A jogszabály mai napon ( 2024.04.14. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

8/2021. (X. 29.) SZTFH rendelet

a bírósági végrehajtói díjszabásról

A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 307. § (1a) bekezdés j) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságáról szóló 2021. évi XXXII. törvény 13. § k) és n) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) Az önálló bírósági végrehajtót (a továbbiakban: végrehajtó) a hatáskörébe tartozó végrehajtás foganatosításáért költségátalány, utazási költségátalány, készkiadás (a továbbiakban együtt: költségtérítés), munkadíj, az adós teljesítése esetén ezeken felül behajtási jutalék illeti meg.

(2) A végrehajtót megillető munkadíj, egyéb végrehajtói díj, költségtérítés és behajtási jutalék e rendeletben meghatározott összege után, az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján általános forgalmi adót nem kell felszámítani.

(3) A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Vht.) 31/D. §-a szerinti végrehajtói kézbesítésért járó díjat a végrehajtást kérő, kérelmező előlegezi és viseli.

(4) Ha az adós a Vht. 4. §-a alapján folyamatban lévő bírósági végrehajtási eljárás során adótartozását az adóhatóság részére akként teljesíti, hogy az adókövetelés összegét az adóhatóságnak fizeti meg, akkor a végrehajtót e rendelet alapján megillető díjat és költséget közvetlenül a végrehajtó részére kell megfizetnie.

(5) Ha az adóhatóság az adókövetelés behajtása iránt folyamatban lévő, a Vht. 4. §-a szerinti végrehajtási eljárást a saját érdekkörében felmerült ok miatt kéri megszüntetni, a végrehajtót az adóhatóságtól kizárólag a felmerült és igazolt költségek, valamint munkadíj illetik meg.

2. § Ha a végrehajtási eljárást ugyanazon végrehajtható okirat alapján több végrehajtást kérő javára kell lefolytatni, a munkadíjat és a költségtérítést a végrehajtást kérők az érdekeltségük arányában – ha ez nem állapítható meg, egyetemlegesen – kötelesek az eljárás kezdetén a 18–22. § szerint megfizetni.

3. § A végrehajtó a munkadíjat, a költségtérítést és a behajtási jutalékot az e rendeletben foglalt bírósági végrehajtói díjszabás (a továbbiakban: díjszabás) alapján állapítja meg, és várható összegéről a végrehajtást kérőt és az adóst (a továbbiakban együtt: feleket) tájékoztatja. A végrehajtói kézbesítés várható díjáról külön értesítést nem kell küldeni a kérelmezőnek; a díj összegét a kézbesítés iránti kérelem előterjesztésére szolgáló nyomtatványon kell feltüntetni.

4. § A bírósági végrehajtási ügyvitelről és pénzkezelésről szóló 1/2002. (I. 17.) IM rendelet pénzkezelésre vonatkozó rendelkezéseit a díjszabás során alkalmazni kell.

2. Munkadíj és költségátalány a végrehajtási ügyérték alapján

5. § A munkadíjat minden végrehajtási ügyben külön kell megállapítani, ez irányadó az egyetemlegesen felelős adósok ellen vezetett végrehajtási eljárásokra is.

6. § (1) A végrehajtót – az irodájának fenntartásával kapcsolatos általános költségek, így különösen munkabér, közüzemi díjak, számítástechnikai és elektronikus eszközök fenntartásával kapcsolatos kiadások, valamint az amortizációs költségek fedezetére, a (2) bekezdésben foglalt eltérésekkel – a munkadíj 50%-a költségátalányként illeti meg.

(2) A 8. § (4) és (5) bekezdésében meghatározott eljárásokban a végrehajtót a munkadíjon felül a munkadíj 30%-a illeti meg költségátalányként.

7. § (1) Ha a végrehajtás pénzfizetésre irányul, a munkadíj a végrehajtható okiratban feltüntetett főkövetelést, járulékot és költséget magában foglaló együttes összeghez (a továbbiakban: végrehajtási ügyérték) igazodik. Végrehajtási ügyértékként a végrehajtható okirat végrehajtóhoz történő érkezésének napján fennálló, forintban meghatározott összeget kell figyelembe venni, a főköveteléshez társuló járulékok időközbeni változásától függetlenül. Ha a végrehajtható okirat a tartozás összegét más pénznemben (devizában) határozza meg, azt a Magyar Nemzeti Bank aznapi deviza középárfolyamának alapulvételével kell forintra átszámítani.

(2) Vagyontárgy közös tulajdonának árverés útján történő megszüntetése esetén a végrehajtási ügyérték számítása szempontjából a főkövetelés a végrehajtható okiratban megállapított vételár összege.

8. § (1) A végrehajtási ügyértékhez igazodó munkadíj összege

a) 100 000 forintot meg nem haladó ügyérték esetén 9 000 forint

b) 100 000 forint feletti, de 1 000 000 forintot meg nem haladó ügyérték esetén 9 000 forint és a 100 000 forint feletti rész 3%-a,

c) 1 000 000 forint feletti, de 5 000 000 forintot meg nem haladó ügyérték esetén 36 000 forint és az 1 000 000 forint feletti rész 2%-a,

d) 5 000 000 forint feletti, de 10 000 000 forintot meg nem haladó ügyérték esetén 116 000 forint és az 5 000 000 forint feletti rész 1%-a,

e) 10 000 000 forint feletti ügyérték esetén 166 000 forint és a 10 000 000 forint feletti rész 0,5%-a.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott munkadíj összege az 1 000 000 forintot nem haladhatja meg.

(3) Ha a meghatározott cselekménnyel összefüggésben vagy a meghatározott cselekmény helyett pénzösszeget kell behajtani, a végrehajtó a pénzösszeg behajtásáért az (1) bekezdésben foglalt, a végrehajtási ügyértékhez igazodó munkadíjat állapít meg.

(4) Ha a végrehajtási kérelem kizárólag az adós pénzforgalmi számláján lévő összeg végrehajtás alá vonására irányul, a munkadíj összege a végrehajtási ügyérték 0,5%-a, de legalább 9000 forint és legfeljebb 600 000 forint.

(5) Ha a végrehajtási kérelem kizárólag az adós végrehajtható okiratban megjelölt fizetési számláján lévő összeg behajtására vagy az adós végrehajtható okiratban megjelölt munkabérének letiltására irányul, a munkadíj összege a végrehajtási ügyérték 0,5%-a, de legalább 9000 forint és legfeljebb 600 000 forint. Ezt az összeget a végrehajtást kérő kérelme alapján egyéb vagyontárgyakra tovább folytatott eljárásért az (1) bekezdés szerint járó munkadíj összegébe be kell számítani.

(6) A zálogtárgy egyszerűsített végrehajtási értékesítéséért a végrehajtási ügyérték – amely a zálogtárgy kikiáltási ára – alapján járó munkadíj 50%-a és a költségátalány 50%-a számítható fel, melyek együttes összege nem haladhatja meg az 500 000 forintot.

(7) A végrehajtási kérelem Vht. 12/A. §-a szerinti elkészítéséért és a bírósághoz való továbbításáért járó munkadíj összege a végrehajtandó követelés járulékok nélkül számított összegének 1%-a, de legalább 2000 forint és legfeljebb 80 000 forint.

(8) Munkadíjként az (1) bekezdésben foglalt összeg 50%-a illeti meg a végrehajtót

a) a kizárólag zálogjog érvényesítésére irányuló végrehajtási ügyben – kivéve a zálogtárgy egyszerűsített végrehajtási értékesítésére irányuló ügyeket –,

b) az egyetemlegesen kötelezett adósok ellen egyidejűleg kért, ugyanazon végrehajtó által foganatosított végrehajtási ügyekben, valamint

c) az egyetemlegesen felelős adóstárs, zálogkötelezett és kezes elleni, a Vht. 32. § (3) bekezdése alapján foganatosított végrehajtási ügyben.

9. § Ha a végrehajtás meghatározott cselekmény elvégzésére vagy meghatározott magatartásra, tűrésre, abbahagyásra (a továbbiakban: meghatározott cselekmény) vagy zárlat foganatosítására irányul, a végrehajtót munkadíjként 15 000 forint illeti meg. Helyszíni eljárási cselekmény foganatosítása esetén az eljárásra fordított idő alapján a helyszíni eljárás költsége is megilleti.

3. Munkadíj és költségtérítés az eljárásra fordított idő alapján

10. § (1) A végrehajtót a helyszíni eljárási cselekmény foganatosításáért

a) hivatali helyiségén kívül, de a székhelyén foganatosított eljárásért minden megkezdett óráért 9000 forint munkadíj és 4500 forint költségátalány, továbbá helyszíni eljárási cselekményenként 2500 forint utazási költségátalány;

b) székhelyén kívül foganatosított eljárásért minden megkezdett óráért 9000 forint munkadíj és 4500 forint költségátalány, továbbá helyszíni eljárási cselekményenként 3500 forint utazási költségátalány

illeti meg.

(2) Ha a végrehajtási ügyben a Vht. 33. §-a alapján megkeresett végrehajtó jár el, akkor végrehajtási költségként kizárólag az (1) bekezdésben meghatározott költségek, valamint az eljárásával kapcsolatban felmerült készkiadások számíthatóak fel.

(3) A végrehajtó csak egyszer számíthatja fel a helyszíni eljárási cselekmény végrehajtási költségét abban az esetben, ha azonos helyszínen (lakásban, ingatlanon) egyidejűleg foganatosít több ügyben eljárási cselekményt.

(4) Ha az ingóságok tételes felsorolását tartalmazó jegyzőkönyv elkészítésére irányuló helyszíni eljárás (ingóságok leltározása) két óránál többet vesz igénybe, vagy ingatlan esetében az árverést követő kilakoltatásra kerül sor, a végrehajtó az (1) bekezdésben foglaltak szerint számít fel ezért munkadíjat.

4. Készkiadás

11. § (1) A végrehajtó készkiadásként számíthatja fel

a) a lefoglalt ingóság átszállítása esetén a szállítási (fuvarozási) és tárolási költséget,

b) a lezárt helyiség felnyitásának és újbóli lezárásának költségét,

c) a végrehajtási eljárásnál jelen levő tanú, illetve tolmács költségtérítését,

d) a végrehajtási eljárás során felmerült postaköltséget,

e) a végrehajtási eljárás során, a végrehajtás foganatosításával felmerült indokolt és igazolt más költséget.

(2) Az (1) bekezdés szerinti készkiadásokat a végrehajtó akkor számíthatja fel, ha azok az adott végrehajtási üggyel kapcsolatban indokoltan és igazoltan merültek fel.

(3) A végrehajtó – az irattárazási költségek, az informatikai alkalmazások költségei, valamint a digitalizálási és archiválási feladatokkal összefüggő költségeinek fedezetére – az (1) bekezdésben meghatározott költségeken felül készkiadásként számíthatja fel a (4) és (5) bekezdésben foglalt eltérésekkel az ügyviteli és iratkezelési díjat, amelynek összege ügyenként 8000 forint.

(4) A végrehajtó az egyetemlegesen felelős adósok ellen egyidejűleg kért, ugyanazon végrehajtó által foganatosított végrehajtási ügyekben a (3) bekezdés szerinti készkiadást egyszer számíthatja fel.

(5) A végrehajtó a (3) bekezdés szerinti készkiadást nem számíthatja fel

a) a 8. § (4)–(6) bekezdésében meghatározott eljárásokban,

b) a kizárólag zálogjog érvényesítésére irányuló végrehajtási ügyben,

c) a Vht. 33. §-a alapján megkeresett végrehajtó az eljárása során,

d) az állami adó- és vámhatóság követelése behajtása iránti ügyben,

e) a gyermek tartására vonatkozó díj behajtása iránti végrehajtási ügyben, valamint

f) a tartásra kötelezett adatainak beszerzésére irányuló ügyben.

(6) Az (1) bekezdés szerinti készkiadások összegébe be kell számítani a 21. § (1) bekezdése szerint megfizetett készkiadás költségét.

12. § Ha a végrehajtó a helyszíni eljárása során lefoglalt ingóságokat a saját gépjárművén szállítja el, szállítási költségként csak a 10. § (1) bekezdése szerinti utazási költségátalányt számíthatja fel.

13. § Az egyetemlegesen felelős adósok ellen vezetett végrehajtási eljárások során a készkiadásokat akkor lehet külön felszámítani, ha azok különböző eljárási cselekmények során külön-külön merültek fel.

5. Behajtási jutalék

14. § Ha a végrehajtási eljárás teljesen vagy részben eredményes, a végrehajtót behajtási jutalék illeti meg.

15. § (1) Pénzkövetelés esetén a behajtási jutalék összege a végrehajtható okiratban feltüntetett, a járulékok időközbeni változásától függő követelésből behajtott vagy megtérült összeg alapulvételével

a) 5 000 000 forintot meg nem haladó összeg esetén 8%,

b) 5 000 000 forint feletti, de 10 000 000 forintot meg nem haladó összeg esetén 400 000 forint és az 5 000 000 forint feletti rész 6%-a,

c) 10 000 000 forint feletti összeg esetén 700 000 forint és a 10 000 000 forint feletti rész 3%-a.

(2) Az államháztartás alrendszereibe tartozó adós ügyében, illetve a 8. § (4) és (5) bekezdésében meghatározott eljárások esetén a behajtási jutalék a behajtott összeg 1%-a.

(3) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott behajtási jutalék összege a 4 000 000 forintot nem haladhatja meg.

(4) A végrehajtó az egyetemlegesen felelős adósok ellen vezetett végrehajtási eljárásokban az egyes adósok ügyében csak azon összeg alapulvételével számított behajtási jutalékot számíthat fel, amelyet az adós teljesített, vagy ami tőle behajtásra került.

(5) Ha ugyanabban a végrehajtási ügyben több végrehajtó jár el, a behajtási jutalék összegét megegyezésük szerint osztják meg. Megegyezésük hiányában a végrehajtókat egyenlő arányban illetik meg az ezen a címen befolyt pénzösszegek.

(6) Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 72. és 74–76. §-ának alkalmazásából eredő költségcsökkenés e rendelet alkalmazása szempontjából nem minősül behajtásnak, ha a követelés csökkenéséről az adóhatóság tájékoztatja a végrehajtót.

(7) Zálogtárgy egyszerűsített végrehajtási értékesítése esetén a behajtási jutalék alapja a zálogtárgy vételárának vagy a kötelezett teljesítésének értéke.

(8) A természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény szerinti adósságrendezési eljárás keretében a hitelezők részére megfizetett összegekből, valamint a bíróságon kívüli adósságrendezési megállapodásban vagy a bírósági adósságrendezési egyezségben, bírósági adósságtörlesztési végzésben foglaltak alapján megvalósult tartozáselengedésből, illetve az adóst mentesítő bírósági végzés alapján megszűnt követelésekből eredő követeléscsökkenés e rendelet alkalmazása szempontjából nem minősül behajtásnak, ezen összeg tekintetében behajtási jutalék nem számítható fel.

16. § (1) Ha a végrehajtás meghatározott cselekmény teljesítésére irányul, teljesítés esetén a behajtási jutalék összege 25 000 forint.

(2) Ha a meghatározott cselekménnyel összefüggésben vagy a meghatározott cselekmény helyett pénzösszeget kell behajtani, a végrehajtó a pénzösszeg behajtásáért a 15. § (1) bekezdésében foglaltak szerint számít fel behajtási jutalékot, amelynek összege nem lehet kevesebb az (1) bekezdésben meghatározott jutalék összegénél.

6. A végrehajtói kézbesítés költsége

17. § (1) A végrehajtót a kézbesítési eljárási cselekmény lefolytatásáért egyszeri 6000 forint munkadíj és 1500 forint költségátalány illeti meg a kézbesítési kísérletek számától függetlenül.

(2) A kézbesítésért készkiadás, illetve jutalék nem számítható fel.

(3) A végrehajtási iratok személyes kézbesítéséért a Vht. 37. § (2) bekezdése szerinti esetben végrehajtási költség nem számítható fel.

7. Az eljárás kezdetén megfizetendő költség és díj

18. § (1) A végrehajtót az eljárása kezdetén ügyenként megilleti

a) pénzkövetelés behajtása esetén – kivéve a b) pontban foglalt eljárásokat – a pénzfizetésre irányuló végrehajtási eljárásban a munkadíj 50%-a és a költségátalány 50%-a, de összesen legalább 9000 forint, amely az eljárás kezdetén felszámítható 8000 forint összegű ügyviteli és iratkezelési díjjal együtt nem haladhatja meg a 85 000 forintot;

b) tartásdíj, munkabér és kártérítési összeg behajtására irányuló eljárásban a pénzfizetésre irányuló végrehajtási eljárásban a munkadíj 50%-a és a költségátalány 50%-a, de összesen legalább 9000 forint, amely az eljárás kezdetén felszámítható 8000 forint összegű ügyviteli és iratkezelési díjjal együtt nem haladhatja meg a 70 000 forintot;

c) meghatározott cselekmény végrehajtása esetén 18 000 forint, a Vht. 184/A. § (3) bekezdésében foglalt ideiglenes intézkedés esetén az eljárás várható idejének megfelelő munkadíj és költségátalány összege, amely nem haladhatja meg a 40 000 forintot.

(2) A végrehajtó a Vht. 4. §-a és az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló 2017. évi CLIII. törvény (a továbbiakban: Avt.) 49. és 56. §-a rendelkezései alapján átvett ügyekben az (1) bekezdés szerinti költség és díj eljárás kezdetén történő megfizetése nélkül jár el.

(3) A végrehajtó gyermektartásdíj behajtására irányuló eljárásban az (1) bekezdés szerinti költség, illetve díj megfizetése nélkül jár el.

(4) A biztosítási intézkedés végrehajtásáért a Vht. 190. § (4) bekezdése alapján megfizetett munkadíj és költségátalány összegét be kell számítani a kielégítési végrehajtás lefolytatásáért megfizetendő költség összegébe.

(5) Az eljárás kezdetén megfizetett (1) bekezdés szerinti költséget és díjat a munkadíj, a költségátalány, illetve az ügyviteli és iratkezelési díj összegébe be kell számítani.

(6) Ha a Vht. 52. § d) pontja alapján szünetelő végrehajtási eljárást a szünetelését követően a végrehajtást kérő kérelmére folytatni kell, a végrehajtót a 6. § szerinti költségátalány 50%-a, de legfeljebb 35 000 forint ismételten megilleti.

(7) Ha a zálogtárgy egyszerűsített végrehajtási értékesítése esetén az eljárás kezdetén a zálogtárgy kikiáltási ára még nem állapítható meg, az eljárás kezdetén a munkadíj fejében megfizetendő költség 25 000 forint.

19. § (1) A végrehajtó az ügy iratainak megérkezése után 8 napon belül, soron kívüli ügyben 3 napon belül – kivéve, ha a végrehajtható okiratot a kiállítójának meg kell küldeni – felhívja a végrehajtást kérőt a 18. § (1) bekezdése szerinti költség és díj megfizetésére olyan határidővel, hogy az eljárási cselekményeket előreláthatólag határidőn belül tudja elvégezni.

(2) A végrehajtó az (1) bekezdésben meghatározott felhívástól eltekinthet, ennek tényét és időpontját jegyzőkönyvben köteles megállapítani, és erről a végrehajtást kérőt tájékoztatni. A felhívás mellőzése esetén a végrehajtó nem állapíthatja meg az eljárásnak a Vht. 52. § e) pontja miatti szünetelését, hanem köteles a végrehajtás foganatosítását az adott ügyben irányadó szabályok szerint megkezdeni és elvégezni; a felhívás mellőzése nem mentesít a végrehajtási költségek és díjak megfizetésének kötelezettsége alól.

(3) Az eljárás kezdetén megfizetendő, 18. § (1) bekezdése szerinti költséget és díjat a végrehajtó által kiállított, költségfelhívásra szolgáló jegyzőkönyv alapján kell megfizetni, amely a jegyzőkönyv Vht. 35. §-a szerinti általános tartalmi kellékein túl tartalmazza

a) a végrehajtó adószámát,

b) a végrehajtást kérő értesítését arról, hogy a végrehajtó az ügyet a bíróságtól vagy közjegyzőtől a végrehajtás foganatosítására átvette,

c) a végrehajtási ügyértéket és a végrehajtónak járó végrehajtási költségek és díjak várható összegét (az utóbbit a munkadíj, költségátalány, készkiadás, jutalék szerinti részletezésben), továbbá az általános költségátalány összegét,

d) tájékoztatást arról, hogy

da) az eljárás kezdetén megfizetendő, 18. § (1) bekezdése szerinti költséget és díjat a végrehajtást kérőnek vagy a polgári és közigazgatási bírósági eljárás során meg nem fizetett illeték és állam által előlegezett költség megfizetéséről szóló a 30/2017. (XII. 27.) IM rendelet [a továbbiakban: 30/2017. (XII. 27.) IM rendelet] 8. §-ában meghatározott szervnek e rendelet rendelkezései szerint, a jegyzőkönyv kézhezvételétől számított, az abban megállapított határidőben kell megfizetnie a végrehajtó részére,

db) a végrehajtó intézkedése ellen a Vht. 217. §-a szerinti végrehajtási kifogást lehet előterjeszteni,

dc) a végrehajtás foganatosítása a költség és díj befizetését követően veszi kezdetét,

dd) ha a befizetés a jegyzőkönyvben megjelölt határidőben nem történik meg, ettől az időponttól a végrehajtás a Vht. 52. § e) pontja alapján szünetel, illetve megkezdődik az a határidő, amelynek elteltével a végrehajtás a Vht. 54. § (3) bekezdése alapján megszűnik,

e) az eljárás kezdetén megfizetendő költség és díj összegét a munkadíj, a költségátalány és az eljárás kezdetén megfizetendő költség és díj szerinti bontásban,

f) az eljárás kezdetén megfizetendő költség és díj megfizetésének módját, átutalás esetén az arra szolgáló számla számát és a számlavezető hitelintézet nevét, továbbá az átutalási megbízáson feltüntetendő közlemény tartalmi elemeit.

20. § (1) A végrehajtói kézbesítés munkadíját és költségátalányát a kérelmezőnek külön költségfelhívás nélkül, a kézbesítés iránti kérelem előterjesztésével együtt kell megfizetnie.

(2) Ha a kézbesítendő fizetési meghagyást a végrehajtó a Kar hivatali szerve által működtetett, a kézbesítendő okiratok végrehajtók részére történő megküldésére szolgáló informatikai alkalmazása útján kézhez vette, a kézbesítés foganatosításának megkezdése szempontjából úgy kell tekintenie, hogy a kézbesítés díja megfizetésre került. A kézbesítések díját a Magyar Országos Közjegyzői Kamara – havonta összesítetten – átutalja a Kar hivatali szerve részére, amely gondoskodik az eljáró végrehajtó elszámolási számlájára való átutalásáról.

8. Az eljárás folyamán és az eljárás befejezésekor megfizetendő költség és díj

21. § (1) A várható készkiadások 18. és 19. § szerinti megfizetését követően további készkiadás előlegezésére az eljárás folyamán – annak felmerülésekor – akkor kerülhet sor, ha azt a Vht. kifejezetten előírja, vagy a nem előlegezett 11. § (1) bekezdése szerinti készkiadás összegének az 5000 forintot meghaladja.

(2) A költségfelhívásra szolgáló jegyzőkönyv elkészítésére és kiadására megfelelően alkalmazni kell a 19. §-ban foglalt rendelkezéseket.

22. § Ha a Vht. 52. § d) pontja alapján szünetelő végrehajtási eljárás során a végrehajtót megillető munkadíj, valamint készkiadás összege nem térült meg, a munkadíj és a készkiadás fennmaradt részét a végrehajtást kérőnek az eljárás befejezésekor készített díjjegyzék alapján kell megfizetnie a végrehajtó részére.

23. § A végrehajtó a Vht. 4. §-a és az Avt. 49. és 56. §-a rendelkezései alapján átvett ügyekben a 21. és 22. § szerinti költség és díj eljárás folyamán és befejezésekor történő megfizetése nélkül jár el.

9. Egyéb végrehajtói díjak

24. § Közös tulajdonban lévő ingatlan végrehajtási értékesítése esetén a nem adós tulajdonostárs részére járó vételárból a nem adós tulajdonostárs tulajdoni hányadának értékesítéséért járó végrehajtási költségként a vételárrész 2%-ának megfelelő összeg vonható le.

25. § A végrehajtó részére megfizetendő másolati költségtérítés összege – ha a másolatot nem bíróság vagy bírósági végrehajtó részére kell készíteni – oldalanként 50 forint, az adatok törlésével készült másolat esetében oldalanként 200 forint.

26. § Az árverezők elektronikus nyilvántartásába történő bejegyzés díja 6000 forint, a nyilvántartásban szereplő adatok módosításának díja 3000 forint, a nyilvántartásból történő törlés és a nyilvántartásba tévesen bejegyzett adatok módosítása díjmentes.

27. § A központi hatóságnak a tartásra kötelezett adatainak beszerzésére irányuló megkeresése alapján indult végrehajtás foganatosításáért a 10. § (1) bekezdése alapján munkadíj és költségátalány számítható fel végrehajtási költségként, összesen egy óra mértékéig; az eljárás kezdetén megfizetendő költség és díj összege megegyezik a díjazás összegével.

10. Díjjegyzék

28. § (1) A végrehajtó a végrehajtási ügy érdemi vagy ügyviteli befejezését követő 15 napon belül, illetve meghatározott cselekmény végrehajtása esetén a cselekmény elvégzését vagy elvégeztetését követő 15 napon belül az általa felszámított munkadíjról, költségtérítésről, behajtási jutalékról és az őt megillető egyéb végrehajtói díjról díjjegyzéket állít ki, amelyet a feleknek, végrehajtási kérelem elkészítése esetén a kérelmezőnek kézbesít.

(2) Ha a meghatározott cselekmény foganatosítását követően a végrehajtási költséget és díjat az adós a végrehajtónak nem fizette meg, a végrehajtási eljárás ezt követően a díjjegyzékben foglalt költségre és díjra mint pénzkövetelésre folytatódik.

(3) A díjjegyzékben fel kell tüntetni a következő adatokat:

a) a végrehajtási ügynek a végrehajtói jegyzőkönyvben, illetve a végrehajtó írásbeli intézkedésében feltüntetendő általános adatait,

b) a végrehajtói iroda adószámát,

c) a végrehajtási ügyértéket (főkövetelés és járulékai, valamint a végrehajtás elrendelésével felmerült költségek, költség és illeték szerinti bontásban),

d) a végrehajtás során befolyt, a behajtási jutalék számításának alapját képező összeget,

e) az eljárás kezdetén és folyamán előlegezett végrehajtási költséget és díjat (munkadíj, költségátalány, ügyviteli és iratkezelési díj, valamint további készkiadás szerinti részletezésben),

f) a felszámított végrehajtási költségek és díjak összegét [munkadíj, költségátalány, helyszíni eljárás költsége (munkadíj, költségátalány, utazási költségátalány szerinti részletezésben), ügyviteli és iratkezelési díj, valamint további felmerült készkiadás, egyéb végrehajtói díj, és behajtási jutalék szerinti részletezésben],

g) a végrehajtás során befolyt összeggel nem fedezett költségek és díjak összegét, az f) pont szerinti részletezésben,

h) tájékoztatást arról, hogy a g) pont szerinti költséget a végrehajtást kérőnek – költségmentesség, költségfeljegyzési jog esetén a 30/2017. (XII. 27.) IM rendelet 8. §-ában meghatározott szervnek – a díjjegyzék kézhezvételétől számított, az abban megállapított határidőben kell megfizetni a végrehajtó részére, valamint tájékoztatást a megfizetés módjáról (átutalás esetén az arra szolgáló fizetési számla száma, számlavezető pénzforgalmi szolgáltató neve, az átutalási megbízáson feltüntetendő közlemény tartalmi elemei),

i) tájékoztatást a díjjegyzékben foglalt díjfelszámítással szembeni végrehajtási kifogás előterjesztésének lehetőségéről és módjáról,

j) tájékoztatást a végrehajtási költségek kielégítési sorrendről.

29. § A végrehajtó a végrehajtási költségek, egyéb végrehajtói díjak és általános költségátalány összegének elszámolására és kielégítésére a Vht. 164. §-a megfelelően irányadó, azzal, hogy a költségek kielégítésének sorrendje

a) a 30/2017. (XII. 27.) IM rendelet 8. §-ában meghatározott szerv által megfizetett költség és díj,

b) állam javára behajtandó eljárási illeték,

c) rendőri közreműködéssel felmerült költség,

d) végrehajtást kérő által az eljárás kezdetén megfizetett költség és díj,

e) végrehajtónak járó készkiadás,

f) végrehajtónak járó költségátalány,

g) végrehajtás elrendelésével felmerült költség,

h) végrehajtónak járó munkadíj,

i) végrehajtást kérő által az eljárás folyamán megfizetett költség és díj,

j) utazási költségátalány,

k) általános költségátalány,

l) végrehajtónak járó behajtási jutalék.

30. § (1) Ha a díjjegyzékben foglalt díjfelszámítás ellen végrehajtási kifogást terjesztettek elő, a végrehajtó a díjjegyzéket a végrehajtási ügy irataival együtt bemutatja a végrehajtást foganatosító bíróságnak. A bíróság a kifogást elbírálva a díjjegyzéket végzéssel módosítja, ha a költségfelszámításban számítási hiba, elírás található, vagy azt a díjszabás rendelkezéseitől eltérően készítették. Ha a bíróságnak nem áll rendelkezésére minden adat a díjjegyzék módosításához, azt megsemmisítheti és a végrehajtót új díjjegyzék kiállítására kötelezheti. Ha a díjjegyzék kiállításának jogszabályi feltételei nem álltak fenn, a bíróság a díjjegyzéket megsemmisíti.

(2) A bíróság a végzést a feleknek, a végrehajtónak és a végrehajtási kifogást előterjesztőnek kézbesíti, egyúttal felhívja a végrehajtót a szükséges intézkedés megtételére.

(3) A felek és a végrehajtó az (1) bekezdésben meghatározott végzés ellen korlátozás nélkül fellebbezhetnek. A végrehajtási kifogást előterjesztő jogi képviselő és más érdekelt a végzésnek az őt érintő része ellen fellebbezhet.

11. Záró rendelkezések

31. § Ez a rendelet 2021. november 1-jén lép hatályba.