasználásáról szóló 210/2014. (VIII. 27.) Korm. rendelet szerinti egyedi kormánydöntéssel biztosított támogatásokhoz,

e) *  a 2020. március 23-át követően meghozott kormánydöntések végrehajtásához,

f) *  az európai uniós programok lebonyolításához

szükséges kötelezettségvállalásokat.

4. § A 3. § szerinti kötelezettségvállalásokhoz kapcsolódó fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosítások végrehajthatók az államháztartásért felelős miniszter vagy meghatalmazottja elektronikus levél formájában megadott előzetes hozzájárulása alapján is.

5. § A 3. § b) és c) pontja szerinti kötelezettségvállalások esetén új kötelezettség előzetes pénzügyi ellenjegyzés nélkül vállalható, azzal, hogy a pénzügyi ellenjegyzésre - ideértve az előirányzat-átcsoportosítások ellenjegyzését is - a kötelezettségvállalást követő 30 napon belül a teljes dokumentáció rendelkezésre állásával kell sor kerüljön.

6. § (1) *  A 3. § b) és c) pontja szerinti kötelezettségvállalásra kizárólag a minisztérium közigazgatási államtitkára jogosult.

(2) Az (1) bekezdéstől eltérően a minisztérium gazdasági ügyekért felelős helyettes államtitkára jogosult új kötelezettség vállalására, amennyiben a közigazgatási államtitkár akadályoztatva van.

7. § A 3. § b) és c) pontja szerinti kötelezettségvállalásra, valamint az azokhoz kapcsolódó előirányzat-módosításokra a közigazgatási államtitkár, akadályoztatása esetén a gazdasági ügyekért felelős helyettes államtitkár írásbeli és szóbeli - ideértve az e-mail, illetve telefon útján adott - utasítása alapján is sor kerülhet.

8. § *  A 3. § b) pontjában meghatározott beszerzések tételeit (készletek, eszközök) a minisztérium minden esetben átadás-átvételi jegyzőkönyv felvétele mellett térítésmentesen átadja az Állami Egészségügyi Ellátó Központ részére, a könyveiben történő bevételezés mellőzésével.

9. § *  Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről (IV.) szóló 48/2020. (III. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 4. § (1) bekezdése szerinti egyedi mentesítés megadására a Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése szerinti delegálás alapján a minisztérium tekintetében a külgazdasági és külügyminiszter (a továbbiakban: miniszter), illetve a tájékoztatásért és Magyarország nemzetközi megjelenítéséért felelős államtitkár jogosult. A Kormány veszélyhelyzet elhárításáért felelős tagjának vagy delegált döntési jogkörében a Kormány másik tagjának mentesítésére kizárólag abban az esetben van szükség, ha a fedezetet nem a Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezet költségvetése, hanem más szerv, különösen az Állami Egészségügyi Ellátó Központ előirányzata biztosítja.

10. § (1) A miniszter, a tájékoztatásért és Magyarország nemzetközi megjelenítéséért felelős államtitkár - a Nemzetközi Koordinációért Felelős Akciócsoport vezetőjeként -, továbbá a parlamenti államtitkár, valamint a közigazgatási államtitkár jogosult a minisztérium valamennyi önálló szervezeti egységét, illetve a minisztériummal kormányzati szolgálati jogviszonyban, politikai szolgálati jogviszonyban, biztosi jogviszonyban, munkaviszonyban vagy megbízási jogviszonyban álló természetes személyt közvetlenül szóban, írásban és elektronikus levélben utasítani, illetve feladat ellátásával megbízni.

(2) Az (1) bekezdés szerinti utasítást, feladatot soron kívül, haladéktalanul el kell intézni.

(3) *  A Korm. rendeletre való hivatkozás alapján elrendelt kötelezettségvállalások esetében a pénzügyi és jogi ellenjegyzést, érvényesítést és utalványozást soron kívül, olyan határidővel kell elvégezni, hogy az nem akadályozhatja és korlátozhatja a kötelezettségvállaló szándékát, a kötelezettségvállalás létrehozását és teljesítését.

11. § A minisztérium politikai felsővezetői, szakmai felsővezetői, szakmai vezetői, valamint kijelölt kormánytisztviselői, munkavállalói, politikai vagy biztosi jogviszonyban álló foglalkoztatottjai kötelesek telefonos, illetve elektronikus elérhetőségüket 0-24 órában biztosítani, valamint a 10. § (1) bekezdésében meghatározott személyektől érkezett telefonos, illetve elektronikus úton érkezett megkérésekre, utasításokra azonnal, de legfeljebb észszerű időn belül reagálni.

12. § A minisztériumi döntéshozatal során a hatályos iratkezelési szabályoktól eltérően a döntés e-mail útján is meghozható.

12/A. § *  Az utasításnak a Külgazdasági és Külügyminisztériumban az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során a végrehajtással kapcsolatban teendő intézkedésekről és a követendő eljárásrendről szóló 10/2020. (III. 27.) KKM utasítás módosításáról szóló 11/2020. (IV. 24.) KKM utasítással (a továbbiakban: Mód1.) megállapított rendelkezéseit a Mód1. hatálybalépését megelőzően indított ügyekben is alkalmazni kell.

13. § Ez az utasítás a közzététele napján 22 órakor lép hatályba.

14. § Az utasítás hatályvesztéséről a veszélyhelyzet megszűnésével külön utasítás rendelkezik.


  Vissza az oldal tetejére