A jogszabály mai napon ( 2023.06.06. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

2021. évi IV. törvény

a Montrealban, 1999. május 28-án kelt, a nemzetközi légi fuvarozásra vonatkozó egyes jogszabályok egységesítéséről szóló Egyezmény 2019. évi módosításáról szóló, a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet által kiadott, 2019. június 28-án kelt, LE 3/38.1-19/50 számú Tagállami Értesítő és a Montrealban, 1999. május 28-án kelt, a nemzetközi légi fuvarozásra vonatkozó egyes jogszabályok egységesítéséről szóló Egyezmény 2019. évi módosításáról szóló, a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet által kiadott, 2019. október 11-én kelt, LE 3/38.1-19/70 számú Tagállami Értesítő kihirdetéséről * 

(A Montrealban, 1999. május 28-án kelt, a nemzetközi légi fuvarozásra vonatkozó egyes jogszabályok egységesítéséről szóló Egyezmény 2019. évi módosítása Magyarország vonatkozásában 2019. december 28-án nemzetközi jogilag hatályba lépett.)

1. § Az Országgyűlés a Montrealban, 1999. május 28-án kelt, a nemzetközi légi fuvarozásra vonatkozó egyes jogszabályok egységesítéséről szóló Egyezmény 2019. évi módosításáról szóló, a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet által kiadott, 2019. június 28-án kelt, LE3/38.1-19/50 számú Tagállami Értesítőt, és a Montrealban, 1999. május 28-án kelt, a nemzetközi légi fuvarozásra vonatkozó egyes jogszabályok egységesítéséről szóló Egyezmény 2019. évi módosításáról szóló, a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet által kiadott, 2019. október 11-én kelt, LE 3/38.1-19/70 számú Tagállami Értesítőt (a továbbiakban együtt: Tagállami Értesítők) e törvénnyel kihirdeti.

2. § (1) A Tagállami Értesítők hivatalos magyar nyelvű fordítását az 1. melléklet tartalmazza.

(2) A Tagállami Értesítők hiteles angol nyelvű szövegét a 2. melléklet tartalmazza.

3. § Ez a törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba.

4. § (1) Az e törvény végrehajtásához szükséges intézkedésekről a közlekedésért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) gondoskodik.

(2) A Montrealban, 1999. május 28-án kelt, a nemzetközi légi fuvarozásra vonatkozó egyes jogszabályok egységesítéséről szóló Egyezmény módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt hiteles angol nyelvű szövegének és annak hivatalos magyar nyelvű fordításának közzétételéről a miniszter gondoskodik.

1. melléklet a 2021. évi IV. törvényhez

1. A Montrealban, 1999. május 28-án kelt, a nemzetközi légi fuvarozásra vonatkozó egyes jogszabályok egységesítéséről szóló Egyezmény 2019. évi módosításáról szóló, a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet által kiadott, 2019. június 28-án kelt, LE 3/38.1-19/50 számú Tagállami Értesítő hivatalos magyar nyelvű fordítása:

„Hiv.: LE 3/38.1-19/50 2019. június 28.

Tárgy: Az 1999. évi Montreali Egyezmény szerinti kártérítési határösszegek Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet általi felülvizsgálata a 24. cikk értelmében-Értesítés a kártérítési határösszegek felülvizsgálatáról

Szükséges intézkedés: a) a kártérítési határösszegek felülvizsgálatának tudomásul vétele; b) felülvizsgált kártérítési határösszegek tudomásul vétele, amelyek az ezen értesítéstől számított hat hónapon belül lépnek érvénybe az 1999. évi Montreali Egyezmény összes Szerződő Állama számára (azaz 2019. december 28-án), kivéve, ha az értesítéstől számított három hónapon belül, azaz legkésőbb 2019. szeptember 30-ig, a Szerződő Államok többsége kinyilvánítja egyet nem értését az ICAO-nál; továbbá c) rendelkezések meghozatala a szükséges végrehajtási jogszabályok kiigazítására annak érdekében, hogy vegyék figyelembe a kártérítési határösszegek felülvizsgálatát, amint azok hatályba lépnek

Tisztelt Uram/Asszonyom!

1. Megtiszteltetés számomra, hogy hivatkozhatok az 1999. május 28-án Montrealban létrejött, a Nemzetközi légifuvarozásra vonatkozó egyes jogszabályok egységesítéséről szóló Egyezményre, (9740. Dok.) (1999. évi Montreali Egyezmény). Az Egyezmény a 21. és 22. cikkben meghatározza a légifuvarozó kártérítési határösszegeket az utasok, a poggyász és az áruk szállításával kapcsolatos károkra vonatkozóan. Az így megállapított összegeket a Nemzetközi Valutaalap (IMF) által létrehozott elszámolási egységben, a Különleges Lehívási Jogokban (SDR) fejezik ki.

2. Az SDR értéke olyan valutakosárként kerül meghatározásra, amelynek összetételét az IMF rendszeresen felülvizsgálja annak biztosítása érdekében, hogy az tükrözze a valuták relatív fontosságát a világ kereskedelmi és pénzügyi rendszereiben. Ma a valutakosár a kínai jüanból, az euróból, a japán jenből, a font sterlingből és az amerikai dollárból áll. Az alábbi táblázat szemlélteti a kosár összetételének és a valuták súlyának történetét:

SDR Értékelési Kosár - Súlyszázalék az időszak kezdetekor
1996-2000 2001-05 2006-10 2011-15 Javaslat a 2016-20-as időszakra*
USA dollár 39 44 44 42 42
Euró - 31 34 37 31
Német márka 21 - - - -
Francia frank 11 - - - -
Japán jen 18 14 11 9 8
Font sterling 11 11 11 11 8
Kínai jüan - - - - 11

*2016 októberétől számított értékelés: a kínai jüan IMF általi felvételének dátuma az SDR valutakosárba

Forrás: IMF-Pénzügyi Főosztály

3. Az 1999. évi Montreali Egyezményt elfogadó Diplomáciai Konferencián a Szerződő Államok szem előtt tartották annak szükségességét, hogy a felelősség határösszegei az idő múlásával megőrizzék gazdasági értéküket, és az Egyezmény hatálybalépését követően ne csökkenjenek az infláció vagy más gazdasági tényező következtében.

4. Ennek figyelembevétele érdekében az Egyezmény a 24. cikkben (A felső határok felülvizsgálata) egy olyan beépített mechanizmust tartalmaz, amelyre időnként értékállósági záradékként hivatkoznak, és amely meghatározza az eljárást a fent említett kártérítési határösszegek szükség szerinti időszakos felülvizsgálatára. A felülvizsgálati mechanizmus szándékosan egy hallgatólagos jóváhagyási folyamat mentén lett kialakítva, biztosítva az általános alkalmazást az összes Szerződő Állam bevonása mellett.

AZ EGYEZMÉNY 24. CIKKE SZERINTI FELÜLVIZSGÁLAT

5. A 24. cikk előírja a kártérítési határösszegek ötéves időközönkénti felülvizsgálatát a Letéteményes (ICAO) által. Az első ilyen felülvizsgálatot követően a felelősségkorlátozás határértékét 2009. december 30-i hatállyal valamennyi szerződő állam számára 13,1 százalékkal korrigálták (Hivatkozás: LE 3/38.1-09/87 Tagállami Értesítő). A második felülvizsgálat nem tett szükségessé újabb növelést a felülvizsgálat időpontjában (Hivatkozás: EB 2014/035).

6. A 24. cikk 1. bekezdésének vonatkozó része előírja, hogy a határértékeket olyan inflációs faktor alkalmazásával kell felülvizsgálni, amely megfelel az előző felülvizsgálat óta eltelt időszak összesített inflációs rátájának. Az inflációs faktor megállapításánál alkalmazandó inflációs ráta mértékét azoknak az államoknak a fogyasztói árindexeiben szereplő éves növekedés vagy csökkenés súlyozott átlaga határozza meg, amelyeknek valutái alkotják az SDR-t. Mivel a legutóbbi felülvizsgálat során nem állapítottak meg növekedést, ezért a 2008-tól számított inflációs faktort kell figyelembe venni.

A FELÜLVIZSGÁLAT EREDMÉNYE - AZ INFLÁCIÓS FAKTOR MEGHATÁROZÁSA

7. A korábbi fogyasztói árindex (CPI) adatokat az IMF nyilvános weboldalán elérhető IMF-Világgazdasági kilátások adatbázisának 2019 áprilisi kiadásából vettük. Az adatbázist rendszerint minden év áprilisában és szeptemberében frissítik. Az alábbi táblázat összefoglalja az átlagos fogyasztói árak éves százalékos változásának elemzését az érintett időszakra vonatkozóan:

Infláció, fogyasztói árindex (CPI)
Egyesült Államok Euró övezet Japán Egyesült
Királyság
Kínai jüan
Év Fogyasztói árindex éves százalékos változása SDR
súly
Fogyasztói árindex éves százalékos változása SDR
súly
Fogyasztói árindex éves százalékos változása SDR
súly
Fogyasztói árindex éves százalékos változása SDR
súly
Fogyasztói árindex éves százalékos változása SDR
súly
SDR
súly
2008 100,0
2009 -0,3 0,44 0,3 0,34 -1,4 0,11 2,2 0,11 100,1
2010 1,6 0,44 1,6 0,34 -0,7 0,11 3,3 0,11 101,6
2011 3,1 0,42 2,7 0,37 -0,3 0,09 4,5 0,11 104,4
2012 2,1 0,42 2,5 0,37 -0,1 0,09 2,8 0,11 106,5
2013 1,5 0,42 1,3 0,37 0,3 0,09 2,6 0,11 108,0
2014 1,6 0,42 0,4 0,37 2,8 0,09 1,5 0,11 109,2
2015 0,1 0,42 0,0 0,37 0,8 0,09 0,0 0,11 109,4
2016 1,3 0,42 0,2 0,31 -0,1 0,08 0,7 0,08 110,0
2017 2,1 0,42 1,5 0,31 0,5 0,08 2,7 0,08 1,6 0,11 111,8
2018 2,4 0,42 1,7 0,31 1,2 0,08 2,5 0,08 2,2 0,11 113,9

Forrás: IMF-Világgazdasági kilátások adatbázis, 2019. április

KÁRTÉRÍTÉSI HATÁRÖSSZEGEK FELÜLVIZSGÁLATA

8. A fenti 7. bekezdésben ismertetett felülvizsgálat és számítások eredményeként megállapítást nyert, hogy a releváns felülvizsgálati ciklus inflációs faktora olyan módon került meghatározásra, hogy annak mértéke meghaladja a 10 százalékot, azaz a kártérítési határösszegek kiigazítását kiváltó, az egyezményben előírt küszöbértéket.

A meghatározott inflációs együttható 13,9 százalék. Következésképpen a kártérítési határösszegeket a következőképpen kell kiigazítani:

1999. évi
Montreali Egyezmény
Eredeti határérték (SDR) Felülvizsgált határérték (SDR) 2009. december 30-tól Kerekített felülvizsgált határérték (SDR)*
21. cikk 100 000 113 100 128 821
22. cikk, 1. bekezdés 4150 4694 5346
22. cikk, 2. bekezdés 1000 1131 1288
22. cikk, 3. bekezdés 17 19 22

*A hivatkozás megkönnyítése érdekében egy SDR értéke 2019. június 3-án 1,38 USD volt.

9. Az ügyet megvizsgálva, a Tanács 2019. május 27-i (C-DEC 217/4) határozatának alapján kérte az 1999. évi Montreali Egyezmény szerződő államainak tájékoztatását a felülvizsgálat eredményéről és a felelősségkorlátozás felülvizsgált határértékeiről.

A SZERZŐDŐ ÁLLAMOK ÉRTESÍTÉSE

10. Az Egyezmény 24. cikke 2. bekezdésének megfelelően az ICAO-nak értesítenie kell az 1999. évi Montreali Egyezmény Szerződő Államait a felülvizsgálat eredményéről és a határértékek felülvizsgálatáról. A 24. cikk 2. bekezdésében megfogalmazott hallgatólagos jóváhagyási mechanizmussal összhangban az említett módosítások az értesítést követő hat hónapon belül minden Szerződő Államban hatályba lépnek, kivéve, ha az értesítést követő három hónapon belül a Szerződő Államok többsége kinyilvánítja egyet nem értését az ICAO-nál. Amennyiben ez utóbbi bekövetkezik, a felülvizsgálatok nem válnak hatályossá, és az ICAO-nak az ügyet a Szerződő Államok ülése (Diplomáciai Konferencia) elé kell terjesztenie. Az 1999. évi Montreali Egyezmény Szerződő Államainak jelenlegi listája megtalálható az ICAO nyilvános weboldalán (www.icao.int), a Jogi Iroda szerződésgyűjteményének részeként.

11. Ennek megfelelően, ha az 1999. évi Montreali Egyezmény szerződő államainak többségétől legkésőbb 2019. szeptember 30-ig nem érkezett értesítés az egyet nem értésről, az ICAO a jelen levél kiadását követő hat hónap elteltével értesíti az összes aláírót és Szerződő Államot, az 53. cikk 8. bekezdésének d) pontjával összhangban a felülvizsgált kártérítési határösszegek hatálybalépésének időpontjáról.

12. Ennek a helyzetnek a fényében az Államoknak lehetőségük van a szükséges rendelkezések végrehajtására nemzeti jogi követelményeikkel összhangban a felülvizsgált határértékek teljeskörű érvényesítéséhez, amint azok hatályba lépnek.

Uram/Asszonyom, kérem fogadja megkülönböztetett nagyrabecsülésem kifejezését.

Fang Liu

főtitkár”

2. A Montrealban, 1999. május 28-án kelt, a nemzetközi légi fuvarozásra vonatkozó egyes jogszabályok egységesítéséről szóló Egyezmény 2019. évi módosításáról szóló, a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet által kiadott, 2019. október 11-én kelt, LE 3/38.1-19/70 számú Tagállami Értesítő hivatalos magyar nyelvű fordítása:

„Hiv.: LE 3/38.1-19/70 2019. október 11.

Tárgy: A határösszegek felülvizsgálata az 1999. évi Montreali Egyezmény értelmében - a felülvizsgált határösszegek hatályba lépési időpontjának bejelentése

Szükséges intézkedés: a) annak tudomásulvétele, hogy a felülvizsgált kártérítési határösszegek 2019. december 28-ával hatályossá válnak a Montreali Egyezmény összes Szerződő Állama számára és b) a végrehajtási jogszabályok szükség szerinti kiigazítása a felülvizsgált kártérítési határösszegek teljeskörű érvényesítése érdekében

Tisztelt Uram/Asszonyom!

Megtiszteltetés számomra, hogy hivatkozhatok a 2019. június 28-án kelt LE 3/38.1-19/50 hivatkozási számú Tagállami Értesítőre, amelyben az ICAO közölte az 1999. május 28-án Montrealban létrejött Nemzetközi légifuvarozásra vonatkozó egyes jogszabályok egységesítéséről szóló Egyezmény (9740. Dok.) 24. cikk 2. bekezdésében foglalt kártérítési határösszegek felülvizsgálatának eredményeit.

A fent említett Tagállami Értesítő 8. bekezdésében foglaltak szerint a Szerződő Államokat tájékoztatták arról, hogy a Montreali Egyezményben megállapított kártérítési határösszegek felülvizsgálatát az alábbiak szerint kell elvégezni:

1999. évi Montreali Egyezmény Eredeti határérték (SDR) Felülvizsgált hatérérték (SDR) 2009. december 30-tól. Felülvizsgált határérték, kerekített (SDR)* †
21. cikk 100 000 113 100 128 821
22. cikk, 1. bekezdés 4150 4694 5346
22. cikk, 2. bekezdés 1000 1131 1288
22. cikk, 3. bekezdés 17 19 22

*A hivatkozás megkönnyítése érdekében 2019. szeptember 16-án egy SDR értéke 1,37 USD-ben lett meghatározva.

† Hatályos: 2019. december 28-tól.

A Szerződő Államokat értesítették arról, hogy a Montreali Egyezmény 24. cikkének 2. bekezdésében meghatározott hallgatólagos jóváhagyási mechanizmusnak megfelelően, a szóban forgó módosítások az összes Szerződő Államra vonatkozóan hat hónappal az értesítést követően lépnek hatályba, kivéve, ha az értesítést követő három hónapon belül a szerződő országok többsége kinyilvánítja egyet nem értését az ICAO-nál. Ilyen többségi egyet nem értésre nem került sor.

Ennek megfelelően felkérjük a Szerződő Államokat, hogy hajtsák végre a nemzeti jogszabályi követelményeikkel összhangban szükséges rendelkezéseket a felülvizsgált határértékek 2019. december 28-i teljes körű hatálybalépése érdekében.

Uram/Asszonyom, kérem, fogadja megkülönböztetett nagyrabecsülésem kifejezését.

Fang Liu,

főtitkár”

2. melléklet a 2021. évi IV. törvényhez

1. A Montrealban, 1999. május 28-án kelt, a nemzetközi légi fuvarozásra vonatkozó egyes jogszabályok egységesítéséről szóló Egyezmény 2019. évi módosításáról szóló, a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet által kiadott, 2019. június 28-án kelt, LE3/38.1-19/50 számú Tagállami Értesítő hiteles angol nyelvű szövege:

„Ref.: LE3/38.1- 19/50 28 June 2019

Subject: Review of limits of liability conducted by ICAO under Article 24 of the Montreal Convention of 1999 - Notification of revision of limits of liability

Action required: a) to take note of revision of limits; b) to take cognizance of the revised limits of liability that shall become effective for all States Parties to the Montreal Convention of 1999 six months following this notification (i.e. 28 December 2019) unless within three months of this notification, i.e. no later than 30 September 2019, a majority of the States Parties register their disapproval with ICAO; and c) to make provisions to adjust as necessary implementing legislation to take into account the revision of the liability limits once effective

Sir/Madam,

1. I have the honour to refer to the Convention for the Unification of Certain Rules for International Carriage by Air, done at Montréal on 28 May 1999 (Doc 9740) (Montreal Convention of 1999). The Convention establishes in Articles 21 and 22 the liability limits of the air carrier for damages in relation to the carriage of passengers, baggage and cargo. The amounts so established are expressed in Special Drawing Rights (SDRs), a unit of account established by the International Monetary Fund (IMF).

2. The SDR is defined as a basket of currencies whose composition is periodically reviewed by the IMF to ensure that it reflects the relative importance of currencies in the world’s trading and financial systems. Today, the basket of currencies consists of the Chinese yuan, Euro, Japanese yen, Pound sterling and U.S. dollar. The table below illustrates the history of the basket composition and weights:

SDR Valuation Basket:
Percentage Weights at Inception of Period
1996-2000 2001-05 2006-10 2011-15 Proposed 2016-20*
U.S. dollar 39 44 44 42 42
Euro - 31 34 37 31
Deutsche mark 21 - - - -
French franc 11 - - - -
Japanese yen 18 14 11 9 8
Pound sterling 11 11 11 11 8
Chinese yuan - - - - 11

*valuation as of October 2016, date of the inclusion of the Chinese yuan in the basket of currencies of the SDR by the IMF

Source: IMF - Finance Department

3. At the Diplomatic Conference which adopted the Montreal Convention of 1999, States were mindful of the need to ensure that the limits of liability retain their economic value with the passage of time and that they would not erode due to inflation or other economic factors subsequent to the coming into force of the Convention.

4. To take this into account, the Convention provides in Article 24 (Review of Limits) a built-in mechanism, sometimes referred to as the escalator clause, which sets out the process for a periodic review and revision as necessary of the aforementioned limits of liability. The review mechanism was deliberately designed along the lines of a tacit approval process, ensuring general application while involving all States Parties.

REVIEW UNDER ARTICLE 24 OF THE CONVENTION

5. Article 24 provides that the limits of liability be reviewed by the Depositary (ICAO) at five-year intervals. Following the first such review, the limits of liability were adjusted for all State Parties with effect as of 30 December 2009 by a factor of 13.1 per cent (State letter LE 3/38.1-09/87 refers). The second review necessitated no increase at the time (EB 2014/035 refers).

6. In its relevant part, Article 24, paragraph 1, stipulates that the limits shall be reviewed by reference to an inflation factor which corresponds to the accumulated rate of inflation since the previous revision. The measure of the rate of inflation to be used in determining the inflation factor is the weighted average of the annual rates of increase or decrease in the Consumer Price Indices of the States whose currencies comprise the SDR. Given that no increase was determined during the last review, it is now necessary to consider the inflation factor since 2008.

RESULTS OF REVIEW - DETERMINATION OF INFLATION FACTOR

7. Historical Consumer Price Index (CPI) data was obtained from the IMF World Economic Outlook Database, April 2019 Edition, available on the IMF public website. This database is usually updated in April and September of each year. The table below summarizes the analysis regarding the annual per cent change in average consumer prices for the period concerned:

Inflation, Consumer Price Index (CPI)
Year United States Euro area Japan United Kingdom Chinese yuan SDR
weight
CPI annual percentage change SDR
weight
CPI annual percentage change SDR
weight
CPI annual percentage change SDR
weight
CPI annual percentage change SDR
weight
CPI annual
percentage
change
SDR weight
2008 100,0
2009 -0,3 0,44 0,3 0,34 -1,4 0,11 2,2 0,11 100,1
2010 1,6 0,44 1,6 0,34 -0,7 0,11 3,3 0,11 101,6
2011 3,1 0,42 2,7 0,37 -0,3 0,09 4,5 0,11 104,4
2012 2,1 0,42 2,5 0,37 -0,1 0,09 2,8 0,11 106,5
2013 1,5 0,42 1,3 0,37 0,3 0,09 2,6 0,11 108,0
2014 1,6 0,42 0,4 0,37 2,8 0,09 1,5 0,11 109,2
2015 0,1 0,42 0,0 0,37 0,8 0,09 0,0 0,11 109,4
2016 1,3 0,42 0,2 0,31 -0,1 0,08 0,7 0,08 110,0
2017 2,1 0,42 1,5 0,31 0,5 0,08 2,7 0,08 1,6 0,11 111,8
2018 2,4 0,42 1,7 0,31 1,2 0,08 2,5 0,08 2,2 0,11 113,9

REVISION OF LIABILITY LIMITS

8. As a result of the above review and calculations set out in paragraph 7 above, it has been determined that the inflation factor for the relevant review cycle has been determined to exceed 10 per cent, the threshold stipulated in the convention for triggering an adjustment of the limits of liability.

The determined inflation factor is 13.9 per cent. As a consequence, the limits of liability would need to be adjusted as follows:

Montreal Convention of 1999 Original limit
(SDRs)
Revised limit (SDRs) as of 30 December 2009 Rounded Revised limit (SDRs)*
Article 21 100 000 113 100 128 821
Article 22, paragraph 1 4 150 4 694 5 346
Article 22, paragraph 2 1 000 1 131 1 288
Article 22, paragraph 3 17 19 22

*For ease of reference, one SDR was valued on 3 June 2019 at U.S. $ 1.38.

9. Following the consideration of this matter, the Council, pursuant to its decision on 27 May 2019 (C-DEC 217/4), requested that States Parties to the Montreal Convention of 1999 be notified of the outcome of the review and the revised limits of liability.

NOTIFICATION TO STATES PARTIES

10. In accordance with Article 24, paragraph 2, of the Convention, ICAO has to notify States Parties to the Montreal Convention of 1999 of the outcome of the review and the revisions of the limits. In line with the tacit approval mechanism spelled out in paragraph 2 of Article 24, the said revisions shall become effective for all States Parties six months following this notification, unless within three months after this notification a majority of States Parties have registered their disapproval with ICAO. Should the latter occur, the revisions would not become effective and ICAO would be required to refer this matter to a meeting of the States Parties (Diplomatic Conference). The current list of States Parties to the Montreal Convention of 1999 can be found on the ICAO public website (www.icao.int) as part of the Legal Bureau’s Treaty Collection.

11. Accordingly, in the absence of notifications of disapproval received from a majority of States Parties to the Montreal Convention of 1999 by no later than 30 September 2019, ICAO will notify at the lapse of six months following the issuance of this letter all signatories and States Parties in accordance with Article 53, paragraph 8 (d), regarding the date of the coming into force of the revised limits of liability.

12. In light of this situation, States may find it opportune to make provisions as necessary in accordance with their domestic legal requirements to give full effect of the revised limits, once effective.

Accept, Sir/Madam, the assurances of my highest consideration.

Fang Liu

Secretary General”

2. A Montrealban, 1999. május 28-án kelt, a nemzetközi légi fuvarozásra vonatkozó egyes jogszabályok egységesítéséről szóló Egyezmény 2019. évi módosításáról szóló, a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet által kiadott, 2019. október 11-én kelt, LE 3/38.1-19/70 számú Tagállami Értesítő hiteles angol nyelvű szövege:

„Ref.: LE 3/38.1-19/70 11 October 2019

Subject: Revision of limits of liability under the Montreal Convention of 1999 - Notification of effective date of revised limits

Action required: a) to take note that the revised limits of liability shall become effective as of 28 December 2019 for all States Parties to the Montreal Convention; and b) to adjust as necessary implementing legislation to give full effect to the revised liability limits

Sir/Madam,

I have the honour to refer to State letter LE 3/38.1-19/50, dated 28 June 2019, by which ICAO had communicated the results of the review of the limits of liability pursuant to Article 24, paragraph 2, of the Convention for the Unification of Certain Rules for International Carriage by Air, done at Montréal on 28 May 1999 (Doc 9740).

As set out in paragraph 8 of the above-mentioned State letter, States were advised that the limits of liability established under the Montreal Convention would need to be revised as follows:

Montreal Convention of 1999 Original limit (SDRs) Revised limit (SDRs) as of 30 December 2009 Revised limit, rounded (SDRs)* †
Article 21 100 000 113 100 128 821
Article 22, paragraph 1 4 150 4 694 5 346
Article 22, paragraph 2 1 000 1 131 1 288
Article 22, paragraph 3 17 19 22

* For ease of reference, one SDR was valued on 16 September 2019 at U.S. $ 1.37.

† Effective as of 28 December 2019.

States were notified that, in accordance with the tacit approval mechanism spelled out in paragraph 2 of Article 24 of the Montreal Convention, the said revisions shall become effective for all States Parties six months following the notification, unless within three months after the notification a majority of States Parties registered their disapproval with ICAO. No such majority disapproval occurred.

States Parties are accordingly invited to make provisions as necessary in accordance with their domestic legal requirements to give full effect as of 28 December 2019 to the revised limits.

Accept, Sir/Madam, the assurances of my highest consideration.

Fang Liu

Secretary General”