A jogszabály mai napon ( 2024.06.15. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

6/2021. (IX. 15.) MK rendelet

a hiteltörlesztési moratórium igénybevételéhez alkalmazandó kérelemről

A hiteltörlesztési moratórium veszélyhelyzettel kapcsolatos különös szabályainak bevezetéséről szóló 637/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet 6. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) Az egyes kiemelt társadalmi csoportok, valamint pénzügyi nehézséggel küzdő vállalkozások helyzetének stabilizálását szolgáló átmeneti intézkedésekről szóló 2020. évi CVII. törvény szerinti fizetési moratórium a hiteltörlesztési moratórium veszélyhelyzettel kapcsolatos különös szabályainak bevezetéséről szóló 637/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 637/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet] 1/B. § (1) bekezdése szerinti változásáról a hitelező az adóst az 1. melléklet szerinti szöveg alkalmazásával tájékoztatja.

(2) A 637/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet 1/B. § (1) bekezdése szerinti kérelem benyújtása során

a) fogyasztónak minősülő adós esetén a 2. melléklet,

b) vállalkozásnak minősülő adós esetén a 3. melléklet

szerinti nyilatkozatot kell alkalmazni.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 6/2021. (IX. 15.) MK rendelethez

1. Fogyasztónak minősülő adósnak kiküldendő levél:

„Tisztelt Ügyfelünk!

Tájékoztatjuk, hogy Magyarország Kormánya a hitelmoratóriumot 2022. június 30-ig meghosszabbította. A hitelmoratóriumban részt vehetnek a nyugdíjasok, a gyermeket nevelők, a munkanélküliek, a közfoglalkoztatottak, valamint azok, akiknek a háztartásában a jövedelem tartósan csökkent.

A hitelmoratórium igénybevételének feltételei úgy módosultak, hogy amennyiben Ön jelenleg (2021. szeptember hónapban) él a hitelmoratóriummal, 2021. október 1-je és október 31-e között nyilatkoznia kell, hogy továbbra is (2021. november 1-jétől) élni kíván vele. Ezt megteheti személyesen bankfiókunkban, vagy online formában.

A nyilatkozattétel feltételeiről és módjáról a honlapunkon nyújtunk részletes tájékoztatást az Ön részére.”

2. Vállalkozásnak minősülő adósnak kiküldendő levél:

„Tisztelt Ügyfelünk!

Tájékoztatjuk, hogy Magyarország Kormánya a hitelmoratóriumot 2022. június 30-ig meghosszabbította. A hitelmoratóriumban részt vehetnek azok a vállalkozások, amelyek tevékenységéből származó nettó árbevétele a kérelem benyújtását megelőző 18 hónapban legalább 25%-kal csökkent, valamint a vállalkozás 2020. március 18. és a kérelem benyújtásának napja közötti időszakban nem kötött kedvezményes gazdaságélénkítő hitel, illetve kölcsön felvételére vonatkozó új szerződést.

A hitelmoratórium igénybevételének feltételei úgy módosultak, hogy amennyiben vállalkozása jelenleg (2021. szeptember hónapban) él a hitelmoratóriummal, 2021. október 1-je és október 31-e között nyilatkoznia kell, hogy továbbra is (2021. november 1-jétől) élni kíván vele. Ezt megteheti személyesen bankfiókunkban, vagy online formában.

A nyilatkozattétel feltételeiről és módjáról a honlapunkon nyújtunk részletes tájékoztatást az Ön részére.”

2. melléklet a 6/2021. (IX. 15.) MK rendelethez

NYILATKOZAT
a fizetési moratórium igénybevételéről
 * 

Az egyes kiemelt társadalmi csoportok, valamint pénzügyi nehézséggel küzdő vállalkozások helyzetének stabilizálását szolgáló átmeneti intézkedésekről szóló 2020. évi CVII. törvény és a hiteltörlesztési moratórium veszélyhelyzettel kapcsolatos különös szabályainak bevezetéséről szóló 637/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 637/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet] értelmében, alulírott

Név: ...................................................................................................................................

Születési családi és utónév: ...............................................................................................

Születés helye, ideje: .........................................................................................................

Anyja születési családi és utóneve: ....................................................................................

E-mail-cím: .........................................................................................................................

Telefonszám: ......................................................................................................................

természetes személyként a(z) [pénzügyi intézmény neve] *  pénzügyi intézménnyel (a továbbiakban: pénzügyi intézmény) kötött és 2020. március 18. napján 24.00 órakor fennálló valamennyi - a pénzügyi intézmény által üzletszerűen nyújtott - lakossági hitel-, kölcsön-, lízingszerződésem (ide nem értve a fogyasztónak értékpapír fedezete mellett nyújtott hitelszerződést, a kézizálog fedezete mellett nyújtott kölcsönszerződést, valamint jármű használatának céljából nyújtott pénzügyi lízingszerződést), illetve a pénzügyi intézmény által megbízásból kezelt munkáltatói kölcsönszerződésem alapján folyósított kölcsöneim vonatkozásában büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy 2020. március 18-át követően (kérjük, X-szel jelölje az Önre vonatkozót)

□ a háztartásom rendelkezésre álló jövedelme tartósan csökkent;

□ legalább 30 napig munkanélküli vagy álláskereső voltam, illetve jelenleg annak minősülök, illetve a velem egy háztartásban élő hozzátartozóm legalább 30 napig munkanélküli vagy álláskereső volt, illetve jelenleg annak minősül;

□ közfoglalkoztatási jogviszonyban álltam, vagy jelen nyilatkozat megtételekor közfoglalkoztatási jogviszonyban állok, illetve a velem egy háztartásban élő hozzátartozóm közfoglalkoztatási jogviszonyban állt, vagy jelen nyilatkozat megtételekor közfoglalkoztatási jogviszonyban áll;

□ háztartásomban legalább egy gyermeket tartok el, ideértve a 25. életévét betöltött megváltozott munkaképességű személyt, amennyiben állapota legalább egy éve tart, vagy egy év alatt előreláthatóan nem szűnik meg, vagy gyermeket várok, illetve a velem egy háztartásban élő hozzátartozóm gyermeket vár;

□ saját jogú vagy hozzátartozói nyugellátásban (például özvegyi, rokkant- vagy baleseti nyugdíjban) részesülök, illetve a velem egy háztartásban élő hozzátartozóm saját jogú vagy hozzátartozói nyugellátásban (például özvegyi, rokkant- vagy baleseti nyugdíjban) részesül,

ezért a fent megjelölt és a 637/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet 5. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott okra tekintettel élni kívánok a fizetési moratórium lehetőségével, és kérem a szerződés(ek)ből eredő tőke-, kamat- és díjfizetési kötelezettségemre vonatkozó fizetési moratórium 2021. november 1-jétől történő fenntartását.

Nyilatkozom, hogy az általam megjelölt okot alátámasztó okiratokkal vagy más bizonyító erejű dokumentumokkal rendelkezem.

Nyilatkozom, hogy tudomással bírok arról, hogy a jelen nyilatkozat a 637/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet értelmében meghatározott határidőt követően nem módosítható, e tekintetben kizárólag a fizetési moratóriumból való kilépésre van lehetőség.

Kelt: ..................................., .............. év ................................ hó .......... nap

.....................................................
Aláírás

3. melléklet a 6/2021. (IX. 15.) MK rendelethez

NYILATKOZAT
a fizetési moratórium igénybevételéről
 * 

Az egyes kiemelt társadalmi csoportok, valamint pénzügyi nehézséggel küzdő vállalkozások helyzetének stabilizálását szolgáló átmeneti intézkedésekről szóló 2020. évi CVII. törvény (a továbbiakban: 2020. évi CVII. törvény) és a hiteltörlesztési moratórium veszélyhelyzettel kapcsolatos különös szabályainak bevezetéséről szóló 637/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 637/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet] értelmében alulírott mint a

Vállalkozás teljes neve: ......................................................................................................

Székhelye: ..........................................................................................................................

Adószáma: .........................................................................................................................

Cégjegyzékszáma: .............................................................................................................

Levelezési címe: .................................................................................................................

Képviseli(k) (név, beosztás): ..............................................................................................

Kapcsolattartó: ....................................................................................................................

Kapcsolattartó telefonszáma: ..............................................................................................

Egyéni vállalkozó, mezőgazdasági őstermelő, családi gazdálkodó családi és utóneve: .................................................................................................................................................

Születési családi és utóneve: ................................................................................................

Lakcíme: ..............................................................................................................................

Levelezési címe: ...................................................................................................................

Anyja születési családi és utóneve: ......................................................................................

Születési helye és ideje: ........................................................................................................

Adószáma / adóazonosító jele: .............................................................................................

Nyilvántartási száma: ............................................................................................................

Telefonszáma: ........................................................................................................................

(a továbbiakban: Vállalkozás) cégjegyzésre jogosult képviselője, büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a Vállalkozás vállalkozási tevékenységből származó nettó árbevétele a fizetési moratóriumra vonatkozó kezdeményezés benyújtását megelőző 18 hónapban a koronavírus-járvánnyal összefüggően legalább 25%-kal csökkent, valamint a Vállalkozás 2020. március 18. és a jelen nyilatkozat megtétele közötti időszakban nem kötött kedvezményes gazdaságélénkítő hitel és/vagy kölcsön felvételére vonatkozó új szerződést, ezért az általam képviselt Vállalkozás és a(z) [........................................................................] között kötött és 2020. március 18. napján 24.00 órakor fennálló valamennyi hitel-, kölcsön- és lízingszerződésből eredő tőke-, kamat- és díjfizetési kötelezettségre kérem 2021. november 1-jétől a 2020. évi CVII. törvény és a 637/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet által biztosított fizetési moratórium fenntartását.

A Vállalkozás kijelenti, hogy a fenti okot alátámasztó okiratokkal vagy más bizonyító erejű dokumentumokkal rendelkezik.

A Vállalkozás kijelenti, hogy tudomással bír arról, hogy a jelen nyilatkozat a 637/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet értelmében meghatározott határidőt követően nem módosítható, e tekintetben kizárólag a fizetési moratóriumból való kilépésre van lehetőség.

Kelt: ..................................., .............. év ................................ hó .......... nap

.....................................................
Aláírás