A jogszabály mai napon ( 2024.07.24. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

2021. évi XII. törvény

az Eszterházy Károly Egyetem fenntartói jogának az Egri Főegyházmegye részére történő átadásáról és az ehhez kapcsolódó vagyonjuttatásról * 

Az Egri Főegyházmegye észak-magyarországi régióban vállalt küldetésével összhangban, a hitéleti, szociális, oktatási és kulturális feladatainak elősegítése érdekében az Eszterházy Károly Egyetem fenntartói jogainak átadásáról az Országgyűlés a következő törvényt alkotja:

1. § Az Országgyűlés felhívja a Kormányt, hogy az állam nevében tegye meg a szükséges intézkedéseket az Eszterházy Károly Egyetem – a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.) 4. § (2) bekezdésében meghatározott – fenntartói jogának 2021. augusztus 1. napjával az Nftv. 73. § (2) bekezdése alapján az Egri Főegyházmegye részére történő átadása érdekében.

2. § (1) A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) 13. § (3) bekezdésében és az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 36. § (1) bekezdésében foglaltak alapján, a preambulumban meghatározott célok megvalósítása érdekében az Eszterházy Károly Egyetem fenntartói jogát a Vtv. 36. § (2) bekezdés g) pontja alapján az Egri Főegyházmegye tulajdonába kell adni.

(2) Az (1) bekezdés szerint tulajdonba adott vagyon tekintetében nem kell alkalmazni az Nvtv. 13. § (4) bekezdés b) pontját, valamint (7) és (8) bekezdését.

3. § Az Eszterházy Károly Egyetem Gyakorló Általános, Közép-, Alapfokú Művészeti Iskola és Pedagógiai Intézet fenntartói joga, továbbá az Eszterházy Károly Egyetem tulajdonában álló gazdasági társaságok, intézményi társaságok tulajdonjoga 2021. augusztus 1-jével jogutódlással az Eszterházy Károly Egyetemtől az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem tulajdonába kerülnek. Az Eszterházy Károly Egyetem Gyakorló Általános, Közép-, Alapfokú Művészeti Iskola és Pedagógiai Intézet jogállására az Nftv. 117/E. §-ában foglalt rendelkezést kell alkalmazni.

4. § (1) Az Nvtv. 13. § (3) bekezdése és a Vtv. 36. § (1) bekezdése és (2) bekezdés g) pontja alapján az Egri Főegyházmegye szociális, oktatási, kulturális és hitéleti feladatainak elősegítése érdekében az 1. melléklet szerinti ingatlanok ingyenesen, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Számviteli tv.) 50. § (4) bekezdése szerinti értéken az Egri Főegyházmegye tulajdonába kerülnek. Az ingatlanok tulajdonjogát az Egri Főegyházmegye jogokkal és kötelezettségekkel együtt szerzi meg.

(2) Az 1. melléklet szerinti ingatlanok tekintetében az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésére alkalmas szerződést az állam nevében a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság (a továbbiakban: MNV Zrt.) készíti elő és köti meg az Egri Főegyházmegyével.

(3) Az (1) bekezdés alapján ingyenesen tulajdonba adott ingatlanok tekintetében nem kell alkalmazni a Vtv. 36. § (4) bekezdését, az Nvtv. 13. § (4) és (5), valamint (7) és (8) bekezdését.

(4) Az 1. melléklet szerinti ingatlanok vonatkozásában a vagyonkezelő és az MNV Zrt. között fennálló vagyonkezelési szerződés megszűnik.

(5) Az (1) bekezdés szerinti ingatlanjuttatással egyidejűleg az (1) bekezdésben meghatározott feladatok ellátására rendelkezésre álló, az Eszterházy Károly Egyetem mint központi költségvetési szerv vagyonkezelésében lévő, állami tulajdonú ingó vagyontárgyak (a továbbiakban: ingóságok), immateriális javak e törvény erejénél fogva az Egri Főegyházmegye tulajdonába kerülnek.

(6) *  Az (5) bekezdés szerint átszálló ingóságokról jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet az átadó Eszterházy Károly Egyetem és az átvevő Egri Főegyházmegye képviseletére jogosult ír alá. Az átszálló ingóságok bekerülési értéke megegyezik az adott vagyonelemre vonatkozó, átadó szervezet könyveiben szereplő nyilvántartási értékkel.

(7) Az 1. melléklet szerinti ingatlanok vonatkozásában a (2) bekezdés szerinti megállapodás megkötéséig, valamint az (5) bekezdés szerinti ingóságok vonatkozásában a (6) bekezdés szerinti jegyzőkönyv felvételéig az Egri Főegyházmegyét szociális, oktatási, kulturális és hitéleti feladatai mint közfeladatok ellátása érdekében ingyenes használati jog illeti meg.

(8) Az Egri Főegyházmegye a tulajdonába adott ingatlanokat – az (1) bekezdésben foglaltak alapján – a tulajdonátruházási szerződésben meghatározott célokra használhatja fel. Ha az Egri Főegyházmegye a tulajdonába adott ingatlant értékesíti, az ingatlan átruházásából származó bevételnek az átruházás költségeinek kiegyenlítését követően fennmaradó részét a vagyonjuttatás céljaként megfogalmazott tevékenységeket szolgáló infrastruktúra-fejlesztési célok megvalósítására köteles fordítani. Az Egri Főegyházmegye az ingatlan értékesítéséből származó bevételt működési költségek finanszírozására nem használhatja fel.

(9) Az (1) bekezdés alapján történő vagyonjuttatást úgy kell tekinteni, hogy az az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.) 17. § (1) bekezdésében és 18. § (1) bekezdésében meghatározott feltételek szerinti juttatással esik egy tekintet alá.

5. § (1) A Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 22/A. § (1) bekezdés a) pontja alapján az Egri Főegyházmegye szociális, oktatási, kulturális és hitéleti feladatainak elősegítése érdekében a 2. melléklet szerinti ingatlanok ingyenesen, a Számviteli törvény 50. § (4) bekezdése szerinti értéken az Egri Főegyházmegye tulajdonába kerülnek. Az ingatlanok tulajdonjogát az Egri Főegyházmegye jogokkal és kötelezettségekkel együtt szerzi meg.

(2) *  A 2. melléklet szerinti ingatlanok tekintetében az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésére alkalmas szerződést az állam nevében a Nemzeti Földalap kezeléséért felelős szerv köti meg az Egri Főegyházmegyével.

(3) Az (1) bekezdés alapján ingyenesen tulajdonba adott ingatlanok tekintetében nem kell alkalmazni az Nvtv. 13. § (4) és (5), valamint (7) és (8) bekezdését.

(4) Az Egri Főegyházmegye a 2. melléklet szerint tulajdonába adott ingatlanokat – az (1) bekezdésben foglaltak alapján – a tulajdonátruházási szerződésben meghatározott célokra használhatja fel. Ha az Egri Főegyházmegye a tulajdonába adott ingatlant értékesíti, az ingatlan átruházásából származó bevételnek az átruházás költségeinek kiegyenlítését követően fennmaradó részét a vagyonjuttatás céljaként megfogalmazott tevékenységeket szolgáló infrastruktúra-fejlesztési célok megvalósítására köteles fordítani. Az Egri Főegyházmegye az ingatlan értékesítéséből származó bevételt működési költségek finanszírozására nem használhatja fel.

(5) Az (1) bekezdés alapján történő vagyonjuttatást úgy kell tekinteni, hogy az az Áfa tv. 17. § (1) bekezdésében és 18. § (1) bekezdésében meghatározott feltételek szerinti juttatással esik egy tekintet alá.

6. § Az Eger 6598/1 helyrajzi számú ingatlan 3703/7260 tulajdoni hányadát és az Eger 8756/2 helyrajzi számú ingatlant a magyar állam tulajdonszerzését követően – a 4. § alkalmazásával – ingyenesen, nyilvántartási értéken történő átvezetéssel az Egri Főegyházmegye tulajdonába kell adni.

7. § A 3. mellékletben foglalt táblázatban meghatározott ingatlanok esetében, amennyiben az Egyetem valamely jogelődjét tartalmazza az ingatlan-nyilvántartás tulajdonosként, az ingatlanügyi hatóság az Egyetem tulajdonjogát az ingatlan-nyilvántartásba az Egyetem tulajdonjog-bejegyzési kérelmére, annak egyoldalú jognyilatkozata alapján jegyzi be.

8. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 2–7. §, valamint az 1–3. melléklet 2021. augusztus 1-jén lép hatályba.

9. § A 2. § (2) bekezdése, a 4. § (3) bekezdése és az 5. § (3) bekezdése az Alaptörvény 38. cikk (1) és (2) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

1. melléklet a 2021. évi XII. törvényhez

Az Egri Főegyházmegye részére átadásra kerülő, az MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó állami tulajdonú ingatlanok

A B C D
1. TELEPÜLÉS HELYRAJZI SZÁM MAGYAR ÁLLAM TULAJDONI HÁNYADA MEGNEVEZÉS
2. EGER 0553/1 1/1 kivett sporttelep
3. EGER 0710/6/V 1/1 közterületről nyíló pince
4. EGER 1344/A/30 1/1 lakás
5. EGER 4486/2 1/1 kivett sporttelep
6. EGER 4488 1/1 kivett általános iskola 3 épület
7. EGER 4712/1 1/1 kivett lakóház, udvar
8. EGER 4712/2 1/1 kivett lakóház, udvar
9. EGER 5559/5 1/1 kivett kollégium
10. EGER 5559/6 1/1 kivett saját használatú út
11. EGER 5559/8 1/1 kivett saját használatú út
12. EGER 5559/9 1/1 kivett sportcsarnok
13. EGER 5559/10 1/1 kivett beépített terület
14. EGER 5559/10/A 1/1 egyéb épület apartman
15. EGER 5559/10/B 1/1 egyéb épület apartman
16. EGER 5559/10/C 1/1 egyéb épület apartman
17. EGER 5559/10/D 1/1 egyéb épület apartman
18. EGER 5559/10/F 1/1 egyéb épület apartman
19. EGER 5559/10/G 1/1 egyéb épület apartman
20. EGER 5559/10/H 1/1 egyéb épület apartman
21. EGER 5559/11 1/1 kivett főiskola
22. EGER 5559/12 1/1 kivett főiskola
23. EGER 5559/13 1/1 kivett főiskola és kollégium
24. EGER 6598/1 3557/7260 kivett főiskola
25. EGER 6603 1/1 kivett főiskola
26. EGER 7241 1/1 kivett általános iskola
27. EGER 9494/22 1/1 kivett épület
28. EGER 10174/9 1/1 kivett kollégium
29. EGER 10510 1/1 kivett beépítetlen terület
30. JÁSZBERÉNY 5910/2 1/1 kivett kollégium és udvar
31. JÁSZBERÉNY 6027/1 1/1 kivett egyetem, udvar
32. JÁSZBERÉNY 6028/1 1/1 kivett beépítetlen terület
33. LEÁNYFALU 2325 1/1 kivett hétvégi ház, udvar
34. PARÁD 057/1 1/1 kivett tábor, udvar
35. TISZAFÜRED 1442/6 1/1 kivett épület oktatási helyiség, szállásépület, faház, vizesblokk

2. melléklet a 2021. évi XII. törvényhez

Az Egri Főegyházmegye részére átadásra kerülő, a Nemzeti Földalap kezeléséért felelős szerv tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó állami tulajdonú ingatlanok * 

A B C D
1. TELEPÜLÉS HELYRAJZI SZÁM MAGYAR ÁLLAM TULAJDONI HÁNYADA MEGNEVEZÉS
2-5. * 
6. ANDORNAKTÁLYA 0200/12 1/1 szőlő
7. ANDORNAKTÁLYA 0208/4 1/1 szőlő
8. ANDORNAKTÁLYA 0208/6 1/1 szőlő
9. ANDORNAKTÁLYA 0208/7 1/1 szántó
10. ANDORNAKTÁLYA 0208/8 1/1 szőlő
11. ANDORNAKTÁLYA 0208/10 1/1 szántó
12. *  ANDORNAKTÁLYA 0208/11 20959/20959 szőlő
13. ANDORNAKTÁLYA 0208/13 1/1 szántó
14. ANDORNAKTÁLYA 0208/14 1/1 szőlő
15. ANDORNAKTÁLYA 0208/16 1/1 szőlő
16. ANDORNAKTÁLYA 0208/17 1/1 szántó
17. ANDORNAKTÁLYA 0210/1 1/1 a. szőlő
b. kivett saját használatú út
c. szőlő
d. kivett saját használatú út
18-19. * 
20. ANDORNAKTÁLYA 0211/1 1/1 kivett saját használatú út
21. * 
22. *  EGER 0550/1 1/1 a. kivett saját használatú út
b. kert
23. EGER 0550/2 1/1 a. szőlő
b. fásított terület
c. kivett gazdasági épület, udvar
24. EGER 0709/1 1/1 szántó
25. EGER 0710/5 1/1 kivett saját használatú út
26. EGER 0711/26 1/1 fásított terület
27. EGER 0713/13 1/1 szőlő
28. EGER 0714/1 1/1 a. kivett épületek, udvar
b. szőlő
c. kivett saját használatú út
d. szőlő
f. szőlő
g. szőlő
h. szőlő
j. szőlő
k. szántó
29. * 
30. EGER 0718/2 1/1 a. kivett út
b. szőlő
c. szőlő
d. szántó
f. szőlő
g. gyümölcsös
h. gyümölcsös
31-34. * 
35. EGER 0720/2 1/1 a. gyümölcsös
b. kivett út
c. erdő
36. EGER 0721/3 1/1 a. kivett út
b. szőlő
c. szőlő
d. legelő
f. szőlő
g. szőlő
h. szőlő
j. kivett út
k. szőlő
l. legelő
37. EGER 0955/2 1/1 kivett honvédelmi célra feleslegessé nyilvánított terület
38. EGER 0971 1/1 kivett honvédelmi célra feleslegessé nyilvánított terület

3. melléklet a 2021. évi XII. törvényhez

Jogutódlással az Egyetem tulajdonába kerülő ingatlanok

(A B C D
1. TELEPÜLÉS HELYRAJZI SZÁM MAGYAR ÁLLAM TULAJDONI HÁNYADA MEGNEVEZÉS)
2. EGER 4528/1/A/22 1/1 lakás
3. ESZTERGOM 1564 1/3 kivett lakóház, udvar, gazdasági épület